Szabolcsmegyei Közlöny, 1876 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1876-06-29 / 1. szám

bár ki is anyagi vesztességünket óhajtaná, azért ismételten kérjük a hátrányok bekül­dését. Ez idő szerint leginkább kérjük a ju- ni.-sept. negyedévi 1 frt. előfizetési dijat, mert lapunkat csak azoknak küldjük, akik arra -előfizetnek, s e czélból tudnunk kell magunkat .tájékozni a nyomatandó példá­nyok iránt, mert felesleges példányok nem nyomatnak, A beküldött pénzek nyugtáztatni fog­nak, ezután is úgy, mint azt most tettük Ajánljuk kiadói szónkat a tisztelt ol­vasók becses figyelmébe tisztelettel. A „Szabolcs“ ás „Szabolcsmegyei és Jlajdukeruleti Közlöny“ egyes&lésébol létre jött „Szabolcsmegyci Közlöny*1 kiadóhivatala. Nyíregyháza, (1000 lidz szám.) Tárogató * Nyíregyháza varos képviselete folyó hó 30-án d. e, 9 órakor közgyűlést tart. Tárgysorozat : 1. Indítvány a törlesztési nagy kölcsön s ezzel kapcsolatban a tör­lesztési és beruházási alapoknak mikénti ke. elése tárgyában. 2. A nagy kölcsön felvé­telével megbízott küldöttség dijjaztatása iránti indítvány. 3. A köut alatti csatorná­hoz vezetendő és az illető ház tulajdonosok által készíttetni rendelt csatornának mimó- doni kiépítése tárgyában tett intézkedés. 4„ Az Andaházi - Szilágyi-féle alapítvány gondnoka átiratára tett jogügyi szakosztá­lyi vélemény. 5. Racskó Mihály és társai kérelme miniszteri leirattal. Töbo más tár­gyak. (§) Eg) szer-mindenkorra tudatjuk ol­vasóinkkal, hogy lapunk állandó fömunka- társaiul Angyal Gyula és Vitéz Mihály ura­kat is megnyertük. ff fj ff* 1 * tiróf Vaj Adam szabói csmegye főis­pánja, mint megbízható körökben beszélik, közelebb lemondott állásáról. Utódjáról már beszélnek is ; mi azonban tartózkodunk még megnevezni. (!) A szabólesmegyci községi jegyzők ma tartották meg alakuló gyűlésüket Nyíregy­házán. Hely szűke (s idorövidsége miatt a gyűlés részletéről jővualkalommalszólhatunk. *** Ur. Szántássá egri érsek a nyíregy­házai dalárdának, a mely tisztelgöleg jelent ^testületileg ö exelentiája előtt, öt tőrin- q ímtwt, mit ez liirlapilag meg is köszönt. Wkocsisa, a ki ügyes lóliajtása által ,. .Jlnriájának figyelmét magára vonta, , ^^forinto t kapott. Hogy illik ez ösz­T (!) A városi kövezeti munkálatok erő­sen folynak. Az építés felügyeletével Hor­vátit Gyula városi mérnök bízatott meg, aki ebbéli feladatának minden tekintetben meg is ífelel.J ■ *** Lady Arinda czimü tárcza közle­ményt e számban be nem fejezhettük, ké­rünk szives elnézést lapunk olvasóitól. — A f. hó 20-án tartott városi képvi­selet által elhatároztatott egy katonai lak­tanya építtetése, melynek azonnali megkez­déséhez a kiküldött bizottság szorosan uta- sittatott. E bizottság részint katonai, részint a tanács tagjaiból áll. Az épités felügyeleté­vel, derék városi mérnökünk Horváth Gyula bízatott meg. (—) A nyíregyházai kisdedóvói állásra a közelebb tartatott képviseleti' gyűlésben Tompa József