Szamos, 1906. július (38. évfolyam, 52-60. szám)

1906-07-01 / 52. szám

2-ik oldal SZAMOS 52. szám. amily gyorsan maga az egész mozgalom lecsillapult. Nem a mun­kások meggyőződésének elszántsá­gából eredt az, hanem a Klopl- steinok ismert célzatú izgatásának szuggeráló hatása alatt. Hogy joga volt-e a hatóságnak a rendelkezésére álló eszközökkel az általános rend ellen izgató egyén­től a munkásokat megszabadítani s a normális nyugalmat biztosí­tani, ennek eldöntésére lehet idézni pro et contra szebbnél-szebb theo- retikus jogi elveket; de mit ér minden elmélet, ha az alatt, mig az elmélkedő szemeit a magasba függeszti, lába a gyakorlat ösvé­nyén megbotolván, — az orrára bukik ?! Minden társadalmi tudomány csak akkor jó, ha számol a gya­korlati élettel is. — Hiszen ha jól tudjuk, magát a társadalmi tudo­mányt is a gyakorlati élet szük­sége, sőt kényszerűsége hozta létre. Ne Ítéljük el azért az olyan tár­sadalmi tudományt, mely első sor­ban a helyi érdekeket is figye­lembe veszi s jóllehet cikkíró az­zal akarja megbélyegezni az ilyen tudományt, hogy az csak „egy kezdetleges falusi tanító színvona­láról van mondva,“ azon sincs mit röstelkedni, mert ismerünk mi számos olyan derék falusi népta­nítót, ki az életet a maga ezer szövedékében közvetlenül megfi­gyelve, sokkal jobban ismeri s érzi a szegény ember baját és nyomo­rúságát, mint a nagyhangú Klopf- steinok és más népboldogitók. A „Szamos“ eredeti táviratai. Bpest, junius 30. Barabás mandátuma. A képviselőház összeférhetetlenségi bizottsága ma délben Károlyi István gróf elnöklésével ülésezett, hogy dönt son Barabás Béla két mandátuma ügyében. Elsőnek Barabás Béla szó­lalt föl, ki újból ismertette lemon számot adni, mi tetszik neki ezen az asszonyon, sőt nem is akart gondol­kodni e feleit, csak. szerette, bálvá­nyozta fiatal hévvel, tűzzel, rajon­gással . . . Egy ideig rejtegette, tit­kolta szerelmét, később aztán nem tudott már ellentállni tomboló érzel­meinek és bevallott mindent. Irma sápadni kezdett, reszketett a gyönyör­től, hogy van még valaki, aki igazán szereti, imádja őt, a csúnya asszonyt. Egy pillanatig kételkedett a fiatal­ember őszinteségében, de aztán látta, mily szenvedélyesen, szinte félve vallja meg szerelmét, elhitte neki. Elhitte, de visszautasitoUa. — Férjem szeret és én viszonlsze retem és nem tudnám megcsalni soha. Ez volt a válasz és Sándor hiába esküdött neki örök hűséget, hiába ostromolta lángoló szerelmével: az asszony hideg n aradt. Egy nap levelet akart Írni az any­jának az ő bo fogságáról, férje iró asztalához ül, hol egy felbontott levél hevert és az asszony önkéntelenül is olvasni kezdte Mintha szivén találták volna valami éles tőrrel, egész teste reszketett és összeroskadut készült. Férje künn felejtette barátja levelét, melyben azt irta : dása ügyét, kijelentve, hogy ő nem lát összeférhetetlenséget fennforogni. A bizottság hosszas tanácskozás után egyhangúlag kimondotta, hogy Bara­básnak aradi mandátnmát kell meg­tartania. Barabást e határozat látha­tólag kellemetlenül érintette. Kihallgatás. A király ma délelőtt 11 órakor Kossuthot, délben Wekerlét, délután Darányit külön kihallgatáson fogadta. A delegáció befejezése. A magyar delegáció ma délelőtt Zichy Tivadar gróf elnöklésével ülé­sezett, melyen a közös minisztereken kivül megjelentek Wekerle, Kossuth, Darányi miniszterek. A bizottság el­fogadta a hadügyi albizottság jelen­tését s ezzel a delegáció befejezte müküdését. Inzultált képviselő. Székely Béla békéscsabai szer­kesztő egy vasúti korcsmában tör­tént tettlegességből kifolyólag ma provokálta Achim András orsz. kép­viselőt. Arató-sztrájk. Hatvanból jelentik, hogy Hort köz­ségben a Winterberg-fóle uradalom­ban az összes aratók sztrájkba lép­tek. Az arató-gépeket csendőrfede­zettel vitték Hortra. A pénzügyi bizottság ülése. A képviselőház pénzügyi bizott­sága Sághy Gyula ellnöklésével ma megkezdte tanácskozásait s mindenek­előtt Horvátország pénzügyi egyez- ményi javaslatát tárgyalta. HÍRROVAT. Lapunk előfizetőihez. Az II. negyedév lejártával tisz­telettel felhívjuk lapunk mélyen tisztelt olvasóit, hogy az előfize­tést megújítani, úgyszintén <x hátralékot beküldeni szívesked­jenek. * Pénztárvizsgálat. Tegnap délu­tán pénztárvizsgálat volt a főjegyző Kőrösmezei Antal elnöklete aíatt. A bizottsági tagok közzül jelen voltak : Bölönyi László és dr. Haraszthy Béla. A bizottság mindent rendben talált. * Érettségi vizsgálatok. A szatmári ref. főgimnáziumban csüiörtököu dól­„Ázt irod, hogy nem félted a fele­ségedet? Csúf asszony nem kell sen­kinek ? Vigyázz, hogy elbizakodottsá­godat boldogságoddal meg ne fizes­sed, hogy egy ügyes tolvaj meg ne lopja eldobott kincsedet . . .“-- Szent Isten ! Csúf vagyok neki Es azért vett feleségül, hogy nyugod­tan élhessen ! Nem félt engem, mert nem kellek senkinek ! És ezzel eldi­csekszik ... A nyomorult ! Egyszerre elsötétült előtte az egész világ. Undorodott attól, akiben bízott, akit szeretett lelkének egész erejével, akit nem akart megcsalni, mert sze­rette. És most vége, vége mindennek. — Boldogsága egy csapásra szertezuzva, élete tönkretéve. Valami vigasztaló, enyhetadó gon dolat czikázoft át az agyán és boszura gondolt. Igen, bosszút fog áilani a férjén, aki hitegette és gyáván meg­csalta. Bosszul és Studorra gondolt. — Oh de hát miért is születtem olyanuak, ami yen vagyok ? TTgy érzi magát, mintha a földi kínok megmérhetien nagysága dúlná szivét. És a fájdalomnak minden ár­nyalata, mindenfelé szétágazó árama után értek véget az érettségi vizsgá­latok. A vizsgálatra jelentkezett 30 tanuló és egy Ludovica-akadémiai növendék. Az Írásbeliek alapján vala­mennyi szóbelire bocsáttatott, mely­nek eredménye a következő : Jelesen érett 4 és pedig Bereczky József, Jordán Viktor, Majos István, Megyesi László. Jól érett 7 és pedig : Jeney Zsigmond, Katona Lajos, Maák István, Márton István, Nagy Béla, Sámuel Vilmos és Vajthó László. Érett 14, úgymint Balajthy Jenő, Bállá Gyula, Cseh Gyula, Demjén István, Fel kér János, Fülöp Miklós, Horváth Zoltán, Juhn Róbert, Kenedi László, Király István, Király Péter, Kovács Gyula, Oroszlán Sándor és Uray András. A latin nyelvből érettségi képesítést szerzett Orbán Károly, Lud.-akadé- miai növendék. Kéthóra visszavette­tett 4, 1 évre visszavettetett 1. A vizsgálat befejezése után Dóczi Imre vizsg. bizottsági elnök az ifjúsághoz életük e fontos fordulópontján nagy­hatású beszédet intézett. * Főszolgabíró választás. A nagy­károlyi főszolgabírói állásra jelöltek közül, mint Nagykárolyból megbíz­ható forrásból értesítenek, a Madarassy István megválasztásának valószínűsé­ge az utóbbi napokban nagy mérték­ben emelkedett. * A Szamos harmadik áldozata Úgy látszik, hogy „a Szamos áldozata“ címen állandó rovatot kell tartanunk lapunk hasábjain. Az utolsó 8 nap alatt immár harmadik életet rabolta el tőlünk a Szamos A szombat dél­előtti órákban Szatmári György hely­beli vendéglős 19 éves Erzsiké nevű leánya, ki a múlt év végén nyert ta­nítónői oklevelet, a katonai uszodában fürdés közben a vízbe tuladt. Tankó- czi Gyula főkapitánynak személyesen megtartott vizsgálata furcsa világot vetett a katonai uszoda végtelen könnyelmű és gondatlan vezetésére. A vizsgálatot tartó főkapitány leg­nagyobb meglepetésére kiderült, hogy a tegnapi szerencsétlenség alkalmával a katonai uszodában szolgálatban ál­dott kilenc katona közül csupán há­rom katona tudott úszni. A szeren­csétlen leány halálának szemtanúi borzadva állítják, hogy a fuldokló leány megmenthető lett volna, ha a szolgálatot teljesítő katona úszni tud és azonnal segítségére siet. A meg­rendítő szerencsétlenség, mely már az idén a katonai uszodában a harma­dik eset, városunkban nagy megütkö­zésre talált, tekintve azt. hogy ilyen eset ott még soha nem fordult elő. özzpontosulna benne és határt nem ismerő erejével kegyetlenül, könyör­telenül széjjel akarná z izni, elakarná pusztítani, mintha gyilkos tör köze­ledne feléje, mintha mérges kígyó fulánkja marná, összeborzad. A gon­dolatok zavaros, bonyolult összevisz- szaságban repülnek, száguldanak ke­resztül agyán és úgy érzi, közel van a megsemmisüléshez. És mégis megteszi, egyenesen benyit Sándor szobájába. Mikor Lengyel József este hazatér, eléje lép az asszony és szemeiben utálat és megvetés férje iránt és a bosszú kifejezése és büszkén, diadal­masan kiáltja : — Tudja mit tettem ? Nos, hallgas­son meg. Ön azt irta barátjának, hogy nem félt engem, mert csúf asszony nem kell senkiuek és ón megmutattam önnek, hogy igenis kell ! A Sándor szeretője vagyok Ezt akartam Önnek megmondani, ezzel tartoztam a hoz­zám hasonló csúf asszonyoknak. Dalos Dani. * A madárfogás vége. A gyer­meki pajkosságnak szomorúan adta meg az árát Szatmári János helybeli csizmadia mester hason nevű 8 éves kis-jfia, ki több társaival a minap dél­után a németi nagyerdőre ment ma­darat fogni. A kis fiú fel is mászott egy körülbelül 20 méter magas tölgy­fára s az ott levő fészket nagy mo­hósággal kutatta ki, magához is vett két kis varjú fiókot. A gyér mek e közben leszódült és a magasból fejjel zuhant alá. A többi gyermekek ijjed- ten szaladtak szét segítségért kiabálva. Később hirt adtak a szülőknek is, kik egy hevenyészett hordágyon haza vitték, hol pár óra múlva meghalt. * Értesítő. A szatmárnémeti m, kir. áll. el. népiskola negyedik értesítője a címlapon gróf Apponyi Albert köz- okt. miniszter kitünően sikerült ké­pével megjelent a tanítótestület kia­dásában. Az értesítő bevezető részé­ben üdvözli a tanítótestület a politi­kában beállott uj korszakot s lelkesen ismerteti a tulipán-mozgal mat. — Az 1905-6-ik tanév történetéből mint leg- kiemelendőbb téDyt örömmel jelzi Bodnár Györgynek kir. tanfelügyelővé való kinevezését. — Az iskolák any- nyira kibővittettek, hogy a jövő év­ben már 52 tanterem fog a tanítás czéljaira szolgálni. A tanító testület működésének ismertetése után a gond­nokság ülésezéseinek tárgyát és ered­ményeit, majd az önálló gazdasági ismétlő iskola adatait teszi közé. A háziipar körében, úgy a fiú, mint a leányiskolákban örvendetes haladást konstatál az Értesítő. Az óvodákban összesen 500 gyermek járt. Az isko­lák kanyaró járvány miatt jan. 26-tól feb. 27-ig bevoltak zárva. A szatmári belterületi áll. el. iskolákba beiratko­zott 2231, a szatmári külterületi is­kolákba, 238 és a hegyi népiskolába 374, összesen : 2843 növendék. Már ez a szám is világosan mutatja, hogy a tankötelesek beiskolázása terén nagy haladást konstatálhatunk. A gondosan szerkesztett értesítő 93 oldalra terjed. ö Szállítás. A m. kir. államvasutak debreceni üzletvezetőségének vonalán a hivatalnoki egyenruhák szállítását harminc pályázóval szemben Ingük József helybeli egyenruha szabó mes­ter nyerte el. * Eltűnt kétszáz korona. A múlt­kori heti vásáron történt, hogy Szűcs Vaszil somfalvi lakos két darab ökröt hozott be s ezt 700 koronáért eladta. Szűcs, ki jó vásárt csinált, egyik kül- vásártóri korcsmába tért, hol alaposan beszedett a kisüstiből. Részeg álla­potban később az utmenti árokba hajtotta be fejét, miközben Lengyel József nevű csengeri illetőségi csa­vargó, ki városunk területéről, mint órtéktávoiitó a hatóság által kitilta- tott, az alvó Szűcs Vaszil zsebéből kiszedte a 700 koronát s azzal útját a vonaton Debrecenbe vette. A va­súton Lengyel feltűnő módon adta a gavallért, a többek között egy szál gyufáért két korona honoráriumot adott, Debrecenbe érve pedig uj ruhát öltött s egy korcsmába érve tovább adta az előkelőt. A debreczeni csen­dőrségnek szemet szúrt Lengyel vi­selkedése és igazolásra szólították fel. A lopott pénzre nézve azt hazudta, hogy örökolt. — Később a debreceni csendőrsóg elszedte Lengyeltől a pénzt s postai utón el küldte Csengerbe az elöljáróságnak, hol a tolvaj másnap átvette a küldött pénzt, melyet az elöljáróság elég gondatlanul kiadott. A károsult feljelentése alapján a csen­dőrség nyomozni kezdett s pár nap múltán már hurokra került a tolvaj, osakhogy a pénz nagy része sehol sem volt meg. Lengyel erre nézve azt állítja, hogy tőle a még meglevő mintegy 600 koronát ismeretlen tet­tesek ellopták. A vizsgálat tovább folyik. * Elgázolás. Az Első gőztéglagyár telepén a napokban egy szekér elgá­zolta Gazsi Fereucz ottani sármunkás FERENCZ JÓZSEF KESERÜVIZ AZ EGYEDÜL ELISMERT KELLEMES IZÜ TERMÉSZETES HASHAJTÓSZER.

Next

/
Oldalképek
Tartalom