Szamos, 1899. június (31. évfolyam, 44-52. szám)

1899-06-11 / 47. szám

KAYE Fiúméból közvetlen a tengeri hajóról szétküldve 1 zsák 4 kgr. Rió kávé jó izű . . 4.60 1 zsák 4 kgr. Portorikó kávé nagyszerem 5.60 1 zsák 4 kgr. Kuba kávé nagyszemü 5 76 1 zsák 4 kgr. Portoriko gyöngykávé 612 1 zsák 4 kgr. kék Jáva gyöngykávé. 6.80 elszámolva, bérmentve és cso­magolva minden más költség nélkül. Árjegyzéket és látképes levelezőlapot kívánatra in­gyen küld. Fratelli Deisinger, FIUME, szabad kikötő 51. A magyarországi kávésok bevásárlási forrása. Eladó lakóházak. Bercsényi-utcza 27. sz. a. 6 szoba, két konyha s kamara; 29-ik szám a. 7 szoba, konyha, kamara, pinczelakás 7 szobával; Várdomb utcza 7 sz. a. 1 lakosztály; Diána-utcza 4. sz a. két lakosztályt magában foglaló emeletes ház, igen kedvező feltételek mellett örök áron eladók. Bercsényi-u'czai két lakóház és a Diánna utczai emeletes épület 7 évig adómentes; a mügyalogjárók értéke is nagyobb részben ki van fizetve. Értekezhetni Bercsényi utcza sz. a. Tóth A. tulajdonossal. 27-ik Máriavöl^yi (Turvékonya) gyógyfürdő, mely Szatinárniegyébeii, a zinérváraljai járásban fék s/.ik gróf Vay Gábor cs és kir. kamarás Öméltósága mlejuonát képezi, május havában megnyílt. A fürdő nem adatik btrbe, hanem házilag kezeltetik és ebből kifolyólag az összes fiirdölakfts-, étkezés és egyébb árak igen mérsékellek nevezetesen: Szobák: 30 krtól 1 írtig, Fürdők : 20 kit 1 40 kiig. A fürdő, mely Sz.-Váralja vasúti állomástól (köves-uton) másfel órányira fekszik, a vidék legkli- matikusabb helye, it különböző hatású és vegyileg ele­mezett forrásokkal sétányokkal, tiszta, világos, szá­raz szobákkal, minden Ízlést kielégítő konyhával és étkező helyiségekkel. Minden fórrá-11 k meg van a maga gyógj ha­tású ereje és ezen különféle fonásvizek üdito termé szete ép úgy, mint gyógyhatásúk, versenyzik a glei- chenbergi viz és más világhírű ásványvizek hatásával. A fürdő újonnan és kényelmesen van beret.dezve, szoba, élelmezés és italok ára oly olcsó, hogy ahhoz hasonló az országban nincs. Azon körülmény pedig, hogy a gróf Öméltósága most házilag k zelreti a für­dőt, az árak olcsósága tekintetében és a kiszolgá­lás rendjére való figyelemmel a közönségnek valóban nagy előnyöket n\ujt. Fűrdöorvos dr. E g r y Kártdy szatmári já rás orvosa.-Omnibusz a Sz.-Váraljai állomástól sze­mélyenként 50 kr. Részletesebb felvilágosítással, s kívánatra pros- pel tussal szolgál az uradalmi tiszttartó: Klein Jakab. A Szatmári Első Téglagyár r. társaság a vasút melletti gyár telepén ki­tűnő minőségű fedél cserép van eladó bármily nagy mennyiségben, mérsékelt áron. 4072/1899. sz. Yersenytárgyalási hirdetmény. Özatn árnémeti sz. kir. város részéről a „KoSSUth-kert“-ben czélbavett városi kioszk épület építési munkálatainak elvállalására nyilvános pályázat hirdettetik Az építési munkák a jóváhagyott ter­vek és költségvetések alapján százalékban kifejezett ajánlattétel szerint adatnak ki s aján­latok csakis az összes munkákra nézve fogad­tatnak el. A tervek, költségvetések s vállalati fel­tételek a városi mérnöki hivatalban a hiva­talos órák alatt megtekinthetők Az építkezések