Szamos, 1906. július (38. évfolyam, 52-60. szám)

1906-07-01 / 52. szám

52. szám SZAMOS B-ik oldal két éves Eszter nevű leányát, A sze­kér kereke a kis leány karját törte el. Telefonon értesítették a mentőket, kik a súlyosan sérült gyermeknek megadva az első segélyt, azt szülei lakására szállították. * A vármegyei nyugdíj ügyi vá­lasztmány junius 26-án tartott ülé­sében elhatározta, hogy dr. Fekete Sámuel vm. főorvos, Bába László árv. ülnök és Böszörményi Endre csengeri főszolgabíró nyugdíjaztatása iránt a legközelebbi törvh. bizottsági gyűlésnek előterjesztést tesz. * A nagybányai rendőrkapitányi állásra a főispán julius 6 án lejáró pályázatot hirdet a vármegye hiva­talos lapjában. * Felmenté*. A belügyminiszter Kemény Emil miniszteri s.-fogalmazó főispáni titkárt állásától fölmentette. * Megrögzött tolvaj. Vida Márton penyigei illetőségű napszámos, ki vala­mi nagyobb szabású tolvajlásért egy éven át ette a helybeli kir. ügyészség fogházában a zabkenyeret, múlt szer­dán telt le a reá szabott büntetés ideje, mikor is a felügyelő Vidát sza­badon bocsátotta. Ámde az illető fe- gyencz, ki az irattárban volt alkal­mazva, hogy raboskodásának idejéből valami gyöngéd emléket magával vi­gyen, kapta magát és kilencz darab ír&tosomó köteléket emelt el és sebes menetben hagyta oda az igazságügyi palotát. Az ott álló csendőrnek gya­nú« volt Vida sebes menete annál is inkább, mivel a lopott kötelek hosz szán osüngtek alá. A csendőr lefülelte a siető alakot s vissza kisérte a meg­rögzött tolvajt valódi illetőségi helyére a kir. ügyészség fogházába * Felvétel tanitónőképzöbe. A szatmárnémeti ev. ref. tanitónökópzö intézet I. osztályába olyan leányok vétetnek fel, akik 14-ik életévüket betöltötték és annyi előképzettséget igazolnak, amennyit a polgári leány­iskola, a felsőbb leányiskola és leány- gimnázium alsó 4 osztályának sikeres elvégzése nyújt. A felvételi kérvények az igazgató tanácshoz intézendők s az intézeti igazgatóhoz küldendők. A kérvényhez csatolandók : a kereszt­levél, iskolai bizonyítvány az előző iskolai évről, himlő-oltási és orvosi bizonyítványairól, hogy a folyamodó alkalmas a tanítónői pályára és ér­zékszervei épek. Egész évi tandíj a járulékkal együtt 80 korona, ebből a beiratáskor fizetendő 20 korona, ok­tóbertől kezdve 6 korona havonként. * Nyilvános nyugtázás. A Nőegy­let jun. 10-ón tartott Kossuth-kerti vására alkalmával a következő bevé­telek voltak: jegyekből 869 korona, konfettiből 35 kor. 38 f., cseresznyé. bői 71 kor. 28 f., levelezőlapokból 7 kor. 08 f., rózsákból 69 kor. 88 f., porcellán-árukból 12 kor., mézeska­lácsból 60 kor. 90 f., Páskuj-csarnok 46 kor. 80 f., Szlávik-csarnok 99 kor. 22 f., Laci-konyhából 170 kor. 74 f., Tarka-szinpad 40 kor. 10 f., aszta­loktól 864 kor. 34 £, Bölönyi Lász­lódé asztalától 75 kor. 74 f., adako­zásokból 125 kor., Szerencsekeréktől 46 kor. 91 f. — A felülfizetésekből a következő összegek folytak be : Báró Vécsey Józsefné védnöknő 20, Péchy Lászlónó 10, Menszáros Zol­tánná 10 kor., Uray Gózáuó 8, Fa­zekas Béla, özv. Sepsy Károlynó, Uray JenŐné 5—5 kor., Levay Jó­zsefire 10 kor. 60 f., Markó Kálmánná, Gál Jenő, dr. Makár Károly, dr. Fech- tel János, dr. Biró Elemérné, dr. Szíjártódé, Fogarassy Sándorné 4—4 kor., dr. Bakcsy D.-né, Nagy Lajosné, Mándy Bertalanná, dr. Wallon Gyu- láné, özv. Okolicsányi Bóláné, Südy Károlynó, Szlávy Dezsönó, dr. Hantz Jenöné 3—3 kor. Tombory Yirgilnó, Yajay Károlynó, Bosszin Józsefné, Taukóczi Gyulané, N. N., Bácz 'Ist­vánná, dr Schönpflug Jenöné, Biki Károly, Novak Lajosné, özv. Buprecht Józsefné, Neuwirth Nándornó, özv. Köpeczy Sámuelné, dr. Fejes István­ná, dr. Jéger Kálmánná, Szabó Ist­ván, Hámon Bobért, Scherling An- talné, özv. Farkas Antalné, Lengyel Imrónó, Csaba Adorjánná, dr. Farkas Antalné, Demjón Sándorné 2—2 kor. Bárdólynó, Jaskovitsné. N. N., Ker- tószffy Gábornó, Bölönyi, Heiteiernó, Buprecht Józsefné, özv. Fésős And- rásné, Balog Józsefné, Pethő Anna, Lőwinger József 1 — 1 kor. — Tár­gyakat adományoztak: Jókei Károly- né, Kerekes Dánielné, Zommer Ká- rolyné, dr. Göbl Alajosné, dr. Fekés- házy Gyulánó, Asztalos Sándorné, Komka Alajosné, Ekkernó, Morvái Jánosné, Bávi Miklósáé, Küszner Al- bertnó, Lövy Miksánó, Unger Ist­vánná, Poszvók Irén, Mertz József, Bartók László, Ficere Jánosné, Kras- sónó, Demjón S.-né, Deákné, Páskuj Verona, Unger Gézáné, Unger Ist­vánná, Kótai Lajosné, Both Gyulánó, özv. Vityi Józsefné, Győry Károly, Salamon Jánosné, Hollósinó, Szlávik Zsigmond, Sándor Vencelnó, Nemes Bóláné, Fürst Viktorné, özv. Hermán Mihálynó, Fekésházy Kálmánná, Blat- niczki, Pilhoffer Ida, Kozma Ilonka, N. N , Kölcsey Ferenczné, Medgya- szán Gyula, Bertha Károlynó, Lech- ner nővérek, Páskuj Imre, Szőke Ödön, Weisz Gyula. — Italokat és élelmicikkeket adtak: Bakó Ignácz, özv. Nagy Eleknó, Gindl Antalné, Mátrayné, Asztalos Sándorné, özv. Hermán Miháiyné, Deli Bóláné, Jan- kovitsnó, Banner Ant? Iné, Pap Gyu­lánó, Wallonné, Hronyeez Antalné, Tróger Albertnó, Hermán Istvánná. Fogadják a uomesszivü adakozók ez utón is a Nőegylet hálás köszönetét. * Közegészségünk érdekében. A ragályos kórok terjedésének meggát- lása elsőrendű hatósági feladat lévén, minden rendelkezésemre álló eszközt felhasználok a mindinkább elharapódzó ragályos betegségek elleni védeke­zésre. Ezen törekvésem azonban sike­res csak úgy lehet, ha a közönség, józan belátása által vezettetve, engem a közegészség érdekében kifejtett mű­ködésemben hathatósan támogatni fog. Ebbeu bízva újítom meg 1902. évben tett azon rendkívüli intézkedéseket, melyeket ezúttal is ugyanazon körül­mények tesznek indokolttá, mint négy óv előtt, tudniillik mint több oldalról értesültem, ismét nagy mérvben for­dultak elő azon veszedelmes ragályo­zások, melyek a lappangó ragályos betegségek eltitkolása, könnyelmű el­hanyagolás és az orvosi kezelés elmu­lasztására vezethetők vissza. S mint­hogy ezen kóros bántalmak különösen a cselédek s az alsóbb nóprótegekhez tartozó egyéneknél észleltetnek, a következőket rendelem el: 1. Minde­nek előtt felhívom a város közönségét, hogy szolgálatba ne fogadjon olyan nőcselódet, ki nem egészséges, vagy a ki már szolgálatba ajánlkozás alkal­mával feltételül köti ki, hogy hozzá férfi vendég járhasson. 2. Azon nő- cseléd, ki télen (november hó 1 tői március hó 1-ig) esti 7, nyáron (már­cius hó 1-től október hó 31-ig) este 9 óra után az utcán ácsorog, vagy magát kihívó viseletével feltűnővé teszi, vagy a ki a jelzett időn túl igazolatlanul kószál, a városházára bekisértetik, és testi épsége orvosi vizsgálat alá esik, minek eredmé­nyéhez képest, vagy kórházi ápolás alá vétetik, vagy szolgálatába vissza- bocsáttatik; a betegeknek talált ide­gen nöcselódeket felgyógyulás után eltolonczoltalom, a helybelieket pedig állandó felügyelet alá vétetem. A ki­tűzött időn túl gazdáik megbízásában eljáró cselédek kellő igazolás után szabadon bocsáttatnak. 3. Az idegen nöcselédek szolgálaton kívül 3 napon túl még a cseléd elhelyezőnél sem maradhatnak s ha ezen idő alatt szolgálatba nem léptek, illetőségi helyökre toloncoltatnak. 4. Vendég­lőkben, korcsmákban és szállodákban csak olyan nöcselédek alkalmazását engedem meg kikről koruknál fogva feltehető, hogy kifogástalan maga­viseletét tanúsítanak. 5. Ezúttal is felhívom a vendéglősök figyelmét a 78543—98. számú belügyminiszteri rendeletre, mely szerint vendéglőkben, kocsmákban stb. nöszemólyeknek az üzleti helyiségekben való kiszolgálás tiltva van, miért a tulajdonos kihá- gási utón vonatik felelősségre s visz- szaesés esetében az italmórési jog elvonása iránt haladéktalanul intéz­kedni fogok Tankóozi, főkapitány. * Házvezetőnői állást keres ke­resztény úri családnál egy intelligens, középkorú, a háztartás minden ágá­ban jártas nő. — (Tudakozódi lehet Domokos helybeli közkórházi gond­noknál.) * A pénzbetevő közönség figyel­mét felhívjuk a Leszámitolóbank mai számunkban megjelent hirdetésére. * Értesítés. Közös megállapodással. Beizer János, Lövy Miksa és Huszár Aladár könyvkereskedők üzleteiket aug. 20-ig vasár- és ünnepnap zárva fogják tartani. Irigy hölgyek nem árulják el egy­másnak, hogy a legjobb és legbizto­sabb szópitőszer a Balassa-féle Ugor- katej, mely még a legérzékenyebb bőrnek sem ártalmas. Kiváltságáért a párisi és bécsi kiállításon arany éremmel tüntettetett ki, Nélkülözhe­tetlen toalett cikk, bál, séta, színház előtt, de különösen a nap és szól be­folyása ellen. — Üvegje 2 korona a gyógyszertárakban. Postán küldi a készítő, Balassa K. gyógyszertára, Budapest Erzsébetfalva. Szatmáron kapkató Bartók László drogueriájában. * A hevenyes és idült bélhurut apró gombái, melyek a tehéntej fe­hérjében olyan kitünően tenyésznek, a vízben főzött Kufeke-féle gyermek­liszt adása s a tejnek a táplálkozás­ból való kirekesztése folytán rossz talajra szorulnak, amelyen uem te­nyészhetnek tovább. Megszűnik a bélcsatornában a rendetlen erjedés s a hányás, a székelés is megjavul. — Kufeke gyermeklisztje olyan köny- nyen emészthető, hogy még a beteg gyomor és bél is jól mrgemészti és felszívja. Meg van az a tulajdonsága is, hogy a megromlott étvágyat is­mét fölkelti. Idei termésű kávék közül a legkedvel­tebbek árait közlöm : 1 kg. kuba kávé fényes 1 frt. 20 kr. 1 „ kuba kávé igen jó zamatu 1 frt. 45 „ 1 „ kuba kávé igen jó minőség 1 frt. 60 „ 1 „ kuba kávé nagyon jó min. 1 frt. 80 „ 1 „ kuba kávé kitűnő minőség 2 frt. 1 „ gyöngy kávé erős zamatu 1 frt. 35. kr. 1 „ gyöngy „ fényes, jó zamatu 1 frt. 60 „ 1 „ gyöngy „ nagyon jó minőség 1 „ 75 „ 1 „ gyöngy „ kitűnő minőség 2 frt. 1 „ arany jáva kávé sötét 1 frt. 45 kr. 1 „ arany jáva finom zamatu 1 frt. 55 „ 1 „ arany jáva legfinomabb 2 frt. 1 „ mocca kávé finom, erős 1 frt. 35 kr. 1 „ mocca legfinomabb 2 frt. A n. é. közönségnek üzletem fennállása óta alkalma volt meggyőződni szakkép­zettségemről, valamint arról, hogy kizá­rólag e czélra rendeztettem be, igy áruim semmiféle szagot nem kaphatnak. Ugyan- itten tea, rum és czukor a legolcsóbb ára­kon kaphatók. — 5 kilós posta cs. kuba kávét (mely kellemes aromáju és erős, nagyon jó fekete, vagy tejes kávénak) küld 11 koronáért utánvéttel bérmentve. Néhma Lajos József kávébehozatala Szatmár, telefon 117. Kazinczi-utcza 16. (A ref. főgimnázium végével szemben). Katonazenc. Ma és minden vasár­nap s csütörtökön este a Sörcsarnok kerthelyiségében a honvéd-zenekar hangversenyt tart. Kátrány, karbolineum, gépolaj, gópzsir (tovotte), szegedi kender, kö­tél, zsineg és zsineghevederek nagy és kicsinybeni eladása Dráyos Béla kereskedőnél Szatmár, Kossuth-Lajos utca 23. (Hid-utca). Használt iskolakönyvet negyed árban vásárol LŐ vy Miksa könyvkereskedő. VIDÉK. Gyászhir. Kosa Ede kölesei ev. ref. leánya, Mária, férj. Várady Gyu­lánó fél évi betegeskedós után , múlt hó 22-én meghalt. összeégett leány. A múlt hó 26- án Szabó Mária urai lakos lakásán, hol betegen feküdt, éjjelre a lámpát égve hagyva, azt ágya közelébe he­lyezte el. Mikor a leány javában aludt a lámpa felrobbant s a kiömlő lángoló folyadéktól meggyűlt az ágy s a benne alvó leány teljesen összeégett. Mikor a szomszédok észrevették a szeren­csétlenséget, a fiatal szép leány már halott volt. Tömeges lopás. A múlt hó 27-ón Kovács Erzsébet tiszabecsi lakos ud­varára éjjel betörtek s onnan mintegy 90 drb aprómarhát emeltek el. — A csendőri nyomozásnak sikerült a tet­teseket Komáromi Antal és Ombodi Áron tiszabecsi lakosok személyében elfogni, amidőn a lopott aprómarhá­kat a tiszaujlaki vásáron adták el potom árért. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Szerkesztő és lap-kiadótulajdonos : Litteczky Endre. Nyilttér. E rovat Jatt közlőitekért nem felelős a Szerk. HITELLEVELEKET minden külföldi városra, gyógy- és üdülőhelyre leg­előnyösebb feltételek mel­lett kiállít a „Pesti Magyar Keresk. Bank“ Budapesten. Az intézet a banküzletet és vagyon kezelést illető minden felvilágosítást kész- = séggel nyújt. = Terményárak. Termény neme. K f. K f. Tiszta búza . . . 14 20 14 80 Kétszeres . . . . 12 60 13 — Bozs .................... 11 5 0 11 80 Árpa.................... 11 20 11 80 Zab......................... 14 80 15 60 I-ső rendű tengeri 13 60 14 20 Il-od rendű tengeri 12 80 13 20 Kása.................... 30 8 0 31 40 Paszuly fehér . . 28 60 29 — Paszuly tarka . . 23 60 24 — Szilva.................... 34 — 3 6 — Krumpli . . . . 2 80 3 80 Szalonna . . . . 1 40 1 60 Marhahús I. r. . . 1 48 1 44 „ II. r. . . 1 34 1 28 Sertéshús . . . . 1 28 1 36 Kiadta 1906. juinus hó 27. Tankóczi Gyula főkapitány. Eladó bútorok ebédlő, hálószoba, szalon, konyhabú­torok, lámpa, vaskályha stb. Petöfi- utca 38. A tavaszi és nyári idényre az angol Nagy választék! .........................===== gy apjúszöveteink megérkeztek. Legjobban mi készitünk mindennemű 1 1 úri öltönyöket. ...........— Kl ein és Tsa polgári és egyenruha szabók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom