Szamos, 1915. június (47. évfolyam, 147-176. szám)

1915-06-01 / 147. szám

2 oldal SZAMOS (1915 junius 1. 147. szár .) Munkában a német flotta. London, május 31. [Antwerpenen át], [M. T. I.] A „Pincusust“ kínai gőzöst a La Manche csatornában német buvárhajók üldözőbe vették és gránátokkal rálőttek. A hajó Phomouthba befutott. Ugyancsak német buvárhajó megtorpedózta a „Tul- lochmovi“ és „GleulesU angol gőzösöket. Az angol gőzösök elsülyedtek. Mit mondott Szaszanov. Pétervár, május 31. [M. T. I.] Szaszanov, az orosz lapok szer­kesztői előtt kijelentette, hogy Orosz­országnak uj téli hadjárata r kell ké­szülni, mert a felkészültséggel a háború hamarább befejeződhet. A „Semsvinam orosz lap a cenzúra elnézésével Német­országgal kötendő megegye­zésről ir. Az újságírók ég a sajtóiroda. Flismerő indítvány. a V. H. O. Sz. előtt. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, május 31. A miniszterelnökségi sajtóiroda mun­kássága gyönyörű elismerésben részesült a sajtó munkásai részéről. A hírszolgáltatás hivatalos szerve, mely Dräsche Lázár Al­fréd miniszteri tanácsos vezetése alatt működik, megérdemli a hehódolást, mert nagy és nehéz feladatot vállalt magára s ezt a nagy és nehéz feladatot — a közönséget a szerkesztőségeken keresztül hiteles távirati és express tudósításokkal ellátni, tekintet nélkül a lap politikai pártállására — bámulatra méltó koncepcióval és minden újságírói eró nyekkel ékesen látja el. A vidéki újságírók tehát, akiknek csak egyetlen ambíciójuk van: a közönségnek a sajtóval szemben táplált követelményeknek megfelelni, spontán megnyilatkozó köszöne­tükben a közönség elismerését is visszhan­gozzák ama indítványukban, melyet Hegedűs Nándor és Székely János nagyváradi hírlap­írók nyújtottak be a Vidéki Hirlajdrók Országos Szövetségéhez, s amelyhez e szervezet kétségtelenül egyhangúlag fog hozzájárulni. Az indítvány szószerint igy hagyzik: a) fejezze ki a közgyűlés elismerését a miniszterelnökség sajtóosztályának a há­ború óta a vidéki újságírói munka megköny- nyitésére s az újságírói érdekek támogatására irányuló sokoldalú tevékenysége felett, b) fejezze ki a közgyűlés köszönetét és háláját Dräsche-Lázár Alfréd miniszteri taná­csosnak a vidéki zsurnalisztikával szemben táplált igazi jóindulatáért, c) kérje fel a közgyűlés ?z elnökséget hogy a Szövetség határozatáról őt alkalmas módon, esetleg küldöttségileg értesítse. Ez indítvány a V. H. 0. Sz. legköze­lebbi közgyűlésén kerül napirendre s kétség­telen, hogy a méltán megszolgált elismerést a lelkesség forró megnyilatkozásokkal fogja kisérni. Újabb jegyzések a hadikölcsönre. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, május 31. A hadikölcsön jegyzésének határidejét tudvalevőleg meghosszabbították junius 7 ig. A lezárási időpont kitolására szükség volt, mert a jelentkezők mind tömegesebben ke­resték fel az intézeteket, hogy tőkéiket az igaz ügy szolgálatába állítsák. Az a lelkesedés, mellyel az ország a hadikölcsönre való jegyzés ügyét felkarolta, egyenesen megható. A nagyobb összegek mel­lett megszámlálhatatlan apróbb jegyzések vannak, kisemberek megtakarított summái, melyek beszédesen hirdetik az uj hadikölcsön nagyarányú sikerét. Mint lapunk más helyén közöljük az uj kölcsönre az ország idáig beiktatott jegyzése meghaladja az egy milliárd koronát. Az 0MB. helybeli fiókjánál a hozzánk juttatott közlések szerint, az eddig nyilvános­ságra hozott jegyzéseken kívül, a mai napig a következő jegyzések történtek: 111500 ko­ronát jegyzett a Felsőbányái Takarékpénztár. 104250 koronát jegyzett a Nagybányai Rész­vénytakarékpénztár. 40,000 koronát jegyzett Harsányi Erzsébet Kömörő. 20,000 koronát jegyzett Kende Zsigmond Turistvándi. 15,000 koronát jegyeztek: Nagy Ákos Puszta­vadas, A nagybányai Árvaszék. 13,600 koro­nát jegyzett az OMB. helyifiókjának tisztvi­selői kara. 10,000 koronát jegyeztek: dr. Teltsch Róbert Sárköz, Szatmárnémeti Ref. Egyház, Franki Mihály, Nyárády Lászlóné, özv. Grünbaum Adolfné, Fekete Zoltán, Rooz Testvérek Szatmár és Demeter Anna Sárköz 9,400 koronát jegyzett Litteczky Endre Szat­már. 6000 koronát jegyzett Veress László Zsarolyán. 5600 koronát jegyzett: Száraz­berki ref. egyház. 5450 koronát jegyzett Schaurek Jaroslav Sárköz. 5000 koronát je­gyeztek : Jászay József, ifj. Freund Sámuel, i Páskuj Imre, Rósenfeld Miksa Szatmár és j dr. Sauerman István Zsadáuy. 4000 koronát jegyeztek: dr. Grósz Albertné, Altmann Ede, Nagy Aladárné Szatmár, Pápp György Amac, Szarka Andor Zsadány, Gálffy Pál Nagybánya és Ungár Ábrahám Mátészalka. 3500 koronát jegyeztek: Ref, Egyház Fehérgyarmat, Strenk László Batiz. 3200 koronát jegyzett: Torna László Sárköz. 3000 koronát jegyeztek : Sol­tész Elemér, Székely Ferenc Nagybánya, Vass Károly és Szabó Károly Sárközujlak. 2600 ko­ronát jegyzett: Lschner nővérek Szatmár. 2400 koronát jegyzett Schlachter Felixné Krasznaterebes. 2000 koronát jegyeztek : Lucz György Krasznaterebes, Pető György, Bartha Józsefné. özv. Kövi Gyuláné, Kováts Károlyné, Papp Péter Szatmár, Farkas Jenő Felsőbánya, dr. Hunwald Izidor Fehérgyarmat, Ungár Áb­rahám Mátészalka. Tóth Károly Kisar. 1800 koronát jegyzett Nagy Elek Kispalád. 1600 koronát jegyzett Schlackter Gyula Kraszna­terebes. 1500 koronát jegyzett: Kaufman Lipót Csenger. 1400 koronát jegyeztek : özv. Willi Jánosné, Schlachter Tamás Kraszna­terebes, Tóth Kálmán Szatmár. 1200 koro­nát jegyeztek: Bakó Sándor Kispalád, Merk Márton, Lucz Antalné, Czumbil Lőrinc Kraszna­terebes. Morócz Elemér, özv. Léderer Mi- hályné Szatmár és Ref. egyház Sárköz. 