Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

1915-06-01 / 147. szám

4. oldal (1915 junius 1. 147. szám) Szatmár-Németi sz. kir. város hivatalos közleményei. 1114—1915. gtsz. HIRDETMÉNY. Szatmár-Németi szab. kir. város közön­sége tulajdonát képező Szatmárhegy Kis- Lippa alatti terület 1915. évi junius hó 9 ón d. e. 9 órakor 1915. évi julius hó 1-től 1917. december hó 31-ig terjedő összesen kettő és fél évi használatra a városi gazdasági taná­csosi hivatalban megtartandó nyilvános árve­rés utján haszonbérbe fog adatni. Mely árverésre az árverezni kívánók oly értesitássel hivatnak meg, hogy 20 korona bánatpénzt tartoznak letenni. A minden ajánlattevőre kötelező árve­rési feltételek a városi gazdasági hivatalban megtekinthetők. Szatmár, 1915 május hó 28. 895 — 1915. gtsz. A Szatmár Németi szab. kir. város kö­zönsége tulajdonát képező Szatmárh 'gyen levő árubődék a városi gazdasági tanácsosi hivatalban 1915. évi junius hó 16-án d. e. 9 órakor megtar'andó nyilvános árverésen 1916. évi január 1-től 1921. évi december hó 3l-ig számítandó hat évre haszonbérbe fognak adatni. Ezen árverésre az érkeklődőket azon értesítéssel hívom meg, hogy az árverésben részt venni kívánók 5 korona bána’pénzt kö - telesek letenni és hogy a bérleti feltételek a hivata'os órák alatt hivatalomban megtekint­hetők Szatmár-Németi, 1915 míjus 28. 1192 —lS 15 gtsz. Szatmár-Németi, szab. kir. város közön­sége a tulajdonát képező következő németi határrészen fekvő ingatlan birtokokat (ugar- fölaeket) u. m. A Szilbokorban levő: 7252, 7376, 7377. hrsz A Tölgyesben levő: 7885, 7887, 7888/2, 7969, 7918/', 8043, 8044, 8108. hrsz. A Békakuruttyolóban levő: 7725, 7802, 7775, 7776, 7793, 7810, 7767, 7768. hrsz. Az Ebesföldön levő: 6966, 6987. hrsz. Az Alsó-forduló Békakuruttyolóban levő: 7746, 47, 48. hrsz. a városi tanács jóváhagyá- tól számítandó egy gazdasági évre esetleg a tagositási eljárás befejezéséig leendő haszná­latra részletekben vagy együttesen gazdasági hivatalban 1915. évi junius 6-án d. e. fél 10 órakor megkezdendő nyilvános szóbeli árve­résen haszonbóibe adja. Az árverés folyamán a legmagasabb ajánlatát tevők a bérösszeget két,jóhitelü ke­zes állítása s a megajánlott évi bérösszeg 10 százalékának biztositékként leendő letétele mellett biztosítani kötelesek. Bérleti feltételek a gazdasági hivatalban a hivatalos órák alatt megtudhatok. Szatmár Németi, 1915 máju3 31. 1069—1915. gtsz. A város tulajdonát képsző Da5k-téri bérházbdn a szerződés megkötésétől, illetve augusztus 1-től számitandólag a következő helyiségek bérbe kiadók: C. épületben 1. a Deák-térre nézcleg a 3. és 5. sz. üzlethelyiség, 2. a dr. Farkas Antal-utca felöli olda­lon két üzlethelyiség, a Mezzaninban 3. a 2. sz. üzlethelyiség, a II. emeleten 4. az 5. sz. lakás, mely áll 4 szoba, konyha, kamara, előszoba, fürdőszoba, pince és padlás helyiségekből, a B. épületben 5. az összes földszinti üzlethelyiségek, tehát 4 üzlethelyiség, a C. épületben 6. a volt Fried-féle üzlethelyiség. 7. a II. elméleten egy 3 szoba, előszoba konyha, kamara, fürdőszoba, padlás és pin­céből álló lakás. SZAMOS Egyidejűleg a helyiségek bérbeadására 1915 junius 15. napjának d. e. 9 órájára nyil­vános szóbeli árverést hirdetek, oly értesítés­sel, hogy az árverésben részt venni kívánók a megajánlott bérösszeg 10 százalékát biztosi • tékul letenni s az elfogadott bérlő pedig a bérösszeget szabályszerűen biztosítani lesz köteles. A bérleti szerződés tervezete s a hiz- szabályos hivatalomnál a hivatalos órák alatt megtekinthetők s ugyan olt a szükséges fel­világosítás k is megadatnak. Szatmár-Németi, 1915 május 28 Soltész Miklós gazdasági iutéző. 5704-1915 fksz. HIRDETMÉNY. Tudatom a város közönségével, hogy a folyó évi március hó 2 án 2509 ein. 20—1915 — o. sz. alatt kelt rendelettel hadi célokra igénybevettnek kijelentett és katonai igazga­tás által végleg átveendő egyes nitrogén tar­talmú anyagokért a szakértők által megálla­pít itt következő térítések fórnak fizettetni. 1. Nyers gáz (ammóniák) vízben levő térítési összeg 100 kg. tiszta ammóniák után 60 korona. 2. Legalább 15 százalék amminiákot tar­talmazó töményitett gáz (ammóniák) vízben levő 100 kg. tiszta ammóniák után 125 kor. 3. Kénsavas ammóniákban levő 100 kg. nitrogén után (csomagolás nélkül) 172 kor. 4. Mésznitrogénben (calciumcyanamid) levő 100 kg. nitrogén után (csomagolással együtt) 150 kor. A téritési tételek a hadi célokra igénybe vett anyagok bejelentése helyére vonatkoznak. Oly kénsavas ammóniák vagy mész- nitrogén mennyiségek után, melyekért a bir­tokos 1915. év május hó 3-ika előtti időben bebizonyithatólag a megállapított áraknál ma­gasabb árat fizetett, indokolt esetben a kato­nai igazgatás térítéséül a beszerzési árat is engedélyezheti. Szatmár-Németi, 1915. május 26. 5703-1915. fksz. Tudatom a város közönségével, hogy folyó évi március hó 2-án 2509. ein. 20. b. Ibl5. sz. alatt kelt rendelettel hadi célokra igénybe vettnek kijelentett egyes nitrogén tartalmú anyagokból meglevő készleteket, a kénsavas ammóniákat és mésznitrogént (cal- ciumcynamid) megfelelően csomagolva és a feladandó csomagok számának és sulyánatc a felvevő vasúti hivatal által történt megállapí­tása után kötelesek a birtokosok, vagy azok, akik készleteket más részére őrizetbe tartanak a katonai- igazgatás kívánságára, az általa megjelölendő helyre, teher áruként e szállít­tatni. A csomagolást és szállítási költségeket a katonai igazgatás a feladónak megtéríti. A birtokosok, vagy azok, aaik bekül­dendő készleteket más részére őrizetbe tar­tanak, az anyagok feladásával egyidejűleg az elszállításra kerülő anyagokról egy jegyzéket kötelesek az átvevőnek megküldeni. A jegy­zékben fel kell tüntetni a birtokost, esetleg az anyag megőrzőjét, a közigazgatási járást és helyet, ahol az anyagot edd'g tartották, a feladás helyét, kénsavas ammóniáknál és mészuitrognéonél ezenkivül a csomagolás nemét és a csomagokra alka mázott jeleket, a csomagoknak a felvevő vasúti hivatal által megállapított számát, azok nyers (brutto) súlyát, valamint tiszta (netto) su'yáó A jegy­zőket a feladónak alá kell Írnia. Szatmár, 19 5 május 26. 5759—1915. fksz. Az 1912. VIH. t.-c. vonatkozó szakaszai­nak rendelkezése folytán felhívom a gazda­sági gfptulajdonosokat, hogy gépmunkásaikat a munka megkezdése előtt idejekorán bizto­sítsák, mert az a gazdasági géptulajdonos, aki a biztosítást elmulasztja, kihágást követ el és 100 koionáig terjedhető pénzbüntetéssel bün­tetetik. Szatmár-Németi, 1915. május 26. 5586—1915. fksz. Tudatom a város közönségével, hogy a debreceni kerületi kereskedelmi és iparkamara és kereskedő szakiskolai ösztöndíjra pályáza­tot hirdet. Szatmár-Nameti szab. kir. város hivatalosai megállapított terményárai. 1. rend. II. rend. korona Tiszta búza............................. Kétszeres ................................. Ro zs ...................................... Ár pa............................ . . ■ Za b..........................................­Ten geri .................................ó — — uj Kása...................................... Pas zuly, fehér........................ Pas zuly, tarka........................ Sz ilva zsákja............................. Krumpli, zsákja........................12 — 10 Szalonna.................................ó 5 40 uj 4 40 Ma rhahús.................................4— 3 60 Se rtéshús..................................3'80 —•— Szatmár, 1915 máj. hó 29. Dr. CSŐ MAY, h. főkapitány APRÓHIRDETÉSEK Minden szó egyszeri beiktatása 4 fill. Vastagabb betűből 8 fill. Legkisebb hirdetés 60 fill. A dij előre fizetendő. ÁLLÁS “gy tanuló felvétetik: a Turul cipő­gyár üzletében Deák-tőr ADÁSVÉTEL Film gyönyörű kép, teljesen jó bármilyen kevés mé­terje 10 fii1. Bercsényi- u. 31. Egy jégszekrényt kölcsön, vagy megvé­telre keresek — Lévay György. Friss velöscsont kapható — 40 fillérért kilogrammonként. Hu sói csont 12 fillérért, — a Szalámigyárban Báthori-utca 7. Sándor volt helyisége, Hám János-ufca felől kávé üzletem helyisége kiadó. Értekezhetni: Fogéinál. Két utcai, egy udvari, szobából és előszobából álló, irodai helyiségnek kiválóan alkalmas garzonlakás kiadó a Szatmári Ta­karékpénztár-Egyesület házának emeletén. 7 szobából álló urila- kás megfelelő mellék- helyiségekkel és külön istállóval Árpád-u. 5. sz. a. esetleg két rész­ben azonnal kiadó. KIADÓ 1 Kiadó üzlethelyiségek. Deák-téren Kellner és Fehérnemű foldozást I Harisny aj avitást Nád szék fon ast Szalmamunkát Hálókötóst E ■ elvállal Bodó Ferencz Várdomb-utcza 45. sz. NYOMATOTT A „SZABADSAJTÓ“ R.-T. GYORSSAJTÓIN SZ ATM AR-NÉMETIB EN MUNKA A pályázati hirdetményt a rendőrfőka-« pitányi hivatalnál a kiadó helyiségben a hi­vatalos órák alatt megtekinthető. — Pályázati határidő 1915. julius 15. Szatmár-Németi, 1915 május 20. 5638-1915 fksz. Tudatom a város közönségével, hogy a romlandó tartalmú küldeményeknek a tábori postákhoz való feladása tárgyában hozott 27847—1915 —VII. d. B. M. körrendelet értel­mében a postahivatalok utasítva lettek, hogy az olyan csomagokat, amelyek tartalma a tá­bori posta hivatalokhoz való szállítást, amely átlag 8—10 napot vesz igénybe, nem bírják ki és a megromlás veszélyének vannak kitéve, avagy kellően csomagolva nincsenek, ne vegyék fel. Felhívom ezért a város közönségét, hogy az ilyen múlandó tartalmú küldemé­nyeknek a feladásától tartózkodjanak, mivel az ilyeu körülményeknek a megromlása, vagy megsemmisítése jelen viszonyok között köz­szempontból is veszteség számba megy. Szatmár-Németi, 1915 május 21. * Dr. CSOMflY ALADÁR h. főkapitány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom