Szamos, 1900. november (32. évfolyam, 88-96. szám)

1900-11-01 / 88. szám

tekkel, áldozatokkal is való gyakorlása, az em- j berszeretet szeretetteljes gyakorlása csak ritkán felesi!lauó jelenség a hétköznapi élet sablonjai­nak szürkeségében. De éppen ezért, ha valaki­nek a lelke felül emelkedik az önösség itt-ott meghághatatlau korlátain, ha valakinek szive kincsei ragyogásukkal verőfényt, áldást hinte­nek a szegényre, s póldátadólag mutatnak az. letenre, a ki az ideálok kultuszát, a szeretet cselekedeteit is kötelességünkké tette e földön : szükséges, hogy annak sírja felett gyászolva rá mutassunk nemes lelkének gazdagságára, kin­cses tárházára. Lehotzkyné a szegéinek egyik védöangyala volt. Ezen oldaliírói csak kevesen ismerték, mert csendben osztá szót adományait. Asztala minden nap több szegény számára terítve volt. Ebben a társaságban étkezett és szeretett a; példás életű asszony, a buzgó kerosz- ténv nő. És a mit adott, áldásával, nyájas ked­vével osztotta ki Pénzt, ruhaneműt, ennivaló­kat, a mije volt. mindenből bőségesen juttatott. A templomból soha ki nem maradt s az oltárok dús adományaival voltak mindennap tele. A szé­kesegyházban függő, nagy és drága képek közül nem egy áldozó bőkezűségének fé^'es tanúbi­zonysága. A nőegylet tagjai között a buzgól- kodók buzgólkodójakóppen ad, gyűjt, áldoz, kéregét, alapit, s a 2000 koronából álló alapít­vány végig őrzi az egyletben áldott emlékeze­tét. Az Isten látta jótékony kezének munkáját s áldásával bőven elhalmozá. Boldog volt szép családjában, melyet virágozva hagyott hátra; boldog volt a városi társadalom közéletében, a hol osztatlan, mély tisztelet környezé;. boldog volt Istene előtt, kinek szivét, lelkét egészen odaengedé. Ilyen tiszta léleknek e fildon neve csak áldással lehet emlegetve, ott túl pedig bi­zonyára ragyog neki az örök viügosság fé­nyessége Dr. F. * Ebéd Uray Gézánál. A távozó) Ludmann ezredes tiszteletére Uray Géza ügyvéd, társadal­munk egyik vezérfórfia, f. hó 28 án fényes ebé két adott, melyen nagy társaság vett részt. A házigazda a távozó ezredesre emelt poharat, dr. Eechtel János az ezredes családjóit köszön tötte fel. A tósztokra az ünnepelt raeghatottan válaszolt. A társaság kedélyes hangulatban az esti órákig maradt együtt. Ludmann tegnaposte utazott fel Budai estre, uj állomáshely ére. * Hivatal vizsgálat. Gróf Hugonnai Béla főispán múlt hó 26. és 27-én hivatal vizsgálatot! tartott a szatmári főszolgabírói hivatalnál. * A magyar keresztyénség 900 éves év­fordulóját a helybeli kir. kath. főgimnázium no j- — . ' «=»—1-----------------------*■ ta rtam. * Dalestély A dalegylet a tél folyamán Hoffman meséinek 1-sö felvonását egészben elő­adja. A próbák már annyira előhaladfcak, hogy a „Hoffman meséi “nek előadása a november hó közepén tartandó dalestély' program injába beilleszt­hető lesz, mely körülmény annak érdekességét nagyban fokozza A „Hoffmann meséi‘‘-nek solo részeit a következő urak éneklik: Hoffmann lesz dr Vajay Imrp, Miklós: Mondik Endre, Nathanael Márton Lázár, Lindorf: Ékkel Lajos, Hermann Hodossy Lajos, Luther csapiáros a ónás Béla. * A Vigadó építési ügye. A szálloda épitési ügyében értesítette a belügyminiszter a város közönségét, hogy a módosított tervezetet tárgyalás alá vette s rövid idő alatt érdemileg is fog határozni. Kijelenti azonban, hogy nincs kifogása ellene, hogy a régi törvényszéki épület már most lebontassák s az építkezéshez az összes előkészületek megtótessenek. * Kinevezés. A szatmárnémeti kir tör vényszék elnöke Timafy János erdődi kir. já- rásbirósági hivatalszolgát az első fizetési foko­zatba léptette elő. * Nagyasztal. Az Ezres szombaton este fél 8 órakor a Honvéd sörcsarnokban nagy asz­talt tart. * Fizetés emelés. Léfeer Antal városi er dész fizetés felemelése ügyében hozott közgyű­lési határozatot a belügyminiszter jóváhagyta. * Személyes pótlék. Biki Károly ev. ref. esperes lelkésznek kiváló érdemei elismeréséül a városi közgyűlés 60 > kor. személyes pótlékot szavazott meg. Ezen határozatot a belügyminis- ter jóváhagyta * A Széchényi Társulat által fenntartott óvoda vizsgája Udvariban a felügyelő bizottsági elnök, a szü ék, a helybeli iutelligentia s nagy szá­mú ; rdeklődő közönség jelenlétében folyt le f. hó okt. 28-án délután. Kádas Ida oki. ovo kis­asszony ez alkalommal is kitűnő jelét adta rá­termettségének. Szivnemesitő, értelmet fejlesztő egyes darabjait oty értelmes előadással s taglej­téssel adták elő zsenge tanítványai, hogy élve­zet volt hallgatni s folyton lekötötte a közönség figyelmét. Vizsga végeztével elnök röviden hang-, súlyozta ez intézmény magasztos czélját s azon missiót, melyet az itt hivatva van teljesíteni, s megköszönte a szülék nevében óvónőnek, elős- merést érdemlő lankadatlan szorgalmát s azon re­ményben, hogy itt e nemes intézmény állandó- sittatni fog, a szép ünnepély véget ért. Hajdú Albert ev, ref. lelkész, felügyelő biz. elnök. * Kongruamegállapitás. A cs.-bagosi lel­kész kongrnája 268 kor, 08 fill., a géberjéni 530 kor. 73 fill., a darnói 368 kor. 50 fi , a fül- pösi 280 kor 75 fillérben állapíttatott, meg. * Köszönet. A szatmári prot. felsőbb leány­iskola részére tiszt. Gulya György kö csei ev. ref. lelkész 19 k. 40 fillért gyűjtött s küldött be hozzám. Ez összeghez járultak: Medve Kálmán 10 kor özv. Teleky Lászlónó 4 kor Bónis Ká roly, özv. Oroszlányi Petemé, Szűk József, G11 l.ya György, X. Y. 1 — 1 kor. N. N. 40 fillér. Összesen 19 kor. 40. fill. Midőn ez összeget nyil­vánosan nyugtázom, úgy'a gyűjtő lelkész urnák, mint a kegyes adakozóknak intézetüuk nevében hálás köszönetemet nyilvánítom. Szatmir 1900 okt. 29. Biki Károly esperes. * Köszönetnyilvánítás. Dávid Suídoran.- szekeresi ev. ref. egyház lelkésze azev. ref. le Íny- iskola javára az esperesi hivatalhoz 4 koronát küldött. A nemes ügy érdekében hozott adomá­nyért az elöljáróság köszönetét fejezi ki. * Kisiklott a hegyi vasút. A múlt vasár­nap délben a hegyi vasút, a tnéutelep melletti átjárónál kisiklott. Mint a vizsgálat megállapí­totta, bűnös kezek köveket vertek be a kettős sin közé amelyen a déli vonatnak, mikor üresen jött le a hídfőhöz, három utolsó kocsija kisiklo' t. Emberben nem esett kár, a kocsikban is kevés kár esett, alig 150— 200 koronányi. A rendőrség s a vasút egyesült teljes erővel nyomozzák a tetteseket. A kisiklott kocsik visszahelyezését a sínekre nagv közönség nézte. Meghívó A batizi ev. ref. dalárda no­vember 4-ik napján tánczmulatságot rendez. Be- lépti-dij: személyenkint 1 kor. Családjegy 2 kor. 40 fillér. * A hóhér Szatraáron. Több fővárosi lap a szatmári testvérgyilkosság borzalmas drámá­jának végjelenetét igyekszik feleleveníteni, s azt jelenti a világnak, hogy Báli Mihály hóhér hét­főn reggel Szatmírra érkezett, hogy a Papp Bélára vonatkozó s ő felsége által helybenhagyott ha- illetékes helyről-nyert értesülésünk alapján Báli még nincs Szatmáron, s Papp Bélát még nem kötötték fel. * Villamos vasúti megálló helyek: 1 I Kossuth kerti végállomás kitérőjében. 2. A m. á v. pályaudvari hozzájáró utón átvezető kövezet ! gyalogjárójánál. 3. A Kossuth kerti gőz- és kád - fürdő bejáratánál. 5. Atilla utczai kitérőben. 5 ‘A Rákóczi utcza 20. (Kolozsvári puszta telek) számú háznál. 6. A színház előtt. 7. A régi tör vényszéki épületnél. 8. A Deák-tér 20—21. számú házak közt (Freund — Losonczi) 9. Eötvös-utczai és Deák-tér sarkán. 10. Kossutk-Lajos-utczán a rendőr laktanyánál. 11. 12. A Szamos hid két végén. 13 A számos dobi országút elágazásánál lévő korc-máuál. 14 A méntelep város felőli ■végén. 15. Szatmári gözfürósz állomáson. e Színi kerületek. A vidéki színészet- ren­dezése érdekéből gróf Festelich Andor a vidéki j színészet országos felügyelője tervezetet dolgo­zott ki, a mely szerint a magyar színészetnek több városban leendő állandósítását, továbbá két, vagy több város egyesítése által állandó j szinikerületek létesítését vette tervbe. Állandó színház lenne 4 városban s alakíttatnék 18 kerü­let. Ezenfelül adatnék 5 kisebb színtársulat részére engedély' nagyobb területre, vagyis azon városokban és községekben, a melyek egyik kerületben sem osztattak be. Városunk a 16-ik kerületbe lenne beosztva s’e kerületben tartoz­nék Nagy-Károly, Nagy-Bánya, Zilah, Szilágy- Somlyó. A szinügyi bizottság f. é. október 29-én tárgyalta a tervezetet s kijelentette, bogy a kötelező s unikerületek felállítását szükségesnek tartja, de csak úgy, ha az természetes alapokon Szerveztelik ; mert a szinikerületek megalakítá­sánál figyelembe kell venni, bogy a szintársn lat megélhetése minden körülmények között biztosítva legyen. Már pedig a tervezett beosz­tás mellett, kivált nyáron, a színtársulat meg­élni nem képes Leghelyesebben a következőleg volna a kerület összeállítandó: Szatmár, M.- Sziget, Nagy-Károly, Nagy-Bánya, Beregszász és Munkács, mig Zilah és Szilágy-Somlyó Deés- hez csatoltatnek. Ez esetben Debreczen állandó színházzal bírna, vagy pedig Nyíregyháza hoz­zácsatolásával képezne egy kerületet. Ez érte­lemben a szinügyi bizottság a tervezet megvál­toztatását fogja kérni. * Katonazene a katonai gyakorlótéren. Kedden délután a honvódzenekar a hidontuli katonai gyakorló térre vonult, hol az ujonczok talpa alá hozta a marsot. Ugyanis a 4 hét óta kiképzés alatt levő honvédek és közöshadsereg­beli ujonczok ma d. e. tették le az esküt, mely után diszelvonnlás volt, ezért próbáltak kedden katonazene mellett masírozni. * Vörösmarty Mihály születésének 100 ik évfordulóját Szatmárog is méltó ünnepséggel fog­ják megülui. Első sorban is a kath. kaszinó vá­lasztmánya határozta el, hogy az egyházmegyei irodalmikörrel együttesen rendez ünnepélyt a C/.eczil-egylet dísztermében nov. 25 én. Ez alka­lommal Jaskovics Eerencz főgimn. tanár Vörös martyról ölvas fel. A dalegyesület tagjaiból ala­kult dalárda a Szózatot énekli. Ezenkívül lesz még zongora és külön énekszám is. A hely­beli kir. fögimn. kebelében fenálló . Kazinczy- öuképzökör“ is nagyszabású ünnepséget rendez a költőkirály emlékének. * Vivő-tanfolyam. Lovag zoluai Zolnay Viktor oki. vívó mescer városunkban nov. hó 15-én vivó-tanfolyamot nyit. A tanfolyam hat hétig fogtartauiós dija 15 frt. Zolnay vivómes- tert két évvel ezetőtti működéséből márismerik városunk vívói és csak jót mondhatnak fe­lőle, mert kiváló iskolája és tanítási módszere a legjobbak kő zó tartozik Felvételre való je­lentkezések a szerkeztőségiinkben lévő aláírási ivén eszközölhetök ; ugyanitt bővebb feivilágosi tás is nyerhető. * „R. Phwaagner Wien.“ Ez az ékes né­met felírás díszíti a villamos vasút megálló helyeit jelző oszlopok alját. Ebből azt következ­tetjük, hogy a nevezett jelző oszlopok- nem a magyar ipar termékei. Megbotránkozással vesszük tudomásul, hogy a magyar kereskedelmi minisz­ter rendeletéit a hazai ipar pártolása tekinteté­ben igy vette figyelembe a vasutat építő válla­lat. Ma, mikor a gyújtóiétól elkezdve minden iparterméket megtalálhatunk idehaza, megfogha­tatlan előttünk, hogy miért mentek a jelzőosz­lopokért Wienbe. Várjuk a villamos vasutat építő vállalatnak ez ügyre való felvitágositását. * A számok. Ezzel a - tiz számjegygyei: 0, is a millióknál fontos szerepet játszik. Mintha csak intené az embert, hogy sokszor egy cse­kélységen nagy dolgok fordulnak meg. [gy sok ember lehetett volna talán gazdag ember, sőt milliomos, ha egy csekélységet mogszerzett volna magának, mikor osztálj'sorsjegyet vásárolt, a mi azonban sok ezer boldog nyerőnek alapította meg és ez az : hogy vásároljon osztálysorsjegyet Lővinger Józsefnél Szatmár, Deák-tér 22. Húzás j már november 15. 16-án. Sorsjegyek árai : egész 6 frt., fél 4 frt., negyed 1 frt. 50 kr., nyolczad 75 kr. Ugyanott kapható állami sorsjegy drbja 2 frt. főnyeremény 200000 korona. * Osztály sorsjegyet vásároljunk a M. K. fötőzsdében, hol pontos kiszolgálat mellett az esetleges nyeremények azonnal kifizettetnek. Árverési hirdetmény. A „Gazdasági és Iparbank" részvénytársaság azon zálogtárgyakat, me Ivek 1900. évi szeptember hó végéig esedékessé váltak és nem rendezhettek, 1900. évi november lió 8-án délelőtt 9 órakor és diiutan 3 órától folytatva nyilvános árverésen, bent az üzlethelyiségben el fogja adatni A kezelőség. Felelős szerkesztő: Dr, Hantz Jenő. Lapkiadó tulajdonos: Litteczky Endre.

Next

/
Oldalképek
Tartalom