Szatmár és Bereg, 1930 (10. évfolyam, 1/480-49/558. szám)

1930-05-18 / 20. (499.) szám

2-ik oldal. SliTMllil BEI!« 1930. május 18-án. Segítse elő a kormány a még mindig Orossorsiágban sínylődő hadifoglyok haza­térését! Rendezni keli a vitézség! érmek pótdiiának kér­dését. — Az ország népe büszkén vallhatia magáé­nak a nemzeti hadsereget. — Konkoly Thege Kálmán tarpai képviselő parlamenti beszéde. szekeresen, van Zsarolyánban, van Mándon és a többi közeli szom­széd falukban. A géczi birtokra ott van a két Gécz, ott van Csenger- sima és Komlódtótfalu, oda kell adni azok lakóinak, akik arra mind érdemesebbek, mint bármilyen saját jó érdekét néző bérlő. Nagyon sajnálom, hogy várme­gyénk képviselői ezt az ügyet már régen el nem intézték, különösen a csengeri és gyarmati képviselő urak, akiknek kötelessége lett volna erre a birtokra felhívni a földrendező bíróság figyelmét. Eljött az ideje annak, hogy ez a vármegye törölje telekkönyvéből az aradi hóhér nevét és helyébe iktasson pár száz tisz­tességes, jóravaló magyar kisgazda nevet. Ti pedig Szekeres és Gécz vidéki kisgazda és földműves tár­saim, kérjétek a földbirtokrendező bíróságot, hogy az aradi hóhérnak úgy a szekeresi, mint a géczi birto­kát ossza fel közietek, akik arra mind érdemesek is vagytok. A bérlő ur pedig próbáljon bérelni — másutt birtokot. Szerkesztő urnák kiváló tisztelője Kölcsey Béla. Megyei tanitóegyesiiletiiok tanilmányi kirándulása. Teljes sikert érdemlő gondolatot vetett fel tanítóink számára, a me­gyei Általános Tanitóiegyesület el­nöke, Pap Ignác nagyecsedi állami iskolai igazgató. Felhívással fordult kartársaihoz s ebben előadja, hogy a folyó tanév végeztével tanulmányi kirándulás rendezését vette tervbe Csonkamagyarország északi hegyvidékére. A kirándulás tartama 10 nap. In­dulási idő kb. julius 5-én. Kiinduló pont: Mátészalka. Útirány: Nyíregy­háza, Tokaj, Szerencs, Miskolc, Diósgyőr, Lillafüred,, Szin, Jósvatő, Aggtelek, Putnok, Ózd, Szarvaskő, Eger, Sírok, Párád, Salgótarján, Zagyvapálfalva, Hatvan, Mezőkövesd, Tiszafüred, Debrecen, Mátészalka. Ezen az útvonalon megtekintik az illető vidék természeti szépségeit, gyárait, néprajzi és történelmi ne­vezetességeit. Részvételi díj 60 pengő. {Félárujegy váltásra jogosító arcké­pes igazolvány mellett.) Ebben benn­foglal tátik napi háromszori étkezés, elszállásolási és fuvarköltségek. Ki­rándulás végeztével az esetlegesen fennmaradó összeg á résztvevők között ki lesz osztva. Jó vezetőről gondoskodás történt, ki az egész út­vonalon a társasággal lesz. Jelent­kezni Pap Ignácnál lehet junius 1-ig. Utikellékek és részletesebb Prog­ramm résztvevőkkel junius hó 15-ig közölve. Kirándulási összeg befize­tendő legkésőbb julius 1-ig. Nem tanerő is jelentkezhet, szívesen lát minden érdeklődőt és tanügybarátot. Jelentkezést visszamondani csak kel­lő igazolással lehet. Röviden jeleztük a múlt héten, hogy Konkoly Thege Kálmán tarpai képviselő felszólalt a képviselőház­ban, a honvédelmi tárca költség- vetésének parlamenti tárgyalásán. Az általános érdekű kérdéseket őszinte melegséggel felvető beszé­det, az országgyűlési napló nyomán, a következőkben közöljük: T. Képviselőház! Első felszólalásomat (Éljenzés a jobb­oldalon.) a honvédelmi tárca keretében ab­ban a meggyőződésben teszem, hogy a kor­mány az adott viszonyok között mindent megtett, a honvédelmi tárca dotálására, amit megtehetett. Ennek elismerése azon­ban nem jelenti azt, hogy mint volt katona a kiszabott dotációval, mostani meghatáro­zásában, teljes mértékben meg lennék elégedve, mert az ország eminens érdekei még sok mindent megkövetelnek, amelyeket, sajnos, most a sanyarú gazda­sági viszonyaink között nem engedhetünk meg magunknak. Elismeréssel kell meg­állapítanom az egyik oldalon, hogy az igen t. honvédelmi miniszter ur a takarékossági szempontot egészen a legszélsőbb mértékig érvényesítette költségvetése összeállításában és hogy a költségvetés 5,800.000 pengővel való csökkentését a legszigorúbban vitte keresztül, viszont a másik oldalon éppen olyan fájó érzéssel gondolok arra, hogy a Trianon által megszabott