Szatmár és Vidéke, 1919 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-06 / 1. szám

8 HÍREK. BBS Napraforgó módjára fordítják emberek fejüket a nap felé. Tüzimádók ők, kik nem a fényt, de a tűz melegét keresik. — Ma keletről várták a megváltót, hol­nap nyugatnak fordulnak, mert igy kívánja az önös érdek. Az állam berendezése a polgárok kívánalmai szerint volna meg valósí­tandó, de miért kell a berendezési munkálatokon egyeseknek keresniük ? Miért keresünk meddőén olyan vala­kit, ki tetteiben néha el is felejti sa­ját céljait? Miért kell félnünk az in­tézmények és intézkedések létrejöve- telének rugóit keresni, tartva jogosan attól, hogy lóláb látszik ki mindenütt. A sok csalódás és keserűség, melyet hosszas kínlódásunk váltott ki belő­lünk, miért .nem tanít meg arra, hogy kritikával fogadjuk némelyek tolako­dását, mellyel a közügyek férfiaiként szerepelnek. Te, olvasórfi, ha megkérdem tőled, miként vélekedel, ott a fórumon ha­donászó, sikoltozó, a hazát oly bőven emlegető „közéleti nagyság“-ról, valid be, azt mondód, hogy az egy közön­séges ember,' kinek szava mögött, ta­lánmegfizetettség is rejlik. A másik, meg a harmadik ez vagy az akar lenni, itt vagy ott akar érvényesülni, de bi­zonyos, hogy kevés sóhajt fel önma­gával négyszemközt, hogy: „szegény magyar hazám!“ Nagy fásultságban, apathiában lessük a dolgok elkövetkezését. A gyű­lések, szervezkedések, beszédek, mell- döngetések és éljenzések, vájjon tettet jelentenek-e? Vájjon igy kell-e tennie egy súlyos betegség lázában senyvedő ország népének, vagy oly magas volna a láz, hogy öntudatlanok vagyunk? Miért nem rázzuk le az élőskö­dőket magunkról, miért nem akarjuk, hogy a tisztesség és becsület irányítsa lépteinket. Láttátok, hogy egyszerre milyen megkapóan sympathicusak lettek Marx theoriái, hogy milyen hamar acceptál- ták a radicalis elveket, hogy mennyire nem is tudják megérteni, tegnapelőtt, delTogy tegnap, hogy voltak ők conser-. vativok? Ne gondoljuk, hogy a világ for­dult meg egy nap alatt, ők fordultak a nap felé. Kell a nap melege, mert sütkérezni csak mellette lehet. Azt hiszitek, hogy. ezeknek meg­győződésük van, úgy csalódtok; azt gondoljátok, kitartanak ez eszmék mel­lett, dőre hit. Ha sülyedne a hajó, ők hagynák el leghamarabb. Hallgattatsátok el őket, vágjátok szemükbe múltjukat. ___ ggy­— Az ügyvédi kamara elnöke lemondott. Dr. Keresztszeghy Lajos * szatmári ügyvédi kamara elnöke — mivel úgy tapasztalta, hogy kartársaioak a múlt­ban élvezett bizalmát már nem bírja — ezen tisztségéről lemondott. SZATBXÁR ÉS VIDÉKE. A tárlat utolsó napja. 1919. január 5. Ma délután 5 órakor zárták be a Boromisza, Papp, Litteczky, Tóth, Szöl- gyémy képtárlatot. A kiállítás látoga­tottság tekintetében messze felülha­ladta minden eddigi szatmári kiállítá­sok forgalmát. Azt kellett azonban ta­pasztalni, hogy a közönség, bár a képektől és szobrászmunkáktól- el volt ragadtatva, aránytalanul keveset vá­sárolt. Alig 25 ezer koronát árultak a művészek. . Hát ez bizony nem a leghizelgöbb szint veti Szatmár müpártoló közön­ségére. Láttuk, hogy a vándorkiállítá­sok szemét darabjait milyen borzasztó^ pénzért és micsoda lelkesedéssel vásá- rólták össze, mig ezek az igazi művészi beesései bíró inüdarabok alig akadtak 'vevőre. Holott mind e képek jelentő- 1 ségben és értékben folyton növeksze- j nek, mint minden fiatal piktoré, akik­ből világhírű művész lesz. A magunk fajtájának szeretetét nem láttam meg­nyilatkozni, de nem vettem észre azt a meggondolást sem, hogy ezek a mi fiaink kimennek a határok megnyíltá­val a külföldre, s ha ott is nevet sze­reznek maguknak, minded egyes képü­ket hatványozott áron fogják keresni. i És a mai pénzviazonyok mellett az uj gazdagoknak* legjobb alkalom volt házuk feldíszítésére, mert egy mü- becsü kép többre emeli egy család lelki ; életének nemességét, ípi»i-akármennyi más — utánzás. A tegnap délután jelenvoltak a ! művészeket lelkesen ünnepelték. — Áthelyezett szolgabiró. Dr. 1 Makray Mihály- kormánybiztos Szabó Tibor I szolgiíbirét Fehérgyarmatról Mátészalkára S helyezte át. — Nyugdíjazott jegyzők. Sulyok Endre c*engeri és Hadudy József tyukodi j jegyzőket nyugdíjazták. — Esküvő. E r d ő s s y Sándor ja- I nuár 14.