Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-30 / 52. szám

Alulirt tisztelettel ajánlom a t. helybeli és vidéki gazdálkodóknak, uradalmi intéző és kereskedő uraknak sajátkezüleg készített min­dennemű HSttl áruimat, u. m. istráng, HötöfcH, szénahordó és ruha-szá­ritó köteleimet; úgyszintén megrendelésre ké­szítek dohány zsineget bácskai kenderből tisztán kidolgozva. Főtörekvésem az, hogy igen tisztelt ve­vőimet és rendelőimet pontosan és jutányos árban kiszolgáljam. Becses pártfogásukat kérve maradok tisz­telettel VÁRADY SÁNDOR kötélgyártó. Előzetes jelentés! Operateur-fogorvos Dr. Gáspár Fe- renCZ- V. haditengerészeti fregattorvos fspnfosi'tttiiteraít Budapestről július hó első napjaiban ez idén is rövid időre Szatmárra áthelyezi. Laboratóriumának legmodernebb felszere­lése folytán a fogorvosi szakma minden ágában a legmesszebb menő követélményeknek eleget tehet. , Pl. fog- és gyöklmzások tökéletes helyi érzéstelenítéssel; arany- és teljesen észre­vehetetlen email-plombck: aranykoronák és amerikai rendszerű aranyhidmunkák sth. — Mérsékelt díjazás. Lakás: ,,Korona szálloda.“ ♦ ♦ Ki typhus és minden más betegség- ^ tői óvni akarja magát, melyek a ▲ rósz és élvezhetetlen vizek miatt ké letkeznek, igyék ♦ If ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ im VIZET I a „Megváltó“ —---------­gy ógyszertárból. Orvosi tekintélyek által, ezukor-, szív-, tüdő-, gyomor- és vesebajok ellen ajánlva. Kapható : Rochlich Sámuel gyógyszertárában, minden fűszer üz­letben s vendéglőkben. ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ Szatmár, Kisfaludy-uteza 11. szám. Széüásy, Hoffmann és Társa selycmáruháza Budapest, IV., Bécsi-utcza 4. Tiszta selyem, sima liberty, minden színben mtrje 90 kr. Lyoni foulard és nyomatott pongis 65 krtól följebb. Tiszta selyem nyomatott liberty 110 krtól föl­jebb. Louisine. popeline-soleil egész ruhákra minden szinben, Louisine-chiné. gaze-chiné és soyeuse-chié a legújabb kivitelben blúzok és e^ész ruhákra. Minták vidékre kívá­natra pontosan kül- .... detnek........... SV ájczi csoda! Az alantirott ezég bármilyen állású embernek azonnal kész küldeni posta utánvéttel az üzletvilág­ban eddigelé hallatlan olcsó áron iggp csak 3 koronáért vámmentesen, kitűnő pontosan járó órát 3 évi jót­állással. Ezenkívül minden megrendelő kap egy ara­nyozott, finoman szerkesztett óralánezot ingyen. Ha az óra nem tetszenék, szívesen becseréli, vagy visszaküldi az árát az egyedüli ezég : SCHWEIZER nagy óraüzlete, Basel-Horburg (Schweiz.) Sok ezer köszönetét kaptunk már a legnagyobb meg­elégedés kíséretében. Szatmáron: Zommer Károly. Wallon Henrik fia, Beer Mór, Bossin József gyógysz., Horváth Béla. Kaufmann Dávid, llusevszky Lajos. Lőringer József T" ......... HUN IMUI—■ Ka phatók; | Molnár Mihály, j Mertz István, | Reiter B. Rooz Szilárd, ! Szűcs József, j Unger Ullmann Sándor, Rohrlich Samu Rooz MiháljT Rácz István. KinM Géza. Koos Kálmán Reisinger Sándor Schwarcz Albert M.-Szigeten: Péterffy Imre gyógysz. Szinér-Váralján: Gerber Ödön, Markovics Adolf, Tóth Károly. Csengerben : Kondor Pál. Fehér-Gyarmaton: Blumel Adolf. Balika Miklós Róth O., Téesgn TARTSUNK VERSENYT A FŐVÁROSSAL. VAJDA MIHÁLY úri és női divatáruháza Szatmár. Deák-tér 10. sz. Mint fővárosunk nagy áruházai, úgy én is minden vevőmnek — még a legkisebb bevásárlásnál is — pénztáramnál egy fénykép-jegyet szolgálok ki, a melyen a bevásárolt Összeg nyugtatványozva lesz. A midőn a bevásárolt áruk a 10 koronát meghaladják, vagy ha 10 korona értékű áru lesz egyszerre bevásárolva tsS“ minden vevőnek ingyen adok “Síi a saját, vagy bármely nekem átadott fénykép Után mintából választott tetszés szerinti formára felvett élethü Photo Emaille fényképet. Csupán az aranyozott bronze keretért önköltségemet 1 korona 50 fillért (75 krajezárt) számítok fel. — A legversenyképe­sebb müintózet sem készíti el a képet magát 10 koronáért. Úri és női divatezikkek nagy választékban vannak raktáron.

Next

/
Oldalképek
Tartalom