Szatmár és Vidéke, 1900 (17. évfolyam, 1-52. szám)

1900-01-02 / 1. szám

SZATMÁR RS VIDÉKE. — Az ecsedi láp lecsapoló stb. tár­sulat legközelebb tartott választmányi «lé­sén 5 ezer irtot szavazott meg al Lázár mérnök által | Kvasz na védtöltésén Nagy­id ároiy tói Mátészalkáig tervezett vasútra. Furcsának találjuk, hogy az óriási költségbe került szabályozás mellett még ilyen kiudás- i sál is akarják sújtani de umugy is eléggé sújtott érdekelteket, azért felhívjuk az ille­tők figyelmét, hogy az a héten tartandó közgyűlésen minél számosabban jelenjenek uiew és akadályozzák meg ez ok nélküli ki- I adást. Különösen felhivjuk pedig a hatóság I figyelmét, miután a kérdésnél városunk is érdekelve van. — Ezüst érdemkereszt. A király Huitzer János favágónak és munkásnak az állal kert; bet), nyug bérezése alkalmából, sok évi bű szolgálata elismeréséül az ezüst erdemkeresztet adományozta. — Hasonló kitüntetésben szokták részesíteni a néptaní­tókat is. Pedig a favágás között még is van egy kis különbség. — A korcsolyázók öröme nem sokáig tartott. Alig nyitották tneg ünnepé­lyesen honvédzone hangjainál a karácsonyi napok alatt a gondosan s hagy fáradsággal előkészített jégpályát, az c sportot kedvelő híveknek korán le kellett ez élvezetükről mondaniuk. Az idő hirtelen melegre válto­zott, a mi azután tt jégpálya használhatat­lanságát is maga után vonta. Mily öröm volt pedig nézni ifjú párokat, kik a vidám zeneszó mellett vigan röppentek tova a jégen, mig a boldog mamák | meleg szobából nézték gyermeki ik vidámságát. No azonban ne búsuljanak a jégsport hivei, elég hosszú inog a tél, visszafordul még uz ellőbbi hideg idő • s újra áldozható ik kedvencz szenvedé­lyüknek. — Uj képes levelező lapok kerül­tek forgalomba a helybeli könyvpmezon, me­lyet Lőwy Miksa könyvkereskedő udott ki. Feledi Boriskánuk s H. Nováit Irénnek, színtársulatunk két bájos művésznőjének jól sikerült arczképei díszítik az uj lapokat. Ügyes és praktikus eszme volt ez, s e lupok bizonyára nagy kelendőségnek fognak ör­vendeni. — Méreggel ölte meg magát Kuszonyi Lajos szabó iparos. Szombaton este még jókedvűen tért be egy helybeli borbély üzletbe s vasiianap éjjel már véget vetett életének. Mint az orvosi boneztani vizsgálat megállapította, zöld festékkel mér­gezte meg magét s nem ukurta uz ellen­szert bevenni, minden áron menekülni óhaj­tott a földi bajoktól. Tettének indító oka a „.családjával történt meghasoulás, a mely miatti elkeseredettsége adta bégre kezébe O t C5 | gyilkoló mérget. Elhunyta 'fölött nagy kiterjedésű család s rokonság kesereg. Te­metése e hó 26-án délután ment végbe nagy részvét mellett. — Sylveszter est a vendéglőkben. Az év utolsó estéje nugy vidámság • élénk­ség mellett folyt le, mely estét úgy u csa­■ ládolc, mint a helybeli vendéglősök is meg­ültek. Különösen nagy élénkség uralkodott | Hungária vendéglőben, hol Fried Ferencz vendéglős szolgált meglepetésekkel nz egy- begyült közönségnek, Volt sorsolás is, i éj­félkor vidám zeneszó mellett kívántak egy­másnak boldog újévet a jelenlevők. Hason­lóun a többi vendéglőkben is vidám társaság vigadott együtt. — Minden jó barátaimnak és ösmerőseimuek nem külömben Szatmár vá­ros igentisztelt és nagyrabecsült polgártár­saimnak a 19-ik százud utolsó éve alkalmá­ból kivánok szerencsés boldog újévet Val- kovitsSámuel u Zöldfa Ó9 Kossuthkerti kioszk vendéglőse. — Meghaltak. Bencze Anna 2 hó­napos, Bojtor László 40 éve9, Kuszonyi Lujos 61 éves, özvegy Miklósi Jáno9né 60 éves, llumecz Maria 3 éves, özvegy Angely Ignáczné 80 éves. . — Heinrich fürdő Szatmár. Gőz­fürdő férfiak részére: vasárnapi hétfő, kedd, szerda, csütörtök és szombat délelőtt ren­des árak; hétfő és péntek délután fél árak­kal. Gőzfürdő nők részére: péntek délelőtt és kedden délután rendes áruk ; vasárnap és csütörtök délután fél árakkal. Kádfürdők mindennap reggeltől este í) óráig. — A népkonyhára újabban ada­koztak: Neuschloss-féle, részvény tár. 5 frt és 4'szekér tűzifát; Heidcjberg ImrJné 3 frt, Krassó Miksáné 2 frt, Feldniun Múr- kuezué Ar.-Medgyes 2 frt, Literáty Elekné 1 frt. főtiszt. Bodnár Gáspár 1 frt. Schlos­ser Mártonná upuő gyűjtő-ivén begy fi It 26 frt 10 kr, Kosaruk János; 1 frt, Gyapay István, Eisztner Ficlioro, Szemerád Gaudy S, Frank László, ^olácsek, Szabó Károly, Ferenczy J , Bonis József, Nyisztor, Vokla, Hronyecz, N. N., Liteczkyné, Czukor, Adolf, Roth Károly 50—50 kr; Orosz, Schott Henrik, Pap Endre, Schule János, N. N., Gönczy 30-30 kr. Húsz és tiz krujezáros adományokból begyült 13 frt 50 kr. — Sternberg Samuné úrnő és Szőke Sleffi k. a. gyüjtő-ivéu begyük 9 frt 22 kr. Jákó Mihály 1 frt, N. N., 1 frt, Kovácsné, N. N., özv. Kölcsey né, N. N., Dr. Gobi Ala­josáé, Novák Lajosnó, Fekete Teréz, N. N. 50—50 kr., Kenyeres 30 kr. Többen nda- koztnk 3 irtot. — Medgyesi Ferenczné és Dr. Erdélyi Miksáné úrnők gyűjtő-ivén be­gyük 40 frt 30 kr. Cs. Mayer Sámuelué, Cs. Dr. Máyer Józsefné 5—5 frt, G. Mittel- hoch úrnő 3 frt, Dr. Keresztszeghy Lajosné, Rooz Samuné, Dr. Bródy Kálmánné, Dr. Fejes Istvánné, Dr. Böszörményi Emil 2—2 frt; Dr. Ryll Ferenczné, N. N., Franki Mi-- liály N. N., Kovács ÁbrÍ9né. Osztrák M. Bank, JoáDovics Miklósné, László Zoltán, Nagy Fduárdué, R. Nagy Endréné, Katz Miklós Budapest 1—1 frt; Cholnoky Im- réné 1 frt 50 kr., Ruprecht Józsefné, Mor­vái János, Paskesz, Weinberger, Bauerné, Unger Istvánné, Jankovicsné, 50—50 kr., Egy jó kedvű társuság 60 kr., Miklósi 20 kr., Kaufman Dávid 10 kiló lencse. — Királyi vérből származó na­pidijai. Egemegen nemrég meghalt egy Glanz Marcell nevű öreg árvaszéki napidi- as, kit zárkozott, ünnepies magatartásáról Mujesztótus Marczellnek“ hívtak társai. Valamely oka volt is | a büszkélkedésre, mert halála után kitűnt az írásaiból, hogy egye­nes rokonságban van a protestáns valláshá­ború vitéz királyával: Váza Gusztáv svéd- királylyul. Glanz Marcell, a királyi vérből való árvaszéki napidijas, mint lengyel mene­kült került Magyarországra cs haláláig szi­gorúan megőrizte azt a titkot, hogy ősei királyi udvarban születtek. — A legtöbb mámorosság újév reggelén észlelhető. Miért? Mert a külön­böző üdvözlőknek u pórembertől felfelé fe leslegesen készpénzt adnak a kezébe. Mily sokszor lett az újévi pénzujandékozások fel­váltásának kérdése szőnyegre hozva. De még egyetlen egy évben sem talált olyan megoldást, mint az idén. Mit szokott Nagy- z.ágos Asszonyom átlag ajándékozni? Egy koronát, kettőt, hármat? Vásároljon kérem üdvözlőiéinek ugyanennyi sorsjegyet, termé­szetesen a budapesti poliklinika nagy jóté­konysági sorsjáték sorsjegyeiből! A 1 pénz­érték ugyanannyi marad, ezenfelül nnzonban megajándékozottjának a lehetőséget nyújtja egy 100,000 korona érték« főnyereményt, továbbá 5 nyereményt egyenként 20,000 korona étékben összesül azonban 200,000 leoronát nyerhetni. Emellett Nagyságos asz- szonyom minden irányban jótékonyság oltá­rán áldoz. Ön ajándékát kiosztotta s egy­néhány szegény embernek megszerezte azt a lehetőséget, hogy megélhetési módját szi­lárdítsa. Sorsjegyek durabonkint egy koro­náért mindenütt kaphatók. Az élet nem közönséges, ha­nem igenis fontos kérdései közé tartozik az a kérdés: melyik lapot rendeljük meg feleségünk vagy leáuyaink olvasó asztalára ? Olyan foutos kérdés ez, mint a ház barátai­nak megválasztása. Mert hiszen a jó lap csakhamar benső, igaz barátunkká válik és csak úgy okozója lesz örömünknek, mint egy-egy kedves baráti látogatás. Mi ezt uz igazán jó barátságra érdemes lapot a „Divat Sznlou“-ban fedeztük fel egykor Ó9 benne látjuk mai napig. Ezt tartjuk annak az egyetlen női lapnak, mely párutlunul dús és becses tartalmánál fogva képes a ház egész kedves asszonynépét, — a nagyma­mától az unokáig — szórakoztatni, foglal­koztatni és oktatni. Két gyönyörű kemény­kötésben benne van az egyetlen divatlap mely után szolid és elegáns hölgyek öltöz­ködhetnek és ruháikat otthon készithetik. Itt találunk fehérnemű és kézimunka újságot, valamint gyermekdivatlapot. És ugyanebben a díszes borítékban van a Divat Szalon testvér-lapja, egy teljes és irodalmi színvo­nalon álló szépirodalmi lap. Költeményeit, elbeszéléseit, elökellő írók Írják, füzeteiben érdekes arczképek jelennek meg. Egész évre 12 korona, félévre 6 korona, negyedévre 3 korona. Mutatványszámot kívánatra ingyen küld a .Divat Szalon“ kiadóhivatala: Buda­pest, V., Gizella-tér 1. — Kinek mit hozott a karácsony ? Ez | kérdés járja most, s dicsekszik egyi­künk is, másikunk is, hegy róla is megfe­ledkeztek. Kellemes meglepetést készített : H „Képes Családi Lapok“ czimü illusztrált szépirodalmi hetilap előfizetőinek, mert égy tizennégy és félives regényt küldött csinös borítékban ingyen és bérmentve! Heveri Jenői „A milliomos bűntársa" czimü érde­kesen megirt regényét. A „Képes Családi Lápok" mindazoknak, kik csuk ino9t fizet­nek is elő § lapra ingyen és bérmentve küldi meg ugyanezt a regényt. Ha tekin­tetbe vesszük azt a sok kedvezményt, mely­ben e lap előfizetőit részesíti, el kell ismer­nünk, hogy u legolcsóbb szépirodalmi lap’, mert előfizetési ára egy évre 6 frt = 12 kor; félévre 3 írt = 6 kor. negyedévre 1 frt 50 kr. = 3 kor. Mutatványszámot kívá­natra ingyen küld a kiadóhivatal Budapes­ten Yí. kér. Szondy-u. 11. sz. — A »Magyarország« hírszolgála­taival, elevenségével ma a legjobb lup. Ma, mikór az ország csuknék minden nagyobb városával és azonkívül Bécsesel, Berlinnel telefou-összeköttotés, a lap technikai elő­állítása is bámulatosan megváltozott. Min­den hir, esemény rögtön továbbittatik és a közönségnek nem kell többé várni, mig nagysokára értésül a politikai és közgazda- gffi élet összes fontosabb eseményeiről: a IMugyarorszag“ mindent összefoglalva, hűséggel, részletességgel hozza mar az ösz- szes eseményeket és az ország legtávolabbi részeiben már a reggeli órákban értesíti a közönséget a történtekről. A „Magyaror­szág“ előfizetési áru egész évre 14 frt, fél­évre 7 frt, negyedévre 3.-ft;E 50 kr., egy hóra 1 frt 20 kr. Legczélszembb az elő­fizetési pénzeket postautalványon küldeni a „Magyarország" kiadóhivatulába (Teréz- körut 19. _ Kis Lap. Szerk.: Forgó Bácsi. Negye d évszázad óta gyönyörködteti a Kis Lap czimü képes gyermekujság Magyar- ország apró olvasó közüuségét. Negyed év­század óta hétről, hétre — a fővárosban már szombaton, a távolabb vidéken vasár­nap — mint szívesen látott, vendég kopog­tat be a inugyar családok hajlékába. A Kis Lap gyönyörű tartalmához képest diszes kiállításban is jelenik meg, mindazonáltal ára oly csekélyre van szabva^hogy mindenki könnyen megszerezheti gyermekének. A innélt. vsllás- és közoktatásügyi m. kir. miniszter ur a Kis Láp-ot az elemi népis­kolák tanuló ifjúságának 3593. számú kör­rendeletével olvasmányul ajánlotta. Előfize­tési ára évnegyedenkint csak egy forint. Megrendelő czim: Kis Lap kiudóhivutala, VII., Kerepesi-ut 54. — A legolcsóbb Petőfi-kiadás. Az Athenaeum, mely már annyiszor meg­mutatta, hogy szeretettel és lelkesedéssel szolgálja a magyar nemzeti irodalom ügyét, most ismét oly kiadványnyal lép a közön­ség elé, melyről csak a legnagyobb el­ismerés hangján szólhatunk. Petőfi Sándor­nak összes költeményeit adta ki egy ko­ronás, csinos boritéku vaskos kötetben. Valóban az Athenaeum nem adhatott volna szebb ajándékot a magyar népnek a közel­gő ünnepekre, mint ezt a kötetet. Ajándék­nak nevezhetjük szándékosan, mert mi egyébb egy 800 oldalas kötet, melynek ára egy korona ? És megvagyunk győződve, hogy a magyar közönség öröme ezúttal tettben fog megnyilvánulni, hogy ez a kötet gyorsun meg fogja tenni hóditó körútját az országban és valóban azzá lészen, a minek lennie kell, valamennyiünknek bibliája, mely hazaszeretetünket., a jövőbe vetett hitün­ket erősiti, fájdalmainkat, enyhíti és a be­lőle kiáradó örökszép eszmékkel, mélységes érzésekkel neinesitőn, tisztióan hat ifjak és öregek lelkére egyaránt! — Szentek élete czim alatt egy nagy vállalatot indított meg az előnyösen ismert Pallas irodalmi és nyomdai részvény- társaság, melynek első füzetét most vettük. A művet Dedek Crescens Lajos, e kiváló egyházi iró irta. Rendkívül kedves leírásban lépnek elénk a kath. egyház egyes szentéi, A mű 52 füzetre van tervezve és egy füzet ara 25 kr. A művet, melyet az esztergomi főegyháztnegyei hatóság jóváhagyásával je­lenik még, 6 szines, 50 fekete műlap és körülbelül 350 szöveg közé nyomott kép fogja díszíteni. Rendkívül melegen ajánljuk e páratlan diszmü megszerzését minden ke­resztény családnak. Bájos, igen érdekes, csaknem érdekfeszitő s a mellett tanulságos, szivet-lelket nemesítő olvasmányra fognak szert tenni. Megrendelhető minden hazai könyv- és papír kereskedőnél. — Budapesi Napló, az újságírók lapja. Az a tizennyolez magyar újságíró, aki megalapította a maga erejéből, minden vállalat mellőzésével a szerkesztőség tulaj­dona gyanánt a „Budapesti Napló“-1, me­sés siker ért el. Ez a rugója a Budapesti Napló eddigi példátlan nagy sikerének és biztosítéka jövendő szilárd exisztenciájának. Olvusóink figyelmét felhivjuk a Budapesti Naplóra és ismételve a legmelegebben ajánl­juk ez újságot. Olvasásra az újdonságok iránt érdeklődőknek és valóságos lelki épü­lésükre azoknak, akiknek a magyar hírlap­irodalom magas színvonalában és magyar Írók és újságírók hangyaszorgalmában ked­vük telik. — A magyar napi lapok, külö­nösen az utolsó évtizedben oly nagy olvasó- közönséget teremtettek, hogy az óriás kon- kurrenc/.ia daczár.i is, napról napVa több lap keletkezik s mindenikuek vau olvasó közönsége.'S inig uj és'uj lapok keletkez­nek, addig a regiek is fennállnak s megtart­ják olvasóikat. A régi lapok közül, melyek hosszú évek sora óta szolgálják a magyar közérdeket, ott áll az elsők közt az Egyet­értés. Uj esztendővel immár a 34-ik évébe lép ez a nagy magyar lap. Egyetértés ren­des 8 oldalas lapja annyi közleményt tar­talmaz, mint a kisebb lapoknál 24 oldal, a mi azonban ezeknél csak ünnepnapokon for­dul elő. Ilyenkor az Egyetértés 12—20 ói­dul, illetőleg kisebb alakban számítva 36—60 oldalnyi terjedelmű. Miudamellett az Egyet­értés araoylag a legolcsóbb uapilap, mert kétszer annyit nyújt, mint a kisebb lapok. Előfizetések az Egyetértés kiadóhivatalához, (Budapest, papnövelde-u. 8.) intézendő!', mely kívánatra szívesen küld ingyenes mu­tatványszámot. — Uj postabélyegek. Tudvalevő, hogy 1900. évi január 1-vel korouaértékben számított uj postaértékezikkeket hoztuk for­galomba. Es pedig, mint értesülünk, követ­kező postabélyegeket adtak ki: 1 és 2 fillér. Az 1 filléres (fél kros) levélbélyeg csak ki­egészítő jegy lesz. A 2 filléres hirlapbélyeg marad. Ezenkívül vaunak 3, 4, 5, 6, 10, 25, 30, 50, 60 filléres, 1 koronás és 3 koronás postabélyeg-jegyek. Vannuk továbbá 6 fil­léres (helyi forgalom) és 10 filléres (tovább menő), zárt levelező-lapok. A oyilt levelező­lapok belföldi forgalomban 4 filléres, válaszra szánva 4—4 filléres posfabélyegjegyekkel vannak ellátva. Az 5 filléres levelező-lapo­kat Ausztriával, Bosznia- és Herczegoviná- val, Németországgal, Szerbiával és Monte­negróval. való forgalomban, a 10 filléres levelező-lapokat pedig a nemzetközi forga­lomban használják. Ezenkívül nyom­tattak kis- és nagyobb alakú 10 filléres levélboritékot. A szállítólevelek értéke meg­marad koronaértékre átszámítva. Nyomtat­tak továbbá 10 filléres postatakarékpénz­tári lapot. A mostani bélyegjegyek és pos- taértékek egyideig még forgalomban marad­nak. Külön hirdetményben fogják közzé tenni azt határidőt, midőn a mostani bélyegjegyek a forgalomból teljesen kivo­natnak. — A népiskolai fegyelmezés. Legközelebb általános rendelet jelenik meg a népiskolafegyelmeztetése tárgyában. Alap- elvül az a helyes és szigorú végrehajtást kivánó elv szolgál, hogy a népiskolában nem lehet a durvaság a fegyelmezés esz­köze, hauem éppen ellenkezőleg: a szeretet. A tanító szivével neveljen, szálljon le a gyermek lelkivilágához és abból hozza fel­színre a nemes érzéseket, e drága kincseit az ifjú léleknek. A fegyelmezési elveken ki- vül a fegyelmezési eszközöket is pontosan meg fogják az egész országru nézve á’la­pítani. — Aristoteles. Az ó-kor legnagyobb bölcse. Nagy Sándor nevelője. Miodaz, a mit irt, hat, mint egyetlen más író müve sem. Mai világunk alapjaiban ő a leghatal­masabb kődarab. Húsz száz év nem tudta tönkre tenni, nem tudta meghaladni az ő agyának logikáját; Az adatok, a miknek alapján ő bölcselkedett s felépitette világ­nézetét. megváltoztak, elavultak, de az épí­tés módja ma is ugyanaz, a mivel ő élt. Az elmemüvek építői között nem akadt ed­dig, a ki hozzá hasonlatos lett volna. A cnsmogoniának első mivelője ő. A csillagá­szat törvényeit a görögöknek ő magyarázta. Életéről és munkáiról eleven, vonzó és ta­nulságos képet nyújt n Nagy Képes Világ- történet most megjelent 38. füzete. A tizen­két kötetes nagy munka szerkesztője Mar- ezali Henrik, egyet, tanár, a görögökről szóló kötet szerzője dr. Gyomlay Gyula akadémikus. Egy-egy kötet ára diszes fél­bőrkötésben 8 frt; füzetenként is kapható 30 krjával. Megjelen minden héten egy fü­zet. Kapható a kiadóknál (Révai Testvérek Írod. Int. Rt. Budapest, VIII., Üllői-ut 18.) 8 minden hazai könyvkereskedés utján. — A miniszter méltányossága. A vallás és közoktatásügyi m. kir. ministe- rium Serly Ferencz beregszászi áll. elemi ;skolui igazgató tanítót és nejét beregszá­szi állami elemi iskolai tanítónőt hi­vatalból a szolgálat érdekében hasonló minőségben a miskolczi állami 'vasuttelfepi iskolához helyezte át. Azonban ezen áthelye­zés az egész város közönségét, a tantestület tagjait, a goúdonokságot felizgatta az ille­tőkkel együtt, s mint lapunkat értesítik, n mc9ak a gondnokság, a tantestület, de Beregvármegye közig, bizottsága is feliratban kérték a ministériumot, hogy Serly Fereuczet és nejét, kik mindenkinek szeretetét bírták, továbbra Í9 hagyja meg Beregszászban. A mozgalomnak sikere is lett,'mert,— a bereg­szászi állami iskolák gondnoksági enlöke Budapestről azon távirati értesítést kapta: hogy Serlyék továbbra is Beregszászban fognak maradni, mely értesítés a városban közmegelégedést keltett. Szatmárnémeti sz. kir. város heti vásár kimutatása 1899. évi deczember hó 27. napján. Temény-ára«k. Termény neme frt kr. frt kr. Jegyzet Tiszta búza 6 90 7 Kétszeres 5 90 6 40 Rozs 4 90 5 10 Árpa 4 30 4 50 Zab , 4 30 4 50 Tengeri 4 90 5 10 Kása 9 50 10 50 Paszuly fehér 5 — 4 — Tarka Szilva 17 — 19 — Krumpli 1 90 2 — zsákja Szalonna 65 — 1-­—| m . m. Felelős szerkesztő: Dr. Fejes István. Laptulajdonos és kiadó: Morvái János.

Next

/
Oldalképek
Tartalom