Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

1915-06-01 / 147. szám

(1915 junius 1. 147. szám) SZAMOS 3 oldal. || tilKUK A király egészséges. Becsből jelentik: A Wiener Tagblatt szerint a király, megszaporodott mun­kája ellenére, kitűnő egészségnek ör­vend és az egész nyáron át Schőnbrunn- ban marad. Kihallgatások. Bécsből jelentik: A király vasárnap Stürgkhöt, hétfőn előbb a trónörököst, utána Burrián István bárót audien­cián fogadta. Egy milliárd a hadiköl- CSÖnre. Budapestről táviratozza tudó­sítónk : A magyar hadikölcsönre eddig körülbelül egy milliárdot jegyeztek. A jegyzések összege Ausztria jegyzésével együtt három és fél milliárd korona. Lelkészmeghivás. A komlódlótfalui református egyházközség az üresedésben levő lelkészi-állásra egyhangúlag Kósa Zsigmond szalmán s.-lelkészt hívta meg. Levél Szibériából. Krasnojarsk szibé­riai városból dr. Vajlhó Lajos ügyvédjelölt egy igen érdekes levelezőlapot irt volt prin­cipálisának, dr. Biró Elemér helybeli ügyvéd­nek. Krasnujarskban ugylá’szik nagyobb fogolytábor van, mert a levelezőlap címlap­ján ez a nyomtatott szöveg áll: „Service des prissoniers de quérre“. Oldalt a feladó cime németül és e szavak nyomtatásban: Kriegsgefangener Krasnojarsk, Sibirien.“ A levelezőlapot, mely több helybeli hadifolyok- ról tesz említést, itt közöljük magyar fordí­tásban: „Több barátommal egyetemben pár hónap óta orosz hadifoglyok vagyunk. Egy szibériai városban élünk Ázsiában, ahol Szatmárról több tiszt van. Együtt lakom dr. Szőke Sándor fehérgyarmati ügyvéddel és Holló Géza hadnaggyal Szatmárról. Ugyan­csak itt van Szatmárról Werner, Unger- Ullman és Baumgarten. Lakásunk egy barakk­ban van és 50 rubelt kapunk havonként. Itt meglehetősen messze vagyunk hazulról, talán 6—8000 vesztányira“. Ugyanezen levelező­lapon küld sajátkezüleg irt üdvözletét dr. Szőke Sándor fehérgyarmati ügyvéd is. Koszorumegváltás. A szatmárnémeti 1. számú posta- és távirdahivatal Délczeg Lajos posta- és távirdafelügyelő elhunyta al kalmából koszorumegváltás címén 24 K-t küldött be hozzánk a vak katonák részére. Az összeget rendeltetési helyére juttattuk. Fekbérmentes idő engedélyezése. A debreceni keresk. és iparkamara felterjesz­tésére a keresk. m. kir. minisztérium értesí­tette a kamarát, hogy figyelembe véve azo­kat az okokat, melyek a szállitófeleket gátol­ják abban, hogy az általuk kirakandó árut a megállapított kirakási (elviteli) határidő alatt a vasúti pályaudvarokról el is szállíthassál, utasitottr a m. kir. államvasutak igazgatósá­gát, hogy azokon az állomásokon, hói a katonai igénybevétel azt megengedi és a közforgalom akadálytalan lebonyolításának biztosítása mellett az lehetséges, további in­tézkedésig az átvevők által kirakandó árukra nézve az értesítés napjára és az azt követő napra a fekbermentesség kedvezményét alkalmazza. Köröznek két katonaszökevényt. A szatmári m. kir. honvédkiegészitő parancs­nokság Papp András szamossályi illetőségű íonvédet szökevénnyé nyilvánítva, annak kö­rözését rendelte el. A másik szökevény, ki 3llen szintén körözés van, Gerebencs János, 'elsőboldádi születésű és lakos, sármunkás jigány. Egerből szökött meg, az ottani mun- lásosztagtól. Film gyönyörű kép teljesen jó bármilyen kevés méterje 10 fill. Ber­csényi u. 31. A zeneiskola operaestélye. A Szatmári Zeneiskola junius 5-ikéD, szombaton este 8 óra­kor tartja ez dei első vizsgálati előadását opera­estély keretében a városi színházban. A zene­iskola énektanfolyamának növendékei által előadva, színre kerül: 1. Jelenet MANON-ból Des Grieux ...................Katz István 2 Hármas PARASZTBECSÜLET-bői Santuzza . . ... Szabó Margit Lola............................Fabó Ilonka Tu riddu........................Katz István VARÁZSHEGEDÜ 1 felv. vigopera. — Rendezi dr. Jomby Zoltán. Györgyike...................Medveczky Klára An tal............................Katz István Má tyás........................Szemere Géza * dalegyleti tag. Az operai számokat megelőzőleg Halász Bözsi L szt: Spmyol rapszódiáját mutatja be Busoni legújabb átiratában, Kolb Margit Sauer: E moll Koncertjének, Szegedy Ponka Mozait: D-moll Koncertjének első tételét játsza, mely utóbbival Faragó Ibolyka oly ki­magasló sik-rt ért el, végül ifj. Figus Albert Beriot: Scene de Ballet-jót fogja előadni he­gedűn A szereplő énekesés zongoras növen­dékek Bendinor Náudor zeneiskoUi igazgató növendékei, a kö remüküdő h gedii osztályos növendék Richter Pál tanár növendéke. Az egyes ope:ai részletek jelmezekben és szín­padi játékkal lesznek élőidva. A Varázsbegedü j szcenikai ró.-zének rendezését dr. Domby Zol­tán kir. ügyész vállalta. A tiszta jövedelem részben lokkant katonák segélyezésére, rész­ben szegénysbrsu zeneiskolai növendékek ösztöndija javára lesz fordítva Az előadásra a zeneiskola meghívta Kern Aurélt a magy. kir Operaház uj igazgatóját, ki jövetelét ki­látásba heiyezto. A jó ékoDy célra való tekia- \ tettel felülfizetések köszönettel fogadtatnak és ! hirlapilagnyugtáztatnak. Jegyek ára: Páholy 10 és 8 korona, tám'ásszók 2 korona, a többi ülőhelyok ára t korona. Karzati ülőhely 40 fillér, állóhely 20 fillér. Jegyek Huszár Aiadár könyvkereskedésében válthatók. Elfogott katonaszökevény. Lakatos János sárközi illetőségű sármunkás cigány a 67. gyal rgezredben szolgált mint küzember. A déli harctéren beteg Jett és a temesvári tarlalékkórházba került. Innen azonban meg­szökött Sárközre, hol pár hétig családjánál rejtőzve élt. A csendőrség a körözőlevél alap­ján csakhamar elfogta a szökevény katonát, kit a minap át is adott a szatmár i cs. és kir. hadkiegészítő parancsnokságnak. Szekerek és hámszerszámok szállí­tása. A debreceni kereskedelmi és iparka­mara tudomására hozza az érdekeltségnek, hogy a m. kir. honvédelmi miniszter a hon­védség uj és pótalakulásait az eddigi gyakor­lattól eltérően a jövőben, feltéve, hogy ez a katonai kincstárnak az eddiginél lényegesen nagyobb megterhelésével nem járna, kizáró­lag uj jármüvekkel szándékozik ellátni. A honvédelmi miniszter egyelőre havonként 300 drb. helyi szokásos, teljesen felszerelt, 2 méternél nem rövidebb, perselyes (zsiros) tengelyű, 12 métermázsa teherbíró képességű parasztkocsit (szekeret), ezenkívül havonként 300 pár kétfogatu szügyhámos hámszerszá­mot óhajtana beszerezni. A kereskedelmi m. kir. miniszter ezért felhívta a városok polgár-' mestereit és a megyék alispánjait, sürgősen állítsák össze s terjeszszék fel azon megbiz ható iparosok és cégek jegyzékét, kik ezidő- szerint helyi szokásos parasztkocsik és szer­számok készítésével foglalkoznak 's ilyeneket a katonai kincstár részére a jövőben készí­teni óhajtanának. A jegyzékben fel kell tün­tetni az egyesek által kért árakat, valamint azt, hogy junius hó 5-ig és azontúl havonként hány darab kocsit, vagy páros szügyszerszá- mot volnának képesek a jelenlegi munkás­létszám mellett készíteni. Szappan és gyertyaszállitás a ka­tonaságnak. 200 mm. szappan és 1000 mm. gyertya szállítására irt ki pályázatot a katonaság részére a hadügyminiszter. A pá­lyázati hirdetmény a debreceni kereskedelmi és iparkamaránál megtekinthető. Hatáiidő junius 7. Megjelent a háború első nagyszabású képes krónikája, a „Pesti Napló“ Háborús Albuma. Ez a pompás kiállítású, nagyszerű diszmü száz és száz szenzációs képben tárja elénk a világküzdelem érdekes és megrázó eseményeit. Művészi fényképek, csataképek, arcképek teszik változatossá az album kép­anyagát ; a szövegrészben pedig a háború naptárán kívül az összes modern hadi-eszköz világos és népszerű magyarázatát is meg­találja az olvasó. A minden várakozást felül­múló albumot, amelyet Tábori Kornél, az is­mert nevű kiváló iró, — aki maga is műkö­dött mint hadiiudósitó — szerkesztett, ingyen megkapja a Pesti Napló minden előfizetője a kiadóhivatalbaa (Budapest, VI., Vilmos csá­szár ut 53.) megtudható feltételek mellett. Váltsuk ki a tanító urat! Zólyom- vármegye tanfelügyelője a megyei közigaz­gatási bizottságnak most tartott ülésén je­lentésében a következő érdekes esetről em­lékezett meg. A vármegye nagyszalatnai já­rásában van Végleshuta község, amelynek lélekszáma alig haladja meg a 800 at. A falu tanítója, Barabás József, a háború kezdete óta a harctéren küzd. Nemrég hire jött a községbe, hogy tanítójuk orosz fogságba ke­rült. Mindenki sajnálta a tanitót s valaho­gyan megszületett a falu lakosai között az az eszme, hogy ki kellene őt váltani a rab­ságból. Valaki azt is kisütötte, hogy egy ta­nítóért a váltságdíj ezerkétszáz korona. Fog­ták magukat erre a falu vénei és gyűlésre hivták fel az egész falu népét, amelyen egyértelműen elhatározták, hogy lefizetik az 1200 korona váltságdíjat, csakhogy vissza­jöhessen tanítójuk. Föl is keresték a jegyzőt s arra kérték, hogy vesse ki rájuk ezt az összeget adójuk arányában. Nagy lett azon­ban a szomorúságuk, amikor a jegyző felvi­lágosította őket, hogy kívánságuk teljesít­hetetlen. A háború napilapja AZ EST. Az or­szág nehéz küzdelmében, a magyarság jövő­jéért folyó harcokban becsületes, megbízható hírszolgálattal veszi ki részét AZ EST. Magyar- ország legjobb Íróit és legnevesebb újságíróit küldi oda, a hol az események lejátszódnak. AZ EST tudósitói felkeresik a nyugati, keleti és déli harctér minden seregét és idegfeszitő munkával, becsületes őszinteséggel adnak hirt az olvasóközönségnek minden csatatérről, ahol derekasan küzdő katonáink a magyar név dicsőségét öregbítik. AZ EST leggyorsab­ban és leghamarább juttatja el a harc­tér és a semleges külföld utján az ellenséges országok eseményeinek hirét az olvasóhoz. Az előfizetési ára minimális, mert három hónapra csak 4 kor. 50 fillérbe kerül. Mutatványszámot lapunk olvasóinak szívesen küld AZ EST kiadóhivatala, VII., Erzsébet- körut 20. Garay Pál vizsgázott fogműves Deák­ér 2. Városház mellett amerikai módszer szerint berendezett fogműtermében olcsón, felelősséggel készit rágóképes műfogakat, arany-, platina koronákat, Szatmár város szegényeinek, harctéren elesettek családjának díjtalanul. HIRDETMÉNY. A Szatmári Le­számítoló Bank Részvénytársaság mint hivatalos aláírási hely, az uj 51/a % és 6°/o hadi kölcsönre jegyzé­seket eredeti feltételek mellett junius hó 7-ig elfogad. Szerkesztő : Dr. Stern Mór.

Next

/
Oldalképek
Tartalom