Szamos, 1900. február (32. évfolyam, 9-16. szám)

1900-02-15 / 13. szám

* A péuziigyi helyzet javulása. A mig az összes gazdasági sőt mercantil lapjaink is azzal kecsegtették a gazdákat,, hogy a búza ára tere mesen emelkedni fog s ezen állitásnak eléggé elfogadható támpontja volt a külföld rossz mi­nőségű s kis mennyiségű termése; másfelől azok a vészterhes felhők, melyek Transva! felett Csoportosultak ugyan, de nem lehetetlen, hogy j mennj'dörgő villámaik egyebütt is le fognak ütni; s még^a német birodalom, hogy az angol ipart lehetetlenné tegye — tiz év alatt összes j tőkéit saját iparvállalataiba fektetvén, minden készletet felhasznált s nagy mennyiségű állam­papírjainkat s más értékeinket piaczairól kiszo­rítván előidézője lett annak, hogy az oszt. ma­gyar hank rövid időközökben 4°/0-ról 6yo-ra szöktette fel a kamatlábot: addig a búza ára folyton hanyatlott s gazdáink keservesen csa lódtak reményeikben : A vidéki pénzintézetek, melyek a visszleszámitolási hitelt legolcsóbban a jegy banktól nyerik, kénytelenek voltak a vál tozott helyzettel számolni s szintén felemelni a kamatlábot. Nagyon sok fővárosi s még több vidéki pénzintézet szívesen használta fel a kí­nálkozó alkalmat nyereséges üzletek kötésére. A termelők — mig csak lehetett — vártak áruik eladásával; később szükségleteiket kölesönökkel fedezték; s nagy későn — mikor hiába való reménykedésüket belátták — kezdtek túladni áruikon, a hogy lehetett, A tömeges eladásokkal s egyébb külső viszonyok behatása következté­ben s mert a drága pénz nem volt eléggé ke­lendő : a pénz megbővült. Az osztrák magyar bank most már, hogy heverő tőkéit forga­lomba hozhassa, kénytelen volt a kamatlábot 41/2(,/0-ra mérsékelni. Városunk legrégibb idő óta fennálló intézete a „szatmári takarékpénztár egyesület,“ mely a változott körülmények között szemben a 2°/0-os emeléssel épen a kölcsön ke resők méltányos kielégítését tartva szem előtt csupán 1/2°/o-al emelte a kölcsönök kamatját, most vissza ment a régi kamatlábra s f. hó 15- től személyre való tekintet nélkül a 200 koronán felüli összegeket 7% al számitolja le. * Felnőttek vizsgája. A szatmárvármegyei Széchenyi Társulat által Pacóházán felállított esteli tanfolyam záró-vizsgája f. évi február hó 11 én este tartatott meg Tóth Móricz gond. el­nök és földbirtokos elnöklete alatt. A záró vizs­gán a vendégek annyian voltak, hogy a tanter­met, a hol a vizsga tartatott zsuffolásig meg­töltötték. A vizsgán 30 hallgató volt, kik k izziil fele román ajkú. A Hymnus eléneklése után Nagy Gusztáv esteli tanfolyam hallgató tartá meg szép megnyitó beszédét, majd következtek erre a programúiban kitüntetett tantárgyakból a vizsgálatok. Végül három hallgató: Fadgyas Karoly, Nagy Gusztáv, és Apán István adták elő Marosán János áll. tanító lapunk buzgó munkatársa „Iskolába pajtás!“ czimíi trialog ját, mely' nagy hatással adatott elő A záró beszédet Nagy Ambrus tartotta. A vizsga ered menyé — mint azt az elnök is kijelentette minden tekintetben tökéletesen ki elégítő volt. Az érdem e szép sikerért Marosán János áll. tanítót illeti meg, kié tanfolyam czélját helyesen fogva fel, igyekszik a Széchenyi Társulat meg­bízását lelkiismeretesen teljesíteni. <: A Bartus Benjámin meggyilkoltatása ügyében a végtárgyalás f hó 12 ón és 13-án tartatott meg. A vádlottak padján E r d ő d i László, a meggyilkoltnak kocsisa, Balogh Gáspár, rápolti birtokos és Székely Sándor ültek. Erdődi az elsőrendű vádlott már előze tesen a csendöri viszgálat foly'amán tett beismerő vallomását viszavonta s a gyilkosság elkövető­jéül Balog Gáspárt nevezte meg, ki ellen agya- nut a félkezü koldus vallomása is támogata. Szé­kely Sándorral szemben a vizsgálat során kevésbé terhelő adatok merültek fel. Számos tanúkihall­gatás után a közvádló Némethy József kir. al- ügyész 13-án délután tartotta meg vádbeszédét, melyben fentnevezettekket a gyilkosság elköve tésében különböző fokon bűnösöknek találván, megbűntettésöket kérte. Ezután a védő beszéd ekre került a sor. Erdődi Lászlót Savanyú Já­nos ügyvéd, Balog Gáspárt dr. Fejes István ügyvéd, Székely Sándort dr. Frider Adolf ügy­véd védelmezték. Az Ítélet kihirdetése 14 ikón d. e. fél 12 órakor történt, melynek meghozata­lában Labek Antal, mint elnök, IBalogh József és Nuszer Dezső, mint tanácsbirák, s Oláh Mik­lós, mint .jegyző szerepeltek. Az Ítélet eredménye, hogy mind három vádlott a vád alul föl men tetett és szabadlábra helyeztetett Védők és vádlottak az Ítéletben megnyugodtak, ellenben a királyi ügyész az Ítélet ellen fölebbezését bejelentette. * Beküldetett. A Szatmár-erdődi h. ó. va­sat vállalata felszólalást küldött be hozzánk, melyben újólag panaszkodik az ellen, hogy a vasutmenti lakoság minden tilalom daczára is a pályatestet valóságos országút gyanánt használja, mi által testi épségét veszélyezteti s a vasutat közlekedésében akadályozza. Utólag felhívjuk e körültnéuyre a közönség figyelmét, nehogy most már igénybevett rendőri portyázásnak újabb j letartóztatásokra kelljen alkalmat nyújtania. * Halálozás. Bene Gusztáváé szül. Jurácskó Kornélia Budapesten elhunyt. * Emlékeztető Tábori Emil színtársulatunk közkedvelt komikusa ma este veszi jutalomjá­tékát Offenbach kedves zenéjü operettjében a „Gerolsteini nagyherczegnő“ -ben. A jutalmazan­dó! ajánljuk a közönség pártfogásába. * Sorozás lesz a szatmári járásban április 4, 5, 6 és 7-ón, melynek polgári elnöke ifj. Bö­szörményi Sándor lesz. * Asphalt gyalogjáró. Alig van már ut- czánk, a melyik műgy'alogjáróval el ne volna látva s ennélfogva az asphalt gyalogjáró készí­tés évről évre csökken így 1899. évben már csak 9 telek előtt készíttetett, a melyért mind­össze 2059 kor. 83 fillért fizettek a tulajdonosok a Magyar Asphalt részvénytársaságnak. * AII. temetkező társulat 18-án vasárnap közgyűlést tart, a németi ev. ref. egyház tanács­termében * Meghívó. A szatmári korcsolyázó egylet f. hó lü-re hirdetett közgyűlése nem lévén meg­tartható, tisztelettel kérjük az egylet tagjait, f. hó 19-ik napjának d. u. 5 órájára kitűzött s a gőzmalom társulat irodájában tartandó közgyű­lésre megjelenni annál inkább szíveskedjenek, mert ezen alkalommal a megjelentek számára való tekintet nélkül, érvényes határozatok fog­nak hozatni. Dr. Lehoteky János elnök, Deák Kálmán titkár. * Köszvényes és csuzos betegek ne mu lasszák el a hírneves Zoltán-féle köszvéuy ke­nőcsöt használni, mert e páratlan kitűnő szer még oly betegeknél is, kik évek óta szenvednek és éveken át különböző szereket, gyógyfürdőket eredmény'teleniil használtak, pár nap alatt tö­kéletes gyógyulást idéz elő. Kapható Zoltán Béla udvari szállító gyógyszertárában üvegenként 2 koronáért Budapesten. * A pálinka. Berki Bálint majtisi iakos f. hó 6 án Nagy'-Szőllíisre indulván, útközben1 a tisza újlaki határon az úgynevezett Kuczorgó csárdába betért, ott Arasz Ferencz csetfalvi la­kossal találkozva, együttesen pálinkáztak, mig teljesen elázva, összeszólalkoztak, minekfolytán Berki a csárdából kitándorodva, az országúton összerogyott, Arasz pedig utána menve, a csárda előtt álló lovait befogva, szekerével a korcsmá- rosnó tiltakozása daczíra Berkin csupa kedvte­lésből kétszer is keresztül hajtott, úgy, hogy az fején kétszer is súlyosan megsérült. Az eset­ről t.-újlaki csendőrség értesülve, Arasz ellen az eljárást megindította, Berkit pedig a kórházba szállította. * A barátságos összejövetel vége. Kádár József kőinives segéd és Boldán András nap­számos távolról jó ismerősök — de közelről annál rosszabbak — voltak egymáshoz. Csütör j tökön este a Teleki-utczában összetalálkoztak i és rövid szóvita után Kádár egy' baltával úgy képen törölte Boldáut, hogy ez menten elájult. a szerencsétlen napszámost a közkórházija szál­lították, hol az arczán támadt folytonossági hiányokat néhány ötéssel az orvosok helyre re- perálták. A harczias Kádár az igazságszolgál­tatás elé került * A részeg ember felett az Isten keze őrködik! — igazolja a következő eset: A Szat- már — fe: érgyarmati vasút e hó 14-én reggel Gyarmatról jőve, Jánk és Gacsály között a nyílt pályán kénytelen volt megállani; többszöri fütty jelre az utasok nem tudták a baj okát elképzelni, csak mikor a vasúti személyzet a vonat végső kocsijához futott, látták, hogy ott egy ember mély álomba merülve a sínpár mel­lett fekszik s kitűnt, hogy valami pásztor em­ber. Szerencsére a vonat semmi sérelmet nem okozott rajta. Mély álmából a vonat személy zele felköttötte s miután — bár öntudatlanül — kihágást követett el, a büntetés kiszabása okából Szatmárra bizonyosan saját költségén — behozta. Felelős szerkesztő : Dr, Hantz Jenő. Lapkiadó tulajdonos: Litteczky Endre, Nyíl ttér.') F. hó 11-én az jutott -tudomásomra, hogy Blum László ur f. hó 10-én a. Casino^étterinében rágalmat magába foglaló § ny ilatkozatot tett. ellenem. Kn őt Gaál Ferencz és Fehér Endre meg- bizottaim által kérdőre vonatván, azon választ nyertein hogy nyilatkozatát nem positiv, de hamis informatió alapján kérdő alakban tette, s ezt, — hire alaptalan voltáról meggyőződ­vén, úgy a Casino érdekelt társasága, mint megbizottaim előtt megczáfolta, illetve vissza­vonta ; minélfogva — a mennyiben a rágalom szerzőt is megnevezte, vele szemben ez ügyet befejezettnek nyilvánítom. Szatmár. 1900, febr. 13. Muhi Miklós. (* E rovat alatt közlőitekért nem lelelős a szerk. Allatvásár kimutatás. F. hó 14 ón tartott heti vásár alkalmá­val a következő lábas jószágok hajtattak fel : Ló........................................... 600 db. Szarvasmarha ..................... 750 db. Se rtés ........ 550 db. a vásár lefolyása rendkívül élénk, jó árak és eladásokkal. Terményárak. K It 11 E N' Y Tiszta búza . . Kétszeres . . . . tiozs.................... Árpa................ Za b.................... Tengeri . .. Kása.................... Fehér paszuiy . Tarka „ . . Szilva................ „ füstölt . . Repcze ............. Kr umpli zsákja •Szalonna . . . . Szatmáron frt kr | frt kr. Bpesten :rt|kr.jfrt.|kr. EJ 69 * 6 10 4 9 ) 4 80 4 00 4 60 10 - 460 17 ­1 30 7 - 6 40 5 00 I I ' 810 8 20 4 60, 4 20 4 8Ó 1100 5 00 19 ­120 ­630 5 65 5 35 4 60 5 30 6 20 5 70 5 45 485 5 80 65 —------40 45 — Szénásy, Hoffmann és társa Budapest báli kelme, selyem és gazé különlegességek képviselete vászon- és kész fehérnemű üzletében Szatmár. Kazinczy-utcza. (Watton Lajos ur házában.) .Üzletem rövid idei fennállása óta nagy hírnévnek örvend. Az Ízléses meny­asszonyi kelengyék összeállítását határo­zott olcsó árak mellett ajánlom a n. é. közönség figyelmébe vagyok kész szolgálattal Reszler János. Hirdetmény. A. kereskedelmi törvény 249 §-a értel­mében felhivatnak a TiSZa-BeCS Vidéki Önsegélyegylet Szövetkezet hitelezői, hogy követeléseik e hirdetmény utolsó megjelené­sétől számítva 6 hó alatti érvényesítésére ; valamint az egylet tagjai tartozékaik befizeté­sére a nevezett 6 hó alatt köteleztetnek. Tisza-Üecs, 190 3. február 5. Az igazgatóság.

Next

/
Oldalképek
Tartalom