Szabolcsmegyei Közlöny, 1876 (3. évfolyam, 1-22. szám)

1876-06-29 / 1. szám

nem a vevő közönség; amely oknAl fova ki* vánatos hogy a felosztás még ez évben esz­közöltessék. 3-or.Az osztályozásra nézve nem tartom helyesnek a tagosításoknál használni szokott földmenyiségi osztályozást; hanem osztassák ki 1200 öles holdakban egyformán, és csak az ár osztályostassék, mint már az e kiosz­tott résznél is megtörtént, még pedig :' A mint a közlogeló földek minőségét is­merem azt, ajánlom felosztani. 1). 1-só osztályú lenne 2000 hold 200 írtjával 400,000 .frrt. 2). 2-ik osztályé lenne 1200 ihold 160 írtjával 192,000. 3j. 3-ik osz­tályú 1100 hold ;120 írtjával 132,000. fort. 4) . 4-ik osztálu l.éend 1100 hold 80 írt 88,000 5) . 5-ik osztályú leend 400 hold 30 fortjával 12,000 | így összesen eladatnék 5800 824000 forint. \J* zen kívül marad még a város rendel­kezésére vagy is préinfölduek és kaszálóuak- 16G hold 1200 ölével számítandó. 4-er tízen összegtől a kiadós vagy ki­osztás napjától számítva a vevő közönség fi­zeti a kamatot, mely csak 8 perczen tjével számítva évenkint '65920 írt, amely összeg biztos törlesztés alapul szolgálna maga a köz legelő felosztásból bejövendő kamat a 800 ezer fi t. kölcsön törlesztési összegre. 6-ör.‘ De amenyiben a nemes városnak még a 800 ezer írton felül is mint egy 300 ezer frtnyi tartozása van, amely törlesztési módozatával legjobbnak s legczélszerübbnek tartom azt, hogy az összes közlegelőből bejö­vendő összeg 65920 frtnyi kamataiból 15 ezer fi t évenkint a helybeli mind három pénz­intézeteknél helyeztessék el 10 évi időtar­tamra úgy, hogy ez a közlegelő felosztási árából befolyandó tökéhez csatoltatnék. Mint­hogy pedig a földvételár befizetésére a 10 évi törlesztést ajánlom megszavazni, és pedig jRnuár és júniusi hónapokban, s igy a fent említett 15 ezer frtnyi kamatokból begyülen- dő és felszaporodandó tiz év alatti összegből legkevesebb számítással lenne kamatoknak kamatjaiból mint egy 200 vagy 220 ezer frt. a mely összeg rendelkezésére állana a nemes városnak azon tőkék törlesztésére, melynek 800 ezer frt kölcsön tökét felül haladják auyival is nkább, mivelhogy a nemes város­nak több mint egy millió frt. passivája lévén igy a felmaradandó mint 300 ezer fort, tar­tozási összegnek ezen fent érintett 15 ezer kamataiból, időközben is akármelyik felma­radandó ki$pbb szeri! tóikét törleszteni. (folyt, köv.) tanból ca“ visszhangja. 'luden változó a nap .Szabolcs“ de á Phönix, hamvaiból ion — uj életre kelt, s azn a „Sza- yei Közlöny “-ben folytatja, mely- Ivadt. iimülcs tehát megérett; az óha- filték. ellenvetés. ibliaibölcselem, az »egy akol z t o r“ megszületett e megyé­jzabolcsmegyének tehát egy lapja ma: a »Közlöny“-be olvadt „Sza- Ics,“ vagyis a mai »S z a b’o 1 c s me- yei Közlöny.“ A kívánalmak tehát teljesültek. A fnzió megtörtént; s most kell, hogy azt Szabolcsmegye fenn is tartsa. És a határozott „kell“ szót egész lelki nyugalommal, teljes meggyőződéssel tesszük a papírra. Igenis: kell! Szabolcsmegye magában véve — de minden megye — egy kis ország. Társa­dalmi, mivelődési mozgalmai sajtót igé­nyelnek. Németország apró államai ezt régen tudják. £gy-egy kisded állam hetilapjai és folyóiratain kivül négy-öt napilapot tart fenn. Mi Szabolcsmegyétől csak egyet kérünk : tartsa fenn a zabolcsmegyei Közlöny“-t! Oh nem ! ez nem önérdek. Ha az ön­lengett volna előttünk, úgy a „Sza- 1 is, mint minden Szabolcs­áéi lap, már csirájában megszűnt . De nem szűnt meg. Mert önnön in. és a világ előtt kelle vala restel- ama tudat beteljesedését, hogy egy gyében egy lap, pártolás I á b a n megszűnt. 