Szatmár és Vidéke, 1899 (16. évfolyam, 1-52. szám)

1899-01-10 / 2. szám

SZATMlR ÉS VIDÉKE. arr Nyilttér.*) mtKSJBasaaBaa^BBíMsssa^ssiii KÉRDEZZÜK MEG A HÁZIORVOST! I Tkálikus termésie^s e>gt?anBumÍ KITŰNŐ ASZTALI VIZ. A TÜDŐ, GYOMOR ÉS HUGYHÓLAG BÁNTAL- MAINÁL BIZONYULT GYÓGYITAL! KAPHATÓ: WALLON HENRIK FIA 9—10 cs. CZÉGNEL. H Ezen rovat alatt közlött.ekért nőm felelős a Szerk. Meghívó. \ szatmári termény-és hitelbank részvénytársaság IX. évi rendes közgyűlését I89S. évi január hó 22-én délelőtt 10 órakor Szutmái'OD, saját helyiségében fogja meg­tartani, melyre a részvényesek tisztelettel meghivntnalr. Napirend: 1. Az igazgatóság jelentése az 1898-iki üzleti év eredményéről. 2. A felügyelő-bizottság jelentése az évi zárszámadások- és mérlegről, valamint a nyereség felosztását tárgyazó indítványokról. 3. Az 1898-ik üzleti évre vonatkozó závmérleg bemutatása, megvizsgálás és meg­állapítás végett. 4. A felmentvény megadása feletti ha­tározathozatal. 5. A nyereség felosztása iránti hatá­rozat és az osztalék kifizetési idejének meg­állapítása. 6. A közgyűlést 8 nappal megelőzőleg az igazgatósághoz netalán beadott indítvá­nyok tárgyalása. Az igazgatóság évi jelentése és a mér­leg a közgyűlést megelőző 8 napon át a hivatal os órák alatt az intézetben megtc­ö kinthetők. Kelt Szutmáron, 1899. január 5. 1 Az igazgatóság. 90., 390. s 529. tjkvi, 313/b, 848/b, 1025/b. hr. ingatlanra uz árverést 454 írtban ezen­nel megállapított kikiáltási árban elrendelte, és liogy a fennebb megjelölt ingatlan az 1899. évi február hó 6-ik napján délelőtt 10 Órakor Panyola községben megtartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiál­tás: áron alul is eladatni fognak. Árverezni szándékozók turtoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát kész­pénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-ábun jelzett árfolyammal számított és uz 1881. évi november hó 1-én 3333. sz. a. kelt igtizságügyminiszteri rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kikül­dött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Fehérgyarmaton, a kir. járásbíró­ság, mint telekkönyvi hatóságnál 1898. óvi deczember hó 1. napján. KUNCZLI, kir. aljárásbiró. | Legújabb bőrfinomitó szerek: J | Korona-Créme, § teljesen ártalmatlan bőrszépitő és fino- * t mitó készítmény. Eltávolít mindenféle § § bőr! Hűtéseket, egyedüli szer szeplő, máj- 2 foltok és mindennemű bőrtisztátlanság fe É ellen, a bőrnek bársonyszerü puhaságot Íj H ad, nem zsíros, nappal és este egyfor- £ i mán használható. I tégely ára 50 kr. | Korona Rizspor, £ teljes ártalmatlan, az arezbőrt tisztán 2 5 és üdén tartja, unnak bársonyszerü tapin- & ó tatot kölcsönöz, I doboz ára 50 kr. | Korona-szappan I S; joájfoltok, szeplő és bőrkiütések ellen. $ | I darab ára 40 kr. 19 — 20 | Tyuksze mirtó pj biztosan ható szer tyukertemek és bőrke- « ^ ményedés ellen, I üveg ára 35 kr. 3? g Szatmáron kapható az egyedüli ké- J X szitőBossin József gyógyszertárában. $ Amerikai zsebórák. Jótállással, hogy a nickel színét nem- változtatja, szerkezete pontosabb és jobb, mint a 1 égd rágó b baké. Ára darabonként 3 forint. Jótállás mellett, mig a készlet tart, Hozzá ezüstös óraláncz 60 krnjezár.’ «o ill?Ili IImmJ 4303—898. tk. Ili. Anerési hirdetményi kivonat. A fehérgyarmati kir. járásbíróság, mint telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy a csanálosi árvapénztár végrehajtatóoak Pócsi JÓZSefné végrehajtást szenvedő elleni 150 írt tőkekövetelés és járulékai iránti végre­hajtási ügyében a fehérgyarmati kir. járás- bíróság területén levő panyolai 438. tjkvi Fox, valódi solingeni gyártmány, sok kiállításon kitüntetve, gyakorlás nem kell. Megválás kizárva. Tiszta és ké- nyelmes munka. Bőrbetegségtől meg­ment. Tartós és pénzt megtakarítható. Darabja 3 frá. A penge *** csillagos aczélból és a többi részei alpaccából vannak. Egy külön penge hozzá 1 forint. Megrendelhető: P0LLÁK SÁNDOR fobizományosnál Budapest, V. kér., Kálmán-utcza 17. Gyűjtőknek 5 darab után egy ingyen küldetik. 15—>26. se fegp CSJ ze *■«>-ee cs zxz fehérneműim az „ezredéves kiállításon“ A farsangi idény alkalmából van szerencsém a n közönséggel tudatni, bogy a legdivatosabb báli kelmék nagyválasztékban megérkeztek, ugyszinte valódi szepességi lenvásznak, d am ászt asztal- és ágynemüek gyári árakban, továbbá saját készít­mény ii fehérnemüek állandóun nagy választékban vannak. A legszebb menyasszonyi kelengyéket a legrövidebb idő alatt, a legjutányosabban készítem. |V Legnagyobb választék szőnyegekből, s még nagyon sok mindenféle közhasználatú- és divatezikkekböl, u. m.: függönyök, ágyteritők, paplanok, madráczok, esőernyök, kalapok, harisnyák, keztyük, téli kendők, alsó ruhák, kötények, zsebkendők, szalagok stb. A n. é. közönségnek vagyok kész szolgálattal ce> SS —M S <35 B B ce Szövetmintákat és árjegyzéket vidékre bér mentve küldök. 12073—1898. tlkvi szám. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvényszék, miút telekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy Fugel Jánosné végrehajtatnak Csiráp László végrehajtást szenvedő elleni 370 írt tőke- követelés és járulékai iránti végrehajtási ügyében a szatmárnémetii kir. törvényszék területén levő Rákosterebes községben fekvő a rákost.erebesi 42. sz. tjkvben A I. 1—9. és 11—20. rendszám alatti ingatlanra, ugyan­ezen telekjegyzőkönyvbe A f 1. rendszám, 1348 hrszámu szőlőre 182 frt, az A -{• 2. rendszámú, 1365 hrszámu szőlőre 26 frt, a rákosterebesi 204. számú tjkvbe AI. 1 — 10. rendszám alatti ingatlanra az árverést 510 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elrendelte és hogy a fennebb megjelölt in­gatlanok az 1899. évi február hó 14-ik nap - ján délelőtt 10 Órakor Rákosterebes község házánál utóajánlat folytán megtartandó nyil­vános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul Í9, azonban a megajánlott vétel­áron alul eludatni nem fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatlanok becsárának 10 százalékát 161 frt 30° krt, 18 frt 20 krt, 2 frt 60 krt és 51 frtöt készpénzben, vagy az 1881. évi LX. t.-cz. 42. §-,ában jelzett árfolyammal számí­tott és az 1881. évi november hó 1-éh 3333. szám alatt kelt igazságiigyminiszteri rende­let 8. §-ábun kijelölt óvadékképes értékpa­pírban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. évi LX. t.-cz. 170. §-a értelmében a bánatpénznek a biróságnál előleges elhe­lyezéséről kiállított szabályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kelt Szatmárnémetiben, a kir. törvény­szék, mint tlkvi hatóságnál 1898. évi de­czember hó 16-ik napján. KRASZNAT, kir. törvényszéki bíró. 'D N 01 'V SS M M fe X ri M X N 8 g & M A legújabb időben alapított Fiumei Káíé-Pörkölő Részvény-Társaság egy nagyszabású telepet rendezett be Fiúméban, hogy ott egy világ­hírű szabadalmazott Uj módszert, melynek nevezetesebb előnyeit itt rövidesen felsoroljuk, értékesítsen: „a kávénak pörkölő rendszerünknél nemcsak minden ne­mes alkatrésze és táp- anyaga egészben cson- kitatlan marad, de bebizonyított tény, hogy e nemesítő mód­szernél szaporább, erősebb zamatu, kelle­mesebb izü és jobb kávét nyerünk.“ Kiemelendő még, miszerint az idézett előnyök mellett pör­költ kávénk hónapokon át is változatlanul friss marad. Számtalan elsőrangú vegyész, orvos és tudományos tekintély véleménye és bizonylata megerösiti állításunkat, melynek hitelességéről egy ktistolópróba vételével minden háziasszony meggyőződést szerezhet. Védjegy. Ö sszes hordó és zsákküldeményeinken fenti védjegy alkalmazva lévén, kérjük okvetlenül annak szives figyelembe való vételét. Raktáron — folyton fris pörkölés, — minden jobb fűszer és csemege üzletben 1 frt 60 krtól 2 frt 80 krig kilogramonként. SPT WW SPF Tisztaságáért teljes szavatosság. WC WC WC Szabadalmas módszerünk: Belga, Dán, Franczia, Holland, Német, Svéd és Norvégországokban rövid 4 éven át fényesen bevált, felkaroltatott és tért hódított. Kapható a következő fiiszerkereskedésekben : Losonczi József és Zommer Károly uraknál. 4—24 r Előfizetési feltLi-vás 55 KEFES CSALÁDI szépirodalmi és ismeretterjesztő képes hetilapra. A „KÉPES CSALÁDI LAPOK44 olyan szellemben és irányban van szerkesztve, hogy ifjú és öreg külön s együttvéve élvezettel olvashatja. A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ minden évben négy külön beköthető regényt ad ingyenes mellékletül előfizetőinek. i|HH§|l| A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ boritéka szellemes és szórakoztató csevegések, illetve kérdések és feleletek tárháza és igy az előfizetők díjtalanul közölhetik gondo­lataikat az „Előfizetők postájáéban. A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ előfizetési ára a „Hölgyek lapja“ czimii divatlap­pal és a külön beköthető „Regénymelléklet“-tel együtt: Egész évre . ... . ■ . . 6 frt — kr. Félévre ................................3 frt — kr. Negyedévre 1 frt 50 kr. A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ annak, a ki az előfizetési összeget és azonkívül még 80 kr. csomagolási és postaszállítási dijat egyszerre beküldi, elismerésül még külön I legújabb regényt küld ingyen és bérmentve. A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ mutatványszámokat ingyen és bérmentve küld mindazoknak, a kik eziránt — legczélszerübben levelezőlapon — hozzáfordulnak. íí 4—5 A „KÉPES CSALÁDI LAPOK“ kiadóhivatala Budapest, V., Vadász-utcza 14. (Saját házában.) I SZATMÁRON. NYOMATOTT MORVÁI JÁNOSNÁL. 1899 FŐELÁRUSITÓ: FICMEI SBITIIUKW'IÁ (Részvény-Társaság) FIUME.

Next

/
Oldalképek
Tartalom