szűk kereteket sem voltunk képesek nagyon nehéz és su- lybs gazdasági viszonyaink folytán kitölteni (Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) Magyarország békés szándé­kait, mindenkivel szemben való békés törekvéseit, — s hogy mennyire ez a célunk — éppen a honvédelmi tárca bizonyítja a legjobban (Úgy van! Úgy van! a jobboldalon.) Ha szerény honvédelmi költségvetésün­ket szembe állítjuk a körülöttünk lévő ál­lamok hadi költségvetéseivel, akkor meg tudjuk állapítani, hogy itt nincs fegyverke­zésről és kardcsörtetésről szó, mintahogy ezt olyan nagy előszeretettel szeretik egye­sek hirdetni, hanem költségvetésünk igenis a legőszintébb békés szándékainkról tesz tanúságot. Nemhogy fegyverkezésről nem lehet nálunk beszélni, de még azon is sok­szor kell gondolkoznunk, vájjon a mi sze­gény, megcsonkított és összeszoritott ország­határainkat ezzel a maroknyi kis hadsereg­gel meg tudjuk-e védeni, meg tudjuk-e ol- tamazni és fenn tudjuk-e tartani azt a ren­det, mely minden országban a hadsereg kötelességei közé tartozik? T. Ház! Súlyos terheket jelent meg­csonkított országunkra nézve az a körül­mény is, hogy az általános védkötelezett- ség a trianoni szerződés folytán megszűnt. Reméljük azonban, hogy éppen azok a ha­talmak, amelyek ezt követelték, hamarosan be fogják látni békés szán­dékainkat és felmentenek minket a zsoldos hadsereg tartásától. A honvédelmi tárca dologi és egyéb ki­adásainál 10,700.000 pengő csökkentést lá­tunk, a személyi járandóságok ezzel szem­ben 5,120.000 pengővel emelkedtek az il­letményrendezés folytán. Az illetményren­dezéssel egyidejűleg a honvédelmi kor­mány több olyan intézkedést léptetett élet­be, amelyek a legnagyobb megelégedéssel tölthetnek el bennünket. A tényleges szol­gálati időt 35 évről 40 évre emelték fel, ami által az amúgy is súlyos nyugdijterhek csökkentése várható. Az illetményrendezést az adminisztráció egyszerűsítésével kötöt­ték egybe és ezáltal sikerült a katonatisztek fizetésrendezését úgy megoldani, hogy ez nem jár újabb megterhelésé­vel az amúgy is súlyos adók­kal megterhelt adózóknak. Elismeréssel kell még megemlékeznem azokról a magasabbrangu katonatisztekről, akik elsőnek siettek készségüket kifejezni abban a tekintetben, hogy a magasabb fize­téseknél előálló csökkentés az alacsonyabb rangban levők fizetésének javítására fordit- tassék. Igen helyes intézkedésnek tartom a honvédelmi miniszter ur részéről azt is, hogy jövőben a Ludovica Akadémiából kikerülő növendékek nem mint főhadna­gyok, hanem mint hadnagyok fognak csa­patukhoz bevonulni. (Helyeslés jobbfelől.) Fel kell még említenem a katoni nyug­díjasok helyzetét, akiknek régi sérelmeik vannak, s mint igazságos követelésre fel­hívom az igen t. honvédelmi miniszter ur figyelmét, hogy a méltányosság alapján gazdasági helyzetünk javulásával mielőbb orvosolja ezt a sérelmet. (Helyeslés jobbfelől.) A nyugdíjasok sérelmén kívül még fel kell hoznom a háborúban vitézségi érmet szerzett katonát sérelmét. A nyugdíjasok pót­dijának kérdése, a nyugdíjasok kívánságai­val egyetemben anyagi vonatkozású és én nem akarok abba a hibába esni hogy az egyik oldalon a legszélesebb körű takaré­kosságot követelem, a másik oldalon pedig újabb terheknek a kormány részéről az ország népére való kirovását. De a vitézség! érmek pótdij inak kérdését igazságosnak és méltányosnak tartom s meg vagyok róla győződve, hogy a kormánynak is ugyanez az álláspontja. Éppen azért említem fel ezt a kérdést és az a szerény nézetem, hogy -ezt a kérdést később, amikor majd sor kerülhet rá, valo­rizációs utón meg lehetne oldani. Helyeslem azt a már kiadott rendeletet, amely nagyon üdvösnek azt célozza, hogy minden arra alkalmas legénységi állományú egyén a hadsereg kötelékébe felvehető le­gyen. (Helyeslés.) Helyeslem azt a másik törvénytervezetet is, amely azt fogja le­hetővé tenni, hogy a polgári altiszti állások­ba a kiszolgált katonai altisztek és ezen­felül elsősorban a vitézek és a frontharco­sok kerülhessenek. (Általános helyeslés.) Örvendetesnek tartom és külön ki kell emelnem, hogy a nemzeti hadsereg teljesen egybeforrt a nemzettel (Úgy van! Úgy van! jobbfelől.) és minden magyar büszkén vall­hatja magáénak ezt a fegyel­mezett hadsereget, amely ér­zésben és minden megnyilat­kozásában magyar. A közvélemény, az ország népe a régi ma­gyar erkölcsök legszigorúbb sztmmeltartá- sát látja a nemzeti hadseregben és ennek a szellemnek ápolása bizalommal, meg­nyugvással és szeretettel tölthet el mind­annyiunkat nemzeti hadseregünk iránt. (Úgy van! Úgy van!) Az a férfias nyíltság és megnemalkuvás, amellyel minden olyan esetet, amely a hadsereg tradicionális er­kölcseivel, felfogásával ellenfélben áll, a legkíméletlenebb módon kiküszöbölnek, — hála Istennek az ilyen esetek szórványo­sak (Úgy van! Úgy van!) — szintén öröm­mel és megnyugvással tölthet el bennünket. (Általános helyeslés.) Ez csak erősíti a bi­zalmat és a szeretetet a hadsereg iránt. (Úgy van! Úgy van!) A nemzed hadsereg szelleme és ezeknek a hibáknak orvoslása csak mindjobban meg fogja erősiteni azt a tekintélytiszteletet, amelyet a forradalmak leromboltak. (Úgy van! Ügy van!) Végül egy tiszteletteljes felhívásom van a kormányhoz, éspedig az, hogy az Oroszországban sinylődő és szenvedő hadifoglyoknak — akik megcsömörölve. meg­undorodva a szovjet szelle­métől hazájukba vissza vá­gyakoznak — haza jutását a kormány erkölcsileg és anyagilag támogassa. (Általános helyeslés.) Egy határozati javas­latot bátorkodom ez irányban benyújtani, amely úgy szól, hogy: „Utasítsa a Kép­viselőház a kormányt, hogy az Oroszor­szágban sinylődő, szenvedő hadifoglyok hazajutását, akik hazájukba vissza óhajta­nak térni, tegye lehetővé úgy erkölcsi, mint anyagi támogatással.“ Minthogy bizalommal viseltetem a kor­mány és a honvédelmi miniszter ur tevé­kenysége és személye iránt, a tárca költ­ségvetését elfogadom. (Élénk éljenzés a jobboldalon és a középen. — A szónokot számosán üdvözlik.) Konkoly Thege képviselő határo­zati javaslatát, miután ahhoz Göm­bös Gyula honvédelmi miniszter is hozzájárult, a Ház elfogadta. Erősen csökkent a kézművesipari szakmák foglalkoztatása. A kézművesipari szakmák foglal­koztatása az előző évi hasonló idő­pontban észlelt forgalomhoz képest erősen visszamaradt. A téli hóna­pok teljes munkátlanságát csak egyes szakmákban váltotta fel némi te­vékenység. A divatiparban a hús­véti ünnepek körüli minden évben visszatérő kereslet jelentett némi munkaalkalmat és különösen a női ruhakészítők folytattak élénkebb te- vékenységet.Á férfiszabók munka- alkalmait a húsvéti ünnep körüli kereslet ki is merítette, úgy, hogy azóta e szakmában a munka újból elapadt. A kalapos és kötő-szövő ipar tétlenségre van kárhoztatva. A cipésziparban sincs forgalom. Az építőiparban az idén még a tavaszi rendes visszatérő munkaalkalmak is hiányoztak. A magánépitkezés tel­jesen pang és az eddigi tatarozási munkaalkalmak a tavalyinak alig egyharmad részét teszik. Jellemző az építőipari pangásra, hogy például a fővárosban ma mind­össze kb 1000 kőműves és kőfara­gó szakmunkás van munkában, mig az építőipari cégek csupán 500 egyéb alkalmazottat foglalkoztat­nak. Teljes tétlenségben vannak az egyéb épitőiparágak is. A fővárosi szakmai ipartestület az elmúlt hó­napban mindössze 25—30 szakmun­kást közvetített. Az élelmezési ipa­rok a fogyasztás csökkenését jelen­tik. A vendéglős iparban lefeléme- nő tendencia mutatkozik, a pékek és mészárosok a háziipari sütést és alkalmi husárusitást erősen érzik. A kézműipari üzemek pangása a munkanélküliséget természetszerű­leg növelte. A munkabérek nívója nem változott. Az anyagbeszerzés terén nehézség nincs, a nyersanya­gok ára változatlan. A hitelviszo­nyok tovább romlottak, a fogyasz­tóközönség mindinkább részletfize­tésre rendezkedik be, a fizetések teljesítése még ilyen üzleteknél is vontatót. aSINGER WaiÓGÉPEK MÉGIS A LEGJOBBAK ! * In.nn.A« „ 1. „ • n O töltesse akkumulátorait az Ecsedíláp üzletében. Igazan elvezm akarja rádióját? F. hó 15.től a legmodernebb berendezéssel, szakszerű fel­ügyelet alatt, legolcsóbb árakon megkezdte a töltést. — Az Ecsedíláp Társulat Villamosüzeme Kossuth-utca 33.

Next

/
Oldalképek
Tartalom