Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-30 / 52. szám

AVettarius-fcle szabadalmazott Garbolineum 25. éV óta a legjobb és legbiztosabb faHottzerVáló szer. (Utánzatoktól óvakodjék!) R. Avanarius Carbol-gyára Ámstettenben. Hivatal: BECS, III/l. Hauptstrasse 18% ( i ? * Valódi angol I bíplígíp5zi)alí| Vízmentes ponyVáHÍ legolcsóbb árban beszerezhetők Medgyesi Ferencz bőrüzletében Szatmár, Kazinczy-utcza 11. szára. Mindazon törekvő egyéneknek, kik magán utón vizsgázni óhajtanak, szi­ves felvilágosítást nyújtok Eg^resy János, Szatmár Verbőezy-u. 2. szám. ) _________________________________ II Viscbb bolthelyiség V 1 - JstVán-tér 11. szám alal üzlethelyiség. azonnal kiadó alatti sarok­Gyógyszerész gyakornokul azonnal felvétetik egy 6 — 8 gimná­ziumot végzett ifjú. Feltételek meg­tudhatók Bossin József gyógy tárában. Szatmár és Ugocsa megyében bár triily- mennviségü eső és sásmentes gyepszénát Ajánlato­kat kérek alanti czimre küldeni Hagymási Soma Szatmár Atilla-utcza 7. sz. Gummi áruH, Halhólyag és gummi legjobb franczia gyártmány, Párisi hölgy­szivacskák„Női óvszerek minden minőségben, nem gummi, a legújabb ta­lálmány, mely. a legjobbnak elismert ez idő szerint. Használati utasítással, mérsékelt árak mellett kaphatók : GÖRÖMBEY JÁNOS üzletében SZATMÁR­IPT" Postán szétküldve diserét. 3f íjL JlL Üt ___________Szatmár, Deák-tér 21. sz. I. emelet._______________ Kö ztudomású dolog, hogy a biztosítás terén lelketlen ügynökök üzérkedései ^ által történik a legtöbb visszaélés. A laikus közönségnek nincs módjában, hogy biztosításának megkötésénél a he- £<á lyes és az ö igényeinek megfelelő táblázatot választhassa, miáltal a biztosítási — de £0 különösen az életbiztosítási — intézmény iránt bizalmatlansággal viseltetik s ez az ,<0 oka, hogy hazánkban ezen biztosítási ágazat más műveltebb államok hasonló intéz- JK mérgeivel szemben hátramaradást mutat. Hogy ezen biztosítási ágazat hazánkban még nagyobb lendületet vegyen, cse- kéty erömhöz mérten én is hozzájárulni óhajtok, ezen téren nyert több évi tapaszta- 40 latomat a t. biztositó közönség javára akarom értékesíteni, amennyiben biztosítási ügyek- 40 ben (naponta d e. 9—11-ig; d. u. 3—5-ig) teljesen díjtalanul adok felvilágo- sitást. — Nevezetesen : Nem helyesen választott táblázat helyett (ez az oka legtöbb esetben a biztosítási ‘tj intézmény iránti elkedvetlenedésnek) más, czéiszerübbet ajánlok. Fizetés hiánya miatt hatályon kívül helyezett kötvények újbóli hatálybalép- 40 tetését kieszközlöm. 40 Uj biztosítás kötése esetén szívesen szolgálok útbaigazítással, módot nyújtva a biztositó közönségnek, hogy több társaság dijaival összehasonlításokat tehessen, hogy a reá nézve előnyösebbet választhassa. »3 Levélboli megkeresésre a válaszbélyeg csatolása mellett szintén díjtalanul adok felvilágosítást. S VAJDA JÓZSEF Br 40 Szatmár, Deák-tér 21. szám I. emelet. Teljes menyasszo-i nyi kelengyék és háztartási fehérne­műé k dús nagy raktára iteszler Jänos Szatmár, Kazinczi-utcza 2. Ajánlja tavaszi és nyári idényre újdonságait, valamint gyapjú, plÜSCtl ágy és asztalterítőit, gyapjú és csipkefüggönyöket, futó és nagy szőnyegeket minden versenyt fölülmúló olCSÓ, Szabott árak mellett. * Lelketlen anya. Sátoralja-Ujhelyen folyó hó 21-én egy jól táplált, rongyokba burkolt 3—4 hetes fiú gyermeket este 10 órakor a tor­nacsarnok előtt kitéve találtak. A kis poronty férfi és női ruhadarabokkal volt bepólyázva. A kitett gyermek anyját országszerte körözik. Az anya nagy valószínűség szerint a cseléd osztály­hoz tartozik. Lővinger József 10 óv óta fennálló fűszer, csemege és vegyesáru kereskedését a Fehérház alól Lengyel Endre házába (a Xiitteráty-féle gyógyszertár szomszédságába) át­helyezte. Ezen régi jó hírnévnek örvendő üzletet ajánljuk továbbra is a n. ó. közönség becses pártfogásába. Felelős szerkesztő : Df, Hantz Jenő. Lap-kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Nyiltér.