Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-14 / 2. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE i »ti ^waeval herczeg ö fensége legutóbb vett értesítés szerint a I é. Feb­. 1 Irl,, n m®gtavtandó tűzoltó Nagy ál- aiczos balra régi ősi szokásához' hiven ismét v losunkba érkezik kíséretében lesznek több reudb.'h keleti fejedelmek, kik Európai kör- )ar\ városunkban első sorban fognak kisznllani. Az ugyunazon nap délután ő rensege vezetése alatt megtartandó diszme- netb h részt vesznek „Mén élik“ abeszi- niai négus (császár) nagyszámú rások és haránt basák kíséretében, ezt követi a „Dúlni Láma“ „Konfuczius-Buddhista“ papjaival, a menetet, a Koreai király és felesége zárja be; valódi afrikai fogatokon. Kérjük a n. é. közönséget, hogy a magnsrangu vendégek fogadtatásánál és a diszmenetben mennél nagyobb számban megjelenni sziveskedjenek. Tolongás, mosolygás és város fellobogózásá­nak mellőzése tisztelettel kéretik. — Lóverseny-egyesület Szatmá- rott. A szathíármegyei gazdasági egyesület kezdeményez f'sére Szalmárott a lóverseny­egyesület végleg megalakult. Az uj egye­sület január 22-én közgyűlést tart, mély al­kalommal megválasztják tiz elnökét és nlel- nőkéit, nemkülönben a tisztviselőit és igaz­gatósági tagjait. Ugyancsak ezen a gyűlé­sen határoznak a 1902. évi versenyek tár­gyában és megválasztják a versenyrendező­séget is. — A csillagos ég az uj eszten­dőben. Az 1902 - i le évnek nevezetesebb csillagászati eseményei a következők lesz­nek; Lesz részünk három részleges napfo­gyatkozásban, a melyek közül csupán egyet láthatunk majd azonban 1902. október hó 31-én. Lesz azonban két holdfogyatkozá­sunk, de. az már teljes fogyatkozás lesz, ami igen ritka tünemény. Az első holdfo­gyatkozás április 22-ére esik s ezen a napon már megfogyatkozva kél föl a hold; a má­sodik fogyatkozást október 17-én érjük meg s ekkor viszont me gfogy atkozva áldozik le a hold. A Mercur február 3-án, május 28-án és szeptember 24-én este, márczius 17-én, julius 16*án és november 4-én pedig haj­nalban lesz látható. A Yénus csak február 14-éig lesz „csillogó esti csillag“, azontúl „hajnali csillag“. A Mars, a mely emberi agynak megfoghatatlan távolságban kering földüuktől, csuk 1903 ban tűnik majd föl. Annál szembetűnőbben fog ragyogni azon­ban májustól októberig a Jupiter és a Saturnus. — Kis Lap. Ama ritka kincsek közé, amelyeket a külföld is irigyel tőlünk, tartozik a mi kedves, régi gyeriuekujságunk, mely immá­ron a kafminőkettedilc évébe lép. Uj folyamát megifjodva kezdi a Kis Lap, mert Forgó bácsi, ki u lapot alakításától kezdve a gyermekvilág örömére, a szülők u pedagógusok büszkeségére szerkeszti,nagy feladatának megoldásáhoziró- vi tágunk előkelő gárdáját készül sorompóba ál­lítani és a szerkesztés gondjait is megosztja, a mennyiben Koboz Andort, a gyermekirodalom egyik lelkes ápolóját, a ki a gyermekvilággal, tanár létére, állandó benső összeköttetésben áll, társszerkesztőül vette maga mellé. A,z uj évi első számban Gól Baba (dr. Kunos Ignácz) kezdi meg bájos mesecziklueát. A Kis Lap előfizetési ára negyedévre 2 K. Az összeg a Kis Lap kiadóhivatalába kül­dendő. Athenäum, Kerepesi-ut 54. — Pénz és érték forgalma a kir. adóhivatalnak 1901. évben a következő volt: Bevétel 5070985 K 99 f, kiadás 4746320 K 46 f, — az 1900. évi forgalom pedig volt B:vétel 4200711 K 39 f, Kiadás 4024449 K 77 f. Maradvány volt 1900. év végén 176261 K 62 f, 1901. óv végén 324665 K 53 fillér. — Őzike az utczán. Egy elszaba­dult őzikét fogtak el tegnap reggel az isko­lás gyermekek a törvényszéki palota köze­lében a Koiózsváry-féle telek kertjében.*' A kis vad Kisfaludy-utcza 24. sz. háztól szö­kött el s utczáról-utczára menekülve a kert­ben talált rövid időre menedéket, innen vit­ték a gyermekek ujjongva a városházára, hol a rendőrség vette pártfogásába. Jelent­kezett azután guzdája is kút. mérnök, ki elveszettnek hitt őzikéjét nagy örömmel vitette haza lukására. — Közegészség. Az elmúlt hónap­ban heveny-fertőző betegség előfordult 32, és pedig diftériu 3, vörheny 8, hökhurut 4, trachoma 2, kanyaró 14 és hasi hagymáz 1. Ezekből elhalt 2. A vörheny és kanyaró, mely a múlt hónapban járványszerüleg lé­pett fel, a hónap vége felé megszűnt járványos jellegű lenni, minekfolytán az elemi iskolákban az előadások megkez­dődhettek. — Újabb felhívás az adózó közön­séghez. Ismételve felhivatnak mindazok, kik a III ad IV-ed oszt. kereseti adó vonatkozó vallomásukat a már közzétett határidőben be nem adták, hogy ezt a vallomásokat 8 nap alatt annyival inkább adják be, mivel ellenkező esetben adójuk a törvényben meg­határozott súlyos következmények terhe alatt hivatalból fog megállapittatni. A ter­hek vallomási ive 1902. január 31 ig be­adandó. Kelt Szatmárit, 1902. jan, hó 10. Novák Lajos, főszámvevó. — A szatmári izr. népkonyha javára újabban adakoztak a követ­kezők: László Zoltán 4 K, Csaha Pál, Havas Miklós, Mayer Miksa 3—3 K. özv. Rótli Lajosné, Juhn Józsefné, Groák Dezső, Kriedman H.-né Miskolcz, Scheiber Fe- I renezné, Scheiber Miklós 2—2 koronát. Fekete Dezző 1 K 20 f, Rooz Anna, özv. Róth Józsefné, Hirsch Miklós, Lászlő Ernő Valkovits Aurél, Erremeich Lipót, Deutcch Viktor. Reiter Lajos, N. N., Medgyesi Pista és Laczi, Reiter Adolf, N, )N„ Doini- eus Simonné, Bárány Gekla 1 — 1 koronát. Dr. Benedek József 2 boronát, Jungsz Árpádné 60 fillért, Papp Dezső Hirip 20 K, Domahidy Sándor 10 K, Bodnár Gáspár tanár 2 K, Dávidovits Hermanne 4 K. Szalkay Sándorué, M.-Szálkáról, 1 zsák ke­nyérlisztet. Antal Dánielné 1 zsák kolom­párt, Szatmári Gőzmalom Társulat 3 zsák lisztet. — Rooz Samuné, Dr. Erdélyi Mik­sáné úrnők ivén begyült 103 K 82 f, Stern Jakab. Szatmári Termény és Hitelbank, Lővy Miksáné, 10—10 koronát, özv. Szat- máry Zsigáné 6 K, Dr. Erdélyi Miksáné, Grünfeld Lipótné, Reizer Janosné, Czinner Mórné, Bródy Vilmozné, Hazai Bizt. Társ. 4—4 koronát, Ozv. Róth Filepné, Ünger Ulltnan, Murkovits Emánuel 3 — 3 koronát. Szűcs József, Dr. Vajay Károlynó, Dr. Feketéné, Dr. Bakcsiné, Dr. Lengyel Már­ton. Bo9szin Józsefné, Gindl és Augusztin, Dominusné, Dellmanné, Giilyén, Vajda Mi- hályné, Mertz Józsefné, Antal Kristóf 2—2 K, Inglik, Kálmán, N. N., N. N. 1—1 K. Glück Adolné, 1.50 f, Keresztes Andrásné 1 véka krumpli, Kálmán Gyula 1 K, N. N I K. A nemes szivü adakozóknak hálás köszönetét mond az elnökség. — A „Magyar Bazár“ január el­sején lépet a harminezhetedik évfolyamába. E hosszú múlt minden dicséretnél hutbató- sabbnn bizonyítja a minden ízben előkelő és minden igényeknek megfelelő divatlap kitűnőségét. Egész hoaszu múltjában mindig a szép és nemes apostolává szegődött elve u haladás és tökéletesedés, éltető eleme a gyöngéd nőies szellem volt. S épen ezek a tulajdonságok emelték a „Magyar Bazár“-t mostani előkellő nívójára és tették a legelső é9 legjobb magyar női lappá. Ez elismert tulajdonságai valósággal predesztinálják arra, hogy helyet kapjon minden művel család asztalán és hű tanácsadója legyen a ház asszonyainak, leányainak az intim nőies kér­dések megoldásánál. Kcthetenkint megjelenő füzetei kimerítő tudósításokat közölnek angol és franczia divatról, a ruha és fehérnemű varrásról, a lap e mellett magyarázatokkal ellátott kézimunka lapokat, valamint külön szabássireket és divatképeket is nyújt. — Kitűnő