Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-09 / 2. szám

ÜHI S7ATMÁR ÉS VIDÉKE. 1 1207—1899. szám. V. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött kir. végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kit. törvényszék 10405—1898. V. számú vég­zése folytán m.-szalkai ipar és keresk. hank javára M- Tóth Mihály ellen 100 kor. kö­vetelés s jár erejéig elrendelt kielégítési végrehajtás folytán lefoglalt es 700 koro­nára becsült ingóságokra a mátészalkai kir. jbiróság 1899. V. 746/4. számú végzésével a további eljárás elrendeltetvén, annak az alap és felülfoglaltatók követelési erejéig is a mennyiben azok kielégítési jogot nyertek volna Fábiánházán végrehajtást szenvedett udvarán leendő megtartására határidőül 1900. évi január hó 16-ik napján délutáni 3 órája kitüzetik, a mikor a biróilag lefoglalt lovak a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becsáron alul is el­fognak adatni. Felhivntnak mindazok, kik az elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítéshez jogot tarthathutnak, a mennyiben részükre a fog­lalás korábban eszközöltetett volna és a végrehajtási jegyzőkönyből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkezdéséig alullirt kiküldöttnél Írásban beadni vagy pedig szóval bejelenteni el no mulaszszák, mert különben csak a vételár fölöslegére fognak utaltatni. A törvényes határidő a hirdolniéynek a bíróság tábláján történt kifüggesztését követő naptól ezámittatik. Kelt Mátészalkán, 1899. évi deczem- ber hó 17-napján. PENER kir. jbirósági végrehajtó. 1181—1899. szám V. Árverési hirdetmény. Alulírott kiküldött bírósági végrehajtó ezennel közhírré teszi, hogy a szatmári kir. törvényszék 16390—1899. V. számú vég­zése folytán V. Naményi tpénztár javára, KÓsa János ellen 150 kor. követelés s jár. erejéig elrendelt biztosítási végrehajtás foly­tán lefoglalt és 728 koronára becsült ingó­ságokra a mátészalkai kir. jbiróság 1899. V. 658/3. számú végzésével a további eljá­rás elrendeltetvén, annak az ttlap- és felül­foglaltatók követelési erejéig is a mennyi­ben azok kielégítési jogot nyertek volna Szamosszogeu végrehajtást szenvedet udva- i rán leeendő megtartására hutáridőül 1900. évi január hó 22-ik napján délutáni 3 óráju kitüzetik a mikor a biróilag lefoglalt búza, lovak, cséplőgép stb. a legtöbbet ígérőnek készpénzfizetés mellett szükség esetén becs­áron alul is elfognuk adatni. Felhivutnak mindazok, kik uz elárve­rezendő ingóságok vételárából a végrehajtó követelését megelőző kielégítéshez jogot tarthatnak, u mennyiben részükre a fogla­lás korábban eszközöltetett volna és a vég­rehajtási jegyzőkönyvből ki nem tűnik, hogy elsőbbségi jelentéseiket az árverés megkez­déséig alulirt kiküldöttnél írásban beadni, vagy pedig szóval bejelenteni el ne mulnsz- ezák, mert különben csak a vételár fölös­legére fognak utaltatni. A törvényes határidő u hirdetmény­nek a bíróság tábláján történt kifüggesz­tését követő naptól számittatik. Kelt Mátészalkán, 1899. évi deczem- ber. hó 20 napján. PÉNEE kir. jbirósági végrehajtó. 14640—1899. tkvsz. ) és jé órák. Szemüvegek Árverési hirdetményi kivonat. ii tt sí y váliMztékba u p kaphatók. Oraja vitások jutányos árban ^ készíttetnek 7— Deáktér 26. sz. a Plébánia palotában, ~us M iFeiszthuber János órásnál.! A szatmári kir. törvényszék mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy n szatmár egyházmegyei alapítványi pénztár végrehiijtatónak Mihálycsik Pál végrehajtást szenvedő elleni 1100 frt tőkekövetelés és jár. iránti végrehajtási ügyében a szutmári kir. törvényszék (a szatmárnémeti kir. já­rásbíróság) területén lévő a Szatmárnémeti város határában fekvő a szatmárnémeti 7900. sz. telekjegyzőkönyvben A ■{- 1. rendszám. 5154n/l. hr. számú ingatlanból a Mibály- csik Pál illetőségére az árverést 782 frt 25 krban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fentebb megjelölt in- gatlun az 1900. évi február hó l-ik napján délelőtt 9 órakor a kir. tvszák árverési he­lyiségében megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alól is el­adatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlan becsárának 10°/„-át vagyis 78 frt 22 brt készpénzben, vagy az 1881. LX. t,-cz. 42 §-ában j-lzett árfolyammal számí­tott és 1881. évi november hó 1-én 33H3. sz. a kelt m. kir. igazság ügy miszteri rende­let 8. §-ában kijelölt óvudékkép>s értékpa­pírban a kiküldött kezéhez letenni; avagy az 1881. LX, t.-cz. 170, §-n értelmében, a. bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelye­zéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmáron, 1899. november hó 6-án. A kir. törvényszék mint telekkönyvi hatóságnál. „ DR. ÖREG kir. tszéki albiró. |Egy ügyes, jó fiút tanulóul felveszek.^ Utolsó hét!!! húzásra érvényes jótékonyczélu — sorsjáték a budapesti poli- klinikai egyesület kórháza ja­vára — sorsjegy ára csak 1 korona. Főnyeremény 100,000 korona ért­7—7 5 nyeremény á 20.000 kor. stb. ért. Kívánatra 20° , levonással készpénzben kifizettetik Első húzás v i s s z av onhatlanul inár január hó 4-én. Megrendeléseket pontosan teljesít: AGY JÓTÉKONYSÁGI SORSJÁTÉKl kezelősége a ndapesti Poliklinikiii Egyesület kórháza javára| BMapest, IV,, Kossuth Lajos-utcza í. sz. Valódi karlsbadi czipők kizárólagos raktára. BOTH FILEP UTÓDAI mttle, Üzlet átköltözés! a mely 40 év óta áll fenn a szatmári piaczon, ez évi november 1-től a Keresztes házából átköl­tözött az ugyanazon soron levő Antal Kristóf ur házába. levő Az átköltözés folytán a czipőraktáron összes nagy választékú férfi-, női- és gyér- mek-lábbeliek arát mélyen leszállítjuk. Ezen alkalmi előnyös, olcsó vételre felhívjuk a n. é. közönség b. figyelmét. Az uj üzlethelyiségbe is kérjük vevőink további pártolását. 19 Mély tisztelettel 7T ©: © < CM s er 9 Üzlet feloszlás. Tan szerencsénk Szatmár város és vidéke n. 1||| é. közönségének szives tudomására hozni, hogy miután az 1854. év óta fennálló divatüzletünket az összes raktáron levő áruezikkeinket gtF jutányos árban 7-10 |j gk Tisztelettel Ántal D. és Fia ■hummí mit®#® Üg* müórás és ékszerész Szatmáron, Deák-tér, baro Vecsey-ház. Ajánlja kitűnő minőségű Ä íb 1 (im úgyszintén 5 — Inga, ebédlői, irodai ébresztő órákat. Nagy választékban raktáron tartok mindennemű fémjelzett arany ékszereket „a legolcsóbb árakban“ jótállás mellett. Törött aranyat és ezüstöt napiár szerint beváltok. Elfogadok minden e szakjába vágó javítást 2 évi jót állás mellett. — Vidéki megrendelések pontosan eszközöltetnek É fajta Mihály iniíúmUr, Deák-tér 10. Éj I 19 ÉS Előre haladt idény miatt összes téli áruimat mm mélyen leszállított árakért bocsátom a tisztelt vevő közönség rendelkezésére mely kedvező bevásárlási alkalomra felhívom t. vevőim szives figyelmét. Kiváló tisztelettel Vajda Mihály.

Next

/
Oldalképek
Tartalom