Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-08 / 2. szám

Irodai gyakornok, ki a magyar és német nyel­vet írásban é* szóban bírja, azonnal elfogadtatik REITER J. gyarmatáru ügynökség irodájában. 19940 —1901. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék mint telekkönyvi lm ló-ág küzbirré teszi, hogy •* szatmáregyházmegyei alapítványi pénztár végreh'ijtiitótmk Mihalycsik Pál végrehajtást szenvedő elleni 2900 kor. tőkekövetelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében n szül mii ri kir. törvényszék területen levő Szalmái' városhu tárába ti fekvő » a/uliuár- németi 7900. sz. telekjkönyvbe A -j- I rsz. 5154 o/l. hrsz. ingnilanból a iVlihálcsik Pál illetőségére az árverést 1564 kor. 50 fillérben ezennel megállnpiiott kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb meg. j.-Iliit ingatlan az 1901. évi február hó I-8Ö napján d. e. 9 órakor ezen kir. tszék. mint tkvi. hatóság árverelő helységébe meg- t.ii'iandó nyilvános árverésen a megállapitott kikiáltási árun alul is eladatni fog azon­ban a már megajánlott 440 kor. vételáron alól eladatni nem fog. Árverezni szándékozók Inrloznak az ingatlan becsárának l()#/0-át vagyis 156 kor. 45 fillért készpénzben vagy az 1881. LXí t.-cz. 42 §-ában jelzett árfolyammal számitott és az 1881. évi november bő 1 -én 3333. sz. a kelt igazságilgyminiszteri ren­delet 8 §-ában kijelölt ovadékképes érték* papírban n kiküldött kezéhez letteni, avagy az 1881. LX. t.-cz. 170 §-n értelmében u bánalpénznok a bíróságnál előlegez el­helyezéséről kiállított szabályszerű elismer­vényt átszolgáltatni. Kelt Szutmártt 1900. évi deczomber hó 5-én kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóság. KRASZNAY kir. tszki. biró. 4968—1900. Hirdetmény. Gyügye, Majtis, Szamosujlak és DarnÓ községek telekkönyvi bélé leinek sz er k esz l ésé ró kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy uz ■ 1886-ik XXIX., 1889-ik XXXVIII., és az 1891 : XVI. törvény- csikkekben előirt helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1901. január 8-ik napján uz azonosítás befejezte ulna pedig a bizottság a községben meg* jelenend. Ennélfogva felszólít tut mik : 1) mindazok a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okudoll. előter­jesztést kivannak tenni, hogy a bizottság előtt, u kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és ulőterjcsz léseiket igazoló okirataikat mutassák fel| 2) mindazok, a kik valamely ingatlan­hoz tulajdonjogot turlunnk, hogy a tuluj dón jog tkvi békék elűzését a kitűzött határ­időig n telekkönyvi liu'ósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi beki-beli-zésro alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végűit a bi­zottság előtt jelenjenek meg, hn pedig te­lekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az átírásra az 1886: XXIX. t.-cz. ]5 —18. és az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5., 6., 7., és 9. §-ui értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azok­kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az át­ruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét n bizottság előtt szóval elj-um-rj--, és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték dengedés kedvezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javára tényleg már negs/.ünt követelési--- vonatkozó válogiriiz, zagy megszűnt egyéb jog Van nyilvánköny- rileg bejegyezve, úgyszintén az ily u be- egyzésekkel terheit ingatlanok tulajdonosai, >°gy I bejegyzett jognak törlését kérelmez­ték, illetve, hogy törlési engedély uyilvéni- ása végett a kiküldött bizottság előtt mog- el.enjenek, mert oMenesetben a bélyegmen- esség kedvezményétől elesnek. 3 — 3 Kelt Fehér-Gyarmat, 1900. dcez. 20. Nagy Gyula Halaktovics Jenő s. tik, v jzető. kir. ulbiró. lintegy 60—70 métermázsa szép répa van eladó. Megtudni a kiadóhivatalban. Biztos hatású! növény-czukorkáim, mely néhány do­boz elfogyasztása után köhögés, vér- köpés, szamár- és hökliurot, bél­tunyaság, gyotnoi'kiitarus, nyálkásodás, influenza, rekedt-ég stb. illeti kitűnő sikerrel gyógyit, kapható nálam, mint készitőnél. továbbá: SzÜCS József, Roóz Mihály, Horváth Béla, Mertz István és Molnár Mihály urak tüszer- üzbfében. Tisztelettel Tamásy József, 3 _g készít ő. Szatmár, Beicsénvi-u. 20í sz. Polgár t ® Sándor Dl. kir. szab. nyert orvosi mű- és köf- szerész BUDAPEST, VII., Erzsébet-körnt 50 Legelőnyösebben^ beszerezhetők or­vosi, sebészi és fje' tegápolási eszközök. Gummi-áruk. Suspen­sorium, irrigator- fecskendök stb. leg- t újabb találmányié csász. és kir. szüb- * ' da kötők, has- és köl­dök-kötők. — Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fenti ezimre ügyelni tessék ) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 10-16 ‘03 S 03 p ._ * o | ■a E 5 ® e b — .© > = (O co 03 00 00 e ■3 09 Orvosi tekintélyek által kipróbált s na- rv-yv? gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz- IfflÜF nált kiilszi r a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatású kőszvény, = csúz reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, a mennyiben gyak­ran még a légidül több kőszvény és csuzfiijdalmakat is már nébányszori bedörzsölé-nél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: WIDDER GYULA gyógyszerész, S.-A.-UJHEJLi. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utcza .12. és az Egger-féio „Nádor gyógyszertári­ban, Váczi-köru 17. Szatmáron: Boss in Józséf és Raj- z i n g e r Sándor gyógyszertárakban. N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és K o r i t s á n s z k y Kárólv gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton: Bal lka Miklósnál. Magos Menyhért ügy véd­nek a Ilákóczi-ulcza 23. *sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház van, / örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat­máron. Eötvös-utcza 19. sz. a. Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. Gráf Károlyi Tibor erde léből 2 éves vágáuii I-sö rendű teljesen száraz hasáb cserfa házhoz 8zállitva köbméterenW 4 korona 80 fillérért 1 kapható. Mi'írreiidi'llietö 1 b. é. ’ Sz;t ■ . ■■ Mmur—erdödi üzlet kezdoségenél Toiapu utcza 9/a., a szalmái'—erdödi h. kalauzainál, az ipnt i liifels^övt-tkezJCr elárusító csarnokában és Ekker Jáu . ‘ lat tj I tc­UT Ko ásuth Lajos.-utczn 19—20. sz.i kereskedésében, hol a fa tneor kiüthető. 19­1Í<; SiilE ■; I pp ? O < J U Fi?É J > II 3 © £ ± g Ö M üj o ü i r m » ui » : ■ qű mi* i-nF ­3 > y?. : -J vi O i ^ $ S ^ •u * * O iiiíO ■ ■ r A S3 lipí ;r. •í2*w.#; 1-*» X WfFt .. •:, r. ' I-, n-.-VíyVív, V’/Ji Bikszádi árlappal rsoc; és ismertető könyvecskével bilrmealve szol­gál a Bikszád, (Sz itraárinegye.) ­ásványos gyógyvizet, mely egyedüli n maga nemében, több hírneves egyetemi orvos- tanár és hírneves vidéki orvosok, hatásánál fogva fölébe he­lyezik a külföldi és drága Selters és Gíeischenbergi vizeknek. Gyógyító hatása a bikszádi ásványos gyógyvíznek kitünően be­vált idiilt és heveny légcső hurut, hangszálag hurut, vérköpés ellen. Nagy könvhasó tartalmánál fogva vei hány ás, tüdőcsucs hurutnál és kezdődő gümőkórnál, továbbá kitűnő eredményt értek el a BIKSZÁDI VIZ alkalmazása által emészthetetlen­ség, idült- és heveny gyomorhurut, máj- és epe hólyagbánta- lomnál, a belek renyhe működésénél, vesehomokban szenve­dőknél, görvélykoros daganatoknál, heveny és idült női hán- talmakná!, specificum vált be. Btksztidi viz bórlője s | .szit'jkni viz főob-iniutói : ALMER LAJOS és KÁROLY nagybányai lakosok. A Sztojkai ásvány­vizet, mint Erdély gyöngyéi, nem hiába nevezték el magyar karlsbadi víznek, mert. tényleg annak gyógy hatása, a szigorú diéta be- tartartásával : idült gyomorbáni alom, máj- ds epehólyag, vala­mint epekő bajoknál, nemkülönben czukorbetegségnél a'kal- | mázva, valóságos csodákat művel, kitűnő hatású a SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ a légcsőszerves összes bántnlmaimil, valamint a női bajok és görvélykórós bántalmaknál is. — A SZTOJKAI £ ÁSVÁNYVÍZ dús szónsavtartalmánál fogva, akár borral, akár gyümölcsszörppel vegyítve, mint kellemes iiditő ital párját ritkítja. A SZ10JKAI ÁSVÁNYVÍZ hosszas haszná- lati az ép szervezetben elváltozást nem idéz elő s így a rossz ivóvizet is pótolja bármely vidéken, annyival is inkább, mert hosszabb állás után nem csapódnak ki belőle a szilárd alkotórészek, mely tulajdonsága lehetővé teszi a tengren túli szállítást. 10—10 Sztojkai árlappá 1 és ismertető könyvecskével bármentve szol­gál a Sztoj ka, Szolnok-Dobokn m az egyedüli leg^^^afmazbató ÓVSZ^i _ ' 2 _ l és halhóW^yor.t^ é. könny®“ ' iris! roln8*4»b8" S 3.-, 1 l 4ttalmetlan gy k amerio. ^0I 3 \ . T«. ‘, 7 ' é9 frt , írt 8 -, Mensinga 1» 1 4-, 6-1 Has9e tau4r-fé}^*n ’nöi óvszerek frt 5'nőÍ óvszerek ' “ darabonként. 3 8.—, o ao dt Earlel-iéle frt 3 tu„atonként frt K f viasinálh*'^ gzivacSok, valódi P' 1 yUigon, drbja fr* \ J lgrendelésuket^0“ ^ e16Veg«J* ■ _p

Next

/
Oldalképek
Tartalom