czikkekben ismerteti a háztartás, kertészet, gyermekápolás és nevelés kérdéseit,1 valamit a szépség és egészség ápolását. Szép- irodalmi része egy külön szépirodalmi lapot pótol. Előkellő irók tollából eredő regénye­ket, novellákat, verseket és szellemes, aktu­ális czikkeket tartalmaz. Szóval nincs a nők világában és érdekkörében az a még oly csekély dolog, a mire a „Magyar Bazár“ figyelme ki ne terjedne. S hogy örömet is szerezzen előfizetőinek, a rejtvények megfejtői között s idönkint kitűzött pályadijak alakjá­ban értékes szépirodalmi müvekkel ajándé­kozza meg olvusóit. Előfizetési ára negyed­évre 3 korona, félévre 6 korona. Mutatvány- számot szívesen küld a kiadóhivatal: Ke­repesi ut 54. _ Brikett. A külföldön általánosan elisme rik, hogy a háztartás czéljaira legal­kalmasabb tüzelő anyag a jó szénből ké­szült brikett. Az ily brikett az eredeti szén­nél nagyobb fütőerővel bir, egyenletes, szi­lárd alakjánál fogva kényelmesen kezelhető, nem porlik, nem piszkif és minden salak nélkül teljesen hamuvá ég. Ily brikettet ké­szítünk hírneves tatai szenünkből a tatai bányatelepen fölállított nagy brikett gyá­runkban és rendkívül olcsó áron hozzuk for­galomba. Az első kísérlet mindenkit meg­győz, hogy a tatai brikett szobufűtésre a legalkalmasabb és legolcsóbb tüzelőszer. Ajánlattal bármely vasúti vugy hajó állo­másra szívesen szolgálunk. Teljes tisztelet­tel Magyar Általános Kő«zcnbánya rész­vénytársulat főügynöksége Krassó Miksa Szatmáron, Petőfi-u. 22. sz. 2—6. — A Honvéd sörosarnokban na­ponta kétféle kőbányai frissen csapolt sör áll rendelkezésére a sörkedvelő közönségnek, u. m.: Király-sör a szokott árban, Korona­sör pedig poharankint 11 kr; villás reggeli nagy választékban. — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnap, hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes árak ; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este 9 óráig. — A Kossuth-kertben újonnan épült gőz- és kádfürdő legmodernebbül van berendezve, villanyvilágítás, légfű­tés, villanyozás orvosi rendelet szerint. Te­lefon a fürdői irodában. Gőzfürdő férfiaknak: vasárnap, kedd, szerda, csütörtök és szom­baton délelőtt rendes árak mellett, hétfőn és péntek délután kedvezményes árban. Gőzfürdő nőknek: pénteken dél­előtt, kedden, szerdán, csütörtökön délután rendes árak mellett, vasárnap délután, hét­főn délelőtt kedvezményes árban. Friss sör és egyéb italok .rendelkezésére áll a nagyérdemű fűrdőző közönségnek úgymint ételek is. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János. készít mindenféle KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁKAT. FALRAGASZOKAT. BÁLI És LAKODALMI MEGHÍVÓKAT. MORVÁI JANOS KÖNYVNYOMDÁJA m * * szA.TJvnA.K,03sr. + 0» ( A legújabb fajta betűkkel, díszítésekkel, villamos hajtóerőre ’ berendezett 2 nagy gyorssajtóval, vágó-, lyukasztó-, számozó-, tűzőgéppel és tömöntődével, azaz a mai kor igényeinek meg­felelően mindenféle segédgépekkel berendezve, elvállal mindenféle KÖNYVNYOMDÁI MUNKÁK csinos és hibátlan elkészítését a legjutányosabb árak mellett. Vidéki megrendelések gyorsan és pontosan teljesittetnek h$­Ugyanitt megrendelhető, a „SZATMÁR ÉS VIDÉKE“ társadalmi hetilap, mely Szatmármegyének legkedveltebb lapja és hirdetések közzétételére is a legalkalmasabb. Üzlethelyiség: Szatmáron, Eötvös-utcza 6-ik szám, a rom. kath- finépiskola mellett. CCCCqOB9989CTr)BeCOPOPOOa8p KÖITV1T0I0ÁK EÉSÍÉBE KÖRLEVELEKET. SZÁMLÁKAT MINDENFÉLE R0VÄT0Z0TT IVEKET. A LEGJUTÁNYOSABB ARAKBAN - KÉSZÜLNEK. = P'»8S»e99999999999996eeehe íiiiHmimmiiiiiimiimiiHHtimumiHiiiiHiimiimniiuiHiimiiHitaumHlimai ’tűire

Next

/
Oldalképek
Tartalom