Szamos, 1913. március (45. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-29 / 72. szám

4 oldal. SZAMOS (1913. március *9.) 72. szám. A közkórház ügye. A közkórház építési ügyében a leg­újabb fordulat az, hogy a minisztérium ke vesli a város által fölajánlott hozzájárulást. Ez mindenesetre kellemetlen meglepetés, talán nem is annyira a várostól kívánt to­vábbi áldozat szempontjából, mint inkább azért, mert ismét halasztást szenved az ügy. Hogy hasonló meglepetéstől meg legyen kiméivé a város, legközelebb személyesen fog dr. Vajay Károly kir. tan., polgármester és Pap Zoltán dr. tanácsjegyző a minisz­tériumba fölmenni határozott válasz jiiesz- közléee végett.. Jól jár, ha Vuja cipőnjár! Sack- és „tan i” ekék vetőgépek tengeri □ ültetők lókapák s egyéb gazdasági gépek műtrágyák kényelmes feltételek mellett is, gyári áron kaphatók POSZVÉK NÁNDOR gazdasági szakirodájánál SZATMÄE, ATTILA-UTCZA 7. SZ. Megkezdődött a sorozás. — Saját tudósítónktól — Szatmár, március 28. Ma kezdődött meg a sorozás. Az első és második korosztálybeli hadkötelesek ál­lottak a mérce alá. A mai napon 24Ü hadköteles állott a sorozóbizottság elé, ebből 62 vált be. A besorozottak névsora a következő: I. korosztályból: Ardelán István, Seres István, Markovits Lipót 1 éves önkéntes, Szigyártó Mihály, Ványi András, Bab Jó­zsef, Jódi Mihály, Király Lajos, Horváth László, Szigyártó András, Kovács Sándor, Asztalos István 1 éves önkéntes, Biró Elek, Varga Pál, Kádár Mihály István, Huszti János, Bátdoly Sándor 1 éves ön­kéntes, Vancaa Ferenc, Kovács Béla István, Németi József, Fischer József 1 éves ön­kéntes, Veress Ferenc, Komlódi József, Valeczky Henrik, Török István, Morgenstern Adolf, Zsürger Vince 1 éves önkéntes, Vigh József, Korcsmáros József, Gulya Lajos, Balog László, Blága Demeter, Schvarcz Lajos, Czégényi Sámuel, Freier Ignác, Mihalik Károly, Kocsis József, Dorka Lajos, Kecskés Mihály, Hervá János, Burján Gábor, Korzák Antal, Tasi Ferenc. II. korosztályból: Boros Ferenc, Kiss Sándor, Répási Gyula, Sikos Pál, Varga Imre, Sági Elemér, Szűcs István, Simon Lajos, Szűcs Lajos, Demeter György, Rácz György, Büte Gyula, Somogyi András, Székely János, Baranyi János 1 éves ön­kéntes, Jura György, An Mihály, Battyán Károly, Jánk János, Ablonczi László. A Bartl-ügy epilógusa. Szatmár, március 28. Mindenki emlékszik még bizonyára arra a véres családi drámára, amelynek a tavalyi tavaszon Lázár hadnagy lett az ál­dozata. Bartl Róbert szatmári főhadnagy agyonlőtte felesége csábitóját, Lázár honvéd hadnagyot. Baril hadbiróság elé került, el is Ítél­ték, azóta ki is töltötte büntetését. A drá­mának — bár kevésbé hangos körülmények között — egy harmadik áldozata is van. A lelőtt hadnagy\ bátyja, Lázár Lóránt, a dráma idején előkelő hivatalnoka volt az Osztrák-Magyar Bank miskolci fiókintézeté­nek. A terjedelmes cikkek, amelyek Lázár hadnagy életkörülményeit a legapróbb rész­letekig ismertették, beszámoltak arról is, hogy a bankbivatalnok az őcscsének több váltóügyében érdekelve volt. Ez lett Lázár Lóránt veszte. Az Osztrák-Magyar Banknál ugyanis háziszabály, hogy alkalmazottainak nem szabad váitózsiróban szerepelniük. A váltóügyek kipattantak és Lázár elvesztette az állását. Szerencsére biztosította az exisz- tenciát a feleségének, Batizfalvi Elzának a jövedelme, aki primadonnája a Palágyi La­jos miskolci társulatának. A színigazgató azonban most nem újította meg a prima­donna szerződését. Batizfalvi Elza tehát gondolt egyet és megpályázta a diósgyőri vashámor vendéglőjének a bérletét, de a gyár igazgatósága nem adta neki. Szeptem­bertől kezdve tehát sem Lázárnak, sem a feleségének nincs állása. Ilyen bonyodalmakat okozott a katona­élet szigora egy nyugodalmas ó etpályán. Női cipők Vujánál 10kor. Színház. Színházi műsor. Szombaton másodszor „A lakájok“ vígjáték (A bérlet.) Vasárnap délután „János vitéz“ regé­nyes operetté a címszerepben H. Bállá Mariskával. Este ez idényben először „A bor“, Gárdonyi Géza nagyhatású népszín­műve (B bérlet.) Lakájok. (Vígjáték 3 felvonásban. Irta Hajó Sándor, előadták 1913 március 28-án. Rendező Szőke Sándor.) Keressünk szavakat, melyek kellő ki­fejezést adhatnának a nagy érdeklődésnek, mellyel Hajó Sándor uj darabját, a Laká­jokat néztük. A színházi publikum nem igen érdeklődött ez iránt az igazán szelle­mes darab iránt, amelyben Hajó Sándor a hercegi lakájok életmódját, ábrándjait és csalódásait mutatja be. Ezt bizonyítja az, hogy a premier majdnem üres ház előtt zajlott le. A lakály nem is személy. Ehhez a ponthoz rögzíti Hajó Sándor darabját, mely­nek tárgya emberi tanulmányi tétellé vál­tozott, megragadja a figyelmet. A műnek igen nagy sikere volt. A csekély számú közönség zajosan megtap­solta a szureplőket. Az előadás teljesen kielégítette a kö­zönséget. Szőkínó bájos, finom, megnyerő és előkelő volt a hercegné szerepében Tanay játszotta a főszerepet, a János ko­mornyikét «zépen és érdemesen. Meg kell adni, hogy azt az alakot, amelyet ő látott Jánosban, rendkívül hatásosan tudta szem elő állítani. Bársony Aladár a soffőr szere­pét játszotta mesteri könnyedség és óleihü természetességgel. Pálma Tusi Marinka sze­repében volt jó. Jók voltak a többi szerep­lők is. A darabot Szőke Sándor rendezte mű­vészi Ízléssel. Bársony Aladár jutalomjátéka. Kö­zeleg az idei színi évad vége, kezdődnek a jutalomjátékok. Az első jutalomjáték ked­den lesz. Ez az est a Bársony Aladáré lesz, színtársulatunk eme drámai kiválóságáé. Ezúttal dr. Madarász Fióris nagysikerű szín­müve, a .Hajótörés“ kerül szinre Bársony nyal a vezető szerepben. Bogdán Kálmán — egy kivetkőzött világi pap — szerepét kreálja. A „Hajótöréséből már folynak a próbák. A szintársulat valamennyi tagja nagy ambícióval és szeretettel készülnek az előadásra. Szép, minden tekintetben ma­gas nívón álló előadást akarnak produkálni s remélhetőleg produkálnak is, mint ahogy már számtalanszor voltak olyan sikerült előadások, amelyekhez hasonlót nem igen lát a vidéki publikum. Az előadást Bársony Aladár rendezi, aki ezúttal valóságos bril- liáns rendezői munkát fog produkálni. A jutalomjáték iránt nagy az érdeklődés. HÍREK Istentisztelet. A szatmári református templomban folyó hó 30 án, vasárnap d. e. 10 órakor Vincze Elek segédlelkész, dél­után 3 órakor Sarkadi Nagy József segéd­lelkész prédikál. Bi’ódy Sándor beteg. Bródy Sándor a jeles iró, pár nap óta betegen fekszik a budapesti belgyógyászati klinikán. Mint fő­városi tudósítónk jelenti, a beteg iró álla­potában péntek este határozott javulás állott be. Szatmári tanítók a kultusz- és igazságügyi miniszternél. A szatmárme- gyei tanítók küldöttsége március hó 26-án járult Jíinkovich Béla dr. kultuszminiszter elé. A küldöttséget Bodnár György szatmár- megyei királyi tanfelügyelő vezette s egy­úttal ő volt a küldöttség szónoka. Beszédé­ben arra kérte a minisztert, hogy a szatmári tanítói leányotthon részére évi 2000 korona segélyt állítson be a jövő évi költségvetésbe. A miniszter ígéretet tett a kérés teljesíté­sére. Ugyanez a küldöttség tisztelgett a déli órákban Balogh Jenő dr. igazságügyminisz tér előtt, akinek kézbesítették a tanitóegye- sületi disztagságról szóló okiratot. Itt Neubauer Elemér, a szatmári Tanitókbáza igazgatója volt a küldöttség szónoka. Balogh miniszter szives szavakkal köszönte meg a szatmármegyei tanítók figyelmét. Végül Náray-Szabó Sándor kultuszminiszteri ál­lamtitkárnál tisztelgett a tanítói küldöttség. Itt Vladár Ferenc állami iskolai igazgató tolmácsolta a szatmármegyei tanítóknak abbeli óhaját, bogy családi pótlék hiányában internátus létesítésével kárpótolja az állam a felekezeti és községi tanítóságot. Az ál­lamtitkár szimpatikusnak találta a felvetett eszmét s hangsúlyozta, hogy hive az inter- nátusi rendszernek, különösen akkor, ha gyakorlati életpályákra tereli a nevelése alatt álló növendékeket. Nagy képkiállitás. Solymosi Márton jó hírnevű fővárosi műkereskedő, harminc magyar festőművész, köztük Csók István, Dudits Andor, Nyilassy Sándor, Bosznay István, válogatott müveiből a napokban képkiállitást rendez Szatmáron. 250 drb kép kerül kiállításra, melyek igen olcsó árban, kedvező részletfizetési felté­telek mellett lesznek megvásárolhattók. Jóváhagyott alapszabály. A kereske­delemügyi miniszter h mátészalkai járási ipurtestület békéltető bizottságának t alap­szabályait jóváhagyta. Porosz kőszén I ső rendű, 100 kilogrammonként házhoz szállítva 5 K-ért kapható Melchner Testvéreknél. Telefon 162.

Next

/
Oldalképek
Tartalom