Szamos, 1913. március (45. évfolyam, 50-73. szám)

1913-03-29 / 72. szám

(1913. »ároius 29.) 72 ázna. S Z A M 0 b 5 oldal Mulatság. Fényes, nagyszabásúnak Ígérkező mulatság lesz ma este az Iparos Otthon tánctermében. A táncmulatságot, amelyet kabaré előz meg, a szatmári izr. nősgylet javára rendezik. A rendezőség már hetekkel ezelőtt buzgólkodott a siker érde­kében — s remélhetőleg nem eredmény­telenül. A táncmulatságot a kabaré előzi meg a kővetkező műsorral : Prolog, a) Leoncavallo: Madárdal a Bajazókból. b) Lehár: Melodráma és dal, énekli Mandel Ibolyka. Zongorán kiséri Mandel Anna. Liszt Ferenc: Magyar fantázia. Zongorán előadja Jónap Margit. Zongorán kiséri Bárány Klá­rika. Kupiék, előadja Endrey Jenő. Angol­tánc duett. Zsürger Vince és Beer Sándor. Virágfakadás. Vígjáték 1 felvonásban. Irta Murai Károly. Rendezi Endrey Jenő. Sze­mélyek: Halász Sándor, Kroó Klára, Beer Etus, Kovács Rózsi, Beer Sándor, Czeisler Kornélia. Konferál dr. Markovits Béla. Je­gyek Huszár Aladár könyvkereskedésében kaphatók. A rendezőség a mulatságra karzat­jegyeket is bocsátott ki. Az 1913 férfidivat ez idén megint elsőséget ád chewiot és kamgarnban a min­dég szép és kedvelt szürke szin mellett, az eleven barna és drapp szinnek. A férfi és női szövetgyüjtemény, mely éppen a brünni posztógyári Siegel-Imhof cég által szétküldetik, gazdag választékot hoz ezen divatos szövetekről bámulatos olcsó árban. A magánvevőknek is alkalom nyujtatik magukat a nevezett Siegel-Imhof cég köz­vetlen beszerzése által csekély árért s a mellett jó és divatos szövetekkel ellátni. Lóhereinag eladó, saját termésű, jól tisztított, arsnkamentes, I. rendű 1 korona 10 fillér, apró szemű 80 fillér, veres 30 fillér kilója. Szatmár, Vörösma rty-ulca 27. szám, Bakó Józef termelőnél. Köszönetnyilvánítás. Istenben bol­dogult felejthetetlen Icukánk elhunyta al­kalmából kifejezett részvétéért fogadja há­lás köszönetemet a mélyen lesújtott feyá- szoló család nevében is. Szatmár, 1913, március hó. Vass András. Parfümerie ,?HEZ LL illats; öitár háztartási, kozmétikai és kötszerészeti cikkek nagy raktára. Nagyban és kicsinyben. Budapest, YIIL, Losonczi-utca 13|gr. Olcsó reklámhőt'! 1 korona 50 filléres alkalmi csoport kizárólag március hó végéig érvényes. 1 nagy üveg valódi francia virágj arfüm (bármely illatban), 3 drb. valódi francia virágszappan (bár­mely illlatban, Rambouillet gyártmány), 1 üveg legfinomabb brillatin, 1 drb. angoltapasz nikkel tartóban, tehát összesen 6 drb. 1 kor. 50 fillér. Portó 20 fillér. 2 korona 60 filléres alkalmi csoport kizárólag március hó végéig érvényes. 3 nagy üveg valódi francia parfüm (bár­mely illatban), 3 drb. valódi francia szappan (bármely illatban, Rembo uillet gyártmány), 1 üveg brillantin (bármely illatban), 2 drb. angoltapasz nikkel tartóban, tehát összesen 9 drb. 2 kor. 60 fillér, Pórtó 40 fillér. Komoly ajánlat, kizárólag reklám célokat szol­gál anélkül, hogy részünkre hasznot biztosítana. Postai szállítások naponta eszközöltetnek, utánvét mellett. Csomagolási költséget nem számítunk. Négy koronán aluli megrendelések­nél a pénz előre beküldendő (lehet bélyegek­ben is) 40 fillér portódijjal. Tizenhatoldalas illatszer és háztartási értesítőnket kívánságára ingyen és bérmentve küldjük. I Mini max kézi tűzoltó készüléket teljesen felszerelve 60 és 80 koronás árban raktáron tart Poszvék Nándor gazdasági szakirodája Szatmár, Attila-u. Berecz ház. Betörés. Pár nappal ezelőtt ismeret len tettes betört ifj. Csobi Lajos kaplonyi lakos éléskamrájába és onnan 200 K ér­tékű élelmiszert ellopott. A csendőrség a tettes i keresi. I Csődök. Atörvényszők Müller Lsjosné szatmári lakos kereskedő ellen a csődöt el­rendelte. Tőmeggondnok dr. Borgida Endre, csődbiztos dr. Kun Elemér. Csődöt rendelt el a törvényszék Ferenczy Gyula szinér- váraljai kereskedő ellen is. Tömeggondnok dr. Kaba Tihamér, csődbiztos dr. Tempich Jakab. „VIKTORIA" éttermében mindennap Dréher-féle különleges „Bock" fekete -------- sör csapolás. ■ Ös szeégett inas. Szabó Sándor asz­talosmester Liga Miklós nevű 13 éves ta­nulója a kemence előtt