Szatmár és Vidéke, 1919 (36. évfolyam, 1-12. szám)

1919-01-06 / 1. szám

4 SZATMÁB ÉS VIDÉKE. Laptulajdonos: Morvái János könyvnyomdája. - Nyomatott Morvái Jánosnál, Szatmár-Németiben Ha igazán kellemesen akar mulatni, hozassa meg a most legújab­ban megjelent r cimü kétoldalas, tréfás, kacag­tató kanglemezt, Ara 6 drb ócska, lejátszott Hanglemez. Ezen lemez pémért nem kapható. Újvári Károly e lemezen ugyan­csak megkacagtatja a hallgatóit, Elejétől végig holtra nevettető! WAGNER \ „Hangszer nagyáruházánál Budapest, Jőzsef-kttrut 15. Fiók: IX., Ráday-utea 18. Telefon: József 3S—93. ' Beszélőgépek 200 koronától 100 koronáig. Fényképes dalszöveges lemez- és hangszer árjegyzék ingyen i — Én tudom, uraim, több infor- 1 máció meggyőzött arról, hogy a ma- j gyár nép önfegyelmezett. A lakosság impozáns felvonulásából és többi érte­süléseimből is tudom, hogy Nagyká­rolynak és környékének többsége ma­gyar és biztosítom önöket, hogy addig, mig a lakosság önfegyelmezettségével fentartja a rendet, se román, se más megszálló csapat nem jön ide. Hangsúlyozta ezután, hogy a fran­cia nemzet mindig rokonszenvezett a magyarokkal, s ez a rokonszenv talán a közeljövőben, amikor a viszonyok tisztázódnak, meg fog nyilatkozni. Lelkes éljenzéssel fogadták a tá­bornok válaszát. A zenekar rázendített a Marseillaisre, majd a Himnuszra, melyet a közönség és a tábornok kí­sérete kalaplevéve hallgatott végig. A Rákóczi-induló ütemei közt indult el Berthelot tábornok vonata. , VISZKETEGSÉGET y sőmört, rüht a leggyorsabban elmulasztja a dr. Flesch-féle eredeti SKABOFORM-KENŐCS Nincs szaga. Nem piszkit. Mindig eredeti pecsétes dr. Flesoh-fálót kérjünk. Próbatégely . . 4.— kor. Nagy tégely . . 6.— „ Családi adag. . 15.— „ Főraktár: Miklós Pál „Megváltó“ gyógy szertárában, Szatmáron. 59— * A világítási rendelet határozatait a fényhatás csökkenése nélkül csakis félwattos lámpákkal lehet betartani. 25—36 Használjon 25,40,60 watt fogyasztásit Tangsramlfimpákat. — A szerbek bottal büntet­nek. Aradról írják: A megszállott te­rületeken a szerbek nagyszerű rendet tartanak. Rendszabályaik szigorúak, de igazán célravezetők. Este hat óra után senkinek sem szabad az utcán járni. Aki ez ellen vét, huszonöt botütést kap. Az élelmiszerek árát szabályozták s valósággal békebeli árakat állapítot­tak meg. Egy kiló li^zt ára 40 fil­lér, egy liter bor 70 fillér, egy kiló marhahús 2 korona, egy kiló zsír 5 korona Akit. árdrágításon érnek, azonnal Szerbiába viszik kényszermun­kára. A szerb tisztek igen udvariasak és előzékenyek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom