Szamos, 1914. június (46. évfolyam, 124-145. szám)

1914-06-19 / 137. szám

t 2. oldal. SZAMOS (1914 junius 19. 137. szám.) munkákra 30.960 korona 78 fillér végösz- szeggel. 39. Lénárd Károly és társai helybeli mesterek ajánlata asztalos munkákra 34.683 korona végösszeggel. 40. Perge Gyula és társai szatmári mesterek ajánlata bádogos munkákra 20.840 korona 10 fillér végösszeggel. 41. Nyíregyházai ajtó, ablak és bútor­gyár r.-t. nyíregyházai cég ajánlata asztalos munkákra 39.409 korona végösszeggel. ■i/ó 42. Horváth és Dinkgreve és társai helybeli mesterek ajánlata szobafestő és mázoló munkákra 33.503 korona 24 fillér végösszeggel. Szobafestő munkák végösszege 4 százalék engedmény betudásával 17.767 korona 88 fillér. Mázolómunka végösszege 15.733 korona 36 fillér. 43. Reisz Kornél budapesti cég aján­lata villamos berendezési munkákra 25.874 korona végösszeggel. 44. Magyar gépgyár r.-t. Brand és Lil- lier pozsonyi cég ajánlata kazán berende­zésre 47.802 korona végösszeggel. 45. Magyar csillár és fémárugyár és elektrotechnikai vállalat (Kolzsi és Szentir­mai) ajánlata villamos világítási, jelző csengő, telefon és villámhárító berendezésekre 27.169 korona 95 fillér végösszeggel. Óvadék leté­telét nem igazolta. 46. Ericson budapesti cég ajánlata erő.s áramú berendezés, gyenge áramú berendezés és villamos berendezésekre 30.802 korona 14 fillér végösszeggel. 47. Melocco Péter budapesti cég aján­lata vasbeton, műkő, cementáru és burkolati munkákra 215.799 korona 51 fillér végösz- szeggel. — Ha mindhárom munkákra meg­bízást kap, egy és fél százalék engedményt nyújt. — Vasbeton munka 164.472 korona 16 fillér, — műkő munka 11.585 korona 75 fillér, cementáru és burkolati munka 39.241 korona 39 fillér végösszeggel. 48. Bründl János budapesti cég aján­lata központi fűtés, vízvezeték, csatornázás és melegvizkészitési munkákra 238.283 ko­rona 42 fillér végösszeggel. . 49. Bründl János cég alternativ ajánlata központi fűtés és magas nyomású kazán- berendezéshez. 50. Iiju Stern Sándor budapesti cég ajánlata villamos berendezési munkákra 26.938 korona 52 fillér végösszeggel. 51. Magyar Siemens és Schukkert mü­vek budapesti cég ajánlata lift, villamos be­rendezésekre 44.079 korona 46 fillérrel. — Óvadék letételét jelzi, de nem igazolja. — Lift 7.700 korona, villamos berendezések 36.379 korona 46 fillér végösszeggel. 52. KörtingB. és E. budapesti cég aján­lata központi fűtés, vízvezeték és csatorná­zás, kazánkészités, gőzfőzö és mosókonyha berendezésekre 272.747 korona 86 fillér vég­összeggel. — Vízvezeték, csatornázás és melegvizkészités 124.712 korona 13 fillér végösszeggel, — központi fűtés és kazán- berendezés 148.035 korona 73 fillér vég­összeggel. 53. Andor és Futtaky budapesti cég ajánlata villamos berendezési munkákra 26.103 korona 38 fillér végösszeggel. 54. Magyar gázizzófény r.-t. budapesti cég ajánlata villamos berendezési munkákra 30.785 korona 15 fillér végösszeggel. 55. Stettner János a biharmegyei első aszbest müpalagyár r. t. képviseletében ajánlatot tesz a tetőfedő munkákra 19.325 korona végösszeggel. 56. Walla József bpesti cég ajánlata műkő, cementáru és burkoló és csempe burkolati munkákra 50.802 kor. 10 fill, vég­összeggel. Műkő munka 10.834 kor. 10 fillér, csempe burkolati munka 9.038 korona, ce­mentáru és burkolati munka 30.930 korona végösszeggel. 57. Hammerschlag Miksa bpesti cég ajánlata linoleum, padlómunkákra 17.749 korona 80 fillér végösszeggel. 58. Eternit müvek (Hatschek Lajos) bpesti cég ajánlata tetőfedési munkákra 25.509 kor. végösszeggel. 59. Majerhoffer G. F. és Neményi Ödön bpesti cég ajánlata XXII. csoport B. gazdasági épület főzőkonyhája munkáira 17.926 korona 51 fillér végösszeggel. 60. Gertner és Knopp bécsi cég aján­lata gőzmosó konyha berendezésre 19.644 korona 25 fillér végösszeggel. Óvadék letéte­lét nem igazolta. 61. Kőszénbánya és téglagyár rt. Buda­pest cég ajánlata csempeburkolati munkákra 9.978 korona végösszeggel. 62. Holstein és Sterner bpesti cég ajánlata vasbeton munkákra 120.535 korona 80 fillér végösszeggel. 63. Geitner és Rausch bpesti cég ajánlata linoleummunkákra 19.306 korona 80 fillér végösszeggel. 64. Törzs és Ormai bpesti cég ajánlata központi fűtés, vízvezeték, csatornázás és melegvíz készítési munkákra 245.968 korona 93 fillér végösszeggel. Vízvezeték, csatorná­zás és melegvizkészités végösszege 120.181 korona 25 fillér, központi fűtés és kazánbe­rendezés végösszege 125.787 korona 68 fillér. 65. Fónagy Béla bpesti vállalkozó ajánlata az összes munkákra 1,102.213 kor. 44 fillér végösszeggel. 66. Szentiványi Károly és társai hely­beliek ajánlata lakatos munkál ea 48.588 kor. végösszeggel. 67. Tarján Aladár és Fábián Lajos bpesti vállalkozók ajánlata *az összes mun­kálatokra 988.794 korona 14 fillér végösz- szeggel. 68. Schönfeld József szatmári vállalkozó ajánlata villamos berendezési munkákra 26.751 korona 13 fillér végösszeggel. 69. Taub és Robinsohn nagykárolyi cég ajánlata tetőfedő munkára 20.871 korona végösszeggel. 70. Mezei, Széles és Kuharak mülaka- tosok nyíregyházai lakosok ajánlata lakatos munkákra 36.886 korona végösszeggel. 71. Rohonczi Hugó bpesti vállalkozó ajánlata központi fűtés kazántelep, vízvezeték és csatornázási munkákra 232.891 korona 82 fillér végösszeggel. 72. Knuth Károly bpesti cég ajánlata í vízvezeték csatornázás és melegvizkészitési, | központi fűtési munkákra. A vízvezeték, csa­tornázás és melegvizkészités munkák vég­összege 121.071 korona 93 fillér, a köz­ponti fűtési munkák végösszege 130.830 kor. 08 fillér. 73. Beck Alajos bpesti vállalkozó aján­lata összmunkákra 1,011.326 korona 76 fil­lér végösszeggel. 74. Ösztreicher Tóbiás helybeli üveges kereskedő ajánlata üveges munkákra 9.698 kor. 75 fill, végösszeggel. 75. Manfredi Enrico és fiai helybeli vállalkozók ajánlata műkő munkára, cement­áru és burkolati munkákra 39.498 korona 10 fillér végösseeggel, ebből cementáru és bur­kolati munka 30.242 korona 60 fillér, műkő munka 9.255 korona 50 fillér végösszeggel. 76. Páskuj Imre szatmári kereskedő ajánlata ablakponyvákra 1.727 korona 22 fillér végösszeggel. 77. Gál Jenő, Farkas László és Révi Miklós szatmári vállalkozók ajánlata az ösz- szes munkákra a villamos berendezés, köz­ponti fűtés és vízvezeték kivételével 754.587 korona 84 fillér végösszeggel. 78. Kubinyi Lajos és társai debreceni cég ajánlata műkő munkákra 10.498. korona 18 fillér végösszeggel. 79. Özvegy Einhorn Mártonné szatmári cég ajánlata a lakatos munkákra 49.596 korona 50 fillér végösszeggel. 80. Tatorján István és Bottyán István szatmári vállalkozók ajánlata az összes mun­kákra 1,071.054 korona 92 fillér végösszeg­gel, melyből 4 százalék engedményt adnak és lesz 1,029.212 korona 73 fillér a vég­összeg. 81. Neuman Lajos budapesti vállalkozó vízvezeték és gőzfűtési munkákra ajánlatának elküldését jelzi, biztosíték letételét letéti nyugtával igazolja, azonban a borítékban csak tervrajzok és minták voltak és ajánlat nem volt. A műszaki hivatal njegküldötte a Városnak a csatornázási terveket. Hat millió korona az előirányzat. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, jun. 18. A városhoz ma nagyjelentőségű átirat érkezett. Zarka Elemér műszaki tanácsos megküldötte a városi csator­názásra vonatkozó terveket. Zarka a törvényhatóság elhatáro­zása és a vízvezetéki bizottság véle­ménye szerint egységes csatornahálózat és úsztató rendszer alapul vétele mel­lett készítette el a terveket. A költség- előirányzat : hat millió korona. Tekintettel a kiviteli költség nagy­ságára, valószínűleg át kell térni az el­választó rendszerre, vagyis, hogy a szennyvizeket és a csapadékokat külön- hálózatba vezessék le. Ez lényegesen olcsóbb, mert sokkal kisebb méretű csa­tornák szükségesek ehhez a rendszer­hez és nem kell olyan nagytömegű szennyvíz átemeléséről gondoskodni, tehát a műszaki berendezés és az át­emelő telep is sokkal olcsóbb lenne. URÁNIAMOZGÓ Junius 18-án csütörtökön és 19-én pénteken mindkét nap este 8 órától folytatólagosan: — a világhírű MESTER filmgyár remek müvei: OLASZ LOVASSÁG GYAKORLATA természetes A PÁLINKÁS ÜVEG humoros. BECSÜLETÜGY humoros. RENOVÁLT VENDÉGLŐ humoros ÉVA megrázó főúri dráma. 5 felv. (3000 méter). Főszereplő a legszebb moziművésznő HENNY PORTEN Felhívjuk kedves közönségünk figyelmét e ma és holnap szinrekerülő nagyhatású gyönyörű drámára, melyben utolérhetet­len művészettel játszik a csodaszép HENNY PORTEN, a mozimüvószek e nagy talentuma. Modern ruhafestés és vegytisztítás. Saját készítésű kék­festő kartonok kaphatók LukáCSOVitS-nál V4rdőmb-u8

Next

/
Oldalképek
Tartalom