Szatmár és Vidéke, 1902 (19. évfolyam, 1-52. szám)

1902-01-14 / 2. szám

Melléklet az 1902. évi 2. számhoz. SZATMÁB ÉS VIDÉKE. azok ilyen formán: Mi lesz velünk, ha ez belejön, vacsorára sem fogunk hazajutni. * Hát az aggodalom egyik részről sem alaptalan, mert az bizonyos, hogy a kis Danton szó nélkül nem tog hagyni sem­mit s én már előre is legkevesebb egy órára teszem azt az időt, a mennyivel ez­után a közgyűlés tovább fog tartatni. Attól félek azonban, hogy csalódni fogok. * Zsáltkné a városi bába fizetésemelé­sért folyamodott. Nem emlékszem, hogy a közgyűlésen fizetésemelést valaha nagyobb lelkesedéssel szavaztak volna meg, mint a hogy ezt megszavazták. Még a legheve­sebb ellenzékiek is, a kik minden kraj- czárt megtagadnak, mosolyogva bólintot­tak igent a fejükkel. De hát kinek ne volna jó kedve, mikor a gólyára gondol. Demeter. HÍREINK. — Lapunk jelen számához egy féliv melléklet van csatolva. — Személyi hírek. Gróf Hu- go nnai Béla vármegyénk főispánja hétfőn reggel városunkba érkezett. Elnökölt a dél- előtti közigazgatási ülésen s a délutáni köz­gyűlésen s este elutazott városunkból. — Darubánth János Temesvármegye tiszti főügyésze a múlt napokban rokoni látoga­tás czéljából városunkban időzött. — Miniszteri kiküldött. Az isko­lák államosítása tudvalevőleg bevégzett tény s az már a f. év szept. 1-én életbe is lép. Az előadások egyelőre a régi iskolai helyi-. Bégekben fognak tartatni, míg az építendő uj iskolák a használatnak átadhatók lesznek. Az építkezések ez év tavaszán már meg­kezdődnek s a vallás- és közoktatásügyi minisztérium kiküldötte Baumgarten Sán­dor s. építész holnap reggel a helyszíni szemle megejtése végett városunkba érke­zik, hogy az irányadó körökkel ez ügyben tárgyalásokat folytasson. — Szinészeti jubileum. A jövő hó folyamán tölti be Vihary Elemér színtár­sulatunk rokonszenves, szeretett tagja sziné­szeti működésének 30-ik évét. 30 év a színi pályán nagy idő s ő kellemesen tekinthet vissza ama szép napokra, melyeket rögös pályáján eltöltött; meiktl őszíhlé-nyilt "szive-1 ért, pályája iránti rajongó szereteteért min­denütt becsülésben részesült, a hol csak megfordult a hazában. Működött hazánk minden nagyobb városában. Városunkban szintén általános tiszteletnek örvend, s hisz- szük, hogy a közönség rokonséenve a neve­zetes évforduló alkalmából vele szemben fényesen fog meguyilatkozni. A jubileum a jövő hó első felében fog megtartatni, mely alkalommal „Angot a kofák leánya“ ez. ope­rett kerül ezinre, melyben a jubiláns Vihary- nak igen jó szerepe van. Az érdemes színészt jubileuma alkalmából ajánljuk a közönség meleg pártfogásába. — Színi hir. Szilágyi Dezső a szat­mári színház művezető igazgatója a napok­ban a fővárosban időzött s mint értesülünk több hírneves művésznővel folytatott Szat- máron történő vendégszereplés ügyében tárgyalásokat, melyek kedvező megoldást nyertek s igy valószinüleg már a közel he­tekben érdekes vendégszereplésekre lehet ki­látásunk. Ugyancsak fővárosi időzése alkal­mával megszerezte a „Zsábát“ a Vígszín­házban óriási sikert aratott bohózatot s a Guthy Soma s Bákossy Viktor által irt s szintén a Vigszinházban sziurekerült „Kép­viselő ur“ ez. pompás bohózatot. Most már csak közönségünkön a sor, hogy u buzgó, lelkismeretes igazgató fáradságát az érdé- késnék Ígérkező előadásokon minél nagyobb számban való részvétel által jutalmazza.