's a lap nem szüut meg. Sem egyik, Fenntartottuk magunkat — nkra — Szabolcsmegye t e é r t. és itt megvalljuk — azért, sikert nem arathatott, kézből is, mi magunk va­„Ne menj a vizbe, pem fűlsz be le.“ Ez lenne az első, s fájdalom, 1 e g- i g a z a b b. De mi ettől most eltérünk, s csak ott keressük az Achilles sarkot, i a hol van. A megye közönsége, míitt- hogy mindenik előfizetési fel­hívást igénybe nem ve hét, egyik megyei lapra sem' fizet elő. •? Mi tehát egyesültünk. Most megszűnt minden. Megyénkben ma már egy lap: a „Szabolcsmegyei Közlöny.“ áll. Rajta tehát nemes megyei közönség! emeljük nagygyá ez egyet. Mi megtettük a fúziót, önök kárpótol­janak, s mi ismét törekedünk — ma már az egyesült két lap szerkesztősége, hogy hivatásunknak szintén eleget tenni lesz legfőbb feladatunk­Igyekezni fognnk úgy az egészftte- gye, mint Szabolcsmegye központjában levő összes irodalmi erőt egy zászló alá vonni, s hisszük, hogy ígyen egy minden pártok és személyektől mept, teljesen független lapot nyújtottunk. A két lap egyesülésében rejlő erő, a „.Szabolcsmegyei Közlöny“ programújá­nak körülírását feleslegessé teszi, arneny- nyiben azt röviden fejezzük ki, a midőn ismételten kijelentjük, hogy a megkezdett utón haladunk ezután is. Szóval az egye­sült lap, a sajtó nemes feladatát szem előtt tartva, nem ujságosdit játszani, de igenis be akarja tölteni ama nemes feladatot, mely hivatva lesz és van, komoly törekvés által a jónak és szépnek megyénkben utat, tért biztosítani, illetőleg azt telhető- leg előmozdítani. Bizalomteljesen fordulunk e mutat­vány-számunkkal az igen tisztelt előfize­tőkhöz. Részünkről — és ez nem szerény­telenség, — megvagyunk győződve, hogy e tekintetben becses pártfogásukat már csak a jövő nagyság reményében sem fog­ják visszavonni, és mi mindent elkövetünk, — most már egyesitett^smsel — ho pártfogást ki is érdem, mJUjperfj ___________ Al l» 4, 2 és 1 fw^^wpwgwniwny sem községnek, wffskolának nei Most pedig végül, úgy a számadásai tisztázása, mint az ügy jére nézve, midőn a hátrányban levő tlő fizetési dijak beküldését kérnénk maradtunk tisztelettel Nyíregyháza, 1876. jun. 29. a „Szabolcs" volt szerkesztősége: Angyal Gyula, körjegyző, g volt fel. szerk. Az uj cselédtörvény. IV. FEJEZET. 4r A cselédszerzé-sról. (Folytatás) 82 §. Cselédszerzéssel csak az foglal- kozhatik, ki az ipartörvényt (1872. VIII. t. ez.) 5. §. alapján az illetékes hatóság által kiadott s jogerőre emelkedett szabályrende­letnek megfelel s üzletét ezek alapján szer­vezi és gyakorolja. 83. A cselédszerzés némely áthágásai­nak mikénti büntetése iránt a jelen törvény 112-ik §-a intézkedik. V, FEJZET. A mezei munkásokról és általá­ban a napszámosokról. 84. §. Aratók, nyomtatók, cséplők s'áh- talában bármely mezei munkát nem cseléd minőségben szerzödésképen plvállalni szán­dékozó munkásoknak, menyiben nem helybe­liek, — igazolási jegygyei vagy pedig közsé­gi bizonyítvánnyal kell ellátva lenniük, mely nélkül elfogadásuk tilos. 85 §. Ilynemű szerződések, melyek a kölcsönös jogok és kötelességekre nézve dön­tők, mindig írásban kötendők s azon helység bírája vagy helyettese által, melyben a szer zodés köttetett, láttamozandók. 