Szabolcsmegyei Közlöny, 1876 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1876-06-29 / 1. szám

HIRDETÉSEK. Dr. Trajtler Soma tadatja a n. é. közönséggel, miszerint lakását folyó {hó 24-ik napjától a Szarvas-ntczai 115-ik száma Ganczel-féle házban— szemben özv. Nikelszky Sámuelné úrnő házával — tette át. Rendelési óráját lakásán; járó és szembetegeknek ez után is szokott időben délelőtt 11 órától 12-ig tartja. Szegényeknek ingyen rendel. (2-3) Nnzjorofii.iitcxa ÍOOO az. ajánlkozik az alant jegyzett s minden e szakba vágó nyomtatványoknak gyors és pontos elkészítésére, n. m. MS&V£W<8&' m m m X *%. Hét* Árjegyzékek, czéggel ellátóit LEVÉLITEK és LEVÉLBOIUTÉKOK, nyugták, falragaszok, KÖRLEVELEK, meghívók, wonyexo //;/4í»4 Névjegyek. ROVATOZOTT IVEK (Tabelle) és minden itt fel nem sorolt tárgyak a lehető legjntányosabb ár mellett esz­közöltetnek. Hirdetmény. A nyíregyházai takarékpénztár i. évi július 6-án d. c. 9 órakor a városháza termében rendkívüli közgyűlést tart, melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak. A takarékpénztári Igazgatóság. Tárgysorozat: 1) Egy igazgatósági tag választása. 2) A felügyelő bizottsághoz póttagok választása. ^ (1-1) Községi jegyzők részére minden szükséges nyomtatványok van nak készletben Ugyanitt kapható az 1876. évre szólló „Első nyíregyházai nemzeti képes naptár/1 ugyszinte Dr. Heisler József által irt, és a hazai sajtó nagy elüsmeré eével fogadott „DOBOS TÁBORNOK“ czimü történelmi, regény, — A naptár ára 30 kr. — A regény ára 40 kr. NORTH BRITISH and MERCANEILE tűzkár biztosító társaságot átvettük, különösen figyelmeztetve a n. é. közönséget arra, hogy és eljárásunk előforduló károknál a legpontosabb és legméltányosabb leend Minél számosabb biztosításokat kér tisztelettel Stern Emanuel s fia a „North Britisch“ főügynöke. Hlrdeimenv. Alulírottnál egy 5—6 gymnasium! osz­tályt végzett ifjú gyakornokul felvétetik. Tirscher Gyula, gyógyszerész az „Arany sas“-hoz Nyíregyházán. 1—3 Van szerencsénk a n. é. közönséggel tudatni, hogy a „Victoria“ főügynökségéről leköszönvén, az 1809-ben alapított . telii%t OflT öta Ibl^toiiosan am Európa legrégibb, legnagyobb, leggazdagabb és legjutányosabb társulatának egyikét, az egész világon elterjedt #ü «Ilié frt 11. biztosítéki alappal rendelkező I XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X Ügyvédi értesítés. 1 H Van szerencsém értesíteni a t. közönséget, bogy ügyvédi irodá- 3 g mat újból megújítottam, ajánlván magamat agy-peres, mint peren kívüli v X ügyek elintézésére. M sf Lakásom: Csillag-utcza 1416. sz. a. Kömives Béla, 1—3 köz-és váltó-ügyvéd. X ■XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXí Nyomatott a Szabolcsmegyei Ki Hirdetmény. A szarvas-utezai 7-ik és 18-ik számú házak, és a III-ik szakasz 3-ik düllójében a nagy-kallói országuttól balra egymás mellett fekvő 5 hold szántó­föld, még pedig ez utóbbi akár együttesen akár holdanként eladóvátétetvén, venni szándékozók a feltételek iránt 'tudakozódhatnak Májerszky Béla meg­bízottnál, Szarvaj-utcza 18-ik sz. a. (2—3.) “ nyomdájában Nyíregyházán 1876.

Next

/
Oldalképek
Tartalom