-- Színházi műsor. Kedd, január 14. „Pont Biquet család“ Bisson vig- játéka 3 felv. — Szerda, jau. 15. „Szép Heléna“ Offenbach operetteje 3 felv. — Csötörtök, jan. 16. Mnrgittai Gyula jut a lom játékául Zola „L. Assomoir“ világhírű regényéből vett nagyhatású szín­mű: A Pálinka. — Péntek, jan. 17. j Zónaelőudásul. Újdonság!!! Itt ötödször! l! ■ A Bor. — Szombaton, jan. 18. Tekintettel az ugyanekkor megtartandó jogászbálra, zónaelőudásul „Sulamith, Jeruzsálem leánya“. — Vasárnap, jan. .19. Operette újdonság. Itt először!!! „Katalin czárnő“ — Hétfő, jan. 20. Zónaelőadásul „T i s z t e 1 e t e s n ő keservei.“ Bohózat 3 felv. — Előkészületen Vihar y Ele­in é r jubiláns juta lomja tékára „Angot a . kofák leánya“ kitűnő operette. — Margittay jutalomjátéka. Mur- gittay Gyula u színtársulat kiváló hőssze­relmese, e hó 16-án csütörtökön veszi juta­lomjátékát. Szinrekerill Zola „L* assommoir“ ez. regénye után W. Busnach és Gastineau társszerzők által irt s Bákossy Jenő által forditott 4 felv. hírhedt színmű „A pálinka“ A jutalmazandó a megrázó hatású színmű­ben Coupean szerepét játsza. E rendkívül fárasztó, gondos tanulmányt igénylő szere­pet annak idején a hires Halmy, a nem­zeti színház volt tagja alakította s ez volt legkedvesebb szerepe, ki e színműben játszva, halt meg a színpadon. Az érdekes előadásra midőn fölhívjuk a szinpártoló közönség figyelmét, egyben melegen ajánljuk pártfo­gásába a jutalmazundót, ki eddigi szerep­lésével élénk bizonyságát nyújtotta egyre izmosodó szép tehetségének. — Színész-házasság. Margittay Gyula színtársulatunk tehetséges s törekvő tagja e hó 6-án eljegyezte Göőz Aranka kisasszonyt, Zilahi Gyula színtársulatának drámai szendéjét, ki a múlt színi évadban tagja volt Szalkay színtársulatának. A fia- tal jegyespár esküvőjéé hó 25-én lesz váro­sunkban. — Adomány a németi g. k. egy­háznak. Darabánth János Temesvármegye főügyésze itt időzése alatt 50 koronát ado­mányozott a németi g, k. egyháznak a templomban felállítandó szent sir költségei­nek fedezésére. — Áthelyezés. A pénzügyminiszter Mihalovics Miklós távozása folytán meg­üresedett pénzügyőri biztosi állásra Tangl Lipót pénzügyőri biztost helyezte át hasonló minőségben Nagy-Bereznáról. — Kataszteri áthelyezések. Ko­vács Imre kataszteri mérnök az egri 3-ik, Fehér Endre mérnöksegéd a szatmári 2-ik, Martos Béla mérnöksegéd a szegedi 10-ik, Zelkó József és Bein dl György mérnök­segédek a • pozsony 6-ik, végre Székessy Lajos mérnöksegéd a nagyváradi 8-fk fel­mérési felügyelőségtől a szatmári 2-ik fel­mérési felügyelőséghez tartozó munkácsi kirendeltséghez helyeztettek át. — Választás. A németi ev. ref. egy- há znál vasárnap volt az egyházi tanácstagok választása. Legtöbb szavazatot nyertek Köl­csey János, Uray Károly, Bakcsy Gergely és Asztalos Sándor. — Honvédségi kinevezések és áthelyezések, ö Cs. és Apostoli Királyi Felsége Wallseeben kelt legfelsőbb elha­tározásával kincveztetett a m. kir. honvéd­ség tartalékában 1902. jan. 1-i ranggal hadnagyokká: Csuha József a szatmári 12., Blau Dezső a debreczeni 3. honv. gy. ezred állományából u szatmári 12., Tóth Vilmos a nagyváradi 4. honv. gy. ezred állományából a szatmári 12., Izik Vilmos a nagyváradi 4. h. gy. e. állományából a szatmári 12., Szent Imrey Tamás a szat­mári 12. h. ••gjrs e:r állományából a munkácsi 11. gy. ezredhez, Gruman Károly a szat­mári 12. h. gy. e. állományában s Papp Jenő a szatmári 12. h. gy. e. állományá­ból a debreczeni 3. h. gy. ezredhez, továbbá legfelsőbb elhatározás folytán megengedtetett, hogy Nikitinecz Papp Gerő a szatmári 12. h. gy. e. tényleges állományába áthelyeztes­sék. Kineveztettek tartalékos hadapród tiszthelyettessekkc a gyalogságnál Molnár Dezső a miskolezi 10. és Buchgráber Gá­bor a bpesti 1. ezred állományából, mind­kettő a szatmári 12. h. gy. ezredhez, továbbá Miller Béla s Fülöp Dezső a szatmári 12. gy. ezredhez, s Sereghy Béla a 85. gy. ezredtől a szatmári 12. gy. ezredhez helyez­tetett át. Áthelyeztettek továbbá mint hadnagyok a cs. és kir. közös hadsereg tartalékából a m. kir. honvédség tartalékába Hoffman Henrik az 5. gy. ezredtől a szat­mári 12., Milch Dezső a báró Mollináry nevét viselő 38. gy. ezredtől a szatmári l2. gy. ezredhez. A honvédségnél történt s bennünket érdeklő egyéb kinevezésekről és áthelyezésekről lapunk múlt számában már megemlékeztünk. — Tartalékosok kinevezése. Őfel­sége a király a cs. s kir. közös hadsereg tartalékában 1902. jan. 1-i ranggal had­nagyokká nevezte ki Kopeczkó Jánost az 5., Tivadar Györgyöt a 68., Kertész Zsig- mondot az 5., Grubermun Józsefet a 13. sz. utászzászlóaljhoz. Kinevezte továbbá Uosvuy Gusztávot) s a Mihály orosz nagyherczeg nevét viselő 26-ik ezredtől a 86. gy. ezred­hez helyezte át, tiszthelyettessekké nevezte Komáromy Zoltánt az 5. s Varga Lászlót szintén az 5. gyalog ezredhez. — Költöző hivatal. A kir. köz- jegyzőség, mely eddig Eötvös utcza 21. ház- szám alatt működött, 1902. május 1-től a Márkus Márton tulajdonát képező jelenleg még Korona szálló néven szereplő Eötvös- utcza 1 sz. épületének” emeleti helyiségébe költözik át. — A közigazgatási bizottság tegnap d. e. 10 órakor tartotta ülését a főispán elnöklete alatt. Jelenvoltak Hérmán Mihály polgármester, Pap Géza főjegyző, Békéssy Géza árvaszéki tanácsos, dr. Vajay Károly tiszti ügyész, dr. Jéger Kálmán fő­orvos, Kovács Béla kir. tanfelügyelő, Ke­mény Alajos pénzügyigazgató, Dénes Lajos kir. ügyész, Kacsó Károly főmérnök és Korányi János, Antal Dániel Uray Gáspár, dr. Kereszt8zeghy Lajos, dr. Tanódy Már­ton, Jákó Mihály, Jákó Sándor, dr. Fejes István, dr. Kelemen Samu, dr. Kölcsey Ferencs biz. tagok. Nagyérdekü dolgok nem voltak a tárgysorozatban, többnyire folyó­ügyek, a melyek tudomásul vétettek. A szőlőszeti kerületi felügyelő kérelmét, hogy a székhelye ne Szinyér-Váralján, hanem , Szatmáron legyen, bizottság magáévá tette I s ily értelemben ir fel a miniszterhez. Ev j eleje lévén megalakította a külömböző bízott- ! ságokat. A főorvos indítványára utasította a polgármestert, hogy bizonyos meghagyások | végrehajtásának elmulasztása miatt ez ügy­ben tartsa meg a vizsgálatot s arról leg­közelebb tegyen jelentést. Ugyancsak utasí­totta a tanácsot, hogy az erdei kihágások miként való elintézéséről szintén tegyen jelentést. Az ülés fél 12 órakor véget ért. — A Szatmárvármegyei Lo- rántffy Zsuzsanna egyesület január 15-ikén, szerdán délután 5 órakor az ev. ref. egyház tanácstermében (főgimnázium I-ső emelet választmányi ülést tart, melyre 1 választmány tagjait tisztelettel meghívja. Szatmár 1902. jan, 11 az elnökség. — A kath. kaszinó az egyház- megyei irodalmi körrel együttesen e hó 26 án vasárnap tartja második felolvasó es­télyét a Czeczilcgylet dísztermében. Az el­nökség* most fáradozik a műsor összeállítá­sán § annyit előre jelezhetünk, hogy az rendkívül vonzó és érdekes lesz. A kath. kaszinó birja Budnyánszky Gyulának az országosan ismert poetánuk s fővárosi iró- uak Ígéretét, hogy ez estélyon felolvasással közreműködik. Nagy élvezetet igér a N»u- wirth Nándorné úrasszony s Orosz Alajos tanár kettős éneke. A teljes műsort jövő számunkban hozzuk. — Legényegyleti bál. A kath. legényegylet szoká-os farsangi táuczmuiat- ságát ez évben is megtartja a Vigadó helyi­ségében. A vasárnap tartandó mulatságra nagyban folynak az előkészületek. Az egy­let elnöksége által kibocsátott meghívó a következőleg hangzik: A szatmári kath. legényegyesület 1902. évi január hó 19-én uj házának belső berendezése javára, u „Vigadó“ helyiségében zártkörű táncz- vigalmat rendez. A belépés dijai: Személy­jegy 2 K, családjegy 5 K, karzatjegy 60 fillér. Felülfizetéseket köszönettel fogadunk és hirlapilag nyugtázunk. Kezdete pontban 8 órakor. Jegyek előre válthatók : Hronyecz Antal, Ingük József, Beszler János urak üzletében. — Esküvők. Bodnár Lajos városi számvevőségi hivatalnok egybekelt Juhász Juliska kisasszonynyal, Juhász Áron iparos kedves leányával. — Dávidovits Dávid vá­i tosi adóbiztos nőül vette Perlsz Beginn ur- hölgyet Berettyó-Ujfaluról. — Bojtot László kerékgyártó iparos vasárnap tartotta esküvő­jét Fekete Juliskával, özv. Fekete Jánosné kedves leányával. — Házasság. Lator Gábor m. kir. posta- s távirdatiszt, tart. honvédfőhadnagy vasárnap tartotta esküvőjét Nyíregyházán Henter Zsuzsó kisasszonynyal, Heuter Zol­tán helyben állomásozó honvédfőhadnagy kedves nővérével. — Halálozás, Ö/v. Félegyházi Ká- rolyné 1848—49-es honvédőrmester özvegye vasárnap éjjel 84 éves korában elhalálozott. Földi része ma délután tétettek örök nyuga­lomra uz ev. ref. egyház szertartása szerint. Nyugodjék békében! — Szomorú statisztika. Az orszá­gos statisztikai hivatal kimutatása szerint Magyarország összes városai között Szat­már az, uhol a múlt évben legkevesebb há­zasság köttetett. Fiatalság! Köszörüljük ki a csorbát I Itt a farsang, használjuk fel. A jogász-bálban, meg a kereskedők secessiós mulatságán ott lesz a sok szép leány! Mi is legyünk ott 1 A többi aztán magától jön. (Agglegény.) — Kinevezés. Vármegyénk főispánja Fényes Gusztávot erdődi járási Írnokká ne­vezte ki. — Kinevezés. Kinevezte a nagy- károlyi kir. pénzügy igazgatóság Kis János segédszolgát hivatalszolgának a szatmári kir. adóhivatalhoz. — Növendékek hangversenye. Az ev. ref. felsőbb leánynevelő-iutézet tanári kara s növendékei kitünően sikerült hang- versenyt rendeztek, melynek hosszú prog- rammját a közönség figyelemmel s érdeklő­déssel hallgatta. Gyönyörködött a növendé­kek bájos csoportjában, szabatos, precíz énekökben, játékokban, szavalatokban s a szereplőket tapsokkal, s a tetszés egyéb jeleivel kitüntette. Műsor után táuczmulat- ség következett. — A kereskedő-ifjúság „secessiós“ tánczmulatságáru karzatjegyek Beizer J. könyvkereskedésében válthatók. — Megdicsért főszolgabíró. Gróf Hugonnai Béla főispán á következő levelet intézte Ilosvay Endre mátészalkai főszolga­bíróhoz : Tekintetességednek a közszolgálat előnyére kifejtett s állandó figyelemmel ki sért hasznos tevékenységét szóval és írásban többször megdicsértem. Különösen örömömre szolgál, hogy erre újabb alkalmam nyílik. Tekintetességed január 9-én 115, szám alatt kelt jelentésében tudomásomra hozta, hogy a gazdasági munkás - és cselédsegélypénztár részére taggyüjtéssel foglalkozott és sike­rült 199 munkást és cselédet rábírni, hogy abba belépjen. Tekintetességed ez eljárásá­val bebizonyította, hogy nemcsak megérti az 1900. XVI. t.-cz.-et; hanem át is érzi s eredményes érdeklődésével méltányolja is azt. Tudom, hogy járásáuak igazgatása ide­jét a legnagyobb mértékben leköti s isme­rem az akadályokat, a melyek a hivatko­zott törvény végrehajtása elé gördülnek, dogy ezen körülmények mellett Tekintetes­séged 1 vármegyében páratlanul álló ily szép eredményt ért el, az a Tekintetességed rátermettségének igen szép jele. Teljes el­ismerésemet s azon bizalomteljes reménye­met fejezem ki, hogy Tekintetességed er- nyedctlen munkásságával fokozni fogja a nagyrabecsülést, n melylyel kiváló ered­ményű szolgálatainak tapasztalata folytán örömest adózom. Nagy-Károly, 1902. január 10. Gróf Hugonnai Béla s. k. főispán. — Juristák tánczestélye. Múlt számunkban közöltük, hogy a Szatmáron és vidékén működő nőtlen birák, ügyészek, ügyvédek, bírósági jegyzők és ügyvédjelöl­tek a Vigadó összes termeiben a helybeli jótékonyczélu nőegylet javára folyó hó Í8-án (szombaton) tánczestélyt rendeznek. A 47 tagból álló rendezőség felosztotta tagjai közt a teendőket, melyek a mulatság sike­rét biztosítják. A rendkívül ízléses és ere­deti tánezrendek mér megérkeztek. A Vigadó termeinek díszítéséhez a napokban hozzáfognak. Mint értesülünk, vidékről^ is igen sokan készülnek erre az előrelátható­lag kedélyes és kedves mulatságra. Belépti­dijak : személyjegy 3 korona, családjegy 7 korona, karzatjegy (előre váltható Páskuj Imre üzletében) 2 korona. Kezdete fél 9 órakor. — Uj a. telekkönyvvezető. Az igazságügyminiszter Kelemen Gyula Bzinér- váraljai kir. járásbirósági írnokot a téesői kir. járásbírósághoz segédtelekkönyvvezetővé nevezte ki. — A Bzatmárnémetii ügyvédi kamara dr, Márk Géza Nagysomkut szék­hellyel bejegyezve volt ügyvédet a kamura névjegyzékéből halála következtében törölte s irodája részére gondnokul Nyilván Miklós ■nagysomkuti lakost kirendelte. Továbbá Nagy-Károly székhelylyel az 1902. január 1-én kezdődő hatálylyal Baudisz Jenő nagy­károlyi lakos ügyvédet e kamara névjegyzé­kébe folytatólag fölvette, dr. Torduy Sán­dor ügyvédet Fehér-Gyarmat és dr. Tatár János ügyvédet Szinér Váralja székhelylyel é kamara névjegyzékébe folytatólag beje­gyezte. — Megerősítés. Az igazságügymi­niszter a fehérgyarmati kir. járásbíróságnál ideiglenes minőségben alkalmazott dr. Ko­vács Fcrencz aljegyzőt állásában végleg megerősítette. — Kiküldetés. Az ev. ref. egyház­megyei hutóság a fehérgyarmati ev. ref. leányiskolánál üresedésben levő tunitónői állás betöltésére Vári Irma oki. tanítónőt, Vári Ede helybeli polgár leányát kül­dötte ki. — Elitéit párbajozók. Sternberg Endre nagykárolyi lukost. párbajvétség miatt a helybeli kir. törvényszék 3 heti, Steruberg Zoltánt pedig 2 heti államfogházra Ítélte. Ezen Ítélet ellen elitéltek felebbezvén, a kir. tábla az Ítéletet helybenhagyta. — Lelketlen anya. Barkaszi Mária 19 éves, kislétai illetőségű nő e hó 3-án délután Hujdu-Böszörraéuybe utazott mos­toha anyjához. Nagy-Kálló állomás köze­lében a szülési fájdalmak elővették | egy fiú gyermeknek adott életet, de uz anya midőn gyermekét megszülte, a csecsemőt a vasúti kupé egyik félreeső helyén akarta elrejteni, de a kalauz ébersége folytán azon­ban szörnyű tettét végrehajtani nem sike­rült. A nőt Nagy-Kállóbau kórházba szállí­tották, hol a beteg nő mentségül azzal védekeznit. hogy szörnyű tettét azért kö­vette volna el, mert az esetet ismerősei előtt szégyelte. A további intézkedés folya­matba véteted.' — Ujonczozás. Vármegyénkben s váro-unkban az ujonczozás a cs. s kir. 5. hadkiegészítő és a in. kir. 12-ik honvéd ki­egészítő paranceuokeágok kötélékébe ’artozó 1879, 1880, 1881. évben született allitáskö- telezettekkel a következő napokon fog meg­történni Az erdődi járásban márczius 1, 2, 3. és 4., | nagysomkuti ban márczius 6, 7, 8.. a máiószalkaibiin mirczius 10, 11, 12, 13., a szinérváraijaiban márczius 15, 16, 17, 18, 19., a nagybányaiban márczius 21, 22, 23, 24 , | felsőbányáiban márczius 26. Nagy­bánya váro-ban ápril 2. s 3. Nagykároly­ban ápril 4, 5., a nagykárolyi járásban áp- ril 24, 25, 26., a fehérgyarmati járásban ápril 28, 29, 20. napjuiu. Szntmárvárosban ápril 2, 3. § | szatmári járásban ápril 4, 5, 6, 7. 8. napjain. Az állításra kötelezettek számú az erdődi járásban 613, a nagysom- kutiban 539, | mátészalkaiban 620, a szi- nérvára’jaiban 698, 1 nagybányaiban 557, Felsőbánya városban 103, Nagybánya város­ban 151, Nagykároly városban 234, a nagy­károlyi járásban 686, Szutmárvárosba I 345 a szatmári járásban 702.

Next

/
Oldalképek
Tartalom