1000 koronát jegyeztek: Haris Ferencné, Birgiszer Pálné Krasznaterebes, özv. dr. Égey Jó­zsefné, Tóth Elek, Illyés József, Székely Istvánné, Trattner Sámuel, dr. Tanódy Már­ton, Joó Ferenc, Sümeghy Pál, Hesz Adolf, Kováts Lajos, dr. Kováts Lajos, özv. Kováts, Mihályné. Balás János, Frenkel Jenő, Jakab Mihály, Lakatos Dániel. Kulcsár István, Demkő Sándor Szatmár, Ifj. Kerti Istvánné Nagyar, Nóthelfer Ignác Erdőd, Péchy Manó Porcsalma, Orosz József Nagybánya, Farkas Jenő Pál- falva, Cserepes Lajos Kispalád, Kende Jó­zsef Batiz és dr Wladys.aw Warzeszkiewicz, Stanislauból. E jegyzésekben nem foglaltatnak az 1000 koronán aluli összegek, melyek szintén tekintélyes summát tesznek ki. A többi helybeli pénzintézetekben is buzgón folynak a jegyzések, melyek a zárás napjáig jóval felültogják múlni az előbbi hadi kölcsönre jegyzett összeget. Hősök halála. A cs. és kir. tartalék-kórházban meghalt: Gépes/ArőthpT János, cs. és kir. 2. tábori vadászezredbeli közlegény, wereggi születésű, nőtlen, r. kalh., 23 éves. Temetése jun. 1-én délelőtt 11 órakor lesz a cs. és kir. 5. gyalogezred laktanyájá­nak udvaráról. A barakkórházban meghaltak: Davidovjc Ilija, a cs. és kir. 78. gy. ezred közembere, szül. 1894., Oljasi [Pozsega m.], Horvátország, róm. kath. vall., nőtlen, földműves. Joveszku Nikolaj, a cs. és kir. 33. sz. gyalogezred közembere, szül. 1890., Kizsgye [Temes m.], gör. kel. vall., nőtlen, földműves. Babos Antal, a cs. és kir. 52. számú gyalogezred 3. századának közembere, szül. 1893., Mohács, róm. . ath. vallásu, nőtlen, földműves. Urániából. Szerelem és önfeláldozás. E címen az Uránia mozgó hjlnap szer­dán és csütörtökön az Union-filmgyár egyik remekművét mutatja be. Magyar katonák ordszlánharcát látjuk e darabban Lubaczow- nál, e Lemberg melletti faluban. Igen érde­kes szövevényü, megható tartalmú sláger ez, mely a fővárosi bemutatóján csodás sikert aratotb Csütörtökön megismétli az Uránia te­kintettel az Űrnapra, délután 4 órától nagy gyermekelőadás keretében. Van szerencsém a n. é. közönséggel tu­datni, hogy eddig még itten nem létezett Első szatmári női és férfi kalap vegytisztító és formáié intézetet nyitottam külföldi nagy vá­rosok mintájára berendezve. Elvállalok bármily régi elviselt női, vagy férfi posztó, szalma és férfi kemény kalap átgyúrást, vegytisztitást, festést, fényezést, átvarrást a legújabb formákra. Női kalapok próbaválasztás szerint és díj­mentesen díszítve. — Gyászkalapok állandóan raktáron. — Pontos és gyors kiszolgálás ju­tányos árakkal. B. pártfogását kérve vagyok tisztelettel: KESZLER ANTAL női és férfi kalap tisztitó és formáló intézete Szatmár, Várdomb-utca 5. sz. ­Felvételi hely Nagybányán Fried Adolf Liget-n. 2 és Szinérváraljdn ifj. Weisz Jenő divatáru kereskedőnél. Megnyitás: junius hó 1-én. Meleg ásványviz-fürdők, szénsavas-fürdő, hidegviz-gyógy- intézet, dr. Butting-féle inhalácio, 160 kényelmesen beren­dezett szoba, vízvezeték, acet. világítás. Állandó fürdőorvos. (Szatmár-megyében), Vasúti állomás, posta, távirda, telefon, gyógytár helyben. Prospektust, vízről árjegyzéket kívánatra küld a fűrdőigazgatóság. —s ............... Elő- és utóévadban az állandó tartózkodónál 30 százalék engedmény! ----------------­HT Katonatisztek és legénységnek 50—50 hely féláron (szobaár és összes gyógy tényezőkből). "W9

Next

/
Oldalképek
Tartalom