Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-06 / 45. szám

Melléklet a „Szamos“ 1901. évi 45. számához. Béla ügyvéd Nagy-Bánya, Szentpály Jenő'orsz. gyűl. képviselő Halmi, N. Székely Mihály fb. Ombod, Szent,iványi Gyula, fb. Bikszád, Szeőke Sándor fb. Udvari, Szombathy Ödön szolgabiró Szatmár, Szuhányi Ferencz fb. Csenger, Szu- hányi Ödön fb. Ivácskó, Dr. Takács Sándor orvos N.-Somkut., Dr. Tanódy Márton orvos Szatmár, Taukóczi Gyula tanácsjegyző Szatmár, Gróf Teleky Géza fb. Pribékfalva, Gróf Teleky László fb. Hosszufalva, Uray Gáspár- ügyvéd Szatmár, Báró Vécsey József fb. Sárköz-Újlak, Válly Árpád fb. Majtis. líj tagul jelentkezett Magos Menyhért gazdálkodó Egri évdijas tag. Tagdij nyugtázás. Előbbi 900 901 össz alapító évekre. korona Múlt szám összege ■ 52 140 760 952 230 Magos Menyhért Egri 2 2 231 Nagy József Halmi 2 2 232 Czimmeiman Mihály 2 2 233 Tempfli József Csauálos 2 2 234 Tempfli Károly „ 2 2 235 Eöry Sándor Matolcs 2 2 236 Fí'ilep Lörincz N -Szekeres 2 2 237 Szalkay Gyű'a M.-Szálka 6 6 238 Szalkay Sándor „ 6 6 239 Varga József Jáuk 2 2 240 Márton Antal N.-Hodos 2 2 241 Kazay Gyula Gyiigye 2 6 2 242 Szeöke Sándor Udvari 6 243 Varjú Benjámin Sz -Cseke 2 2 244 Papp Sándor Mikola 2 2 245 Berger Kapli Sz.-Berek 2 2 246 Seres Sándor Majtis 2 2 247 ifj. Mándy B. Sz.-Berek 2 2 248 Bíró György Krkörtvélyes 2 2 6 249 Kende Elemér Nagy-Ar 6 250 Módis Káról}7 Mártonfalva 6 6 251 Weisz Mózes Ar.-Megyes 2 2 4 252 Károly József Fii lesd 2 2 253 Maák Lajos Berend 2 2 254 Bésók János Fény 2 2 255 Madarassy Dezső Pátyod 6 6 256 Svájczer G. Ar.-Megyes 6 6 257 Thury Zsigmod K. Ar 2 2 2 6 6 258 Veres Ferencz Domahida 6 259 Papp Gyula Udvari 6 6 260 Selyeby Gyula Ar.-Megyes 6 6 261 Mándy Zoltán Sz.-Váralja 6 6 262 Torna Gj'örgy7 N.-Majtény 6 6 263 Szent,györgyi Zs. Homok 2 2 264 Kosa Menyhért O.-Apáti 6 6 265 Szabó Péter Ombod 2 2 266 Szabó Mihály Ombod 2 2 267 Kupán András Sz. Berek 2 2 268 Rácz Károly „ 2 2 Összeg 54 144 890 1088 HÍRROVAT. ,s Koronázási évforduló. Junius 8-áu, az az szombaton lesz szeretett jó királyunk koro­názási évfordulója. E nagy napot az egész or­szág népe háladó istenitisztelettel szokta meg ünnepelni. A székesegyházban szt. mise, az is kólákban pedig ünnepélyek lesznek. * Előléptetés. A vallás és közoktatásügyi miniszter Radlinszky József helybeli kir. kath. főgymn. tanárt 1901. ápril 1-tftl számitva a Vili. fizetési osztály7 2-ik fokozatába (3200 K.) léptette elő. * Kinevezések. A belügyminiszter Ilosvay Bálint ez. miniszteri segódtitkárt valóságos se gédtitkárrá, a pénzügyminiszter dr. Kőszeghy Andor pénzügyi fogalmazót a n.-károlyi pénz- ügyigazgatósághoz segédtitkárrá, az igazságügy- miniszter Bácsy István fehérgyarmati járásbi- rósági betétszerkesztö segódtelekkönyvvezetőt a sárvári járásbírósághoz telekköny vvezetővé ue- vezte ki. * Elnökválasztás. Az Ecsedi-láp lecsapoló társulat május hó 30-án tartott tisztújító köz gyűlésén a Károlyi Tibor gróf lemondásával megüresedett elnöki állásra, Domahidy Sándor alelnökkel szemben Károlyi Gyula grófot, a volt elnök fiát választotta meg. ° Katonai szemle. Pávai Vájná Albert ezredes, az 5. gyalogezred parancsnoka május hó 28. és 29 ik napjain szemlét tartott a hely­beli zászlóalj legénysége fölött s a tapasztaltak felett elismerését nyilvánította. * Diák juniális. A kir. kath. főgymn. ta­nárkarának és tanulóifjúságának juniálisa juu. 4-éu tartatott meg. A mulatságnak jó idő ked­vezett. A tanuló ifjúság reggel öt órakor a gy mn. udvarán gyülekezett s V46 kor tanáraik vezetése alatt a székesegyházba vonultak nemzetiszinü zászlók alatt és czigány zene mel­lett. A mise után a hídfőhöz vonult az ifjúság , s a hegyi vonaton Erdődre mentek ; itt előbb a váralatti tónál elénekelték Petőfi „Áldográlok a tó partján“ ez. gyönyörű dalát. Kevés szórako- j zás után a vár udvarán gyűlt egybe az ifjúság s a szépszámú közönség, a hol azután a Petőfi ünnepséget tartották meg. Az ünnepély az ének­kar énekével kezdődőt), mely után Bodnár Béla VIII. o. t. tartott lendületes, szép beszédet Petőfinek Erdödhöz és környékéhez való viszo­nyáról ; a beszéd két alkalmas helyén szavaltak még Csomay Gy. VI. és Jaskovics Z. VII. o. tanulók. Végül az énekkar énekelt. Az ünnepély után az ifjúság a Csonkásra tért vissza, a hol villásreggelit kaptak. Ennek jóizü elköltése után játszani oszlott a fiatalság, majd 1 órakor ebéd hez ültek a már összegyűlt szép közönséggel együtt s vig poharazás közben ültek egész 3 óráig asztalnál s egy kis szórakozás után a na gyobb diákok csapatostól mentek a vonat elé a vendégek fogadására. 4 óra 4 perczkor jött meg a vonat, a melyből tenger sokaságu nép szállott ki s az ifjúság vezetése mellett mentek a szín­helyre, a hol 4 órakor megkezdődött a táncz. Ugyancsak rengeteg nép érkezett a fél 7 órás vonattal is elannyira, hogy a felteritett aszta lók. tánczhelyiség és az erdő teljesen el lettek lepve. A tánczhelyiség nagyon szépen volt fel­díszítve. Cser guirlandokkal körül véve, a mit lámpionokkal s fáklyákkal világítottak meg. A jókedv oly általános voll, a milyet hasonló mu­latságokon rég nem láttunk. A város előkelő közönsége adott itt egymásnak találkát s lett felelevenítve a ré>i majálisok korszaka. Több ezerre tehető a mulatságon résztvettek száma, mely nagy közönséget a hegyi vasút és számos magán fogat szállított a Csonkásra. A tanulók számára verseny futás, ugrás, zsákfutás dijjak- kai, mely mulatságok nagy közönség előtt foly­tak le. Ä rendező bizottságot, dr. Fodor Gyu­lát, Jaskovics Ferenczet és Orosz Alajost elis mérés illeti, hogy a hetek óta tartó fáradságos munkát oly dicséretre méltóan oldották meg. A hegyi vasút igazgatósága is nagy munkát vég­zett s megmutatta, hogyan kell egyr ezrekre menő nagy közönség igényeit gyorsan kielégi teni. A tanulók és a közönség egy része a fél 7 órai és fél 10 órai vonattal tért a városba, de ekkor még oly nagy és díszes közönség ma radt kint és lejtette a tánezot, hogy egy vonat alig volt képes haza szállítani A kellemes mu­latságnak csak a hajnal vetett véget. 