Szamos, 1906. március (38. évfolyam, 17-25. szám)

1906-03-22 / 23. szám

XXXVIII, évfolyam. Szatmar, 1906. márc. fio 22, (csütörtök) SZAMOS. 4 POLITIKAI, SZÉPIRODALMI ÉS GAZDASÁGI LAP. „A Szatmármegyei Községi- és Körjegyzők Egyesületének“ hivatalos lapja. MEGJELENIK VASÁRNAP ÉS CSÜTÖRTÖKÖN. A/ U0^ r* *>■ f/ Előfizetési ár: Egész évre 8 kor. — Félévre 4 kor. — Negyedévre 2 kor. Egyes szám ára 10 fillér. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: Rákóczy-utcza 9. s,. Telefon: 107. Mindennemű dijak Szatmaron, a lap kiadóhivatalában fizetendők HIRDETÉSEK: Készpénzfizetés mellett a legjutányosabb árban közöltéinek Nyilttér sora 20 fillér. Az apró hirdetések között minden szó 4 fillér. Quo vadis? Szomorúan látjuk, hogy napról- napra több szála foszlik szét an­nak a kapocsnak, mely az áilamot és a nemzetet összetartotta s úgy az ellenállás, mint az abszolutisz­tikus törekvések egyre mélyítik azt az árkot, melyen előbb-utóbb mégis csak a béke összekötő híd­jának kell telépülnie. Mikor ezt látjuk s az egyes pár­tok közti kavarodást és az egymás megcáfolására, legyőzésére és meg- gyanusitására irányuló nyílt leve­lek sokaságát szemléljük, önkénte­lenül kérdezzük : Quo vadis ? — Hova és merre tartunk? A rettentően tulfejlődött pártélet és pártoskodás terén már ott tar­tunk, hogy a sok párt között el­vész a nemzet érdeke s már nem is az volna a tőbaj, hogy a nem­zet nagy része nem tudna meg­nyugodni olyan programmban, me­lyet a korona is elfogadhatna, de az a legnagyobb szerencséilenség, hogy ezt a programmot csak töre­dékesen szétszórva lehet megta­lálni a különböző pártok prog- rammjában s azért teljes odaadás­sal nem csatlakozhatik egyik párt­hoz sem. Ebben a politikai kavarodásban a vezetők a további célt, úgy lát­szik, teljesen eltévesztik szem elől, midőn az alkotmányvédelmet ön­célnak tekintik s elfelejtik, hogy mihelyt sikerül egymás közt vala­mely közös alapra helyezkedés, azonnal megszűnik az alkotmány- védelem célja is, mert ezzel a ha­talom úgynevezett rendcsinálási tö­rekvései is azonnal megszűnnek. Mert most még, hogy az alkot­mány megvédelmezéséről van szó, az abszolutizmus elleni küzdelem, valamint az a rokonszenv is, mely e küzdelmet kiséri, — érthető. De mi lesz azután, mert hiszen talán valamikor véget ér az alkotmány- védelem is abszolutizmussal együtt ? Minden emberben jogosan támad­hat föl az aggodalom, hogy vájjon lehetséges lesz-e a jövő békés kor­mányzás a mai pártviszonyok mel­lett s különösen akkor, ha a 48-as párt programmja egy esetleges vá­lasztás után még inkább akar ér­vényesülni ? A mai pártviszonyok mellett az eszmék és a személyes tehetségek eloszlása s a hívek számaránya egyáltalán egyik pártra sem kielé- légitő. Hiába van abszolút több­sége a 67-es pártoknak, mert ezek egymás közt össze nem férnek; hiába legkompaktabb a 48-as párt, mert ennek programmjából min­denki tudja, hogy mai királyunk azt soha akceptálni nem fogja. Már most nézzük a helyzetet. A 48-as párt, ha kormányra akar jutni, mostani királyunk alatt, vagy föl kell adnia programújá­nak lőbb pontjait, vagy forrada­lomba kergeti programújáért az országot. Egy harmadik útja csu­pán az lehet, ha engedi a 67-es alapon állókat kormányra jutni, sőt tényleg támogatni is fog egy ilyen uj kormányt. Mert egy dolog kétségtelenül bizonyos; az t. i. hogy a 67-es alapot legalább ez idő szerint, ki­rúgni a lábunk alól egyáltalán nem lehet s ha maga Kossuth Ferencz jutna is a miniszterelnöki székbe, el kellene fogadnia a 67-es kiegye­zést alapul s a 48-as párt prog­ramújának két fő pontját: az ön­álló hadsereget és önálló külügyi képviseletet ki kellene kapcsolnia a kormányzásból már esak azért is, mert e két pontot gyakorlati­lag érvényesíteni nem is lehetne, nem lévén hozzájuk se emberünk, se pénzünk. Nyíltan és tisztán áll a kérdés előttünk: mi lesz, ha az alkotmá­nyos állapot ismét helyre all? Ki merné akkor újabb harcba vezé­nyelni a nemzetet a personál-unió- ért és a 48 as programmért ? Le­hetséges lesz-e akkor a tisztessé­ges béke, amelyre az egész nem­zet áhítozik s végre is ki merné állítani, hogy a nemzet ennyi har­cot kibírna, mikor már most is a gazdasági örvény szélére jutottunk ? A helyett, hogy a pártok nyílt levelezésekkel a mostani szeren­csétlen állapotokért egymásban bünbakkot keresnek, ezeket a kér­déseket kellene tisztázni a közel jövő érdekében. Ha e főkérdések­ben tudnának valamelyes megálla­podásra jutni, mindjárt tisztulna a jelenlegi bonyodalom is. E helyett most csak egymást szapulják az emberek az egész vonalon, nagy örömére ellenfeleinknek. Nem csoda, ha a nemzetben sem tud kiforrni valamely egysé­ges politikai irány, hiszen maguk a nemzetet vezető politikusok is annyifelé ráncigálják a nemzetet, hogy érthető, ha a politika iránt már bizonyos nemével viselkedik az undorodásnak. Kinek higyjen már a nemzet ? Hiszen maguk a vezérek közül is otthagyták már Bánffy és Eötvös azt az irányt, mely a vakon való küzdést reálisan megvalósítható cél nélkül hirdeti. De nemcsak ott hagy­ták a kolicziót, hanem nyílt lelep­lezéseket tettek arról a határozott elvnélküli kapkodásról, arról a lel­kiismereti felületességről, mellyel az egész válságot a nemzet fejére zúdították, holott e nélkül nem egyszer juthattak volna már arra a pontra, hol a nemzet és király közt a megegyezés létrejöhetett volna. Az alkotmányvédelem érdekében közvetlenül aktuális közdelem fo­lyamán nem szabad elhomályo­sodni engednünk azokat az esz­méket, melyek a békében egyesít­hetnek, mert elvégre is a nemzeti & névtelen hős. Én még emlékeztem az öreg Mórra, mikor elkerültem hazulról ezelőtt 15 esztendeje, úgy hiszem akkor tájban halhatott meg. Nem sokkal élte túl a nagyapámat s nem volt abban sem­mi csodálatos, hogy csak néhány héttel később halt meg, mint az öreg, mert hiszen az életben is olyan el- vállhatatan jó barátok voltak, úgy szólván mindig együtt mutatkoztak az emberek előtt, akik már megszok­ták, hogy a két nagyszakálu öreget estenként együtt lássák ülni a kapunk előtti nagy körte fák alatt. Ilyenkor jöttek haza az emberek a munkából 8 majd mindegyikök megállt itt egy barátságos szóra, a miben az öregek sohasem fukarkodtak. Nemkülönben gazdasági tanácsokat, vagy vélemé­nyeket is kértek olykor, mert nagy­apámat messze földön hires méhész­nek és gyümölcsfa kertésznek ismer­ték, mig az öreg Mór, (a vezeték neve sehogysem jut eszembe) az időt tu­dom, csalhatatlan biztonsággal tudta megjósolni. A bal lábára, mely tele volt seb­helyekkel, egy kissé sántított s néha különös sajgásokat érzett benne. — Ezekből a fájdalmakból tudta meg­jósolni az időváltozásokat, melyek legközelebb várhatók voltak s arra mifelénk akárhányszor hallottam, a mint az emberek figyelmeztették egy­mást Ma megint nagyon sántít az öreg Mór. Jó lesz a szántással igye­kezni, mert alighanem zivatart kapunk. Hiába lógott a patika üvegajtaján méternyi hosszú barometrum, arra nem is hederitettek az emberek. El­lenben mindenki az öreg Mór bal lá­bát nézte. Milyen csoda érhette azt a lábat, arrul én gyerekósszel sokat gondol­koztam, de nem tudtam kitalálni. — Később tudtam csak meg, hogy az | emberek nem épen azért emelgetik meg a kalapjaikat az öreg Mór előtt, mert sánta lába révén az időt tudta nekik előre megjövendölni, hanem az a tisztelet, a miben mindenki része­sítette, mégis csak nyomorék bal lába miatt illette meg őt. Igaz, hogy ón ezt mindig az időjárással összefüg­gésben hallottam emlegetni, de azért annak egészen más törtónece volt. Később serdülő gyermekkoromban gyakran hallottam otthon emlegetni régi idők nagyszerű eseményeit s ilyenkor esett szó egy alkalommal az öreg Mórról is meg az ö sánta, nyo­morék lábáról is. Mikor a zivataros idők jártak Ma­gyarországon 1848—49-ben nagyapá- mék Isaszegen laktak. Nagy terjedel­mű szöllőik voltak az öregeknek s a környék legvagyonosabb emberének tartották. A Mór is ott lakott a falu­ban s ő meg épen ellenkezőleg, talán a legszegényebb ember volt. Kis bol­tocskája volt az egyik utczában, a melynek nagyon ritkán szólott a csengője. Olyan idők jártak akkor, hogy na­gyon megbecsülték egymást az embe­rek. Köllött is, hiszen háborús vilá­got éltek s a veszedelmekben jó, ha együtt éreznek az emberek. Valamire való férfi népség kevés volt a faluban, azok kint a csatatereken mozgolódtak, idehaza csak azok maradtak, akik nélkül nem lehetett rend a faluban. Még a pap is a barcsorba állt, nagy­apám aki a bírói tisztet viselte, oda­haza maradt. A Mórnak is két fia bujt a honvéd attilába s elment ő maga is, de az első nap, mint alkal­matlan, bátramozditót hazazavarták. Nagy aggodalmak közt féltek az ott­hon maradt emberek. Élet, vagyon nem igen volt biztonságban s akinek valami féltett kincse, vagy pénze volt, elhozta nagyapámhoz, aki elrej­tette azokat a templom egyik kriptá­Róth Fülöp kárlsbadi czipőraktárát ajánljuk a t. vevő-közönségnek, mint legolcsóbb bevásárlási forrást. Közvetlen a Pannónia szálloda mellett. — Szatmár és vidéke legnagyobb czipőrakUra. Mlfíjftfete-&7/ftí^h- a tavaszi és nyári idényre megrendelt úri, női és gyermek-lábbelik, valódi box és sehevraux bőrből készült czipők a legdivatosabb kivitelben. ;■ —.-

Next

/
Oldalképek
Tartalom