Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-17 / 51. szám

SZATMÁR ÉS VIDÉKE I I Hirdetmény. Sima, Pete, Atya, Nagy-Gécz, Csegöld kp'í.sóg telekkönyvi, uoteteiijek szerkesztésére kirendelt bizottság közhírré teszi, hogy hz 1986 • XXIX., 1889" XXXVIII., és uz 1891: XVI. íörvény­czikkekbeii előirt, helyszíni eljárás végett és pedig egyelőre csupán uz azonosító 1902. évi január hó 7-ik napján az azonosítás befejezte után pedig a bizottság a községben tnegjelenend. Ennélfogva felszó láttatnák: 1) mindazok, a kik a tjkönyvben elő­forduló bejegyzésre nézve okudatolt előter­jesztést kívánnak tenni, hogy a bizottság előtt, a kitűzött határnapon megkezdendő 1 eljárás alatt jelenjenek meg és előterjesz téseiket igazoló okirataikat, mutassák félj 2) mindazok, a kik valamely ingatlan­hoz tulajdonjogot tartanak, hogy a lulaj donjog tkvi bekebelezését a kitűzött hutai- időig n telekkönyvi hatósághoz intézendő szfthálvszerii beadvány utján kieszközöljék, vagy a telekkönyvi bekebelezésre alkalmas okiratok alapján a telekkönyvi bejegyzés iránti kérelmeik előterjesztése végett a bi-j zottság előtt jelenjenek meg, ha pedig te­lekkönyvi bekebelezésre alkalmas okirataik nincsenek az atirasra az 1886: XXIX. t.-cz. 15—18. és az 1889: XXXVIII. t.-cz. 5., 6. 7., és 9. §-ai értelmében szükséges adatokat megszerezni iparkodjanak, és azok­kal igényeiket a kiküldött bizottság előtt igazolják, vagy oda hassanak, hogy az át­ruházó telekkönyvi tulajdonos, az átruházás létrejöttét a bizottság előtt szóval elismerje, és a tulajdonjog bekebelezésere engedélyét nyilvánítsa, mert különben jogaikat ez utón nem érvényesíthetik és a bélyeg- és illeték­elengedés kedvezményétől is elesnek ; 3) azok, a kiknek javára tényleg már megszűnt követelésre, vonatkozó zálogjog, vagy megszűnt egyéb jog vau nyilvánköny- vileg bejegyezve, úgyszintén az ilyen be­jegyzésekkel terhelt ingatlanok tulajdonosai, hogy a bejegyzett jognak törlését kérelmez­zék, illetve, hogy törlési engedély nyilvání­tása végett a kiküldött, bizottság előtt meg­jelenjenek, mert elleuesetben a bélyegmen­tesség kedvezményétől elesnek. 2—3 Szatmárnémeti, 1901. deczember 6-án. Szatmár—erdődi h. é. vasút. Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű lull házhoz szállítva köbméterenként Hasab-cserfa 5 kor. 20 fill. Dorong « 4 « 50 „ Legkevesebb 2 köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—-erdődi h. é. v. üzletkezelőségénél Rákóciy- utcza 46. sz. a. és Józsika József meg­bízottnál Éölcseyí-utGza 23. Uszkay Tamás betetszerk. tlkvvezető. Kulin kir. aIbiró. IBg’yed.vLl az Irgalmadéiul gyógyszertárában kapható Szatmáron Az „Alabastrom-Creme“ Föl­tétlenül biztos hatású és teljesen ártalmat­lan, bőrápoló szépítő szer, amely egészen zsírmentes lévén, használatkor azonnal be- szivédik a bőrbe és természetesen sem zsír- nemű, sem más foltot nem hagy maga után. Eme csoda szerű tulajdonságánál fogva, hogy t. i. a a bőrön azonnal eltűnik, mégpe­dig anélkül, hogy a fehérneműt vagy bármi egyebet beszennyezne, napközben is hasz­nálható. Kitűnő tulajdonságai közé tartozik, hogy a bőrt nem teszi fényessé, mint a zsí­rokkal készitett kenőcsök és mégis bársony puhává és mattá változtatja s egészen meg- fehériti. Meglepő a hatása szeplő, pattaná­sok, májfoltok s a bőr minden egyéb tisz- tátalansága ellen. Teljesen higanymentes. Ára tégelyenként 1 kor., hozzávaló szappan 70 fillér. Ugyanott kapható az u. n. Vas-conserve,“ mely szer nem csak a vérszegénységben szenvedő emberek­nek megbecsülhetetlen áldása, hanem túlzás nélkül mondható, hogy az összes vasas ké­szítmények koronája. A tapasztalás bizo­nyítja, hogy az étvágytalanság, vérszegény­ség. s az ebből származó ideges rohamok, a sápkór, a szülésnek szomorú következmé- I nyei, nem különben a testi szervezetnek ál­talános gyöngesége ellen nincs oly hatalmas fegyver, mint a vas-konserve. Egy kis té­gely 1 kor., nagy tégely 2 kor. Ugyanott kapható egy kitűnő hatású „ A ntisepticus, “ száj k ojuserváló szer, mely a fogakra és foghusra legjobb hatássel van. 1 üveg 1 korona. 10—27 PÁSKUJ IMRE Saját készítésű fehérneműéit az ezredéves országos kiállításon, jeles munka, verseny képesség és uj iparág fejlesztéséért mil- leniumi éremmel lettek kitüntetve 1 Hazai Iparcsarnokaban Szatmáron a karácsonyi vásár deczember hó 1-én vette kezdetét hol czélszerü és hasznos tárgyakat beszerezni. Sternberg Testvérek I divatüzlete Deáktér 19. Papolci palota ft . Mint minden évben, úgy az idén is karácsonyi ÓS lljévi && ajándékoknak alkalmas czikkekböl nagy „ § állítottunk Össze, mely czikkek jóval az eddigi árnál olcsóbban állanak a n. é. közönség rendelkezésére. Midőn b. pártfogását kérjük, a legszolidabb kiszolgálásról biztositiuk. 2—2 ljj^ ij SzilíOltMJOt szók vány minőaég'oen A legkiválóbb 42 bor- és csemegefaj okban w fajtisztán, teljes Jótállással. Élökerités. Gleditschia csemeték' és magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejh'.dö sövény- növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerítés nevelhető pár év alatt, rendkívül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetlk. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt. bin^VölllntöL Óriási jövedelmet bizto- sitö voltánál fogva, ennek tenyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkívül elterjedt. Színes fénynyomatu főárjegyzék Ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kí­vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mére ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Czim : Érmelléki első szőlöoltvány-telep« Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé- _____________kelyhid,______ 9—20 Ilii SZATMAR, Kazinczy-utcza, Il ik szám Villamos világítás és villamos csengő = BERENDEZÉSEKET =-46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46 -46-46 ___________________________________ IJ ! sodrony, selyem zsinór, taster ren­-4# des, líörte-taster, szegecs, szalmiaksó, _ sz iget, vezeték-foglalat, minden rend- -4# szer, kettős vezeték, szigetelők, izzó -ff lámpa minden rend., függő-, csillár­ul és álló-lámpák. 15-—-46, jutányos áron el vállal. Költségvetést kívánatra ===== ---- . - díjmentesen készítek. RA KTÁR: Leclaoche elemek, csengők, viasz­Yalódi Karlsbadi czipök kizárólagos raktára. Megérkeztek rz esa feüD zz feiß —Z «2-«3 E0TH FILEP UTÓDAI Karlsbad! czipőraktára részére mely 40 év óta áll fenn a szatmári piaczon 8 most jelenleg a Deáktéren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idényre megrendelt, a leg­olcsóbb fajból a legfinomabb és legdivatosabb 1 I* r ipn in un- um- es gyermeklaDDBlik. A tullialmazott raktár miatt az összes kész- • létben levő úri-, női- és gyermekláb­belik árat mélyen leszállítjuk, ezen alkalmi, előnyös, ol-. cső vételre felhívjuk a u. é. közönség b. figyelmét. Kérjük a n. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbra is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel RQTH FILEP UTÓDAI. íi— Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipő . 2 frt 25 kr. Női ezugos czipő . 2 „ 20 „ Leány fűzős czipő . 1 „ 65 „ Gyermek fűzős czipő — „ 93 „ Az 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel ___________________________és aranyéremmel kitüntetve.____________ " •;.. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény-és csúzfájdalmakat is már néhányszor! bedörzsöl esnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással Wflfii-flrÓniA szepl®i májfolt, mitesser s az íjZ/v^IU" vl vlUv arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ára 1 korona, a te*n-nek üdeséget s finom- 1 UUUvl ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s crémo sziliben, Egy doboz 1 korona. a fogak s foghus épségben tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. 40 fillér. Szegftt-Fogpor Szegfű-szappan i&gsKJ&Z “X tál. Egy drb 80 fillér. HlÍ-FIÍYÍr a tkspHüM#«, kopaszodás, ftjkorpa s ndj-EillAli haj k ikopá s biztos meggátlására szol­gál. Egy üveg 3 korona. Tokaji Cliina-Vasbor legkitűnőbb minősé­gű saját termésű hegyaljai borból készítve. Kitűnő 1 biztos hatású szer vérszegénység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. _ az egyedüli biztos szer tyuk­űi "lllj szem, szemölcs és börvastago- dás gyökeres kigyógyitására. — Egy üveg ára 70 fillér. V, legkitűnőbb minőségű tokaji aszú I ürmösből készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü­tés egyedüli biztos óvszere. Egy üveg ára 3 ko­rona. , Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. T ö r.ö k József gyógyszertárában, Király-utcza 12 és az Egger-féle „Nádor gyógyszevtár“-ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Ulimann Sándor; Nagykárolyban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón: Kovács

Next

/
Oldalképek
Tartalom