Szamos, 1900. február (32. évfolyam, 9-16. szám)

1900-02-15 / 13. szám

Richler-féle Horgony - Pain - Expeller Liniment. Capsici comp. Ezen, hírneves háziszer eUentállt az idő megpróbálásának, mert már több mint 30 év óta megbízható, fájdalomcsillapító be- dörzsölésként alkalmaztatik köszvenynél, csúznál, tagszaggatásnál és meghűléseknél és az orvosok által bedörzsölésekre is mindig gyakrabban rendeltetik. A valódi Horgony-Pain-Expeller, gyakorta Horgony- Liniment elnevezés alatt, nem titkos szer, hanem igazi népszerű háziszer, melynek egy háztartásban sem kellene hiányozni. 40 kr., 70 kr. és 1 frt. üvegenkénti árban majdnem minden gyógyszertárban készlet­ben van; főraktár: Török József gyógy­szerésznél Budapesten. Bevásárlás alkalmá­val igen óvatosak legyünk, mert több kiseb- bértékü utánzat van forgalomban. Ki nem akar megkárosodni, az minden egyes üveget „Horgony“ védjegy és Richter czégjegyzés nélkül mint nem valódit utasítsa vissza. RICHTER F. AD. és társa, RUDOLSTADT cs. és kir. udvari szállítók. Értesítés Van szerencsém a n. é építkező közönség :ses tudomására hozni, hogy a 80 év óta [álló ingatlanra 121 fiiban, a rézteleki 223 sz. tjkvben A f 1. r. 69/a hrsz. a. ingatlanra 65 fiiban, a rézteleki 215 sz. tjkvben A I. 1—6 r* sz. a. ingat­lanból Vitók Flórián illetőségére az árverési 552 írtban ezennel megállapított kikiáltási árban elren­delte, és hogy a tennebb megjelölt ingatlan az 1900. évi márczitts hó 7-ik napján, d. e. 10 Órakor Reztelek község házánál megiartandó nyilvános árverésen a megállapított kikiáltási áron alul is eladatni fog. Árverezni szándékozók tartoznak az ingat­lanok becsárának 10 százalékát vagyis 12 forint 10 krajczárt, 6 frt 50 krajczárt, 55 forint 20 krt készpénzben, vagy az 1881 évi LX. törvény - czikk 42-ik §-ában jelzett árfolyammal szá­mított és az 1881. évi november hó 1-én 3333. szám alatt kelt igazságügymimsteri rendelet 8. paragrafusában kijelölt ovadékképes értékpapírban a ki küldött kezehez letenni, avagy az 1881. LX. t. ez. 170. §-a értelinéoen a bánatpénznek a bíróságnál előleges elhelyezéséről kiái'itot: sza­bályszerű elismervényt átszolgaltatni. Szatmárit, 1900. jan. 17-én a kir. tőrvszék. mint tkvi hatóságnak Krasznay, kir. tszéki. biró. Bérbe adás. A szatmári lak. pénztár egyesület há­zában közvetlen a kapu mellett levő s je­lenleg Ribszky kesztyűs által használt cserép- cp téglagyáramat 1900. évtől kezdve beszüntetem a telepen levő cserép és tégla készletemet ínyös árak mellett elárusítom. Továbbá egy lóerőre berendezett CSerép- .resináló gép és l'kOOO drb. tölgyfa cse- pdeszka eladó. Kövy Gyula i téglagyár-tulajdonos. ssanssosxKx 17989—899. tkvsz. Árverési hirdetményi kivonat. A Szatmári kir. törvényszék mint telekkönyvi halóság közhírré teszi, hogy a Szatmárnémeti Népbank r. t. végrehajtatónak Vitók Flórián végrehajtást szenvedő elleni 300 frt. tőkeköv. s jár. irántivégrehaj’ási ügyében a szatmári kir. törvény­szék területén levő Reztelek község határában tekvö, i a rézteleki 213 sz. tjkvben A f 1. r. 130 hrsz. a üzlethelyiség f. é május 1-től 3, vagy 6 évre bérbe kiadó. Értekezhetni lehet a szatmári takarék- pénztár egyesületnél. Az igazgatóság. a SZABADSAJTÓ LEGÚJABB BETŰKKEL GAZDAGON FELSZERELT KORSZERŰ két gyorssajtÓA al s egyéb gépekkel gazdagon berendezett legnagyobb iO KÖNYVNYOMDA SZATMÁRON, Rákoczy-utoza O.-ik s/.;ím alatt az ev. r©f. templommal szemben. Ajánlkozik mindennemű nyomdai munkák gyors- és diszes kiállítására, Levélpapírok, borítékok czégnyomással vagy a nélkül, báli és lakadalmi meg“ hívők, névjegyek, s minden egyéb nyomtatványok elegáns kiállításban. XXX. ÉVFOLYAM. MEGJELEXIKHETEXK1.NT KÉTSZER U ELŐFIZETÉSI ÁRA: EGÉSZ ÉVRE 4-, NEGYEDÉVRE 1 frt „SZAMOS A S Z ATM ÁR M E Gr V E [ GAZDASÁGI EGYESÜLET HIVATALOS KÖZLÖNYE, mely Szatmár vármegyének legrégibb, legelterjedtebb s legolcsóbb lapja­A lap kiadóhivatala Szatmáron, Rákóczy-utcza 9. sz. a. saját házamban. Tisztelettel LHTE€%R¥ ENDRE.

Next

/
Oldalképek
Tartalom