festéket' melegített. Egy kicsapó láng belekapott az inas ruhá jába. A ozerencsétlen gyermek pár perc alatt lángba borult s mint egy égő fáklya rohant ki az udvarra. Az egész házban azonban Dem volt senki s Így a gyermek nem részesülhetett segélyben. Mikorra a segítség megérkezett Liga Miklós oly súlyos égési sebeket szenvedett, hogy másnapra meghalt. A nyomozást megindították. HÖLGYFODRÁSZ-TEREM11 ÁsbestpaláVal = való = tetőfedést Vállalunk úgy magánosoktól, mint építészektől a legolcsóbb árak — mellett. — BikfalVi Albert központi irodája Kazinczy-utca 1. Nyilttér E rovat alatt közlöttekért nem felelős a szerk. Jgcn tisztelt SzerKcsztő ur! A „Szamos“ f. hó 28-iki számában személyemre és gyógytáramra vonatkozó igen difflamáló cikk jelent meg, amely mé­lyen és joggal felháborított, mivel a reám vonatkozó dolog egy betűje sem fedi a va­lóságot s éppen ezért engedje meg nekem igen tisztelt Szerkesztő ur, hogy arra b. lapjában egész tárgyilagosan — mint ahogy a dolgok állanak — leadjam válaszomat. Ugyanis a ,kuruzsló “-nak nevezeti Tamoján György csakugyan minden pén­teken gyógytáramban van, nálam van már 5 esztendő óta, mint román tolmács s elő­BALOGH női manicür és villamos szép­ségápolási-terme a „PANNÓNIA“ szállo­dában. — Állandó hajkiállitás. döm által jutottam hozzá, akinél ugyanilyen minőségben alkalmazva 3 és fél évig volt. Gyógytáram forgalmát nagyobbrészt a pénteki hetivásár forgalma, vagyis a kör­nyékről betóduló oláhok teszik ki. Mivel pedig sem elődöm, sem ón az oláh nyelvet nem bírjuk, alkalmaztam, — de csakis tolmécsi minőségben nevezett embert, aki 8 és fél évi patikai „praxis“-a — nevezzük igy — után a forgalmas pénteki napokon nekem a kézi eladás kiszolgálásánál nagy segítségemre volt. Ezen egy pontnál fogva érthető az, hogy jön az ón tiszta nevem egy paraszt, oláh nevével kombinációba. Hogy nevezett Tamoján György ku- ruzsolt-e ? vagy sem, továbbá hogy 8 és fél évig patikámban való kiszolgálási „praxis“-át — tudva azt, hogy gyógytáramban mi hol áll, minden szer és tárgy — kivéve a mér­get, melyek teljesen zár alatt vannak, bízva becsületességében — az ő kezén is megfor­dulhattak s esetleg mindezt a saját javára főlhasználta-e, ezt igazán nem tudom; a pénteki nap forgalma az ő megfigyelésére időt nem adott. Hogy privát életében, hogy és mint cselekedett, ezt megfigyelni egyéniségemhez nem való dolognak tartot­tam volna, de különben ez eszembe se jutott. Szatmár, 1913 március 28. Tisztelettel Kulin Imre szatmárhegyi gyógyszerész. Kiadó lakás. A Kossuth Lajos-utca 14. számú házban az emeleten egy 5 szobás és a földszinten egy 3 szobás úri lakás május 1-re kiadó. Érte­kezni lehet Dr. EHRENREICH — LIPÓT ügyvédnél. — 68—1913. végrh. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel köz­hírré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíróság­nak 1912. évi Sp. II. S88/2. számú végzése következtében dr. Borgida Lajos ügyvéd által képviselt Melchuer testvérek cég javára 69 korona 30 fill. s. jár. erejéig 1912. évi január hó 22-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján le és felülfoglalt 1150 koronára becsült következő ingóságok u. m.: tűzi fecskendő és pénzszekrény nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a erdődi kir. jbiróság 1913-ik évi V. 16/2. számú végzése folytán 69 korona 30 fillér tőkekövetelés, ennek 1912. évi április hó 22. napjától járó 5 százalék ka­matai és eddig összesen 41 korona 70 fillérben biróüag megállapított költségek erejéig Nagy­madarászon, a községházánál leendő megtar­tására 1913. április 5-ik napjának d. e. 9 órája határidőül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivat­nak meg, hogy az érintett ingóságok ezen árverésen az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett a legtöbbet ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságo­kat mások is le illetve felülfoglalták és azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §-a értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Erdődön, 1913. március 16. Farkas Sándor kir. bir. végrehajtó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom