Szamos, 1914. június (46. évfolyam, 124-145. szám)

1914-06-19 / 137. szám

(1814 juniüs 19. 137. szám) S 2 Á M C S 3. óidat. Válaszolt a porta. Összeülnek a nagykövetek. — A Szamos fővárosi tudósítójának telefon­jelentése. — Budapest, junius 18. A porta ma válaszolt Görögországnak, A jegyzék a következőket mondja: Azok, amiket Görögország közölt a hatalmakkal, nem felelnek meg a valóság­nak. A porta elismeri, hogy nehézségek ál­lottak elő és pedig abból a körülményből, hogy sok százan, akiknek Anatóliából ki kellett vándorolniok, a balkáni államok által megszállott területekre vándoroltak be. Az anatóliai lakosság kitogástalan magatartása ösmeretes. Óhajtjuk, hogy a török kormány állí­tásai felülvizsgáltassanak, aminek az volna a módja, hogy a nagyhatalmak egy-egy kikül­döttet delegáljanak Macedóniába, ahol meg­győződhetnek majd róla, hogy mit kell a muzulmánoknak szenvedniük és arról, hogy vájjon a törökök vagy mások-e az igazi bű­nösök az ismert brutalitásokban. Valószínű, hogy a nagykövetek össze fognak ülni, hogy tanácskozzanak a vá­laszról. Nagy Vihar Debrecenben. Villám és jég pusztított. — A Szamos tudósítójától. — Szatmár, junius 18. Debrecenből jelentik nekünk : Szer­dán délután hatalmas vihar vonult vé­gig Debrecen felett. Teljes két és fél óráig tartó felhőszakadás volt, amely jelentékeny károkat okozott. A villám több helyen lecsapott a városban s számtalan mélyebben fekvő pincét el­lepett az esővíz. Valamivel két óra előtt megeredt az eső, amely csakhamar záporrá nö­vekedett. Zuhogod s később pár percig jég is esett. Az óriási felhőszakadást erős menydörgés és villámlás kisérte. Fél négy órakor egy villám lecsapott a Frohner-szálló előtt veszteglő villamos kocsiba. A villám a kocsivezető közelében elhelyezett villámhárítóba csapott bele s a vezeték levezette a földbe. A zsúfo­lásig megtelt kocsiban az utasokon nagy rémület vett erőt, szerencsére azonban senkinek sem esett baja. A villamos kocsi azonban megrongálódott, amennyiben a főbiztositó kiolvadt s egy métermázsa tekercs-drót elégett. A vil­lamos indító készüléke felmondta a szol­gálatot s igy kénytelenek voltak a ko­csit kivonni a forgalomból. A város nyugati részén és a köz­vágóhíd szomszédságában szintén lecsa­pott a villám, de kárt nem okozott. A villamos hálózatban idézett elő üzem­zavart, ezt azonban a villamostelep em­berei hamarosan helyrehozták. A rengeteg esővíz már sokkal több munkát okozott. Az alacsony pincékbe befolyt a viz s komolyabb veszedelem­mel fenyegetett egyes ósdi házakat. A Miklós utca végén levő Fáik féle kefe­gyár pincehelyiségeit szintén elborította az esővíz, ugyannyira, hogy a felgyü­lemlett vizet az értesített tűzoltóságnak kellett kiszivattyúzni Lényegesebb kárt a veteményekben okozott a zivatar. A gyümölcsös kertek­ben, különösen a szőlőben, de a dinnyé­ben is nagy pusztítást vitt véghez a jég, ame’y leverte az ágakról a gyü­mölcsöt. A villám a főposta épületébe, a telefonközpontba is lecsapott, de a vil­lám háritó elvezette s igy nem történt baj. Nagyobb kellemetlenséget okozott a viz a Pilseni-sörcsarnokban és az uj városi bérház pincehelyiségében levő bútoráruházában. A sörcsarnokban éppen ebédidő alatt tódult be az esővíz, amely lehetetlenné tetto a benttartózkodást A vendégeknek a székek 04 asztalok tete­jén kellett kivergódni a lépcsőházba, hogy egy darab ideig védve legyenek a víztől. ft szaraosdobi köpjeqyző kálváriája. Felmentették a sikkasztás Vádja alól. — A Szamos tudósítójától. — Szatmár, junius 18. Nagy Gyula szamosdobi volt körjegyzőt az ügyészség sikkasztás bűntettével vádolta, amelyet állítólag azáltal követett volna el, hogy egyes magánosok kárára kisebb tételű összegek mellett Csengerbagos község ártéri adójából 2017 korona 93 fillért az úrbéri közönség ártéri adójából pedig 1143 korona 16 fillért elkezelt olyképpen, hogy arról el­számolni nem tudott. A tárgyaláson a tanuk a két község volt bírái voltak, akik azt vallották, hogy ők a pénz­kezeléshez nem értettek, mert a jegyzőben föltétlenül megbíztak, a pénztár mindkét kulcsát vele őriztették s ennélfogva alapos a gyanú ellene. Emellett egyes tanuk vallották hogy követelésükre a jegyző kifizette helyet­tük a hiányzó adójukat. A kezelésben hibáz­tatták a vádlottat. A vádat dr. Dombi Zoltán kir. ügyész képviselte, a védelmet pedig dr. Hermann Lipót szatmári ügyvéd látta el. A bíróság el­nöke dr. Némethy József, szavazóbirák Roz- gonyi Viktor és Jeney Sándor voltak. A védőbeszéd elsősorban a megyei el­lenőrzés hiányos voltát és elmaradt állapotát emelte ki, továbbá a körjegyzők nagy elfog­laltságát precizirozta, amellyel a körzetükhöz tartozó községekben úgyszólván az egész közigazgatást egyedül végzik s igy nemcsoda, ha egyes dolgokban tévednek, valamint azt, hogy a vádlott úgyis megbünhődött, mert fegyelmi után az állását elveszítette. A törvényszék ezután meghozta Ítéletét, amellyel Nagy Gyulát a vád és terhei alól felmenti. Megőrült egy asszony I^e akart szúrni iflipderjklt. — A Szamos tudósítójától. — Szatmár, junius 18. Szűcs Józsefné szül. Kerekes Erzsébet szatinárhegyi asszony napok óta zavarosan viselkedett. Lakásából ki-bejárt az utcán, hangosan diskurált magában, kezeivel élén­ken gesztikulált. Megszólításra egyáltalán nem reagált. Időnkint megfordult és gyanakodva, sötéten nézte a járókelőket. Sokszor a hom­lokát törölgette, majd arcát kezeibe rejtette. Szűcs Józsefnéről ezek után nyilvánvaló volt, hogy megzavarodott. De mivel nem bántott senkit, nem is törődtek vele. Szerdán délután izgalmas fordulat tör­tént a szerencsétlen asszony állapotában. Szücsné, aki a délelőtt folyamán még csen­desen viselkedett, késsel a kezében kirohant az utcára és le akarta szúrni a embereket. Amikor lefogták: ordított, toporzékolt és megöléssel fenyegetett mindenkit. Szűcs Józaefnét a szatmárhegyi kapi­tányságra szállították, ahol dr. Halász Lajos szatmárhegyi tiszti orvos megvizsgálta és megállapította, hogy hallucinációs elmezavar­ban szenved és állapota a legnagyobb mér­tékben köz- és önveszélyes. Az elmebeteg nőt ma behozták a szat­mári főkapitányságra, ahol egyelőre a fog­dában helyezték el és táviratilag megkeresték a nagykállói, nagyváradi és máramarosszigeti tébolydákat, hogy valamelyikben van-e üres hely, ahol a szerencsétlen asszonyt el lehetne helyezni. A távirati megkeresésre még eddig nem érkezett válasz. A Kossuth-szobor és a paszomány. — A Szamos eredeti tudósítása. — Szatmár, jun. 18. Hiába, a kritika mégis mindent meglát és kerlelhetetlenül lesújt a legcsekélyebb hibára is. Az uj sajtótörvény sem védi meg a kontárokat, sem a művészeket a kritikától. Mintegy öt héttel ezelőtt leplezték le Debreczenben Kossuth Lajos szobrát. A szoborról szakértők és a publikum is elös- merték, hogy nagyszerű művészi alkotás. Mégis kiderül, hogy a szobor rossz, be kell önteni az egészet, mert hiányzik a ruha attilájáról egy paszomány. A nagy szenzációt egyik debreczeni lap röpítette világgá. Imigyen: „A baloldalon hiányzik az attiláról a legalsó paszomány, amelynek a párja a jobb oldalon egyedül diszlik. Nem nagy hiba, csak az alkotó művésznek egy kis szórakozottságán múlott az egész. De mégis hiába, mert megrontja az egyébként kiváló alkotás harmóniáját, fenséges teljes­ségét. Kossuth nem fogja észrevenni soha, mert sohasem fogja próbáim összegom­bolni az attiláját, azonban a mü hatása roppant szenved miatta annak számára, akinek a szeme mindent észrevevő. Cso­dálatos, hogy a szoborbizottság nem vette észre a szobornak ezt a kis hiányosságát. Vagy észrevette talán, még sem akarta észrevenni ?“ íme, újból leleplezték a szobrot. Hi­ányzik a baloldalon egy sujtás. Nem jó az egész. A cikk írójának teljesen igaza van. Mert hiszen igy nyári időben még megjárja. De mi történnék egy hideg téli napon, mikor Kossuth Lajos ércbeöntött alakjának eszébe jutna bepombolkozni. Hiányzik apasszomány és nem tudná begombolni. A szobrot tehát feltétlenül be kell olvasztani és újból megönteni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom