Szatmár és Vidéke, 1901 (18. évfolyam, 1-53. szám)

1901-11-26 / 48. szám

SZATMÁR ES YIDUKE 985—1901. vógrh- szám. Árverési hirdetmény. Alulirt biróaági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-cz. 102. §-ii értelmében ezentx közhírré teszi, hogy a szatmári kir. járás­bíróság 1899. évi 17241. számig végzése kö­vetkeztében Dómján János ügyvéd által képviselt Zogoni Széles Mária javára Tegze László és társai ellen 150 kor. a jár. ere­jéig 1901. évi szept. hó 28-án foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglult és 721 koronára becsült következő ingóságok u. m.: lovuk, búza, zab, rozs, egy csűr nyil­vános árverésen eludatnak. Mely árverésnek a hulmii kir. járás- bíróság 1901. évi V. 622. számú végzése folytán 150 korona tőkekövetelés, ezen tar­tozásra 120 kor. fizetve lett költségek s jár. erejéig Fertős-Almáson, adós lakásán leendő eszközlésére 1901. évi deczember hó 7. nap­jának délutáni fél 3 órája határidőül kitű­zetik és ahhoz a veni szándékozók oly meg­jegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz. 107. és 108. §-u értelmében készpénzfizetés mellett,! a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becs­áron alul is el fogDak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingósá­gokat mások is le és felülfoglaltatták, és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §-a értelmében ezek javáru is elrendeltetik. Kelt Hulmi, 1901. évi október hé 25. SZATMÁR, '*'*■'* Kazinczy-utcza, Il ik szám |£: =| Villamos világítás i £ és villamos csengő ^ = BERENDEZÉSEKET === __ W 1 jutányos áron elvállal. ||| f Költségvetést kívánatra -----= — ■ 1 ■ ■ ■ díjmentesen készítek. RAKTÁR: Leclaoche elemek, csengők, viasz- sodrony, selyem zsinór, taster ren­dé« körte-taster. szegecs, szalmiaksó. napján. MARKOVICS, kir. bírósági végrehajtó. Szatmár—erdödi h. é. vasút. 4# Fa eladás. 2 éves vágású I-ső rendű 41 lg házhoz szállítva köbméterenként Hasab-cserfa 5 kor. 20 fill. Dorong „ 4 „ 50 „ Legkevesebb 2' köbméter szállítható. Megrendelhető a Szatmár—erdödi o h. é. v. üzletkezelöségénél Rákóczy- utcza 46. sz. a. és Józsika József meg­bízottnál Kölcsey-utcza 23. Bérbeadó házak. A tulajdonomat képező „Korona“ szálló földszinten bolthelyiségeknek, az emeleten pedig magánlakosoknak tet­szés és megállapodás szerint átala­kítva; valamint az Eötvös- és Kos­suth Lajos-utcza sarkán fekvő házas telkem 15— 1902. évi május 1-től előnyös feltételek mellett bérbeadó. Márkus Márton. sziget, vezeték-foglalat, minden rend­szer, kettős vezeték, szigetelők, izzó lámpa minden rend., függő-, csillár- és álló-lámpák. Riadó lakás. A Korona mellett levő az emeleten egy lakosztály 1902. évi május hó 1-töl ' !feia-cLó_ Jankovics János szokványminőségben A legkiválóbb 42 bor- és csemegefajokban r- fajtisztán, teljes jótállóssal. Élőkerités. Gledit.ohia csemeték és magvak. Uradalmaknak, községeknek három évi törlesztésre Is adatik. Óriás tövisű, igen gyorsan fejlődő sövény­növény. Ez az egyedüli, melyből oly örökös kerités nevelhető pár év alatt, rendkivül csekély kiadással, melyen nemhogy ember, de semmiféle állat, még az apró nyulak sem hatolhatnak át. Minden rendeléshez raj­zokkal ellátott fizetési és kezelési uta­sítás mellékeltetik. Ezer csemete elég 200 méterre. — Ára 6 frt. Óriási jövedelmet bizto- l/IUtM;UH U K. sitó voltánlíl fogVa, ennek tenyésztése számos gazdaságban az utóbbi időben rendkivül elterjedt. Színes fénynyomatu főár jegyzék ingyen és bérmentve küldetik minden rendelési kötelezettség nélkül. Az árjegyzésen kí­vül még egy olyan könyvet kap, ki azt czi- mére ingyen és bérmentve küldetni kéri, mely nincsen az a ház, vagy család, ahol annak tartalmát haszonra ne fordítanák vá­roson falun, pusztán, gazdag vagy szegény családnál egyaránt. így még azoknak is igen érdekében áll, kik rendelni semmit sem akarnak, mert benne számos oly közlemé­nyek foglaltatnak, melyek mindenkinek nagy szolgálatot tesznek. Czim : »Érmelléki első szölöoltvány-telep Nagy Gábor Nagy-Kágya, u. p. Szé­kelyhídi. 6—20 Valódi Karlsbadi czipők kizárólagos raktára Megérkeztek! BOTH FILEP ül Karlsbadi czipőraktára részére mely 40 év óta áll fenn a szül inári piuczon s most jelenleg | Denktóren építendő uj Vigadó építkezési állványok mellett van — az őszi és téli idényre megrendelt, n leg­olcsóbb fajból u legfinomabb és legdivutosabb űri-, női- és gjsrnálátt. A tulhalmazott raktár miatt az összes kész­letben levő úri-, női- és gyermekláb­belik árát mélyen leszállítjuk, ezen alkalmi, előnyös, ol-< csó vételre felhivjuk a n. é. közönség b. figyelmét. Kérjük a n. é. közönség eddigi pártfogását részünkre továbbra is fenntartani szíveskedjenek. Mély tisztelettel RÓTH FILEP UTÓDAI. Az olcsó lábbelik árai a következők: Férfi ezugos czipő 2 frt 25 kr Női ezugos czipő . 2 „ 20 „ Leány fűzős czipő . 1 „ 65 „ Gyermek fűzős czipő — „ 95 „ 2. g *8 9> 1 ©ÓK? _ SÍ © tn Ifi N a ** m cr SS 9> 1® g* ^ £L © e Sít © SS Olcsóbb és jobb mint bárhol! Sn já t kész ít meny ü fehérneműim az ezredéves országos kiállításon jeles munka, vei’senylcépeaség és uj iparág fejlesztésért (©millenniumi éremmel kitüntetve. ■ ; ' * 5^" özepességi gyepen fehérített len-vász- TninAninuAm nak, damaszk asztal és ágynemüek HAZAI IPÁRCSARNOKA gyári arakban, valamint szepes-iglot pamut- vásznak és siffonok. Erdélyi 07 A 'TIV/T A DAM gyapjúszövetek férfi öltözetekre, t«- oLA 1 IVIAíaUIN. (9) vaszi, nyári, őszi és téli női és férfi _____________________________/ fe löltőkre való kelmék. (g)(S>) Női-, férfi-, leány- és fm-feliérnemnek gyára. Nagy raktár a híres pécsi keztyükböl, női derékfÜZÖkbŐl, (Miedereliből), nemez-kalapokból, sapkák, női muffok, és gallérok, divatos nap- és esö- ernyök, nyakkendők, gallérok, kézelők sib. Székelyföldi és bánáti házi ipurczikkek, szőttes, női és férfi mosókelmék, minden fajtájú divatos női ruhelmék, reverenda-anyagok, féifi és gv< r- mek posztó-kalapok, kassai harisnyák, kötött keztyük, budai és székesfehér­vári kékfestő és minden szinü divatos crettonok, voilek, zefirek és battistok ; kalotaszegi „varottasok“, bánáti és székely kötények, függönyök, ágy- és asztalterítők, kezdett munkák nagy választékban, szőnyegek, paplanok, pokróczok, matráczok stb. stb. Teljes menyassz on. 37-1 e 1 e n. g137-é Us a legszebb kivitelben, a legrövidebb idő alatt készíttetnek. Női és férfi ruhák és fehérnemüek varratását elvállalom. Mintákat és árjegyzéket vidékre bérmentve küldök. ^3­Czukrászüzlet-átheiyezés! Van zerencsém értesíteni Szatmár város és vidéke n. é. közönségét, hogy 16 év óta fennálló, jó hírnevű czukrászüzletemet folyó évi november hó 1 -én Deák-tér 7. szám alól a Városház épületébe helyeztem át. Midőn ezt a n. é. közönség szives tudomására hozni sze­rencsém van, egyben kérem eddigi pártfogását részemre ezutánra is fenntartani. Üzletemben a tisztaság és szolid kiszolgálásra nagy súlyt fektetve, bátran remélem, hogy a n. é. közönség eme tö­rekvésemet méltányolni fogja. Tisztelettel: Hronyecz Antal, ezukrász. : 1895. évi cairói s az 1896. évi londoni egészségügyi kiállításon díszoklevéllel és aranyéremmel kitüntetve. Orvosi tekintélyek által kipróbált s nagyobb kórodákban kitűnő j I sikerrel használt külszer a REUMA-SZESZ biztos s kiváló gyors hatási köszvény, csúz, reuma, ischiás stb. ellen. Hatása meglepő, amennyiben gyakran még a legidültebb köszvény- és csúzfájdalmakat, is má néhányszor! bedörzsölésnél teljesen megszüntette. Egy üveg ára használati utasítással 1 kor., erősebb 2 kor. 40 fillér. fVÁiriA szeplő, májfolt, mitesser s az 1 Ouvgluvl CHIC arcz- és kézbőr mindennemű tisztátlanságei ellen. Főúri körökben is előszere­tettel használva. Ára 1 korona, PaIhIop a tein-nuk üdeséget s finom- íjAVgllI I UliUvl ságot kölcsönöz. — Fehér, rózsaszín s creme szinben, Egy doboz 1 korona. &7£fffn-llWnnr a foSak 8 f°ghus épségben u/ivglll rugpvi tartására. A szájat dezinfi- cziálja, a fogaknak vakító fényt kölcsönöz. Egy doboz 80 fillér, fogkefe 1 kor. Szegfű-szappan ^T--11 P Tokaji China-Vaskor tál. Egy drb 80 fillér, pan, kiváló kellemes illat­I U*li Flivir a bajhullás, kopaszodás, fejkorpa s nilj- Lili All haj kikopás biztos meggátlására szol- I gál. Egy üveg 3 korona. legkitűnőbb minősé- H gü saját termésül b"gyaljai borból készítve. Kitűnő 1 biztos hatású| szer vérszegénység, sápkór s idegesség ellen. Gyermekek kellemes izénél fogva igen szívesen | veszik be. Félliteres üveg 5 korona 1 liter 9 kor. Tnill’klfcl-Ofai az egyedüli bizt°s szer tyuk- KMIIIMll VlílJ szem, szemölcs és bőrvastago­dás gyökeres kigyőgyitásáru. — Egy üveg ára 70 fillér. legkitűnőbb minőségű tokaji aszú ürmösből készítve. Biztos hatású a már legrégibb gyomorbajok gyógyítására. Ét­vágytalanság, székrekedés, görcsök s gyomorsü- tés egyedüli biztos óvszere. Egv üveg ára 3 kp-1 róna. 3—3 SZATMÁBON, NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL 1901 Kapható csaknem az összes gyógyszertárakban. Postán, utánvétellel, vagy a pénz előzetes beküldése után küldi a készítő : WIDDER GYULA gyógyszerész, Sátoraljaújhely. Főraktárak Budapesten. Török József gyógyszertárában, Király-utcza 12 és az Egger-félc „Nádor gyógyszertár“-ban, Váczi-körut 17. Raktárak Szatmáron: Bossin József, Rajzinger Sándor és Unger Uhmann Sándor; Nagy-Károlyiban: Fitos Ferencz, Koritsánszky Károly, Hahn János; Szaniszlón : Kovács Nándor gyógyszerész uraknál. J ^ _______ 4—10

Next

/
Oldalképek
Tartalom