Szamos, 1913. november (45. évfolyam, 252-276. szám)

1913-11-28 / 274. szám

2. «Kal. •ZAMOS <pm. aav—Wer 88.} 2f4. zabolátlanul rombolhasson az izgatás, hogy népgyüléseken büntetlenül lehessen a más meggyőződését lebecsmérslni, záptojással hajigáim, elnémítani? Itt van a sajtóreform javaslata. Ap- ponyi maga is elismeri, hogy a sajtó egy része nem kívánatos tulajdonságokat mu­tat, maga is óhajtja, hogy a lapkiadást ós szerkesztést bizonyos erkölcsi és szellemi kvalifikáeióhoa kössék; hevssen kikel a pornográfia ellen 6s türelmetlenül követeli, hogy a rosszhiszemű vádaskodás büntetés­ben részesüljön. De a kormánynak ugyan­ezt a célt, t. i. a sajtó visszaélések meg szüntetését szolgáló javaslatára mégsem azt mondja, hogy a részle’ekben itt, vagy amott módosítást lát helyénvalónak, hanem az egész javaslatot az önkény szülöttnek bélyegzi. És azon fáradozik, hogy az oly égetően szükséges reform meghiúsuljon. Hát vájjon a jogrend azt kívánja, hogy az általa is elitéit ferdeségek és elfajulá­sok ellen még csak ne is védekezzünk ? Szépen és helyesen mondja Apponyi, hogy nem uz önkény és erőszak tartja fenn a törvények tiszteletét, hanem a jog szabályok előtt való önkéntes meghajlás. Csak a/, a kár, hogy éppen az ellenzék az, amely tulteszi magát a törvényeken, erőszakoskodik, önkénye^kedik s egyedül a munkapárt hajlik meg a maga szántából a jogrend előtt. Hiszen Apponyi is a fenn- tebbi bölcs mondást egy olyan beszédében ejtette, amelynek bevezetésében meghajlás helyett élesen tiltakozott a képviselők leg első, legfőbb jogrendje, a házszabály ellen. Az ilyen viselkedés pedig valóban a leg­nagyobb fokú önkény. A képviselőház ülése. Vihar a képViselőházbaij. Budapest, nov. 27. Pár napi csöndes viselkedés után az ellenzők ma ismét a régi taktikahoz folya­modott. Az ülés közepén óriási botrányba tört ki az ellenzék, úgy, hogy az elnök kénytelen volt több r. nitena képviselőt a mentelmi bizottság elé utasítani. Az ülés a legnagyobb csendben dél előtt tiz órakor vette kezdetét. Az ülésen Beöthy Pál elnök elnökölt. Az első szó­nok Polonyi Géza volt, aki a sajtójavaslat ellen beszólt ós az ülés háromnegyed ré­szét kibeszélte. Príónyi nagyhatású beszó dóbes tiltakozott a sajtójavaslatnak ilye­tén való törvényre emelkedése ellen. Rá mutatott a javaslat hibáira ós arra a konklúzióra jut, hogy ezzel a javaslattal vissza vetik a- sajtót a negyvennyolcas idők elé. Beszédét, amelyet mindkét párt ról többszörös közbekiáltásokkal zavartak meg, azzal fejezi be, hogy a javaslatot nem fogadja el. Polónyi beszéde után nyomban Ba­logh Jenő igazságügyminiszter állott fel szólásra és reflektált Polónyi szavaira. Főleg Polónyi beszédének a Dó y-pörre vonat­kozó részére reflektált ós kijelentette, hogy az ügyészség vesztegetési vádat nem emelt senki ellen. A miniszter után Hegyi Ár­pád beszólt. Beszéde alatt tört ki a tulaj- donképpenni vihar. Ugyanis Zlinszky Ist­ván és Palugyay Móricz folytonos közbe­szólásokkal zavarták az ülést. Közben Lá zár István gróf alelnök vette át az elnök lést ós a két képviselőt rondreutasitotta. Zlinszky ós Palugyay erre hirtelen felugrottak helyeikről öklükkel a padokat verdesték és odakiáltották az elnöknek: — Miért utasít minket rendre? — Azért, mert a parlamenti rendet zavarják — felelte az elnök. Az elnöknek erre a kijelentésére óriási botrány támadt. Az ellenzék fölug­rált helyéről, lármázni, ordítozni kezdett és rettenetes erővel verte a padokat. Az elnök Zlinszky és Palugyayt a mentelmi bizottság elé rendelte utasítani, amit s Ház elfogadott. Zlinszky Istvánt, aki még ezután is folytatta az éktelen szidalmakat az elnök felé, Lázár gróf másodszor is a mentelmi bizottság elé utasította. Valahogyan nehezen csillapodtak a kedélyek és Hegyi Árpád folytathatta ós befejezhette beszédét. Székely Aladárt, aki ugyancsak a leghangosabbak közé tarto­zott, a Ház szintén a mentelmi bizottság elé utasító ta. Ezután Beöthy vette át az elnöki széket. Indítványt terjesztett a Ház elé, hogy a parlament holnap csak fólkettőig tartson ülést, mert két órakor az összefér­hetetlenségi bizottságnak kell ülésezni. Az indítványt a Ház elfogadta. Ezután Ráth Endre állott fel szó lásra. Azt mondotta, hogy ha az elnök az ellenzéki képviselőket terrorizálja, akkor a parlamentben a tanácskozás lehetetlen. Beöthy Pál elnök nycmban válaszolt Ráth kijelentésére. Azt mondotta, hogy legyenek a képviselők tekintettel arra, hogy az elnök is ember ós annak is van­nak idegei. És vi elteltnek a képviselők az elnöki tekinté ly 1 szemben tisztelettel Felszólalt még Sághy Gyula ós be­széde után az ellen ék kivonult &z ülés teremből. Az elnök az ülést este fél hót órakor rekesztette be. Színház. Az első hét műsora. Mint már kö­zöltük olvasóinkkal, Heves Béla színtársu­lata e hó 29 ón, szombaton tartja első elő adását a szatmári színházban. Megnyitó előadásul a Buksi cimü operette kerül színre A. bérletben, míg a következő hót műsorát az igazgató igy állította össze : Szombaton : „Buksi“, operette (A. bérlet) Vasárnap délután: „Koldusgróf*, ope­rette. Vasárnap este: „Buksi“, operette (B. bérlet.) Hétfőn: „Buksi*, operetie (0. bérlet). Kedden : „Benn az erdőben“, színmű (A. bérlet). Szerdán : „Benn az erdőben*, színmű (B bérlet) Csütörtökön: „Cigányprímás*, ope­rette (C. bérlet). Pénteken: „Villámhárító“, bohózat (vörös szinlap. A. bérlet.) Szombaton: „Nevető férj“, operette (B. bérlet.) Vasárnap délután: „Éva“, operette. Vasárnap este: „Nevető férj“, operette (Bórletszünet). Hétfőn: „Nevető férj“, operette (C. bérlet). Kedden: „Aranyeső“, operette (A. bérlet). Zoe. E hó elsején egy nagyon érdek feszitő társadalmi dráma, a Zoe volt a fő­városi mozik szenzációja. Egész Budapest lázban égett e név ha latára s alig volt a fővárosban ember, aki ezt a darabot meg nem tekintette volna. Zoe magyar leány, imádattal szeret egy hires festőművészt, akivel — mint hires színésznő — az egész világot bejárja. Boldogsága azonban rövid, mert imádottja elhidegüi tőle, sőt utóbb meg is esalja. Innen azután egy ká vária a szerencsétlen leány éle e egész haláláig, amely tragikus befejezése a nagyhatású drámának. A fővárosi bemutatóról hasá­bokat írtak annak idején a főváro i lapok s azt mondják, hogy a Zoe épp úgy meg- könnyeztette a közönségét, mint a drámai színpad starja, Márkus Emilia. Az igazán hatásos dráma ma és holnap este kerül bemutatásra as Urániában s e két est si­kere, dacára a színészek bevonulásának, biztosítva van. Itália Ma, pénteken és hol­nap, szombaton Budapesten pár nap előtt óriási sikerrel bemutatott filmtragédia minden vidéki színpadot megelőzve kerül szinre. Efilmtragédia eredeti vi­lághírű regénye több mil­lió példánybanforogkézen I Páratlan I s szenzáció ■ Rendes helyárak. A terem fűtve van. H

Next

/
Oldalképek
Tartalom