Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-02 / 1. szám

Melléklet az 1900. évi 1. számhoz. S2ATMÁBÉS VIDÉKÉ. *V._ " 1 i azért mivel a molnárnak adóssa s azt megfizetni nem tudja. Sutkáné valamikor szeretője volt Förgeteg uramnak s regé­nyók azonban csufful végződött a szatymazi szüreten. így ismerjük meg a két familiát, a melyből természetesen érdekes fejle­mények keletkeznek s mi nem természe­tesebb, hogy végül nem csak a két csa­ládfő békül ki egymással, de Annuska is megkapja a maga Bandiját, de Juliska is a másik testvér Jójárt dohány kupecz Marczi fiának lesz boldog jegyessé. A darab tarkitására, élénkségére van Írva az istenes Paplógó szerepe, Rigó czigány- primás s a dohány kupecz, a Jójártot haj­szoló finánczok. Förgeteg szerepét maga Rakodczay játszotta, Sutkánét Palugyai Vilma, szerepéket mindketten gondos tanulmány tárgyává tették. Annuskát pe­dig Arday Ida játszotta érzéssel s helyes felfogással. A szép Dankó nótákat Feledi Boriska s Érczkövy énekelték, melyek közül többet megismételtetett a közönség, különösen „Hamis a rózsám" s „Paran­csold meg a csillagnak“ kezdetű dalok keltettek nagy hatást, egy hibája is volt különben az előadásnak, több dalt ki­hagytak, a mit bizony kár volt tenniök. Dankó meglehet elégedve darabjának si­kerével, mi bizonyára csak újabb mun­kálkodásra s szorgalomra fogja buzdítani s még sok sok szép dal megírására. A fekete dominó. Merész vállalkozásnak tartjuk bár­mikor operának vidéki színpadon való szinrehozatalát, annál is inkább, mivel volt alkalmunk már tapasztalni, hogy az ily előadások gyönge sikert hoznak. Szerény igényekkel mentünk a „Fekete dominó" előadására is s örömmel jegyez­zük fel egyszersmind, hogy a szereplők­nek az opera sikere érdekében elkövetett buzgalmát s törekvését szép siker koro­názta. Tarhay Leona Angélát meglepő szépen s csengő tisztán énekelte, nem különben rendkívül tetszett a közönség­nek II. felvonásbeli Arragoniai dala s táncza, melyet a közönség megismételtetett. Méltó partnera volt Nagy Gyula, mind­kettő énekén meglátszott, hogy e szere­peikre gondosan készültek s melyeknek meg is volt az óhajtott eredménye. Jól énekelt Szegedi Zelma, Guti Sarolta s Érczkövy is, kik az est sikerének szintén részesei voltak. Latabárné s Kömley pedig humo­ros szerepeikben keltettek derültséget. A kar is elég jól működött, a férfikar azon- bati sokkal jpbban, mint a női chorus. Az élőadási szombaton újra szép közönsé­get vonzott s igy van remény rá, hogy a cassadarabok * közzé fölvehető lesz. Az el­ért nép siker pedig ösztönözni fogja bizo­nyára az igazgatót is, hogy operákat ezu­tán is- vegyen föl műsorába, hasonló gond­dal előkészítve ennek minnálunk hálás kö­zönsége lesz bármikor. * Az ünnepek alatt volt még két elő­adás, első napján délután Tündérlak Ma­gyarhonban, másodnap délután a „Vén bakkancsos“ mindkettő félhelyárakkal, az első szép, a második üres ház előtt. Pén­teken újra zónaelöadás volt, mely alka­lommal „A két árva“ romantikus színmű került színre. A darab jó, összevágó elő­adás képét nyújtotta, s kiemelkedő sze­replők H. Novák Irén, Arday Ida, Gulyás és Simon voltak, kik hálás szerepeikben a közönségnek kiváló élvezetet nyújtot­tak, Morvayról ugyanezt jegyezzük föl. H. Novák Irént külön is megemlítjük, ki gondos játékával érdemelte meg a közön­ség tetszését, csak az feltűnő, hogy utóbbi időben csakis a zóna közönség élvezi kedves játékát, már pedig Novák Irén egyike a társulat ama tagjainak, ki jog­gal megvárhuja, hogy gyakrabban nyer­jen egyéniségének s tehetségének megfe­lelő hálás szerepet. Mi hisszük, hogy e fel­szólalásunk kellő helyenérvényesitve lesz. Apróságok. Ila az ember összeakar veszni vulaki- vel, erre mostunábau legalkalmasabb théma azt vitatni, hogy az uj század mikor kez­dődik. A napokban a borbélynál találkoztam Fódrosz barátommal s e felett a kérdés fe­lett majdnem hajba kaptunk. * — Pumpffy ur, tegnap két urat látr tarn Önhöz bemenni, csak nem párbajozik ? — Dehogy párbaj, annál is rosszabb; Az egyik ur a bir. végrehajtó volt s a má­sik egy patvavista.. * Biztosra lehet venni, hogy a nőegylet kalikó bálja nugyszerüen fog sikerülni. Akár merre inegyen az ember nem lehet másról hallani, mindenütt csak e bálról be­szélnek. Még a városi intéző körök is ér­deklődnek iránta. Az elmúlt hét szenzácziója a „Heti Szemle“ czikke volt, a mit az udvari gyil­kosságról hozott. A kaszinóban egymás ke­zéből kapdosták az oinberek, mindenki ol- vusni akarta, hogy a bűnösök beismerő vallomást tettek. Mondhatom, hogy ilyen kapós sohasem volt. ;jr Ma 10 esztendeje, hogy lapszerkesztő vagyok és egyfolytában irorn az apróságo­kat. Ha a 19-ik században élnénk, okvetle­nül jubileum került volna ki belőle, mert akkor az emberek minden kicsiségért ju­biláltak. « — Hogy kezdődött az uj esztendő? — Jól ip, rosszul is. Szalonnát regge­liztem, ez jó dolog, de megvágtam a keze­met, ez már bajt jelent. És önnél hogy kezdődött ? —t Nálam határozottan roszul. Az első ember is, a ki szobámba benyitott, számlát hozott. Azt hiszem, hogy ebben az esiten- dőben sok bajom lesz a hitelezőkkel. Demeter. HÍREINK. — T. munkatársainknak és elő­fizetőinknek boldog uj évet kívánunk ! — Lapunk jelen számához egy fél iv melléklet van csatolva. — Év utolsó estéjén Tóth József helyettes lelkész tartotta a szokásos szent beszédet a székesegyházban. Áhítattal hall­gatták a hívek a magas röptű s figyelmet mindvégig lekötő szép beszédet. A templom ez alkalommal is zsufiblásig telve volt. — A szeretet magasztos ünnepe immár véget ért. A hívek tömegesei, vettek, részt a tartott istenitiszteleteken az ünnep mindkét napján zsuffolásig megtöltötték a templomokat. A székesegyházban az éjféli szent misét s a 9 órai nagy misét Meszlényi püspök végezte nagy segédlettel, valamint Ö tartotta az ünnnepi szent beszédet, me­lyet a hívők áhítattal hallgattak. Tóth J. h. s Ékkel Lajos s. lelkész mondottak még az ünnepek alatt magas szárnyalásu s köl­tői képekben gazdag szent beszédeket. A szatmári ref. templomban Rácz István s Ho- dossy Lajos,' a németiben Pótor Dániel s E'einer voltak az ünnepi szónokok. — Szilveszter ostély. A cs. és kir. közös hadsereg, a m. kir. honvédség tiszti karával ' egyesülve ű társas kaszinó termeiben tartották szokásos Szilveszter esti mulatságokat. A társaság nagy része a tisztikar család tagjaiból, állott, a kaszinó tagjai igen kevesen voltak képviselve. A kik ott voltak kedélyes estét töltöttek s a honvéd zenekar hangjai mellett éjfélutánig tartott a táncz. Éjfélben elsötétültek a lángok, majd annak ujibbi ragyogása mel­lett kívántak a jelen voltak egymásnak boldog uj évet. — Karácsonyest Pálfalván. Ne­mes jószívűségének és áldozatkészségének adta fényes tanujelét D i Gerandó Attiláné gróf Teleky Irén úrnő. Karácsony estéjén az uradalmában alkalmazásban álló cseléd­jeinek gyermekeit gazdagon megvendégelte s közel 40 gyermeket pompás téli ruhával látott el. A gyermekek könnyezve a bol­dogságtól meghatva mondottak köszönetét jószivü úrnőjüknek s a szemeikben felcsil­logó köny s az ajkukról elrebbent imádság volt a köszönet érte. Örömmel jegyezzük föl e követésre méltó tényt, mely dicsérendő áldozatkészség sokaknak szolgálhat mintaké­pül, kiknek Isten módot nyújtott arra, hogy a szegényeket hasonló jószívűségben ré­szesítse. — Távozó főparancsnok. A tűz­oltó-egylet tisztikarában lényeges változás történt, amennyiben Ferenczi János tűzoltó fó'purancsnok, ki tisztét hót éven keresztül viselte, állásáról lemondott. Utódául, mint nz általános hangulatból kivehető, Nádpa- taky Gusztáv term, s hitelbanki könyvelőt emlegetik, ki az egyletnél ez ideig a szer- tárosi tisztet töltötte be.-T- Kinevezés. A vallás- és közokt. minjszter Gobi Mariska oki. tanítónőt Göbi Jukab helybeli kereskedő leányát a szolnoki állami elemi népiskolához rendes tanítónővé nevezte ki. Gratulálunk! — Hymen. Bartha Lajos lendvaujfa- lusi lakos közelebb jegyezte el özv. Poszvék Nándorné művelt és csinos leányát Bella kisasszonyt. — Ingük József fiatal törekvő szabó iparos ugyuncsak a napokban váltott jegyet Sintcsai András nyíregyházi polgár leányával. — Esküvők. Schulla Ede cs. és kir. főhadnagy társadalmunknak is egyik rokon­szenves tagja karácsony ünnepe ulatt tar­totta esküvőjét Müller János mikolai föld- birtokos kedves leányával Juliska kisasszony­nyal. — Tankóczi József helybeli mészá­ros iparos pedig csütörtökön délután foga­dott örök hűséget Polgáry Juliska Polgáry József polgártársunk kedves leányának. 1 '■ • g — Halálozás. Puksy József mérnök, kerületi felügyelő, mint részvéttel értesü­lünk, I napokban elhalálozott. Mikor a Ho­morúd elvezetésének kérdését tárgyaltuk, a. minisztérium részéről gyakran megfordult közöttünk. Szakképzett erő cs minden te­kintetben kiváló ember volt.. Áldás emlékére 1 — Házszentelési ünnepély. Kedves cs házias jellegű megnyitási ünnepélyt tar­tott az iparos olvasó-kör karácsony másod- napján abból az alkalomból, hogy a Csoko- nay-utezában uj kényelmes otthont épített tagjainak szórakoztatására. — Az ünnepély mulatsággal volt egybekötve, melyet egy rövid, de annál érdekesebb műsor előzött meg. Kótay Lajos a kör elnöke tartott egy szép a figyelmet mindvégig lekötő felolva­sást, melyben a kör történetével foglalkozott, mily küzdelmek árán tartottal fönn magát a jeleu időig, mikor tagjainak buzgalmából s közönség áldozatkészségéből egy szép uj otthonban nyernek kellemes szórakozást. A szép beszédet zajosan megéljenezték. Az iparos dalárda gondosan betanított énekét hallottuk még a felolvasás előtt és azután. A rövid, de sikerült programra után a fia­talok táuczba fogtak, a közönség többi része pedig asztalokhoz ült, a hol a bájos házi­asszonyok felügyelete alatt a kör tagjainak családjaiból alakult kedves leányok szolgál­ták ki a közönséget; gyönyörűség volt nézni mint sürögtek-forogtak a kedves fel zolgáló hölgyek. Az asztaloknál természetesen a to- asztok árja is megeredt, különösen mikor , annak oly művelői voltak jelen, mint Dr. í Fechtel, Rácz István és Tankóczy Gyula s többen még, mely beszédek többnyire a már sóját otthonnal rendelkező egylet föllendü­lésére hangzottak el. Volt oly vidámság és élénkség, hogy csak sajnálhatja az, ki e mulatságon részt nem vett. Az eredmény is igen szép, a tiszta haszon meghaladja nz 500 koronát. Még sok ily sikert kívánunk a I törekvő egyletnek. — A németii gör. kath. templom belső felszerelésére engedélyezett adomány­gyűjtés határideje letelvén, tisztelettel kérem az urakat, kiknél gyüjtőivek vannak, szíves­kedjenek azokat és a begyiilt adományokat hozzám juttatni, hogy elszámolást és az át­vett adományokról a kimutatást nyilváno­san közzótehessem. Melles Emil főesperes- lelkész. — Gazdasági előadások köze­lebbi programmja: A Szatmármegyci Gazdasági Egyesület által a földm. minisz­ter ur támogatásával rendezett téli népies gazd. előadások közelebbi programmju a következő: Szatmárnémetiben a né­metii iskola tanácstermében minden szer­dán és szombaton d. u. 5—6 óráig. Január 3. Pethő György városi gazd. ta­nácsos a trágya jelentőségéről a gazdaság­ban. Január 6. Rózsa Károly nz emberi hulladék, mint trágya felhasználásáról. Január 10. Bodnár Gáspár képezdei tanár a szövetkezetekről általában. Nagy-Ká- r o 1 y b a n u városháza tanácstermében d. u. 3 — 5 óráig: Január 7. Nagy Sándor gazd. ism. isk. igazgató-tanitó a czirok termelésről: gyakorlatban bemutatva annak feldolgozását. Szatmárhegyen az is­kola helyiségében d. e. 11—12 óra közt. Január 6-án és Január 7-én Jabtonszky György kér. szőlőszeti bor. felügyelő a szőlőművelésről. Erdődön d. u. 3—4 óra közt.- Január 6. Majláth Ferencit urad. ispán főtenyésztési irányelvekről. Az elő­adások ingyenesek s azokon az összes ér­deklődőket szívesen látja a Szatmármegyei Gazdasági Egyesület. — Calicot bál. Jótékony nőegyle­tünk jan. 13-án tartandó tánczmulatsága, mint azt lázas érdeklődés mutatja egyszerű­sége mellett egyike lesz az idény legsike­rültebb estélyeinek. Ahol a házaknál egy- kedélyes társaság egybegyül, első, me­lyet megbeszélnek az egyre közeledő mulat­ság esélyei. Sokan készülnek vidékről is, mely érdeklődés e mulatság sikerének fé­nyét nagyban biztosítja. A díszes meghívó már készen vau, valumint a rendező bizott­ság is megalakult már, melynek tagjai a következők: Asztalos Sándor, Antal Alajos, Antal Sándor dr., Antal József dr., Bartók László, Beznák Aladár, Böszörményi Emil dr., Brand Győző, ifj, Bossin József, Bago- tay Sándor,“ Dobó Remusz. Dómján János, . Dobossy Endre, Erdőssy Ferencz, Eötvös Fe rencz, Eötvös Sándor, Egey Gyula, Fe­re 1M5Z á goston, Fekete Jenő, Fechtel János dr., Hodossy Lajos, Haller Ferencz, Hor­váth János, Helmeczy Pál, Harcsár Géza dr., Herczeg Imre, Jéger Kálmán, bér. Ko- váts Miklós, bér. Kováts Sándor, Kávássy Sándor, Kovács Gusztáv, Kunt József, Kul­csár Kárply, László Imre, Makay Kálmán, Molter Jakab, lovag Meisels Károly, Muhy Zsigmond dr., Nagy József, Oláh Miklósi öreg Bála dr.-, Páskuj Gerő. Pekker István, Paál István dr., Ruprecht Sáqdor, Stepán Géza, Sommer Hennrik, SchlÖgel János; Szőnyi Zoltán, Szabó József, Szeőke Ödön, Tóth József, Török István dr., Tájnel Jenő; Uray Árpád, Veres Lajos, Vida Sándor; Vityi József dr., Vozóry László, Widrigiq főhadnagy, Wermesther Frigyes. Belépő­jegy ára személyenkint 2 korona, család­jegy 5 korona, karzatjegy 2 korona. A tanezestély kezdets esti 8 éra. Jegyek előre válthatók : Páskuj Imre és Lővy M. urak üzletében. — Mi lesz ? A helybeli jótékony nő- egylet Calioo.t-bálja aligha fog olyan hasz-. not hozni a szegényeknek, amilyen kárt tett társadalmunk eddig zavartalan jó viszonyai­ban. A rendezőség hatvan, tagja közé ugya- nis egyetlen zsidót sem találván felvételre mél­tónak uz intéző körök; ennek természetes vissza- hatásakép mozgalom foly a sértett felekezet kebelében, amelynek, bir szerint, az lesz a következménye, hogy a nőegyleti választmány' zsidó tagjai, együttesen kilépnek, a bálban pedig egyetlen zsidó sem fog megjelenni. Megszokott dolog, hogy bizonyos körök, amelyeknek mestersége és életeleme a kizá­rólagosság,^ mulatságaikra faj, rang és állás szerint hivják meg az embereket. De, hogy a jótékonyság báránybőrébe bujt faji ellen­szenv a jótékonyság oltárától elűzzön. sok olyan, embert, aki abhoz mindig szívesen és belső nemes ösztönét követve szokott és kí­ván járulni: ez olyan dolog, amit csak elí­télői lehet. Bűn a mások, még pedig a gyámolitásra szorult szegények rovására ki­elégíteni olyan szenvedélyeket, amikkel azok hordozói különben sem szoktak nyilvánosan dicsekedni. Sajnáljuk, hogy a családi bajok által nemes hivatásától távol tartott egyleti elnöknő uz ügyelt vezetésében nem vehetett részt, mert biztosra vehető, hogy az ő jelen­léte ilyen szomorú dolgokat megakadályozott volnu. De mit tett erre nézve az uj titkár ? aki maga is vezetője egy humánus egylet­nek ? fölszentelt papja a felebaráti szeretet vallásának, és állásában utódja egy olyun embernek, akinek emlékét, működésének elismeréséül, a társadalom most készül meg­örökíteni — felekezeti különbség nélkül ? ! V. — A testvérgyilkosság bűntetté­vel terheltük ellen u vizsgálat egyre tart. Az ügy jelenleg már odáig jutott, hogy Pap Zoltán beismerte, miszerint a Pap Elemér meggyilkoltatását Pap Bélával közösen határozták el, s hogy a fiút ő ki­sérte el a Dezső hídig, megölni azonban nem ő ölte meg. Pap Béla szintén beis­merte a felbujtást, ellenben Zsoldis Mihály juhász, úgy u miként eddig tette most is következetesen tagadja, mintha neki a do­logban része volnu. Teljesen felderítve te­hát az ügy máig sincsen, csakhogy ma már odáig fejlődött, hogy biztosra vehető, mi­szerint rövid idő ulutt minden részletében világosság leend. — Eltűnt könyvelő. Amiről előbb csak suttogva beszéltek, most már közbe­széd tárgya Ssteinberger Józsinak a keres­kedelmi s iparbank másod könyvvezetőjének eltűnése. Mint hivatalnok pontos, s a rája bízott munkakör vezetésében kiváló ügyes­séget tanúsított s ez volt oka, hogy a bank eddig is egy- s más dolgnit elnézte, műkö­dése iránt továbbra is bizalommal viseltetett. Ot is, mint a mai világban igen sok üzlet­embert a hirtelen gazdagodás vágya inge­relte, tőzsde spekulucziókbu bocsátkozott, melyek rája nézve balul ütöttek ki s végre is a tönk szélére kergették. Mint a combi- nátiók mutatják. Amerika felé vette útját, ; hogy uj életet kezdjen a reája nézve isme­retlen világban. A bankot, mint a már eddig is megejtett gyors vizsgálat mutatja, aligha éri veszteség, inkább magánosok szenvednek érzékeny kárt, tekintve azonban ami körül­ményt, hogy Steinbergernek nagy kiterje­désű előkelő rokonsága van, a hiányzó ö?z- szeget bizonyára fedezni fogják. Steinberger közismert egyéniség volt városunkban s csuk sajnálni lehet, hogy a tőzsde spekulátiók oly szerencsétlen gondolatra vezették, hogy csuládi körét elhagyva idegen országban ke­resse boldogulásának s szerencséjének útját. — Nyilatkozat. Könyvelőnknek, Steinberger Józsefnek intézetünktől való el­távozása folytán a fővárosi sajtóban téves hírek jöttök forgalomba. A valóság helyre- állítására kijelentjük, hogy nevezett hivatal­nokunk súlyos magán adósságokba bonyo­lódván, az intézettől eltávozott. Kötelessé­günknek tartottuk, hogy intézetünk is azon­nal vizsgálat tárgyává tegye, nem történt-e esetleg valamely visszaélés magánál az inté­zetnél is. — E vizsgálat néhány nap alatt be lesz fejezve és eredménye haladék nélkül közzétéve. Szatmár, 1899. decz. bó 31 -én. Szatmári Kereskedelmi- és Iparbank Réaz- vénytár.sulat.*) — Népesedés 1899. évben szület­tek: 855-en, meghaltak: 601-en, házasságra léptek: 181-en. Születtek a múlt héten: Komán János, Erdei Juliánná, Szigeti Róza Erzsébet, Szorádi Lajos, Csúcs István László, Vizi Anna, Grünhut Gizella. Weisz Herman. — „Szatmárvidéki vásárló-szö­vetkezet“ mai lapunkban megkezdett ér­dekes közleményeit olvasóinknak különbig figyelmébe ajánljuk. *) Örömmel konstatáljuk, hogy a közönség hangulata teljesen nyugodt, amint az nem is lehet máskép oly intézettel szemben, melynek 800000 azaz háromszázezer korona tertalék tókéje és ha- sonöBszegü alaptőkéje van. Szerk,

Next

/
Oldalképek
Tartalom