Szamos, 1900. november (32. évfolyam, 88-96. szám)

1900-11-01 / 88. szám

ívieneKiei a „számos" iyuu. évi öö-ik szamanoz. újdonsággal jött hozzánk a székesfehérvári szín­házat négy szezonon keresztül vezető igazgató és mi nem tudjuk eléggé őt méltányolni, pár tolni és buzdítani. Elismerjük, hogy a színtár­sulatnál jobb Szatmárou alig volt, estéről estére tapasztaljuk, heg}' minden szerepkörnek kifo­gástalan képviselője van, — mégis a közönség az, mely ennyi áldozatkészséggel.szemben úgy­szólván elzárkózik. Kénytelenek vagyunk ezeket ismételten hangsúlyozni, mert a héten szinreke- rült pompás újdonság, amelynek sikeréről szá­molunk be, fokozott mérvben juttatja eszünkbe a müpártolás e nagy hiányát. Az Asszonyrege- ment szövegét, az orfeum világból ismert Ro- zenozveig zeuésitette és ebben az eredeti for­májában került a köszinházak színpadjára is. Csupa kedélyes cuplé-zene, vig, szórakoztató és úgy simul, a pajzánsággal megirt szöveg­hez, mint a fényes costümök, szebbnél-szebb egyenruhák az előadók csinos termetéhez. Az előadás leike Szalóczy Irén, a kitűnő soubrett, akinek minden mozdulata, táncza, kupiója való­ban maga a báj, a kellem. Bravourös csárdás- tánczát, melyet a szabadon hagyott hosszú kard­jával a kar kíséreté vei ad elő, megirigyelhetné a. legsnájdigabb dragouyos főhadnagy, a fran- cziául előadott kupié pedig becsületére válnék egy igazi franczia chansonettnek is. Kapott is annyi tapsot, amennyi csak kitellett ettől a mi hideg közönségünktől. Szalkay a darabban Man­del Móni szerepében jeleskedett és egy kópiájá­ért viharos és lelkes ováczióban részesült a nemcsak kitűnő igazgató, hanem a kiváló kémi­kus. Hetényi is pompásan játszik egy bolondos szerepet és állandóan derültségben tudja tartani a kedélyeket. Kisebb szerepeikben felemlítjük Holéczy Ilonát (a nő hírlapíró és hadi tudósitó), Kalmárt .(huszár kapitány) és megdicsérjük a kart, amelyben ez estéken az elsőrangú tagok is resztvettek, igy Rétbi Lina, a társulat kolo ratur-ónekművósznője, Jás/.av Mariska, az ope­rettek és népszínművek tehetséges naivája, Pálfy Mariska, Szegedy Zelma, Göőz Aranka stb. stb. Kedden a darabot bérletfolyamban megismétel­ték, elég szép ház előtt és azt hisszük, még többször is előveszik. A hétfői előadásról „Rocambol“-ról csak annyit jegyzünk meg, hogy kár ilyen nehéz fárasztó darabbal foglalkoztatni a drámai sze­mélyzet első rangú tagjait. Az előadás egyéb ként igen jó volt. Holéczynak és Kalmárnak sok tapsban és elismerésben volt részük. ni i (Lij&i UkS jivtiiüiiiuij y vili Rovatvezető: Poszvék Nándor, egyl. titkár. Egyesületünk titkári hivatalában a követ­kező füzetek egyesületünk tagjainak esetleg a posta költség előleges beküldése mellett postán is ingyen megküldetik : 1. Zigáuy Zoltán és Baross Károly „A pin- czeszövetkezetekről.“ A földmivelésügyi m. kir. miniszter kiadványa. Ugyanez tót nyelven. 2. Dr Győry István „Utasítás a gyümöl­csök szedésére, csomagolására és szállítására.“ 3. „Az élelmi czikkek kezelésére, csoma­golására és szállítására vonatkozó utasítások.“ Kiadja A Magyar Gazdák Vásárcsarnok Ellátó Szövetkezete. 4. M. kir. áll. Rovartani Állomás. „Útmu­tatás a szőlőmoly (Cochylis ambiguella) és szőlő iloncza (Tortrix pilleriana) irtására.“ Kiadja a m kir. főldm. miniszter. 5. „Hirdetés az állami szőlővessző szapo ritó és oltvány telepeken termelt szőlövessők és szőlőoltványok eladása tárgyában.“ Kiadja e főldm. m. k. miniszter. 6. Utasítás a szőlőellenségei által megtá­madott növényrészek és a talajt okozó növényi vagy állati ellenségek megszedósére, csomago­lására és beküldésére.“ Kiadja a földm. m. kir. minister. 7. A szatmármegyei Gazd. Egyesület által rendezett „Gazdasági előadások.“ 1899. 8. Jablonszky György „A szőlőmivelésről.“ Szatmárm. G. Egyes. II. kiaványa. 9. „Téli gazdasági előadások az állatte­nyésztés köréből.“ A Szatmárm. Gazd. Egyes. III. sz. kiadv. 10. „Különféle tárgyakból tartott téli gaz­dasági előadások.“ A Szatmárm. Gazd. Egyes. IV. sz. kiadv. 11. „Útmutatás a gyümölcsfák kártékony hernyóinak irtására.“ a. földmiv. miniszter ki­adványa. A következő kiadványok ugyancsak tit­kári hivatalunkban az alább jegyzett árakon kaphatók : 1. „Útmutatás a-szőlőművelésre különös tekintettel a filloxera által elpusztított szőlők felújításának előmonditásáról szóló 96 : V. t. ez. végrehajtására 143 ábrával, 262 rajzzal. A f'öld- mivelésügyi m. k. miniszter kiadv. Ara 1 kor. 2. „Útmutatás a must és bor okszerű ke­zelésére kisebb birtokosok számára.“ 27 ábrával. Irta dr. Csanády Gusztáv. A földmiv. ügyi m. kir. miniszter kiadványa. Ara 40 fill. 3. „Rét és legelő mivelés gyakorló és ta nuló gazdák részére.“ A föleim, m. kir. minisz tér megbízásából irta Károly Rezső. 106 ábrá­val. Ara 1 kor. 4. „A fatenyésztés különös tekintettel a községi faiskolákra és befásitásokra.“ A földm. m. kir. min megbízásából irta Molnár István. 91 ábrával. Árai kor. Szőlő oltvány és vessző eladás. A Szat­mármegyei Gazd. Egyesület szatmári szőlőtele­péről a f. évben a következő oltványok és vesz- szők eladók: I 2 éves gyökeres zöld oltás: Ripária Portalis alanyon Járdovány, Solonis ala­nyon Bakator és Rupestris Montikola alanyon v< gyes csemege. Készlet mintegy 600 drb. II. 1 éves. Gyökeres fás oltás: ára ezerenként 240 kor., Ripária Portalis alanyon: Bakator, Járdovány, Furmint, N.-Burgundi, Ka darka, Olasz Rizling, Erdei, Madeleine, piros és fehér Chasselas, Muscat Frontignón és Muscat Alexander. III. Sima zöld oltás ára ezerenként 130 kor., Riparia Portalis alanyon Bakator, Jár­dovány, Olasz Rizling, Erdei, Rakszőlő, N.-Bur­gundi, fehér és vegyes Chasselas, Madeleine és vegyes borfaj. Solonis alanyon Bakator. IV. Gyökeres amerikai vessző: Riparia Portalis 2 éves 50 kor., 1 éves váloga­tott 50 kor., I. o. 40 kor., II. oszt. 30 korona Rupestris Monticola 1. o 40 kor., II. oszt. 30 kor. York-Madeira 2 éves 30 kor. V. Sima amerikai vessző: Riparia Portalis, Solonis és Rupestris Monticola I. oszt. 16 kor, II. o. 8 kor. York-Madeira 6 kor. A Szatmárm. G. E. tagjai részére 20 szá­zalék árengedmény. Előjegyzések az átvétel ide­jének megjelölése és az ár 2o° 0-ának előleges be­küldése mellett az egyesületi titkárnál (Szatmár, a szokvány dijak számíttatnak, vagyis oltvány I és gyökeres vesszőért ezrenként 2 kor., sima vesszőért 1 kor. 20 fill. Jelentékenyebb árkedvezményt Egyesü­letünk utján a következő czégek ajánlottak : 1. Kühne Ede Mosony és Bpest gazdasági gépek után. 2. A m. kir. államvasutak gépgyára Bpest. Gazdasági — különösen cséplőgépek után. 3. Fairbanks mérleg és gépgyár Bpest. 4. Sack Rudolf (Propper Samu Bpest.) Gaz­dasági gépek és eszközök után. 5. Alpha Separator r. társaság Bpest. Tej- gazdasági felszerelések. 6. Schottola Ernő Bpest. Szőllészeti és pinczegazdászati eszközök. 7. Weiser J. C. Nagy-Kanizsa. Gazdasági gépgyár. 8. Ganz és Társa vasöntő és gépgyár Bu­dapest. 9. Rieger András gazd. gépgyár és vas öntöde N.-Szeben. 10. Első magyar Gépgyár Részv. társaság Budapest. 11. Pohl E. és fiai gazd. gépgyár, vasöntő és malomépitészet Szombathely. 12. Dolhai Petrovay György faiskolája N - Kürű. Széna eladás. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület ombodi csikólegelőjón megmaradt mintegy 70 mm. anyaszóna november hó 7-én szerdán d. u. 2 órakor Szatmáron az egyesület titkári hivatalában árverés utján legtöbbet ígé­rőnek el fog adatni. Hátralékos tagdíjak behajtása tárgyában okt. 24-iki ig. vál. ülésünk elhatározta, hogy azok felszóllitás, majd postai meg ázás utján szedessenek be. Kérjük ennélfogva a hátralékos tagdijakat, úgy szintén kint levő alapítvány kamatok és részleteket mielőbb beküldeni szí­veskedjenek, nehogy a postai megbízással feles­leges költséget okozni kónytelenittessüuk. Az apai állami ellemi iskola 500 db. 2—3 éves iskolázott eperfa csemetét ajánlott fel, me­lyet egyesületünk, tagjainak ingyen rendelkezé­sére bocsát. Tagdíj nyugtázás. Előbbi S99 900 Ossz. évekre. alapító koron a Múlt szám összege 98 170 1310 1578 359 Gyújtó Ferencz N.-Hodos 2 2 Összeg ........... 98' 17ÖTM2™T5Sb Ko Zllia Zsigmond, e. pénztárnok. HÍRROVAT. * A reformáczió emlékünnepélye e nap emlékéhez méltó kegyeletessóggel ment végbe tegnap az ev. ref. templomban és az ev. ref. főgimnáziumban. A templomi istentisz­telet 9 órakor a templomot teljesen be­töltő nagy közönség jelenlétében B i k i Károly esperes szép imájával kezdődött, melyet egy férfi quartette éneklése követett. A magasan fölszárnyaló megható ének előadásában részt vette':: Dr. Vajay Imre, Márton Lázár, Hodossy Laj , Markos Imre, Hajdú Károly és Veress Lajos orgonakisérettel. Ennek elhangzása után Os' th Elemér ref. főgímu. tanár mondott alkalmi beszédet. Feukölt gondolatai, nemes szó­noki heve és beusőséggel teljes beszéde a kö­zönségre mély benyomást tettek. Az ünnepély emelésére közreműködött egy nőkből és férfiak­ból alakított vegyes kar, szépen betanult éneké­vel, melyet dr. Vajay Imre vezényelt, Veress L orgonául kísért. A szép templomi ünnepély után a közönség egy része s a főgimn. tanuló ifjúsága a főgimnáziumban gyűlt egybe, hol Bagó thai Sámuel tanár imádkozott Reg ó- czi Sándor tanár pedig emlókbeszédet tartott, eleven és beható históriai érzékkel világosítván meg a reformáczió nagy jelentőségét. Kürti Vili. o. tanuló Szabados Ede tanár eszmékben gazdag és meleghangú ódáját szavalta. E szép ódát lapunk tárczarovatában közöljük. A fő­gimn. ifjúsági énekkar az ünnepség kezdetén és végén Tar Károly énektanár vezetése mellett méltó sikerrel járult hozzá e nap emlékének megünnepléséhez. * Felsőbb hatósági gyors intézkedés. A helybeli ev. ref. egyház részéről Hodossy Lajos ] ev. fef. s. lelkész f hó 30-án az iránti kérelmet ref. vallásu tanulókat a reformáczió emlékünne­pélyére bocsássa el. Ratkovszki igazgató miután e kérelmet teljesithetőnek nem találta, Hodossy Lajos a vallás- és közokt. minisztertől távirati lag kérte az engedély kieszközlésót. A távirati kérelem gyorsan nyert elintézést, mert a kath- főgimnáziumi tanulók az ünnepélyen teljes szám­ban részt vehettek. * Tiszti szemlék. A m. kir. honvédség és közöshadsereg kötelékébe tartozó tartalékos tisz­tek ellenőrzési szemléje ez évben nov. 5-én hét­főn fog megtartatni. * Előléptetések a honvédségnél. A király őfelsége a szatmári 12. honvéd ezrednél Lovász Aladár és Újhelyi Károly hadapród tiszthelyet­teseket hadnagyokká nevezte ki; Balassa Já­nos hadnagy kezelőtisztet pedig a 13. honvéd- gyalogezredtől a szatmári 12. honvédgyalogezred törzséhez főhadnagy kezelőtisztté léptette elő. * Kinevezés. Az igazságügyminiszter Csics Lajos török-kanizsai kir. járásbirósági aljegyzőt a szatmárnémeti kir. törvényszékhez jegyzővé ; — a pénzügyminiszer Kelemen Béla szatmári adóhivatali gyakornokot a n.-bányai kir. adó­hivatalhoz adótiszttó nevezte ki. * A katonák esketése. Az ujoncz katonák ünnepélyes eskütétele ma ment végbe reggeli 8 órakor a Ferencz József laktanyában. A honvé­dek és közös katonák együtt esküdtek. A tábori sz. misét a laktanya udvarán felállított sátor­ban dr. Fechtel János tanár, tábori lelkész mon­dotta. Mise után pedig a katonákhoz buzdító alkalmi beszédet intézett. Mise alatt a katonai zenekar játszott. Délben a tiszti étkezőben fé­nyes ebédet adtak a tisztek. •j* Lehotzky Jánosné emlékezete. Társa­dalmunk igen sokat veszített Lehotzky Jánosné elhunytéval. Ma a reális felfogás századvégi prózájában az emberek első gondja önmaguk, a saját féltett, gondozott érdekeik. A nemesebb eszmék szolgálata, a felebaráti erényeknek tét-

Next

/
Oldalképek
Tartalom