okleveles alapnevelő .választa­tott meg Brunner Irén 18 éves szintén okle­veles nevelőnő. A képviselet többsége ngy Vélekedett, hogy a mennyiben nálunk még mindig csak kezdetleges állapotban van a gyermeknevelés, annak megszilárdításához erős férfi karokra s kitartó türelemre és szer­vezői képességre van szükség. E szempont­ból mi is helyeseljük a képviselet eljárását; bár jobb szerettük volna, ha gyermekeinket gyengéd női kezekre bízhattuk volna. (r.) Friede Kornélia tiszteletére f. é. jú­nius hó 26-án közebéd tartatott a. Sóstón, A tisztelt művésznő barátai s tisztelői igen szép számmal jöttek össze, mely alkalom­mal nem egy póhár köszöntés intéztetett a‘ kedves vendéghez aki szintén meleg és ben- sőségteljes hangon válaszolt az üdvözletekre Az országosan tisztelt művésznő köztünk mu- íatása minden bizonynyal emlékezetes lesz kedves személyiségéről sokáig fognak be­szélni társasköreinkben. . (m.) Pályázati fúl hívás. Azon t. ez. hely­beli és vidéki vendéglős urak, kik 1) a kiál­lítási beltéren emelendő vendéglő, 2) a tisza- parti halászcsárda és 3) akik a kiállítási bél- térén emelendő ezukrászat kibérlésére ajánl­kozni hajlandók, fölkéretnek, hogy ajánlatai­kat, a béclqji.föltételek részletezésével, jnl. hó 2-ig a kiállítás végreli. biz, czimezve be­nyújtani szíveskedjenek. Szegeden, 1876. jú­nius 18- A végrehajtó bizottság megbízásá­ból : Bakay Nándor végr. biz. elnök. Gelléri Mór kiállít, titkár. — Hirtelen halál. F. P. izraelita nő hét­főn este kint ülvén háza előtt, egy­szerre csak beszélgetésközben rosszul érezte magát, s hirtelen meghalt. A megboldogult anya nagy családot hagyott hátra. ■ — A debreczenl ügyvédi kamara terhie­ién lakó ügyvédek jegyzékébe Jakab György és Uray Tamás nyíregyházi ügyvédek fölvé­tettek, s Székely Benedek bogdányi földbir­tokos és ügyvéd saját kérelme folytán ki so­roltatott. Kelt Debreczen az ügyvédi kamara választmányának 1876. junius 11-én tartott öltéséből. Az elnökség. [aJ Donászy Ferencz kedves munkatár­sunk „Fekete Délibáb“ czimü érdekfeszitö elbeszélését, jövő számunkban kezdjük meg. Előre is felhívjuk e kedves beszélyre olva­sóink figyelmét. (([i])) Lánczi Pál színigazgató, ki egykor a Hubay és Sztupa színtársulatánál városunk színpadján mint tenor működött, jelenleg Büd-Szent-Mihályon tart előadásokat, igen­igen meleg részvét mellett. Tegnap adatott az „Eskü“, vígjáték 3 felvonásban, ma pedig Donászy ur által irt „Doktor Rebarbara,“ és Lukács Ferencz ur által irt „Egy házzal odább“ czimü vígjátékok. A társulat tagjai közül felemlithetök: Libera, Kertész, Feberné Lúnczy, Láncziué, Erdős, Eöry, Eöryné. (.-.) Várady Ferencz színtársulata, ‘szor­galom és igyekezettel iparkodik Nagy-Kálló vásos müérfcő közönségének élvet nyújtani. Eddigelé elöadattak: „Ármány és szerelem“ ; „Varázs fátyol“; „Kicsapott deákok“ ; „Bí­bor és gyász“ ; „Kis árva“ ; „Falu rosza“ ; „Betyár kendője“; „Amerikai“s „Ördög pár­nája“ ; „Fokról fokra“ ; „Domi az amerikai majom“ ; „Szökött katona“ ; „Szökő év, vagy a nők szabadalma“. Szombaton, julius 1-én Sándor Emil elsőrendű tagnak jutalmául •• „Dózsa György és a pór lázadás.“ A reper- toir meglehetős. Kívánják, hogy Thalia szol­gái magasztos czéljoklioz mért jó indulatu pártolásban részesüljenek. Különben a nagy- kállói müveit közönség e tekintetben mindig kitett magáért. x A vasútra vezető kőut mely napon­kint külvárossá fejlődik, úgy látszik, hogy yjivid ijlőn- egyike lesz városunk legszebb fekvésű5 utczájának, Ezidő szerint is két ház épiil a kijelölt vonalban. Az egyik azon' ban amint láttuk, kissé eltért a rendes vonal tói, amennyiben a rendes alap beljebb ra katott le, nem tudjuk mi okból és kinek eu- gedelmével! A közönség köréből.4*) Czáfolat. A „Szabolcsi lapok“ 26-ik számában curiósum gyanánt felhozott közleményre kö vetkezők adatnak felvilágosításul: S. M. helybeli lakos Z. G. grófné ellen a múlt évi 3615 szám alatt sommá^Mtas'mpt»- tet nyújtott be, melynek tárgy alasäMMP““ búl, mivel, alperes grófné sem SöpvMKV, Kassáról megidézhető nem volt, három meghiúsult.; a miután is e kir. jbirósfg a grófné által kiállított, s a helybeli kir. ts&ék- iíéí 2Ö86[§75 B. sz. ö. vevő megbízás alapján B. J. kassai lakos, mint a grófné ügyésze s első rendű keresetek elfogadására is jogosí­tott egyen lett az ujabbau kitűzött tárgya­lásra megidézve, s neki a fenti számú kere­set kézbesítve. A megidézés ellen tett felpe­resi kifogás folytán utasítva lett B. J. kassai lakos ügyvéd H. J. helybeli lakos ügyvéd kezeihez kézbesített végzéssel, hogy az első rendű keresetek elfogadhatására vonatkozó meghatalmazását terjessze be. 1158 — 1876 számú előterjesztéssel bemutatott megbízás­ra vonatkozó észrevételezés megtételére ha­táridő tűzetvén ki; miután a megbízás a fel­peres által kívánt kellékeknek meg nem fe­lelt, az 1705—1876 számú végzéssel utasít­va lett gróífné ügyésze, hogy érdekelt fele lakhelyét jelentse iáé, mivel ellen esetben ré szere gondnok fog kineyeztetni. A 2625 és 2616 szám alatti jelentésekben a grófné Bécs- 1 beni lakása jeleztetett s a kereset két pél­dánya felperes által újólag kiállíttatván, az mint melléklet csatoltatott s, a bírói ügy­viteli szabályok 84 §.-st értelmében az ikta­tói számmal és a beadás év számával jelöl­tetett. « . ■ J X Ennyi a . kiadmányozásokra tett ész­revételek. A mi azon körülményt illeti, hogy a fenn jelzett ügyekre e kir. biróság német nyel­ven szerkesztetett végzéseket hozott, előada- datik, hogy a grófné a 2625 és 2626 szám alatti bejelentések szerint Bécsben lakván a hazai nyelven szerkesztett s 1876 máj. hó 26-ra tárgyalást tűző végzések a kereset ha­sábjairól német nyelvre léfordittatván,az ere­deti szövegű végsésekkel együtt a német megkeresés mellett Bécs városa tanácsához kézbesítés végett megküldettek.. Azonban Bécs városa tanácsától vett jelentés szerint távolléte miatt a grófné ismét meg nem idéz­tethetvén,^ kir. jbiróság az 5365|876 számú végzéssel részére ügygondnokot nevezett s a tárgyalást folyó évi julius h.'31-re tűzetett ki. Ennyi elég lenne felvilágosításul, azon­ban megjegyeztetik há a közlő, ismerné a nmélt. m. kir. Igazságügy minisztériumnak 1871 márcz. 