Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-12-24 / 52. szám

Tizennyolczadik évfolyam. 52-ik szám. Szatmár, 1901. deczember 24. w f f MEGJELEN MINDEN KEDDEN.-------AZ ELŐFIZETÉS ÁRA:=±= Egész évre ... 6 kor. 1 Negyedévre 1 kor. 50 (111. Fél évre .... 3 » | Egyes szám ára . 16 » Községek, községi jegyzó'k és néptanítók részére egész évre 4 korona. SZERKESZTŐ ÉS KIADÓHIVATAL, hová a lap szellemi részére vonatkozó közlemények, továbbá előfizetések és hirdetések is küldendők : = Morva! János könyvnyomdája Eötvös-utcza 6-ik sz. alatt. = TELEFON-SZAm : 73. A Szérkesztó lakása: Eötvös-utcza 19-ik szám.------ HIRDETÉSEK = e l ap kiadóhivatalában a legolcsóbb árak mellett fülvétetnek. Nyilttér garmond sora 20 fillér. Karácsonykor. A karácson első sorban a béke, a boldogság, a család ünnepe. Az a szel­lemi derű, mely a szent estén minden házhoz beköszönt, a földre érkező Is­ten-ember szellemi fényességének visz- szatükröződése, mely a Gloria pom­pájával ékesíti föl ezt az egész nagy sártekét és au embert egy pillanatra merőben szellemi lénynyé teszi. Mily édes volna, ha ez a derű állandó maradna, — X fenséges volna az élet, ha ez a szellemi fény soha ki nem aludna közöttünk, — ha mindig béke honolna az emberek között? Ki szavaimat, olvasod, hiszem, hogy te is sóvárogva gondolsz arra a szép országra, melyben mindez va­lóra válna már ez- életben. De minek tz az ábránd, mondja benned a csaló­dás, — keserves az élet. nincs itt béke, egy-egy ünnepi hangulat csak déli­báb jr puszta utasa előtt, hogy annál Idnzóbban érezze olthatatlan szomjú­ságát. Rajta leszek, hogy ezen okosko­dásban leleplezzem azt, a mi hamis, hogy a megmaradó igazság annál fen- ségesebhen tündököljön. Tagadhatatlan, hogy ma végte­lenül ki vannak élesítve az ellentétek, és ez okozza az egyén, a társadalom szakadatlan harczáí. A mai kor em­bere szerfelett érzi saját becsét, és eb­ben I lelki hangulatban megteszi ma- gát saját lénye souverain-jévé, mely nem hódolhat senkinek, semminek többé. Erőit, melyek a mai emberben foko­zottabb mérvben működnek, mind drágának, nagyértéküeknek vallja, és nem tartja helyénvalónak, hogy azok­ban különbséget tegyen. Pedig az em­ber lényében végtelenül sok az a mi ellentétes. A szellem és a test, más és más törvényeknek hódol és érezzük, tudjuk, hogy az ész, mely hivatva volna dönteni közöttük, megtévesztve, vagy megvesztegetve az önistenités tömjénezéseivel, hol egyik, hol a má­sikhoz pártol, de a harczot eldönteni, az ellentéteket kiegyenlíteni nem tudja. Mert a souverain-ember sem a test­nek, sem a szellemnek parancsolni nem akar, szabadjára ereszti mindkettőt és ebben a harczban elvész életének bé­kéje, el boldogsága. Ilyen egyének alkotják aztán a mai társadalmat. Természetes, hogy az ily egyénekből álló társadalom szintén csak békétlen, csak örökösen egyenetlenkedö lehet. A sok souverain mind terjeszteni akarja birodalmának határait, uralkodni akar. Miután ma­ga felett nem tud úrrá lenni, ural- kodni törekszik mások felett. A ha­tárt, mely az ö körét szomszédjának körétől elválasztja, önkényiileg álla­pítja meg, sőt sok esetben nem is is­mer ilyen határt-, meit saját magát teszi e teremtés központjává, melynek a világ többi egésze csak szolgálni köteles. így jut ellentétbe aztán ember em­berrel, család családdal, érdekkör ér­dekkörrel, nemzet nemzettel. Az ellen­tétek folyton élesbednek, mig végre is liarcz támad és érvényesül az erő­sebb joga. A gyengébb el lesz tiporva, megsemmisít ve, mert így kívánja azt az erősebb hatalmi vágya. ; Pedig mennyit emlegetjük az Igaz­ságot, a Jogot, a Tökéletességet. I Elvontan a mi eszünk föltétlenül megállapítja, hogy az Igazság csak egy lehet, őrültnek neveznék azt, ki ezt tagudni merné. Föltétlenül és paran­csoló! ag ki van mondva, hogy csak az lehet jogos, a mi igazságos is egyúttal. Nincs senki, a ki mást állítana, mint hogy az ember feladata keresni és Ulegőrizni az igazságot és úgy haladni a tökéletesség felé. És mindezekkel szem­ben mit látunk a gyakorlatban ? Hogy mindenki saját énje szerint állapítja meg: mi az igazság, mi a jog. Es azt leltet mondani az igazságnak, a jog­nak szintannyi árnyalata van a gya­korlati életben, a hány ember van a világon. V.-'- Ugyebár így nem lehet béke, így nem lehet igazság, igy nem lehet jog, igy nem létezhetik tökéletesség. Maradjunk tehát ebben a szánandó állapotban? Kötelességünk megkísér­lem a kibontakozást. Ki kell egyenlí­teni az ellentéteket, először az egyénben, aztán a társadalomban. De hogyan? Föl kell állítanunk az igazság absolut érvényességű mér­tékét. Köteleznünk kell minden em­bert, hogy ehhez az absolut érvényes­ségű mértékhez föltétlenül alkalmazza magát ítéleteiben, tetteiben. Ez lesz a határ, mely el fogja választani az egyén körét az egyénétől, — a család körét a családétól, — az érdekkört az ér­dekkörtől, — a nemzet körét a nem­zet körétől. Es a ki e határt megsérti, az büuhödjék, annak fejedelemsége rontassék le, legyen szolga, ha saját te­rületén nem tudott ur lenni, és nem tudott első sorban parancsolni önma­gának. Tehát az egyén tartozik önmagá­nak engedelmeskedni, tartozik szert tenni arra a tudományra, hogy tudjon pa­rancsolni önmagának. És az a köve­telmény a minimum, mely nélkül lehetetlen az igazsághoz eljutni. De ha az igazság minden egyén­ben más és más mértékű, kinek igaz­sága fogja megérdemelni azt, hogy ál­talános kötelező erővel ruháztassék fel ? A legpraktikusabb kétségtelenül az volna, ha nem ember, hanem raj­tunk kívül, rajtunk felül álló egyén ál­lapítaná meg az igazság absolut mér­tékét. Abban minden utógondolat nél­kül megbízhatnánk, mert ott az önzés legkisebb árnyalata sem vethetne ho­mályt az igazság föltétien becsére. íme eljutottunk oda, a mit egyik nagy gondolkodó már előttünk meg­mondott, hogy ha Isten nem volna, teremteni kellene, mert anélkül ír m létezik sem igazság, sem jog, sem béke. Csak a felettünk és kívülünk álló felséges TÁR CZ A. Karácsony ünnepén. Kong-bong a harang: Jer az Isten elé! Boldog, ki szivét Hozzá emelé — Szent ünnepe van ma; Őt hirdeti mennyei hangjával Üdv-, béke-igével az angyali dal. Üdv, béke \ után sóvárg a szivünk S keresni a zajt, bajt mégse’ szűnünk, Mámorba rohanva . . . Enyhét zivatarban madárka lel-é ? . . Kong-bong a harang: Jer az Isten élé! Agglegény karácsony éjjele. Egyik igen régi jó barátunk látoga­tóit meg a karácsony előtti napok egyikén. Szidtam, veszekedtem vele, hogy mi­ért nem lép inár ő is a tisztességes emberek sorába; miért nem nősül' meg ; miért nem alapit családot; miért nem akarja élvezni azt a legtisztább, legszebb örömét e gyarló földi életnek, a mit egy családapa élvez, midőn I karácsonyfa alatt kipirult, ör­vendő arc czal látja szeretett gyermekeit, kezeiket imára kulcsolva köszönetét s há­lát rebegve a kis Jézuskának a küldött sok szép ajándékért. Barátunk mosolygott, majd homlokát ránczolva üsszborzadt s szólt: — Hagyjatok békét a szép karácsony estétekkel; soha rémesebb, ijesztőbb éjje­lem nem volt, mint 1895. év karácsony éjjele. ______ ______ Ké résünkre a borzasztó éjt igy me­sélte el: — 1895. év nyarán fürdőorvos voltam x . . . fürdőben : igen kellemes nyaram volt, a mi természetes is, mivel a fürdő­ben is sok s nagyobb részben csinos hölgy tartózkodott, kiknek társaságában a na­pok repültek úgy, hogy alig vettem észre, midőn a saisonnak vége lett s az én kis vándormadaraim visszarepültek fészkeikbe, szerető férjeik ölelésre vágyó karjai közé. Az utósaison is elmúlt, nekem is mennem kellett; beköltöztem elhagyott gargon otthonomba. Istenem! mily elha­gyatottnak, mily árvának képzeltem ma­gam lakásom rideg falai között! így karácsony felé már teljesen meg- csömörlöttem a városi élet szokatlan za­jától, untatott a kivilágított utcza, bántott a sok szaladó ember s megundorodtam- a színház festett világa s festett arczu szí­nész gárdájától. Egyik estén levelet kaptam x. fürdő igazgatójától, az én kedves jó barátomtól, melyben arra kér, hogy látogassam őt meg s a karácsony estét töltsem az én édes emlékeim tanyáján — a fürdőben ő nála. Képzelhetik mily nagy örömmel fo­gadtam a meghívást, különösen, midőn megtudtam azt, hogy az erdész szép leá­nyával is ott lesz I Ő leend a házi asszony, mert az én igazgató barátom szintén garzon ember volt. Alig vártam a karácsony szombatját, midőn végre elérkezett. Lázasan csoma­goltam, 1 korán délután már igazgató ba­rátom társaságában szomorkodtam a pusz­tuláson, mit a zord tél a szép fürdötele- pen véghezvitt. Erdész barátunkat | szép kis leányát hiába vártuk, eljött az est, majd az éj is, ők azonban nem jöttek, minden kocsizör­gésre, mely a közeli országúiról hallat­szott : kirohantunk, azonban mindig hiába, perczről-perczre idegesebbek lettünk, már beszélni is alig voltunk képesek ; végre a hosszas várakozásban elromlott s kellet­lenül elköltött vacsora közben valami je­lentéktelen tárgyon összedisputáltunk, majd összevesztünk, mely után egymásnak jó éjt sem kívánva — szobáinkba tértünk. Ismét itt vagyok az én kedves em­lékű kis szobámban, azok a régi, azok a kedves bútorok, melyek mindegyikéhez egy-egy édes emlék fűződik. De minő kü­lönbség, milyen rideg minden, közvetlen a kályha mellett forróság van, de ha egy bútordarabot vagy a szoba falát megérin­tettem: olyan fagyos. Hát ott mi történt? Ali baba barátom, talán sokat ittál s attól áll félre a kontyod? Vagy hiszen igaz, önök nem is tud­ják, hogy ki az az Ali baba ? Ez kérem Ilii igen tisztességes úri ember, l.inek csupán azon egy hibája van, hogy ezelőtt néhány száz évvel élt. Csontvázát ott a fürdő körül ásta ki egy jámbor oláh, én a szép épen maradc koponyát megvettem tőle s egy igen szép értekezést Írtam róla, melyben bebizonyítottam, miként ez bizo­nyosan egy intelligens török feje volt s a koponyán látható tetovirozás nyomaiból úgy véltem megállapíthatónak, hogy földi életében Ali baba néven tisztelték számos alattvalói. Hát kérem, ez az én Ali babám az üvegszekrény tetején, a hol az én jóvol­tomból a feltámadást várnia kellett, egész féloldalt dűlve, mintegy búslakodva hall­gatott. Megszántam szegényt, s nehogy a sok várakozásban igy féloldalt dőlve nyak­fájást kapjon : egyenesre állítottam. — E pillanatban ablakom megzörrent, összeráz­kódtam s az ablakra figyelve hallgatóztam, kevés idő múlva újra megzörrent az ab­lak, majd elkezdte valami keservesen ka­parni az üveget és e közben a téli szél borzalmasan üvöltött. Kérem, én nem vagyok gyáva em­ber, de a bosszúságtól, a hosszas várako­zástól és a vacsora után ivott erős theá- tól felzaklatott idegeim megborzadtak. A rideg szobában, mely a fürdőtelep egy különálló és most teljesen lakatlan épü­letében volt,—úri csend honolt, az ablak közelében levő éjjeli szekrényen égő gyer­tya lobogva égett, úgyhogy e világításnál a szobában levő bútorok ugrálni, tánczolni látszottak. Most ismét megzörrent az ab­lak s az ijesztő kaparás hosszabb ideig volt hallható. Az igatottság vakmerővé tett, bár reszkettem, de mégis elhatároz­tam magam, az ablakhoz siettem, azt gyorsan felnyitottam, e pillanatban a szél gyertyámat eloltotta s amint az ablakon kitekintettem, egyszerre arezpmat egy fáj­dalmas ütés és ezután éles karmolás vé- rezte meg. Ijedten kaptam arezomhoz, meg­ragadtam a kezembe akadt karmoló tár­gyat, mely ropog va'tört le a közeli fenyőfá­ról, melynek egyik zuzmarás, jeges ága volt. Tehát sem rossz ember, sem rossz lélek nem jár körülöttem 1 Bár még min­dig. reszkettem, elmosolyadtam gyávasá­gomon, hogy én a szél által ablakomhoz vert fenyögalytól igy megijedni tudtam I Némileg megnyugodva ismét meg­gy ujtottam a gyertyát s levetkőzve ágyam­ba feküdtem. Éjfél felé járt az idő, de azért álmos nem voltam, elővettem tehát a magammal hozott hírlapot 1 olvasni kezdtem. Tényleg csak szabóüzletében szerezhetjük be hazai gyártmányú gyapjúszövetből csinosan ki­állított, legjobb szabású téli felöltőinket és öltönyeiuket, hol papi öltö­nyök és reverendák a legszebb kivitelben készülnek. Készít sikkes szabású mindennemű egyenruhákat, raktáron tart mindennemű egyenruházati czikkeket, Szatmár, UDeáüs-tér. "Városla.ázépTö.let-

Next

/
Oldalképek
Tartalom