elvállalására a kellően bélyegzett zárt ajánlatok 1899. évi jll- nius hó 20-án d.e.12 Óráig Szat­márnémeti sz. kir. város polgármesteri hiva- I tálához czimezve nyújtandók be. Vállalkozni szándékozók ajánlataikban kife:ezni tartozván, hogy az összes feltétele­ket minden részükben megértették s azokat változatlanul elfogadják. Bánatpénzül az aján­lati összeg 5 százaléka készpénzben, vagy a kormány és hatósági szabály által elfogad­hatónak mgjelölt értékpapírokban a városi pénztárnál teendők le s a róla szóló nyugta az ajánlathoz csatolandó. Az ajánlati összeg illetve százalék tisztán és olvashatókig szá­mokkal és betűkkel kiírandó. A pályázat eredményéről ajánlattevők a versenytárgyalás megtartása után értesittetn fognak. Kelt Szatmárit, 1899. junius 2. Hármán Mihály s k. polgármester. aaaaaaanaüüüüüaaaa Meghívó. A Tisza-Bees Vidéki Önsegély Egylet szövetkezet rendkívüli közgyűlését f. évi junius 18-ik napján d. e. 8 óra­kor tartja T.-Becs községházánál, melyre a t. részvényes tagok tisztelettel meghivatnak. A gyűlés tárgyai: 1. A folyó évi márczius 12-ik napján tar-' tott közgyűlésben az egylet szövetkezet igaz- J gatósága felügyelő bizottsága lemondván ezen tisztségre válalkozni senki nem akart, azért bízta meg a közgyűlés J. Steinberger Lipót felügyelő bizottsági elnököt de a kir. törvény­szék újabb közgyűlés egybehivását rendelte el. 2. Egyéb itt meg nem nevezett ügyek elintézése. Kelt T.-Becsen, 1899. junius 8. Az igazgatóság. ti *S S-M CS N m •N fi d X CS fi ti cs S u cs 8 o .N IS to o Nyomatott a Szabadsajtó könyvnyomdában. 1899. 368—1899. sz. Árverési hirdetmény. Alulirt bírósági végrehajtó az 1881. évi LX t.-cz. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi hogy a szatmári kir. járásbíróság 1898. évi 5374 sz. végzése következtében dr. Rácz Endre ügyvec által képviselt Beer Mór ezég javara Grósa Herman ellen 58 írt 42 kr s jár. erejéig 1899, április hó 7-én foganatosított kielégítési végre­hajtás utján le- és felül foglalt és 1786 frtrs becsült következő ingóságok, u. m, lábas jószágok stb nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a halmii kir. jbiróság V. 185. sz. 1899. évi végzése folytán 58 írt 42 kr. tőkekövetelés, ennek 1898 évi szeptember he 19-ik napjától járó 5 százalék kamatai eddig összesen 39 írt 48 kr biróilag már megállapított költségek erejéig F Ardóban az adós lakásán leendő eszközlésére 1899. évi junius hó 14 ik napjának d. e. 8 órája hatáidőül kitüzetik és ahoz s venni szándékozók oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. év LX. t.-cz. 107. és 108. §-a értelmében készpénz fizetés mellett a legtöbbet Ígérőnek a becsáron alu is elfognak adatni. Kelt Halmiban 1899. máj. 24. Markovies kir. bir. végrehajtó. jNAGY-TARNA FÜRDŐ kies, fedett, pormentes 1 völgyben, lombos erdők ál­tal körülvéve. Szénsavas, vas tartalmú vize, köszvény és mindenféle rheumatikus bán- talmak ellen csaknem cso­dát mivel, továbbá vérsze­génység, női bajok, gyenge­ség stb ellen nagyon jó ha­tást gyakorol. Házi kezelés alatt áll, kitűnő koszt, jó kiszolgálat biztositratik a n. é. közön­ségnek igen olcsó árak mellett.

Next

/
Oldalképek
Tartalom