Szamos, 1900. november (32. évfolyam, 88-96. szám)

1900-11-01 / 88. szám

Jegyzőkönyv Felvétetett Szatmáron, 1900. október 24-én, a Szatmár- megyei Gazdasági Egyesület VII. igazg. választm. üléséről. Jelen voltak: Domahidy Sándor, Szerda­helyi Ágoston alelnökök. Böszörményi Károly, Domahidy Ferencz, Isaák Dezső, Kende Zsig- mond, Pethő György, Svájczer Gábor ig. vál. tagok, Isaák Elemér rendes tag és Poszvék Nándor titkár. Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket, üdvözli a megjelent tagokat s megnyitja az ülést. Múlt ülés jegyzőkönyve felolvastatván, meg jegyzés nélkül hitelesíttetik. 131. Az Elnök előterjeszti, hogy' dr. Da­rányi Ignácz földmivelésügyi m. k. miniszter urat a mezőgazdasági érdekek védelméért ért támadások alkalmából egyesületünk által a mi­niszter úrhoz intézett feliratra őnagymóltósága az egyesület alelnökéhez a következő választ intézte: Duna-Örs, 1900. aug. 16. Nagyságos Alelnök ur ! A szatmármegyei gazdasági egyesület f. évi augusztus 8-án. go], sz. a. hozzám intézett ép oly nagybecsű, múlt lekötelező szives megemlé­kezéséért fogadja a tisztelt Egyesület hálás kö­szön etem nyilvánítását azon kérésem kapcsán, hogy engemet továbbra is hathatós támogatásában és szives bizalmában rés'íesitni méltóztassék. Fogadja nagijságod tiszteletem őszinte ni/il- vánitását. Darányi Ignácz mc k. Az ülés örömmel veszi a választ tudomásul elhatározván, hogy azt teljes szövegében jegyző­könyvbe iktatja. 132. Titkár előterjeszti, hogy a földmive­lésügyi m. kir, miniszer ur a következő füzete­ket megküldte : u. m.: árverésre kerülő állami tény észlovak jegyzékét; a központi szőlőszeti kísérleti állomás közleményeinek első füzetét, a mezőgazdasági munkabérek Magyarországon 1898-fcau ; Magyarország lótenyésztése franczia nyelven megjelent kiadványát; szőlővesszök és oltványok tárgyában kiboosájtott rendeletét; Ausztria és Magyarország között az állatforga- j lom szabályozása ; a világ 1900 évi gabonater­mése és fogyasztása czimü kiadványait. Az ülés köszönettel veszi a kiadványokat, j elrendelvén, hogy azok az egylet könyvtáré- j ban elhelyezendők. 133. A földmivelésügyi m. kir, miniszter; ur rendelete az egerek pusztítása tárgyában tu­domásul vétetik. 133. Olvastatott a földm. m, kir. minisz­ter ur rendelete, mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd. gépeket fede -j zet hiányában nem engedélyezheti. — Ülés a í rendeletet sajnálattal veszi tudomásul. 134. Olvastatott a földm. miniszter ur ren­delete, mely szerint a téli tanfolyam tervezetet csak megszorításokkal és 1800 korona költség engedélyezésével hagyta jóvá. Ülés a rendeletet tudomásul veszi s a titkárt utasítja, hogy a tervezetet a rendelethez képest hajtsa végre. 135. A Pozsony megyei Gazd. Egyesület okt. 2—7-iki kertészeti kiállítására küldött meg­hívása annak idején a hivatalos közlönyben közé tétetvén, tudomásul vétetik. 136. Az O. M. G. E. igazgató választmánya úgyis, mint a gazdasági egj’esületek szövetségé­nek végrehajtó bizottsága okt. 29-én a Köztel­ken tartandó gyűlésén való részvételre állandó mandátummal Br. Véosey József elnök ur és Domahidj' Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni, felkéretnek, hogy e fontos ülésen az Egyesület képviseletében lehetőleg résztvenni szíveskednének. 137. A Biharmegyei Gazd. Egyesület a gabona határidőüzlet szabályozása tárgyában a képviselőházkoz intézett felirata, úgyszintén a Nyitramegyei G. E. a fentit támogató felirata, végre az Aradmegyei G. E.-nek a határidő üz let teljes megszűntetése érdekében intézett s hozzájárul's végett egyesületünkhöz is megkül­dött feliratai tárgyalásával megbizatnak Doma­hidy Sándor, Pethő György, Szeőke Barna és Poszvék Nándor titkárból áiló bizottság. Az át­iratok Szeőke Barna biz, tagnak azzal a kérés­sel adassanak ki, hogy véleményes javaslatát lehetőleg nov. 15 éig a bizottság elé terjeszteni szíveskedjék. 138. A titkár előterjeszti a tenyészkancza díjazást rendező bizottságnak az okt. hó 24-ikán tartott díjazásról szóló jelentését, melyből ülés megyei lótenyésztésünk fejlődését örömmel is­meri fel. A 260 korona költségről előterjesztett elszámolást tudomásul veszi. 139. A titkár előterjeszti a lóversenyt ren­dező biz. az okt. 30-iki lóversenyről szóló je­lentését ; ülés, a versenyügy nagyarányú fejlő­dése fölött örömét fejezi ki, de minthogy az elszámolás szerinti 911 kor. 23 fill, tiszta jöve­delem egyes tételei még be nem folytak, kéri a bizottságot, hogy ez elszámolás vegleges jóvá­hagyása czéljából az elszámolást a, tételek teljes befizetése után következő ülés elé terjeszteni szíveskedjék. Amidőn a szép eredményért a bizottságnak elismerést és köszönetét szavaz, egyúttal fel­kéri a bizottságot, hogy a versenyügy érdeké­ben a további intézkedéseket is megtenni s a jövő évben rendezendő versenyre a tervezetet előkészítve beterjeszteni szíveskedjék. 140. Svájczer Gábor ur az állattenyésztési szabályrendelet tárgyában javaslatot terjeszt elő, mely szerint nem mint eddig, csak azon magán­mének vezettessenek elő szemlére, melyekkel másoknak is fedeztetni akarnak, hanem a meg nem felelő magán ménekkeli nehezen ellenőriz­hető fedezéssel űzött s lótenyésztésünknek sok kárt okozó visszaélések megszüntetése czéljából minden méntulajdonos köteleztessók ménjét, vagy ménjeit az évente tartandó szemle alkalmával a vizsgáló bizottság elé vezetni. Többen hozzászólva a kérdéshez méltányol­ják a magán mének hágatásáva! űzött vissza- j élések szigorú ellenőrzésének szükségességét s j ülés elhatározza, hogy megfelelő intézkedést kérve jelen jegyzőkönyvi kivonatot a vármegyei , alispán úrhoz felterjeszti. 142. Sziebert Endre debreczeni gazdasági : tanintézet III-ad éves növendékét az Első Ma- 1 gyár Általános Biztositó Társaság ösztöndíjára ajánlja. 143. Titkár előterjeszti az apai állami elemi iskola kérvényét 400 drb. nemes oltvány és 100 drb. Ripária Portalis vessző iránt, viszont fel­ajánlj 500 darab 2—3 éves iskolázott eperfa csemetét Ülés az oltványok és veszők ingyen kia­dását engedélyezi, a viszont felajánlott eperfa csemetéket elfogadja s ingyen kiosztja. 144. A szőlőtelepről eladásra kerülő vesszők árát ülés a következőkben állapítja meg: gyökeres oltás ezre ...... 240 k. sima zöldoltás ezre ..........................140 „ gy ökeres amerikai vessző ezre 2 éves 50 frt. I. o.......................................40 „ gy ökeres amerikai vessző ezre II. o. 30 „ sima amerikai vessző ezre I. o. . . 16 „ » » n ' n -ü* *-*■ • • v egyesületi tagok 20 százalék árkedvezményt élveznek ; előjegyzések csakis 20 százalék előleg lefizetése mellett fogadtatik el ; csomagolás és vasútra szállítás szokvány szerint. 145. Uj tagokul felvétettek : Nagy Zsig- mond gazdáik. Czégény-Dányád rendes, Dara­bán Simon gazd. Udvari, Darabán Péter gazd. Udvari, Csűri Gedeon gazdálkodó Lázári, Ifj. Baumgartner János gazdáik. Fény (u. p. Nagy- Károly) évdijas tagok. Elhalt Mózes Ferencz rendes tag helyett felvétetik Mózes Mór földbirt. N.-Gécz rendes tag, elhalt Kovács Ruben helyett Ifj. Kovács Lajos gazdálkodó Ér-Körtvélyes évdijas tag. A tagok jelenlegi létszáma eszerint 58 ala­pitó, 263 rendes, 278 évdijas tag, összesen 598. 146. A felgyűlt tagdíj hátralék befizetése először hivatalos közlönyben szorgalmazandó, zá­ros határidőig be nem érkező tagdijak megbí­zás utján szedendők be, a be nem váltott meg­bízások pedig bírói behajtás végett ügyvédnek adandók át. Több tárgy nem lévén, elnök a jelenlevők szi­ves érdeklődését megköszöni s berekeszti az ülést. Színészet. (Az asszonyregiment) a Magyar Színház­nak, most is műsoron levő látványos operettje került színre szombaton és vasárnap emelt hely­árakkal, eléggé szép számú közönség előtt. Hogy az Asszonyregiment előadása, milyen élvezetes volt, azt csak az tudhatja, aki megnézte. Szal- kay direktor nem is nekünk való ember. Óriási színtársulattal, gyönyörű díszlettel, egy csomó Vagy álomlátás ott is ami kincsünk : Lelkünk hona a végtelen világ ! De hajh ! ha elvész porrá válik, szivünk Gyönyört mi érez? üdvöt majd mi ád! Vagy majd betelne lelkünk nagj' reménye: Hogy ott feléled, mi itt porba vész, A szív fölérez s újra ébredése, Nem a bú, a köny folytatása lész. Üzend meg hát a hulló falevéltől, Ki már alszol a cyprus-lomb alatt ! Jut-e hozzád a bú forró könnyéből ? Mely itt utánad úntalan fakad. Hull, hull a levél s amint hull az ágról, Halkal zizegve, súgja csendesen: Alszik! nem érez fel a sir porából, Ki ott pihen már! . . . álma végtelen. Vértessy Ida. Nem ezt vártain. . . Nem ezt vártam . • . De hát legyen igy Hogyha te már igy akartad ; Csalódásom im elsusogom Az őszi zörgő avarnak. Egy szót vártam, egy szót: „Jere már!“ S ez egy szóban az üdvömet; — Más jött helyette és e másból Felém kárhozat integet. Fonnyadt levél az őszi tájnak Hervatag, bus mezejéről . . . Mit gondoljak — kérdem sóvárogva — Mit gondoljak szived felől ? Lehervadt tán minden reménye, Mely virágzásnak indula, S azt akarod, hogy a szivemet Azt is temessem a búba ? Ha ezt: legyen! . . . Elsiratom mind Azt az édes, fényes álmet, Mely tündéri újakkal festett Elein egy uj menyországot. Elsiratom, el — --ha akarod, Hisz érted mindent megteszek, Meg még azt is, hogy egy élten át Csak temetek — csak temetek. (Majtis, 1900. okt. 18.) F. Varga Lajos. Hiába . . . Hiába haragszol te rám, Te, a szép beszédes. Hiába, — mert érzem én hogy : Haragod is édes . . . Hiába tűnsz el előlem, Csak látlak én mindég. A legsűrűbb setéiben is — Mikor nem is hinnéd. Hiába voln’ angyal szárnyad, S felrepülnél tőlem. Szárnyaidnak minden tolla Susogna felőlem. Oda is elkísérnélek, Fel, á magas égbe. S haragosan néznünk ott is, Az egymás szemébe. Óh, hiszen az iljmn harag, Édesebb a méznél. Ha haragunk komoly volna — > Soha rám se néznél. Hiába haragszol hát rám, Te, a szép beszédes. Hiába, mert érzem én, hogy: Haragod is édes . . . Lénárd Ede.

Next

/
Oldalképek
Tartalom