*) Nyilatkozat. A „Szamos“' múlt vasárnapi számában Szi- monisz Albert egy hosszabb választ intéz hoz­zám azon „Értesítésre,“ a melyet én a szatmári mészáros ipartársaság nevében ugyancsak e lap hasábjain a közönség tájékoztatása czéljából közzétettem. Nincs okom vele szóváltásba keveredni, mert hiszen egyénileg hozzá semmi közöm, a mi pedig a társasághoz való viszonyát illeti, arra nézve a bíróság fog dönteni, miután a szatmári mészáros ipartársaság ellene az ő . el­nöki működéséből kifolyólag a bűnvádi feljen- tést megtette. Majd olt ki fog derülni, hogy váljon Szimonisz Albert csakugyan olyan önzet­lenül szivén viselte a társaság érdekeit, mint a hogy válaszában ö lefesti, vagy pedig ellen­kezőleg, neki is, mint a többi szentnek, maga felé hajlott a keze. Addig tehát, mig ez megtörténik, legyünk türelemmel. Szatmártt, 1901. junius 29. Lévay József, mint a szatmári mészáros ipartársaság elnöke. *) E rovat alatt közlőitekért nem felelős a Szerk. 8501—1901. tksz. Árverési hirdetményi kivonat. A szatmárnémeti kir. törvszék, mint tkvi. hatóság közhírré teszi, hogy Purjesz Sámuel és csatlakozott tarsa vegrehajtatóknak Purjesz Páni előbb férjezett Rosenfeld Mártonná, utóbb térj. Klein Kálmánná mikolai lakos végrehajtást szen­vedők elleni 900 korona, 1080 K., 422 K. és 300 korona tőkeköv. és jár. iránti végrehajtási ügyé­ben a szatmári kir. törvszék, az erdődi kir. jbiróság területén levő O. Hodos községben fekvő, az oláh hodosi 113. sztjkvben A f 1. r. sz. 632. hrsz. alatti ingatlanra 30 kor. vételárban, — az 0. -hodosi 63. sztjkvben A I. 2 -18. rszám 81., 377., 412., 414., 485.. 505., 554., 556., 647., 677., 681., 807., 966., 972., 1035., 1037., 1097. hrsz. egész ingatlanra az 1881. LX. tcz. 156. §. alap­ján 225 kor., az ugyanezen számú tjkvben A 4 1. rsz. 596. hrsz. alatti ingatlanra az 1881. LX. tcz. 156. §. alapján 30 kor., az ugyanazon számú tjkvben A f 2. rsz. 1181. hrsz. alatti ingatlanra az 1881. LX. tcz. 156. §. alapján 18 kor., az o - hodosi 89. sztjkvben A f 1. tsz. 625. hrsz. alatti ingatlan az 1881. LX. tcz. 156. §. alapján 30 kor., végül az o.-hodosi 133. sztjkvben A f 1. rsz.36/a. hrsz. alatti ingatlanból Rósenfeld Már­tontól örökölt Purjesz Hani illetőségére 962 koro­nában ezennel megállapított kikiáltási árban az Árverést elrendelte és hogy a fennebb megjelölt ingatlanok az 1901. évi julius 5-ik napján d. e. 10 órakor O.-Hodos községházánál megtartandó nyilvános árveresen a megállapított kikiáltási áron alól is eladatni fognak. Árverezni szándékozók tartoznak az ingatla­nok becsárának 10%-át vagyis 3 K, 22 K 50 fillért, 3 K, 1 K 80 fill., 3 K, 96 K 20 fill, kész­pénzben vagy az 1881. évi LX. tcz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és az 1881. nov. 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügyminiszteri rendelet 8 §-ában kijelölt óvadékképes értékpapír­ban a kiküldött kezéhez letenni, avagy az 1881. LX. tcz 170. §-a értelmében a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiállított sza­bályszerű elismervényt átszolgáltatni. Kell Szatmáron, 1901. május 2. a kir. törv­szék, mint tkvi hatóság. Autal, kir. tszéki albiró. 588-1901. sz. j Árverési hirdetmény. A'ulirt kiküldött bir. végrehajtó ezennel öz hirré teszi, hogy a szatmári kir. járásbíróság j 1901. Sp. II. 252 — 2. számú végzése folytán j dr. Antal Sándor ügyvéd által képviselt André Károlyné javára Tóth Sándor és neje Szájbély Stefánia ellen 200 K s jár. erejéig 1901. évi áprjl, 15-én foganatosított kielégítési végrehajtás utján lefoglalt és 685 koronára becsült következő ingóságok u. m. bútorok, varrógép es képek nyil­vános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a Szatmárnémeti kir. jbiróság 1901. évi V. 510/3. sz. végzése lolytán hátr. 1 160 kor. tőkekövetelés ennek 1901. márcz.29. nap-! jától járó 5°,0 Kamatai, és eddig összesen llőj K. 60 fillérben biróilag mar megállapított költségek erejéig az eddig űzetett összeg b -tudásával Sz it- máron, Józsika utcza 7. sz. a. leendő eszközlesére az 1901. évi julius lió 1-ső napjának dél­utáni 2 órája határidőül kitüzetik es ahhoz 1 a venni szándékoz.>k oly megjegyzéssel hi­vatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-cz 107. és 10S. §-a értelmében készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek becsáron alul is elfognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és telülfoglal látták s azokra kielégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendelteti«. . Kelt Szatmáron 1901. junius hó 19. A (lám Albert, kir. birósáei véerrehaitó I

Next

/
Oldalképek
Tartalom