-én örök hűséget esküszik Nagysöm- í kúton Papp Mariskának, jiéhai Molnár Mihály szatmári polgár, Eötvöe-utcái ház- tulajdonos unokájának.. Halálozások. Varga József r. kath. plébános negyven éves korában rövid szenvedés után a spanyol járvány áldozata lett. Működése helyén, Sárosorosziban helyez­ték örök nyugalomra. Fölkel Béla áldozópap, a szatmári katholikus főgimnázium tanár», december 31-én pzivszélhűdós következtében elhalálo­zott. Élt 59 évet, 23 éven át teljesített tanári szolgálatot. — Levélbélyegvásárlás. A nyugtalan spekuláció nem tud hozzá- törödni ahhoz, hogy pénzügyminiszter mindenképen hozzá tud férkőzni a vagyonhoz, akármilyen formában is fogják azt eldugni. Most a fővárosban 50—100 ezer koronájával vásárolnak levélbélyegeket, mert a keres­kedelmi miniszter újakat belátható időn belül nem nyomat, — legalább ezt jelentette ki. így aztán a nagy pénzüek halomszámra gyűjtik a Károly és Zita fényképeit — enyveshátakon. Elfelej­tik a jó rojalista gyűjtők, hogy az ilyen bélyeghalmozás nem maradhat titok­ban — amint a példájuk már is mu­tatja — és ha épen az adózás miatt nagyon muszáj, egy csekélyke felül­bélyegzéssel, például „Adómentes“ szóval forgalmon kívül lehet tenni az összes eddigi levélbélyegeket. És miu­tán igy az egész összeget meg­kereste a kincstár, a spekulánsoknál levő bélyegezetlen bélyegek a száz százalékos adó legkitűnőbb eszközeivé lesznek. — Lapfúzió. A Beregi Hírlap és a Boregi Eözlöuy beregszászi heti lapok fuzio­náltak a Beregi Hirlap cime alatt. Az egye­sült lapok szerkesztői dr. Klem Jenő és Radios Mihály. — A kövér utas. Már hozzá vagyunk szokva a rendkívüli trükkök- böz, amivel a csempészeh dolgoznak. Azonban egy máraamarosszigeti atyafi régi módszerhez folyamodott, hogy a szatmáriak -dohányínségét egy kis ki­vitellel fokozza. N y i s z t o r detektív nagyon megsajnált egy kövér, nehezen mozgó utasembert vasárnap az állo­máson és segített neki felszállani. De a hosszú, kockás kabátja nagyon puha fogásu volt és zizegett. Nyisztor szak­avatott keze megérezte a dohányt és felkiáltott: Dohány ! És mindjárt tüsz- szentett is egyet a porától. „Igazam van tehát“ fűzte tovább a szót, vissza- sepitette a pasast a földre és áz őr- szobán sikerült öt összes kövérségétől megfosztani. A szigetinek a kabátjába kockásán paklidohány volt bevarrva, de tele volt minden zsebe, csizmája, alsóruhája ugyaneme finom portékával. •Mikor kijött az atyafi, egy sovány, kis emberke lett és fürgén intett búcsút Nyisztornak, aki őt igy kipaklizta. Nagykárolyt nem szálljak meg. December 80-án reggel átutazott Nagykárolyban Berthelot tábornok kí­séretével. Ezt az alkalmat akarta fel­használni Márchis Romulus gör. kath. föesperes, a szatmármegyei román nemzeti tanács elnöke, hogy a tábor­nok előtt küldöttséggel bizonyítsa Nagykároly és környéke román nem­zetiségét. Mivel a városban még húsz embert sem tudott erre a célra össze­szedni, a falvak alig számottevő román­ságából toborzott 30 és 40 koronás napidijjal erre a célra embereket. A helybeli Nemzeti Tanács fölhívta a város lakosságát,, hogy reggel nyolc órára mindenki ott legyen az állomá­son, hogy impozáns tanúságot tegye­nek Berthelot tábornok előtt Nagy­károly és környéke magyarságáról. Reggel nyolc órakor már feketélett a pályaudvar a jelenlévők tömegétől, mely csakhamar 10—15 ezer főnyire szaporodott. Ilosvay" Aladár alispán nagyobb küldöttséggel beszállt a tábor­nok szalonkocsijába s franci any el ven tolmácsolta a város és környék szín­tiszta magyar lakosságának üdvözle­tét. A gör. kath. egyház jelenlevő tag­jai is tiltakoztak esperesük ferdítő el­járása ellen, melylyel őket románoknak akarja feltüntetni. A tábornok a követ-: kezüket válaszolta :

Next

/
Oldalképek
Tartalom