9-én 4440. sz. a. kelt reftdeletét, mely e részben a hazai bíróságoknak utasí­tásul szolgál, éppen nem csodálkoznék e kir. jbiróság részéről elkövetet eljáráson s ázt sem saját törvényezikkébe ütközőnek,semjpe­dig „alkotmányos jog érzületével“ össze nem egyezhetőnek nem tartaná. A nyíregyházai kir. járásbíróság kiadóhivatala. llazal lilrek. — A v | d e g y 1 ejt eszméje, ha­bár jassan is, de hódítani kezd. A nagy-vá- radi. „Szabadság írja: „Utczáinkon már lát­tunk nőket, kik egyszerű honi karton! ru­hában járnak. Örömmel legeltetjük szemein­ket az ily derék honleányokon s vizsgál­juk | vájjon az egyszerű öltönyben elvesz­tették-e kecseiket ? — Óh, nem, arezuk ró­zsái« ajkuk mosolya, szemeik ragyogása, Homlokuk derűje még szebb, mint selyem­ben, bársonyban láttuk őket előttünk; szebb mert lényükről azt olvassuk :le, hogy ők e honnak hü leányai, kik föl tudják fogni, mit kíván tőlük az anyagi bajokkal küzdő' haza." G) Szegedi kiállítás. A kiállítás meg­nyitását illetőleg b. Simonyi Lajos közgazda- sági miniszter a kiállítás nagybiz. elnökének azoa*Ígéretét adta, hogy a megbízást szemé­lyesen fogja eszközölni. Ezzel kapcsolatban Írhatjuk, hogy kormánykörökben élénk ro- konszenvvel kisérik a kiállítási mozgalmakat s minden lehetőt elfognak követni a klállitás emelésére. Biztos kilátás van rá, hogy a me- zőhegyesi gulya és ménes igen szép példá­nyokkal lesz képviselve; továbbá itt lesznek az aradi dohánykiállitáson képviselve volt jeles mftita-dohányfajok, az állami szivargyá­rakból is fog a kormány kiállíttatni; Trefort közoktatási miniszter ur pedig már is elren­delte, hogy egy ellemi iskolai könyv- és tan- szergyüjtemeny küldessék le. — Az országos segélyt pedig a kormány — még e hóban utalványozni fogja. Szabolcsból misem jelen­tetett be; de hisz ez nem csuda, nyomott helyicetünk megmagyaráz mindent. (][) Valahára 1 ügy a szárazföldi, mint a tengeri katonaságnak s a rendőröknek is a szolgálaton kivül fegyverviselés megtilta- tott — Japánban. Már most kinek van hosz- szabb „copf“-ja, a japáni avagy a mi közös­ügyes hadügyminisztériumunknak. — Tatában „iparos méta-clubot“ alapí­tottak. E club czélja lehetőleg gyakran al­kalmat adni az ülő munkával*foglalkozó ipa­ros tanulók- és legényeknek, hogy lapdázás, ugrás, versenyfutás és birkózás által, testük az egészségre annyira szükséges szabad moz­gást megkapja. iij^^IIággtoáll A földgömb vas- .i^T5n^1^^>azoRt^Í875. év végébei kő-’AiikafFdXtanul mindé»}42»®?*' , .f! 12,a|\ l -E, - . i r. «Amerikában 133,914. Ausjf'f ysesen 294,122 kilo méte^íbslffraí&elTot'az összes vasutakhósz- sza az utolsó tiz év alatt raegkétszeresedett. Y-Részeg assz o ny ok. Egy lon­doni hivatalos kimutatás szerint csupán a múlt évben 5131 asszonyt büntettek meg fogsággal részegség miatt. Ezek között volt 850 mosogató asszony, 766 varrónő, 1333 mosónő, 166 szobaleánj", 36 tánázosnő, 30 betüszedönö, 28 virágárusnő, 1796 foglalko­zásnélküli nő és 100 jócsaládból származó úri házi asszony. ♦Csodák. Komáromban egy vendég­lősnek két fejű, két szájú, két orrú és négy szemű macskája van. Bozenben pedig egy szolgáló 4 szarvú gyermeket szült. Irodalom a házi iparban Geléri Mór. — Mért sze­retlek (tárcza-költemény), Dengi János. — A kisértet (Duvernoy elbeszélése), Szülik Jó­zsef. — Irodalmi, társadalmi, és művészeti hírek. — A borítékon : Civat-tárcza-üzene- tek, Hiemen, sakktalány, kép-talány, szik­rák, a szerkesitő nyílt válaszai, vegyesek, h'rdetés. " T ............. ■ ■ -S-—■ | Il egujabb — Zimoüy, jnn. 27. Belgráditól az hallatszik, hogy a törökök Kiseknél Szerbiába betörtek, s a határ mellett tá­borozó szerb csapatokat megfutamították, s aztán zsákmánynyal visszatérteké — A „P o 1. C o r r. “ jelenti Belgrád­itól, hogy Milán fejedelemnek a hadsereg­hez utazása f. hó 30-ikára határoztatok, az nap jelenik meg a hadi-kiáltvány. Ju­lius 1-én az ostromállapot egész Szerbi­ára nézve ki lenne hirdetendő. — A „P o 1. Corr.“ jelenti Cettin - jéből: A 17—70 éves montenegróiak be- hivatása elrendeltetett. A kormánynak a senatus által leendő átvétele a háború végéig a fejedelem nevében megtörtént. — A persa sah legközelebb be­utazza a nyupoti európai államokat, in- cognitó Tabrizi herczeg név alatt. Nyílt-tér Palánszkiné-Csapó Ida nőneveldéjében az 1875|6-ik tanév Il-ik félévi nyilvános vizs­gálata folyó évi julius hó 4-én délelőtt 8 órá­tól fog megtartatui a kisdedóvó iutézet tan­termében. A t. ez. szülők, gyámok, s általában a tanügy iránt érdekeltek erről kellő tudomás égett értesitetnek, s megjelenésre tisztelet- teljesen fel kéretnek. Értesitetik továbbá a t. ez. közönség miszerint jnlius hó 15-ig az intézetben szün­idő tartatik, azontúl kézimunkák és némely tantárgyakbani gyakoroltatás és ismétlés te­kintetéből póttanfolyam nyittatik leszállított tandíj mellett. A rendes évi tanfolyam szeptember hó 1-én vesszi kezdetét, késznek nyilatkozván az intézet tulajdonoánéja néhány növendé­ket igen mérsékelt dijjazás melett benn la­kásra is elfogadni. A t. ez. közönség további becses figyel­mébe ajánlja intézetét. Á Az intézet. tMajdonosnéj^Éfek Palánszky-Csapó lda.j-a_ r l - ~: ~7~ ~ fföißfes tu­fjxleti értesítés, “g-ére A nyíregyházi tprraényqsarnokná'15r1, "•/ hó 24-ón bejegyzett terményár1^ Piacai ftr* Kérésit cl’*') ^' 100 kilogrammonként Rozs ................8.35-8.40 Bú za .... 8.00-8.90 Árpa .... 6.10-6.20 Zab................7.50-8.00 Te ngeri . . • 5.10-6.20 Köles 5.20-5.30 *) E rovatban közlőttekért nem —léget a vállal ii S z e- -izlöny A „Vasíirnnpi újság“ junius 25-ki száma következő tartalommal jelent meg: A nagy- saflói csata emléke (képpel.) — „Cseli csárda.“ Költemény Várady Antaltól. — „Az 1671-ik vértanuk.“ Történeti rajz Pauler Gyulától. — A török váltság főszereplői (Mitltad pasa és Rasid pasa arczképével) Erdődi Bélától. — A csendes tenger gyön­gy« (képpel). — A keleti tartományok. — Strogoff Mihály utazása. Verne legújabb re­génye (képpel). — „Kis bér,“- az epsomi és longchampsi (képpel). — „Tanév végén.“ Fővárosi tárcza Borostyáni Nárdortol. — Gr.,«-Széchényi István hátrahagyott ira­tai. — A hétről — Irodalom és művészet, stb. rendes rovatok. Ugyancsak a Franklin- Társulat kiadó-hivatalában (Budapest, egye­tem utcza 4-ik sz.) megrendelhető: „Képes Néplap“ legolcsóbb hetilap a magyarnép szá­mára, mulattató és tanulságos tartalommal, s a hazai külföldi és politikát tárgyaló rendes ro­vattal. Előfizetési ára félévre csak 1 frt, Az „llj idők“ czimü közkedveltségü hetilap (havonkinti divat-tudósító tárczával) ez évi júliustól kezdve alább szállttá elfizetési diját, és ezentúl egész évre csak 8 fr., évne­gyedre 2 fr. 10 kr. Tanítók olvasó-egyletek, alsóbbrendű hivatalnokok kávéházak, a ta­nuló ifjúság és könyvárusok részére 15 szá­zalék; engedmény mellett. Legutóbbi 26-ik szám& ismét a kővetkező érdekes tartalmat hoáza: Az egyház és,tudomány, Lang Henrik — Az én emlékkönyvem (eredeti köítdmény) Iringó. — A falu virága, (eredeti elbeszélés), *Lluka Gusztáv. — Sás dalok (Lenau külte- f ;K^yei), B. Bütner Lina. — Két bűnös ! ÜK Vlaegel M. elbeszélése), B. L. — Kosuth s első szerelme, Oppenheim A. —. A nők Bab, tiszta fehér 6.00-6.50 Bükköny .«. 0.00-0.00 Káposztarepcze 0.00-0.00 Lenmag . .. 11.00-11.80 Komborka 0.00*0.00 Kendermag . 0.00-0.00 Mák .... 0.00-0.00 Napraforgó olaj 00-.00 Szesz 1 »ly», )iter 32 Kereskcil' 100 knh,fre»c^- 0.00—8.50^ 9.60—10.25 6.20—6.30 0.00—5.30 6.00—6.50 C 12.00 4.000—0.000 31 Hivatalos Menet rend. É. K. vasat. Nyíregyháza ind. 8 6. 2 p. reggel. K.-Várda érk. 12 ó. délbe. Ungvár érk. 4 éra 1 perez délután. Ungvár indulás 12 é. 11 p. délután. K.-Várda érk. 3 óra délután. Nyíregyháza érk. 6 éra 46 perez délntin. Debreczen érk. 11 éra 5 p. d. e., 9 óra 7 p. este. Dedreczen ind. 4 óra 12 p. délután, 4 éra reggel. Királyháza érk. 12.31 éjjel. 10.3 délelőtt. Királyháza ind. 3.19. reggel, 2.56 délután. Szerencs indulás 9.05. délelőtt, 3.59 délután. ^ Szerencs érk, 7.48 este, 11,02 délelőtt. S.-A.-Ujhely érk. 8.56 reggel, 5.3 este. S.-A.-Ujhely ind. 5.45. este, 9. 2 délelőtt. 8'-A.-Ujhely ind. 6.9 este 8.57 reggel. S.-A.-Ujhely ind. 11.3 délelőtt, 5.44 este. M.-Sziget érkezés 9.29 éjjel, Á36 reggel. M.-Sziget indulás 6.55 reg. 9.24 éjjel. Kassa érk. 9.41 éjjel, 12.13 délután. Kassa indulás 5.11 reggel. 1.51 délntán. Bátyú ind. 3.12 délután.lMunkács ind. 11.49 déle. Munkács érk. 4.23 d u. IBátyu érkezés 1 óra délu.; Felelős szerkesztő és kiadótulajdonos^ Iíj, MAURER KÁROLY Vezérszerkesztö: / ' K. KMETHY IST 'ní E számhoz a „Franklin-Társuli

Next

/
Oldalképek
Tartalom