Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-06 / 45. szám

Gyula titkár és Szűcs József pénztáros jelentés és számadásait tudomásul vette. A tisztikar 3 évié a következőleg alakult meg: elnök Jákó Mihály, alelnök Páskuj Imre, titkár Rooz Gyula, pénztáros Szűcs József, a régi választmány ki­egészíttetett Medgyesi Ferenczczel, a felügyelő bizottság elnöke Radó Bertalan lett. * Emlékeztető. A helybeli „Népkonyha“ javára a szombaton tartandó tánczestély iránt városszerte nagy érdeklődés mutatkozik. * A nagy-károlyi Kölcsey-egyes illet va­sárnap tartotta tisztújító közgyűlését, a melyen Nagy László elnökké és Palczer Ernőt aleinükké újból megválasztották. Dr. Schönpfiug Béla tit­kár az egyesület múlt évi működéséről számolt be, Csorna}7 Győző szatmáii kir. kath. főgimná­ziumi tanuló pedig „Kölcsey működésének ha­tása Szatmár vármegyére“ czimü 200 koronát nyert pályaművét olvasta fel. A közgyűlés ki­osztván a kiirt pályadijakat, egyúttal kihir dette az uj pályatóteleket. A közgyűlést meg­előzőleg a piarista gimnáziumi ifjúság részvó telével megkoszorúzták Kölcsey szobrát, a köz­gyűlés után pedig a piarista rendházfalába le­leplezték a Révai Miklós és Erdödi Imre em lékére emelt emléktáblát. Ez utóbbiak ugyanis egykor a nagykárolyi rendház lakói voltak s ezt örökítette meg a Kölcsey egyesület a kö­vetkező szövegű emléktáblával: „Révai Miklós­nak, nemzeti nyelvünk nagy ujjáalkotójának és Eidődi Imrének a branyiczkói hősnek, kik- e házban voltak, emlékezetükre lótesisette ezen táblát a nagykárolyi Kölcsey-egj’esület 1901. junius 2. — Az ünnepélyt a dalegyesűlet nyi­totta meg a Hymnussal, ezt pedig Baudisz Jenő vármegyei helyettes árvaszéki elnök nagyhatású emlókbeszóde követte. Bornemissza Géza várme gyei árvaszéki ülnök Szabados Ede főgymn. tanár alkalmi ódáját szavalta el. Az ünnepély befejezéséül a dalegyesület elénekelte a Szóza­tot Az emléktáblára Palczer házfőnök a rend főnök megbízásából a magyarországi piarista­rend nevében. Hám József n.-károlyi gimn. igazgató a nagykárolyi piaristarendház nevében koszorúkat, tettek le. Ünnepély után Palczer Ernő piarista házfőnök ebédet adott, melyen számos szép felköszöntő hangzott el. * A szatmárnémeti ev. rcf. fogúim tor­navizsgálata f. hó 8-án (szombaton) fog a fő­gimnázium udvarán megtartatni s kedvezőtlen idő esetén a vizsgálat más alkalomra fog el- halasztatni. * Emlékünnepély. Templomának 100-ik éves fenállására ült emlékünnepet vasárnap dél­előtt a szatmárnémeti ev. ref. egyház tanácsa A templom virágokkal volt szépen feldíszítve, melyet a hivök zsúfolásig megtöltöttek. Az ün­nepélyen az egyházmegye részéről S z e g e d y Antal egyházmegyei főgondnok vett részt. A hálaadó imát és egyházi szónoklatot Póto r Elemér s. lelkész tartotta, hatalmas szép be­szédben emlékezvén meg az ünnep jelentőségé­ről. A németi ref. dalárda S a j a Sándor kántor vezetése alatt énekelt szépen betanult egyházi éneket. Az örömünnepély a Kossuth-kerti kioszk ban vasárnap este érdekes válogatott műsorral tartatott meg, oly nagy számú közönség jelen­létében, hogy a Kioszk tágas termében is alig tudott elhelyezkedni. A katonazenekar nyiránya után dr. Fejes István olvasott fel ; s ötletek­ben gazdag, humoros tárgyú felolvasása nagy tetszésben részesült. Ezután a honvédzenekar játszotta, „Jó éjt galambom“ darabját, melyből különösen a szép fuvolaszóló ragadta meg a figyelmet. Osv áth Gedeon Vili. o. tanuló a „Szökevényét szavalta sikerültén. Művészi él­vezetet nyújtott ezután R. Kovács Laurának szavalata, ki ez alkalommal Petőfi: „Bolond Istók“-jának kitűnő előadásával igazo'ta be azt a művészi szép sikert, melyről országszerte ismeretes. Osv áth Erzsiké aratott még szép sikert a „Savoyard fiu“ ez. költemény szavalá­sával, majd a Méder Mihály, Markos Imre, Veress Lajos és Havas Miklós vonósné­gyesük kelte.tt tetszést a nagyobb zeneigéuyü közönségben. A gazdag változatú műsort A Kovács Bella zárta be a honvédzenekartól kisért pompás énekszámaival, melyeket, a kö­zönség alig győzött elégszer megismételtetni. A kisasszony nővérével együtt előadást rendeznek ma este a Kioszkban. A honvédzenekar befejező száma után az ifjúság az Oláh Feri zenéje mel­lett tánezra perdült s vigan járta reggelig. Az örömünnepély jövedelme a 750 koronát mégha ladja, mi jelentékeny eredménynyel járul hozzá az orgona-alaphoz, melynek czéljára az ünne pély rendezve volt. * Felolvasó estély. A „Szatmár-Németi Iparos Ifjak Köre“ 1901. junius hó 9-én saját otthona helyiségében felolvasó estélyt rendez. Kezdete este fél 8 órakor. Ülőhely személyen-1 kint 50 fillér. Műsor: 1. Felolvasás a Rózsa ; Károly féle pályaművekből. Felolvassa : Szabó Lajos e. t. 2. Szavalat. Előadja : Kerekes István ■ c. r,. 3. „Hypnotiz.mus“ dialog. Előadja: Czé- ■gényi Mariska k. a. és Szilágyi József e. t. 4. | Felolvasás a Rózsa Károly-féle pályamüvekből. I Felolvassa: Márton László e. t 5. Monolog. Előadja: Sáfár Erzsiké k. a. 6. Férfi négyes | Előadják : Pongrácz Lajos, Hóty Imre, Kozma Károly és Stibly Lajos urak. 7. A Rózsa Károly ur által adományozott1 pál.yadij odaítélése és j átadása. * A szatmárnémeti ev. ref. főgimnázium junius 9 én, a délelőtti istenitisztelet bevégezte után tartja ének és zenevizsgálatát s ezzel kap csoiatban a főgimu. kebelében fennálló „Köl- csey-Önképzökőr“ nek záró ünnepélyét, mely­nek műsora a következő: L. Honfi-bucsu. Elő­adja a főgimu. énekkar. 2. A mama kedvencze. Vig mosoly Rudnyánszkytól. Szavalja Kürti József VIII. o. t. 3. Eredeti magyar toborzó Serly Lajostól. Előadja a fógimn. zenekar 4. Titkár évi jelentése a lefulyt önképzőköri esz­tendőről. Tartja Berky Lajos önk. titkár. 5. Gőzhajón. Előadja a fögimn. énekkar. Bncsu beszéd. Tartja Osváth Gedeon önk. alelnök. 7. Tornaiuduló. Előadja a fögimn énekkar. 8. Ju­talmak kiosztása. Minthogy meghívók nem bo­csáttatnak ki, ezúton hívja meg az érdeklödő- j két az intézet igazgatósága és ifjúsága, * II. Kovács Laura és Kovács Bella mü- | vósznők vasárnapi fellépte, mely a németi ref. templom orgona javára történt, meggyőzhette a közönséget arról, hogy nevezett szereplők a művészet előkelő színvonalán állanak, s megfe- j leltek ama várakozásnak, mely országos hirük- | hoz méltán fűződik. R. Kovács Laura és Bella ma este újólag fellépnek a Kossuth-kerti kioszk­ban ; ez alkalomra a t. közönség érdeklődését és támogatását újólag felhívjuk. Margit-crém. Kevés hölgy van az ország­ban, ki Földes Kelemen hires aradi gyógyszerész ezen kiváló arczkenöcséc ne ismerné. Úgyis az összes szépítő szerek között a Földes féle Mar- git-króm örvend a legnagyobb kelendőségnek, | mert teljesen ártalmatlan, sem higanyt, sem ólmot nem tartalmaz, a bőr mindennemű tisz- ‘ tátalanságát, szeplöt, pattanást stb. néhány nap alatt eltávolítja és az arcot széppé, üdévé vará­zsolja. Nagy tégely 2, kicsi 1 korona. Kapható a készítőnél és minden gyógyszertárban. Után­zatoktól óvakodjunk. * „Eltűnt úri leány“ czimen lapunk 42 ik szárm hírrovatában U. Ágnes urhölgy nevével kapcsolatban a m.-szigeti rendőrkapitányi hiva­talnak egy Szatmárra intézett köröző sürgönye alapján rövid közlemény jelent meg. Nevezett urhölgy édesatyja, Újhelyi Árpád ur szer­kesztőségünkben megjelent s maga részéről an­nak a kijelentésére kért, föl minket, miszerint a leányának, U. Ágnesnek eltűnésére vonatkozó ügy merő koholmány és roszakaratu, rágalmazó szándék bál eredhetett, mert leánya a mondott időben bár tényleg elutazott, de ez az utazása annyira azó tudomásával történt, hogy leányát a vasúti állomásig ki is kísérte. — Jelenleg Új­helyi Árpád ur abban fáradozik, hogy a merő­ben koholt ügynek eredeti forrását ki nyo­mozza s a családja szeplőtlen jó hírnevére utazó egyénnel szemben elégtételt szerezzen. — A magunk részéről teljesen értjük az atya méltó felindulását s őszintén kívánjuk, hogy az ere­deti forrásnak mielőbb nyomára jővén a kohol­mány bűnös szerzőjét leleplezze s a megfelelő elégtételt megszerezze. * A közönség köréből. A hegyi vasút megbotránkoztató viselt dolgai számára már a helyi lapoknak álaudó rovatot kell tartamok, mert a panaszok a vonatra hallatlan reudetlen- ségü közlekedése és a publikum tervszerű bosz- szantása miatt napról-napra nagyobb és nagyobb számban növekednek. — Valóban azt kell hin­nünk, hogy a vasút igazgatósága, melynek a részvények érdekében arra kellene ügyelnie, hogy a közönség mindjobban megszeresse, igénybe vegye ezen a városnak óriási áldoza­tába került vasutat, ma már a gyök'rés rend­szer változást követelő állandó felszólalásait figyelembe sem veszi s nem hajlandó az üzlet­vezetőségben uralkodó afrikai állapotoknak vé­get vetni. Azonban tessék jól megjegyezni, a botnak két vége vau s a vakmerő kihívásokra a közönségnek is van egy kitűnő ütő hártyája, t. i a vasúton való hegyi kijárás beszüntetése. Sőt már sokan vannak, kik kijelentették, hogy a hegyi vasúton többé nem járnak, mert nem akarják magukat kitenni méltatlan támadások­nak a személyzet rés'.érő', másfelől gyalog rö videbb idő alatt teszik meg az utat, mint a kis vonaton. Odáig züllött már a soha be nem tar­tott menetidő, hogy a hegyről a városba jutás­hoz két óránál több kell. Ami pedig itt-ott,- különösen a móutelepen innen való tologatások­kal történik, az őrült dolog. A múlt vasárnap is éppen egy félóráig játszottak a vasúti urak és tolószkodtak és a j át ó k ekkora óriási arányai annyira megijesztették a sanyargó s a végsőig kínozott utasokat, hogy 20 pereznyi türelmes várakozás után nők, gyermekek, férfiak a sötétben útra keltek, hogy végre miután 9 órától a hegyi vasút szörnyűségeinek vérlázitó boszantásait csendesen tűrték, éjfélre ottho­nukba juthassanak. — A kezelő személyzet az újságokba való kiírás fenyegetéseire nevetve igy válaszol: „Csak annyi baj legyen“ ! Vájjon kitől kapják ezen emberek utasításukat ? — A diák majálisra külön vonatot vett a rendezőség, — bizonyosan azért, hogy a kiránduló ifjak s kísérői mielőbb a helyszínére jussanak. Az üz­letvezetőség a külön vonatokért járó pénzt fel­szedte s aztán a külön vonatokat a Kis-Lippán menet és jövet háromnegyed óráig várakoztatta, hogy a rendes vonatok a hegypiaczi állomásra és -lói csatlakozzanak, igy történt, hogy a diákok fél 12 órakor érkeztek az erdőbe, hol megbotránkozással tárgyalták egész nap a tör téliteket. Kjjel fél 12 helyet fél 1-kor indult a csonkási vonat Szatmárra, tehát egy óra késés­sel. Pedig ez a majális csak jé) — sőt kitűnő üzleti forgalmat csinált ugy-e ? Cserébe tehát egy kis pontosságot megérdemelt volna a közönség, a hegyi vasút e martirja. Mivel s>m az igazgatóság sem az üzletkezelőség nem akar törődni a közönség jogos követeléseivel,- nagyobb baj és veszedelem kikerülhetéso czóljából, a városi hatósághoz,mint a r. t. fő-fö és első sorban érdekelt, tagjához fordulunk pa­naszunkkal és kérjük, hogy a féktelen és min­den bírálaton alul álló emez állapotok magszün­tetésére a legilletókesebb helyen tehát a minisz­tériumi főfelügyelőségnél tegye meg haladékta­lanul a leghatározottabb lépéseket. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Lap kiadótulajdonos: Litteczky Endre. Van szerencsém a n. é. közönség becses tudomásására hozni, hogy Árpád—Utcza 22—ik sz. a. Boross Miklós ur házában a Zommer Károly-féle ház álelleneben egészen uj onnan, berendezett mészáros- és hentes üzletet nyitottam, a melyben a legjobb minőségű és tisztán kezelt húsokat a következőképpen árusitom: 1. rendű marha hús 44 kr. * füstölt szalonna 64 kr. 11. „ marjia hús 34 ♦ paprikás szalonna 68 n sertés hús 40 ♦ I. rendű zsír 60 n borjú hús 48 ♦ II- , . 48 n bárány hús 40 ♦ háj 55 » O szalonna 56 ♦ tepertő 52 n uj szalonna 50 ♦ Kérve a nagyérdemű közönség b. pártfogását maradok teljes tisztelettel SCHOLTZ EMIL mészáros és hentes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom