Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-01-01 / 1. szám

SZATMÁR tS VIDÉKE. 5744-1900. tkez. Árverési hirdetményi kivonat A mátészalkai Mr. jbiróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy u kir kincs­tár végrehajtóiénak Lcírinez János és neje Tóth Juliánná végrehajtást szenve­dők elleni 174 kor. 77 fill, tőkekövetelés és járulékai, továbbá ezúttal csatlakoztatott Váliaji árvupéuztár 400 kor. tőke ennek 1898. junius 20-tól járó 8#/# reiides, s fél­évenként tőkésített kamatok 8°/# késedelmi kamata, 34 kor. 60 fill, perbeli 17 kor. 30 fill, végrehajtás kérési költségeknek a m.- ezulkai ipar- és kereskedelmibank 70 fit. tőke, s ennek 6®/0 kamut a 2 frt. óvási, Ifi váltódij, 11 frt. 77 kr. és 7 frt. 35 kr. költségeknek kielégítése iránti végre­hajtási ügyében, n ezuimiiri kir. törvény­szék, a túszaikat kir. jbiró-ág területén lévő Olcsva-Apiiti község határában fekvő uz olcsvu apáti 26. szikben irt 1. 1 sor 29. Hrsz. 84. számú házas belsőségre — a m.- szalkai ipar- és kctvslted Imibnnk részéről tett ujánlat következtében az uj.ibbi árve­rést 904 koronában ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és hogy a fen nebb megjelölt ingatlan az 1901. évi január hó 23-ik napján <1 e. 9 Órakor Olcsva-apáti községházánál luegturtiimló nyil­vános árverésen az utóujánlatot tevő által megajánlott 330 korona azon alól elndatni nem fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan bec-<án’muk 10°/#-át vagyis 90 kor. 40 fill, készpénzben, vagy az 1881. LX t.-cz. 42. § ában jelzett árfolyammal számí­tott és az, 1881. évi november hó 1-én 3333. az. u. kelt igazságügyminisleri runde- let. 8. §-ában kijelölt óvadékképcs érték­papírban, a kiküldött kezéhez letenni; avagy uz 1881. LX. t.-c/.. 170. §-u értelmében u bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezé­séről kiállított szhbályszerii elismervényt átezolgáltutni. Kelt Mátészulltán, 1900. szeptember 25.-én. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság. HORVÁTH, kir. járásbiró. 4963—1900. Hirdetmény. Gyügye, Majtis, Szamosujlak és DarnÓ községek telekkönyvi betéteinek szerkesztésére le rendelt, bizottság közhírré teszi, hogy az. 1886-ik XXIX., 1889-ik XXXVIII., és az 1891 : XVI. törvény- czikkekben előirt, helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán az azonosító 1901. január 8-ik napján az azonosítás befejezte után pedig a bizottság a községben meg- jelcnend. Ennélfogva felszólít tatnak : 1) mindazok a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okúdéit előter­jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt, u kitűzött határnapon megkezdendő eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesz téseikot igazoló okirataikat mutassák fel; 2) mindazok, a kik valamely ingatlan­hoz tulajdonjogot tartanak, hogy u tulaj donjog tkvi bekebelezését a kitűzött határ­időig a telekkönyvi ha'ósághoz intézendő szabályszerű beadvány utján kieszközöljék, vagy I telekkönyvi bekebeh-zésro alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bi­zottság előtt jelenjenek meg, Int pedig te­lekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az átirásra az 1886: XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5-, 6., 7., és 9. §-ui értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azok­kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az át­ruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét I bizottság előtt szóval elismerje, és a tulajdonjog bekebelezésére engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem. érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték- elengedés kedvezményétől is elesnek. 3) azok, a kiknek javáru tényleg már megszűnt, követelésre vonatkozó zálogjuk, vagy megszűnt egyéb jog van iiyilvánköny- vileg bejegyezve, úgyszintén az ilym be- jegyzosekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy u bejegyzett jognak törlését kérelmez­zék, illetve, hogy törlési eugedély nyilvání­tása végett a kiküldött bizottság előtt meg­jelenjenek, mert ellenesetben a bélyegmon- tesség kedvezményétől elesnek. 1 _3 Kel t Fehér-Gyarmat, 1900. decz. 20. Nagy Gyula Halaktovics Jenő s, tik. v ;zető. kir. ulhiró. lintegy 60—70 métermázsa szép répa van eladó. BEegftudni a kiadóhivatalban. Biztos hatású! növény-ezukorkíttm, mely néhány do­boz elfogyasztása utáni köhögés, vér- köpés, szamár- és hökhurot, bél- tunyaság, gyomorkatarus, nyálkásodás, influenza, rekedtség stb. ellen kitiinö sikerrel gyógyií, kapható nálam, mint készt tőnél, továbbá: SzÜCS József, Roóz Mihály, Horváth Béla, Mertz István és Molnár Mihály urak fűszer- üzletében. Tisztei ettél Tamásy József, 2—3 készítő. Szntmár, Bercsényi-u. 20. sz. Szatmár—erdödi h. é. vasút. Fa eladás. Gróf Károlyi Tibor erde­jéből 2 éven vágásit I-ső rendit teljesen száraz hasáb cserfa házhoz szállítva köbméterenként 4 korona 80 fillérért kapható. Megrendelhető a Szatmár—erdőéi h. I; V. üzlet kezességénél Tompa- utcza 9/a., a" szatmár—erdödi h. é. v kalauzainál, az ipari hitelszöveiIpgf elárusító csarnokában és Ek'ker János: ur Kossuth Lajos-utcza 19—20. sz.alaitj kereskedésében, hol a fa meg |f ^ kinthető. - 18—. II 91 m fel ad á % 1 m § <f§) m <§ ■ o <N Magos Menyhért ügyvéd­nek a Rákóczi-utcza 23. sz. a. lévő háza, a melyben je­lenleg az „Otthon“ kávéház van, / örök áron eladó. Értekezhetni lehet dr. Fejes István ügyvéddel Szat- máron. Eötvös-utcza 19. sz. a. Polgár < ® Sándorl in. kir. szab. nyertI Bk orvosi mű- és köt-1 V szerész » BUDAPEST, VII.. Erzsébet-körnt 50 f| Legclönyösobben) beszerezhetők or-1 vosi, sebészi és be-1 tegápolási eszközök. Gummi-áruk, Suspen­sorium, irrigator- fecskendök stb. leg­újabb talál ni anyu esifsz. és kir. szab­dal. Polgár-féle sérv- kötők, has- és köl­dök-kötők. -- Valódi franczia különlegességek (óvszerek.) Részletes képes árjegyzék ingyen és bérmentve. (Fenti czimre ügyelni tessék ) Utánzás ellen védve 16302. szám alatt. 9-15 Orvosi tekintélyek által kipróbált s na­ás vány 03 gyógyvizet, mely egyedüli a maga nemében, több hirneves egyetemi orvos- Itanár és hirneves vidéki orvosok, hatásánál fogva fölébe he­lyezik a külföldi és drága Selters és Gleischepbergi ‘vizeknek. jGyógyitó hatása a bikszádi ásványos gyógyvíznek kitünően be­lvált idült és heveny légcsőhurut, haiigszálag hurut, vérköpés jelien. Nagy konyhasó tartalmánál fogva vérhányás, tüdőcsucs hurutnál és kezdődő gümókórnál, továbbá kitűnő eredményt értek el a BIKSZÁDI VÍZ alkalmazása által emészthetetlen­ség, idült- és heveny gyomorhurut, máj- és epe hólyagbánta- I lomnál, a belek renyhe működésénél, vosehomokban szenve­dőknél, görvélykoros daganatoknál, heveny és idült női bán- talmaknál, specificum vált be.. Bikszádi viz bérlője s a szinjkui viz főitlárutitói : ALMER LAJOS és KÁROLY nagybányai lakosok. M uwu c>\yV/° Sztojkai T7i\Z mint Erdély gyöngyét, nem hiába nevezték el magyar karlsbadi Víznek, mert tényleg annak győgyhatása, a szigorú diéta be- tartartásával: idült gyomorbántaiom, máj- és epehólyag, Vakig mint epekő bajoknál, nemkülönben czukorbetegségnél alkal­mazva, valóságos csodákat művel, kitűnő hatású a SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ a légcsöszerves összes bántalmainál, valamint a női_ bajok és görvélykórós bántalmaknál is. — A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ dús szénsavtartalmánál fogva, akár borral, akár gyümölcsszörppel vegyítve, mint kellemes üditó ital párját ritkítja. A SZTOJKAI ÁSVÁNYVÍZ hosszas haszná­lata az ép szervezetben elváltozást nem idéz elő s igy a rossz ivóvizet is pótolja bármely vidéken, annyival is inkább, mert hosszabb állás után nem csapódnak ki belőle a szilárd alkotórészék, mely tulajdonsága lehetővé teszi a tengren túli szállítást. « £ -QJ ■— a az C B O g "2 E 5 ® e i_ — 'O) >' § ‘® « . L. Cg» CÖ Oi co“ §£Ei gyobb koródákban kitűnő sikerrel hasz­nált külszer a REMI-SZESZ biztos s kiváló gyors hatású köszvény, == csúz reuma, ischiás stb. ellen. = Hatásn meglepő, a mennyiben gyak­ran inog a legidültebb köszvény és csúzfájdalmakat is már néhányszori bedörzsölé-nél teljesen megszüntette. Fog- vagy fejfájást 5 perez alatt megszüntet. Egy üveg ára használati utasítással I kor., erősebb 2 korona 40 fillér. Kapható csaknem az összos gyógyszertárakban. Postán utánvéttel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő: WIDDER GYULA gyógyszerész, s.-l.-liJHEL¥. Főraktár Budapesten: Török József gyógyszertárában, Király-utczn 12. és az Egger-féle „Nádor gyógyszertár­ban, Váczi-köru 17. Szatrnáron: Boss in Józséf és R aj- z i a g e r Sándor gyógyszertáraidban. N.-Károlyban : Fitos Ferencz, Hahn János és Koritsánszky Károly gyógyszerészeknél. Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszertárában. Fehérgyar­maton : B a 1 i k a Miklósnál. ______________________9-io!3 CB « s <T9 CB CB 20 % engedményt kap mindenki, 1 «sä* ... «s&*S■- %14 . Earlet-fé'e 0 fiO i Äj»wa°s*’ *’T. bérme««*' SZATMÁRON, NYOMATOTT MORVÁI

Next

/
Oldalképek
Tartalom