11 Fizetés emelés. Germarz Tivadar állat­orvos fizetésének fölemelése ügj7ébeu hozott közgyűlési határozatot a belügyminiszter jóvá­hagyta. * Kitüntetett gyorsírók. „Az Országos Magyar Gyorsíró-Egyesület“ által hirdetett cor rect vitairási stenogram-pályázatán a szatmári kir. kath. főgimnázium gyorsirókörének 3 ver­senyző tagja: Erdélyi Géza VII., diszkönyv- vel, Krompaszky Sándor VI., és László Mihály VI. o. tanulók a következő évi gyors irászati lap k díjtalan évfolyamaival, mint első dijakkal lettek kitüntetve az 50-nél több pályázó közül. * Főispáni kinevezés. Gróf Hugounai Béla főispán Eggenberger Alajos központi írnokot n.-bányai járási Írnokká nevezte ki. * A szatmár—ügocsamegyei rk. népta nitó egyesület f. évi rendes közgyűlését május 30-án tartotta meg. A kiválóan érdekes prog ramm s annak letárgyalása, a gyűlés egész le­folyása méltó volt a 18 éves múlttal biró egye­sület jóhirnevéhez. — Az egyesület tagjai tekintélyes számmal jelentek meg. — Az újabb paedagogiai vívmányok körül kifejtett eszmecsere, pro-és contra hozzászóllás, az ebből levont eredmény természetesen gyakorlati alkal­mazását nyeri az iskolában. A gyűlést. Bodnár Gáspár elnök remek beszéddel nyitotta meg Fejtegette a tanítóegyesületek létjogosultságát, meggyőző érvekkel d ntötte meg azok állításait, kik a tanitóegyletek szükségességét kétségbe vonják. Mondik Endre olvasta fel gondosan egybe- állitott titkári jelentését, mely szerint ez egye síliftnek 155 tagja van. Az egyesület elhunyt tagjáról Keszler Ferencz nagyprépost —1 Mindák József halmii tanítóról — kegyelettel emléke­zett. Az egyesület múlt, évi bevétele volt 732 korona 31 fillér; kiadása 622 kor. 16 fill. Az egyesület vagyona az 1900. év végén 1210 kor. 22 fillér. Az egyesület 4 kiválóan munkás esp. tanítói köréről szóllott a titkár. Ezen körök : a nagy-károlyi, fehér-gyarmati, erdödi is az ugo- esai esp. körök. Indítványára a közgyűlés ezen körök buzgó vezetőinek: Kosztra Ignácz, Gás- párdy Rudolf, Láng Ferencz és Dimand Lajos esperes uraknak köszönetét szavazott. Az épen ekkor érkező kir. tanfelügyelősóg képviselőjét Bod­nár Gy. kir. s. tanfelügyelőt üdvözölte elnök, mely szavakra a s. tanfelügyelő hasonlóan szi­ves szavakban válaszolt. Dr. Wolkenberg Alajos tlieol. tanár szabad előadást tartott, általános­ságban szóllott arról, miként kell egy pálya munkát elkészíteni. 0 mint éveken keresztül az egyesület bíráló bizottságának tagja, tapasztalja, hogy a kitűzött szép tételekkel és tekintélyes pályadijakkal nem áll arányban sem a pálya­munkák száma, sem azok belső értéke. Nagy Vincze nyug. kép. igazgató indítványára köszö­netét szavazott a közgyűlés az előadónak. A számvizsgáló bizottság jelentése részle­tesen bonczolgatva az egyesület anyagi ügyeit tárja elő, e bizottság indítványára pénztárosnak a felmentvóny megadatik, buzgó munkálkodá sáért köszönet szavaztatik. A bíráló bizottság jelentése következett ezután. Múlt évi jul. 11-én kifizetett 2 tétel : „I. Mily káros következményei vannak a túlságos emléztetósnek és hogyan emléztessünk, hogy ezen káros következmények­től megóvjuk a növendékeket?“ II. „Az alkot­mányos életre hogyan készítheti elő az iskola a leendő polgárt?“ E két tételen kívül Feöldi Dobi Antal homonnai sótárnok ur áldozatkész­ségéből — ki egy pályatótelre egy drb. 20 ko ronás aranyat ajánlott fel — egy 3-ik tétel : „A nő szerepe a tanító családi életében“ tűze­tett ki. E 3 tételre 4 munka lett beadva. Az első tételre egy, a 2-ikra kettő, a 3-ikra egy. A biráló bizottság azonbau csupán az első számú tételre beküldött munkát találta jutalomra érde­mesnek, de az esetben is némi megszorítással. Nevezetesen: szerző csak úgy kapja meg az 50 korona pályadijat, ha a biráló biz. utasításá­hoz alkalmazkodva, munkáját újból átdolgozza, az igy átdolgozott muuka'ujabb bírálat alá esik, ha megüti a mértéket, elnyeri a dijat. A szóban forgó munka jeligéje: „Azon földben teremnek a hálakoszoru legszebb virágai, melynek rögeire fáradalmaink verejtékét legbő­vebben hullattuk.“ Dr. Lehóczky János szatmári orvos ur tartott ezután igen vonzó és érdekes felolvasást „Az első segélynyujtás“-ról, melyért elsí sorban Bodnár György a kir. tanfelügye­lősóg nevében, Bodnár Gáspár elnök .pedig az egyesület nevében mondottak köszönetét. Az indítványok során Kölcsey Rudolf n.-szokondi tanító a kánt.or-tanitók nyugdíj-sérelmeit hozta fel. Bodnár György kir. s. tanfelügyelő szives felvilágosító szavai után a közgyűlés elhatározta, hogy ez ügyben az egyházmegyei főhatósághoz felír Történt indítvány oly irányban is ; mely tisztelettel kereste meg az egyesület az egyhm. főhatóságot, hogy az évek óta üres egyházra, tanfelügyelői állás betöltessók ; sőt miután az esperes urak igen el vannak foglalva ; esperesi kerületenkint legyen egy tanfelügyelő. Bodnár Gáspár ékes szavakkal emlékszik meg azon fér­fiakról, kik egyesületünk körül kiváló érdeme­ket szereztek Disztagokul ajánlja: Hehelein Ká roty prépost-kanonokot; Müller Károly m.-szi- geti apát-főesperest és Ember Károly budapesti kép. tanárt, a „Népnevelő“ szerkesztőjét. Lelkes éljenzéssel fogadta el közgyűlés ez indítványt. Ugyancsak B. G. elnök indítványára táviratban üdvözli a közgyűlés az egylet szeretett volt elnökét, jelenleg Magyarország kath. tanítóságá­nak vezérét Dr. Steinberger Ferencz n.-váradi apátkanonokot. Közgyűlés után a kath. Kaszinóban a püs­pök társasebédet adott, melyet számos toaszt fűszerezett. Pongrácz Lajos vendéglős is kitett magáért eddigi jó hírnevét csak növelte.- dik. Adomány. Dr. Vajay Imre a mentő­egyesület juniálisára 20 koronát, a Szatmári Gőzmalom Társulat 5 koronát adományozott. * Alapkőletétel. A kath. legényegylet Ver- bőczy-utczai uj házának alapkőletétele most szombaton este 6 órakor lesz. Az egyleti tagok félhatkor zászló alatt a székesegyház előtt gyü­lekeznek s innen testületileg vonulnak az alap­kőletétel ünuepélyes színhelyére. * A helybeli kereskedő-testület vasárnap tartotta rendes évi közgyűlését, nagy érdeklő dós mellett, Jákó Mihály elnöklete alatt. Rooz

Next

/
Oldalképek
Tartalom