86. §. Bármily okból eredett perlekedés esetében a munkások ninosennek íeljogositvi a munka megkezdését megtagadni, azzal öi kémesen felhagyni, vagy éppen munka Íjéról eltávozni, sőt kötelesek az illeték] hatoság intézkedését — melynek a panal vételétől számított három nap alatt be kei következni — a munkát megkezdve, illeti leg folytatta bevárni. 87. §. A község elöljárói oly helyekei hol a jelen törvény értelmében illetékes első^ fokú hatóság nincs, a munkások a községül va£y munkahelyéről való tényleges távozá­sát, a munkaadó kívánatéra kényszer eszkö­zök használatával is megakadályozni, s az esetet, ha addig a felek által nem történt volna, nyomban az illetékes hatóságnak be­jelenteni tartoznak. 88. §. Ha ezen távozás meg nem aka­dályoztathatott volna, az esetben a jelen tör­vény alapján (illetékes hatóság a munkaadó kivánatára a munkásoknak visszavezetését kényszerrendszabályok alkalmazásával isesz- közlendi. Minden hatóság ilynemű megkeresések­nek rögtön megfelelni tartozik a nélkül, hogy annak bírálatára jogosítva volna, vájjon a megkereső hatóság a dolog érdemét illetőleg helyesen járt el, ez utóbbi lévén tetteiért fe­lelős. 89. §. A munkások a visszavezetteté- sen felül — vagy ha ezen nem kivántatnék e nélkül is — a munkaadó részére az elmu­lasztott napok után a helybeli hasonnemft napszám kétszeresének, sőt ismételés esetén négyszeresének megfizetésében maraszta- landók. 90. §. Azon munkaadó, kitől az önké­nyesen távozott munkások az előbbi munka­adóhoz hatósági utón visszaállittatak hasonló kárpótlást követelhet, kivévén azon esetet ha a munkásokat igazolvány (84. §.) nélkül fogadta fel, mely esetben kárpótlás nem jár; sót az illető 20 írttól 100-ig terjedhető bir­ságban is marasztalandó ei. 91. §. A közös munkára vállalkozott egyének az általuk bármely törvényes okból fizetendő kártérítés, birság. eljárási és vissza. fizetési költségekre nézve, egyetemlegesen kötelezettnek tekintendők, ha az iránt a szer­ződésben is más nem foglaltatik. 92. §. Ha elemi csapások által az ara­tásra, nyomtatásra, vagy eséplésre szánt ter­ményben a szerződésmegkötése utáu oly mérvii kár okoztatnék, hogy a termés a rendes évi átlagos mennyiség felénél alább szállna — ha a felek a szerződés megkötésekor ezen es­hetőségre a munkabér pénzértékbeli megál­lapítása itánt nem gondoskodtak, vagy kü­lönben egymás között megegyezni nem bír­nak, — az iránt hogy ezen eset beállott-e, s ha beállott az uj feltételek iránt a 86-ik §.- ban megállapított idő alatt a jelen törvény értelmében illetékes elsőfokú hatóság ha­tároz. A munkások ily esetbeni határozatho­zatal előtt is kötelesek az elvállalt munkát is megkezdeni s szakadatlanul folytatni; más részről pedig "a munkaadónak a határozat ho­zatal előtt sincs joga ugyanazon munkára jósokat felfogadni, junkaadó annak daczára, hogy a félvállait munkát megkezdették datlanul folytatják, ugyanazon mun­kára mis munkásokat fogad, a munkásoknak kártérítéssel tartozik ; — viszont ha a mun­kások le szakasz határozmányai ellenére a munkát vagy meg nem kezdik, vagy szaka­datlanul nem folytatják, a munkaadó jogo­sítva van inás munkásokat fogadni s ezen fe­lül az ily munkások a 89. §. értelmében meg- büntetendők. 93. §. Ha a szerződést a bér vagy a ki­kötött élelmezés ki nem szolgáltatása, a bér­let munkának egészen vagy részben más mun­kásoknak juttatása által a munkaadó szegné meg, azt a jelen törvény értelmében illetékes hatóság a szerződés megtartására szori- tandja. A munkaadó által a munkásoknak oko­zott károk ez utóbbiak javára a 89. §. értel­mében számítandók fel s terítendők meg. (Vége köv.) Vidéki élet T.-lök, 1876. jnnius 26. T szerkesztőség! Constatálh&tom Szerecsen Gyula t.-löki gyógyszerész múlt heti rejtélyes eltűntét s halálát. A boldogult ezelőtt csernői gyógy­szerész, csak másfél éve vette át t.-löki gyógyszertárát, előtti birtokosa K. László­tól törvényes árverésen. Uj birtokában ma­gát, mint javában való nőtlen s elég pénz­erővel rendelkezett fiatal ember elégé csi­nosan és lehető kényelemmel helyezé be, sőt ildomos magaviseletével közbizalom áltál felkaroltatva f. hó 17-én a városi képviselő testülettől adő pénztárnoknak választatott. Mindezek egy hosszabb és boldogabb élet bekövetkezésének valának biztosnak látszó, de fájdalom, gyorsan elszálló köd­képei ! Ugyanis: f. hó 19-én Rozsnyóról megjelenő édesannyával családi dologban kevéssé összve zörtölödvén, kocsijában azon­nal befogatott, és testvére kérelme ellen, bizonyos útra való menetelt indokolt, Nyí­regyházra távozott, hol Nagyvárad felé je­gyet váltott. Mi természetesb, mint hogy eltávozása án harmadra házánál és mindenütt holléte lőtt az aggály nőttön-nőt, mivégre édes lyját szekrénye kinyitására vezette, hol egy csomag bankjegyen kivül két lepecsé­telt level# is találtatott, egyike a helybeli [elöljárósághoz szóló, hivataláról leköszönő, isika pedig anyjához intézett, melyben ér- siti: hogy a rajta levő ruhán kivül egy »álczánál, egy revolvernél és 48 forintnál többet magával nem viszen, hozzá tévé még azt {s, hogy ezt talán úgy hiszi, 14 évi szolgálata után megérdemli. S igy következett be a végzetteljes mindent felvilágosító folyó ho 25-én vasár­nap : midőn községünkben küldött nagyvá­radi napi lap [legutóbbi számából/értesül­tünk : hogy a n.-baródi erdőben, mely Krassó megyével határos, egy ódvas tölgy fa mellett, ismeretlen fiatal íérfi- hulla ta­láltatott, homlokban lőve, jobb kezében re­volverrel, következő levéllel: „Bár ki vagy ki rám akadsz, ne keresd azt ki vagyok', hanem áss mellém egy sirgödröt és temess | bele, fáradtságod jutalmául fogadd a. nálam ‘ levő órámat és pénzemet 35 irtot. A sors nem egészen igy intézkedett mert egy szintén nálla talált elszaggatott leve! darabkáiból a hulla kilétére nézve kö­vetkező betűket lehetett leolvasni: Szere­ssen Gyula t-löki gyógyszerész.“ És mint közlőnek szabadjon Aranynyal felkiáltanom: „Ki az érző szivet gúnyosan neveted: nagy lélek,eredj, dobd sírjára kövedet! Egy ismerős. Zalkod, 1876. jun. 26. T. szerkesztő nr! Kérem engedjen becses lapjában egy kevés tért nekem alólirtnak, hogy hálás kö­telességemet teljesítsem. Midőn ez alkalom­mal a nyilvánosság terén is köszönetemet, s örök hálámat nyilvánítom, van szerencsém mindazon jótevőknek nevét meleg hálám­mal megemlíteni, kik engem és családomat a tavaszi árvíz-, és a községünkben április hó 3-án kiütött tűzvész alkalmával felsegíteni kegyeskedtek, mint véginségre jutottat. Ezek között első helyen kell hálás szív­vel megemlítenem dr. Samassa József egri érsek ur ő excellentiáját, az egri egyházmer gye nagylelkű főpásztorát, ki 110 frt segélyt méltóztatott legkegyelmesebben adományoz: ni, a miért forró hálámat s köszönetemet nyilvánítom. Úgyszintén a közoktatási m. k. minister ur ó nagyméltósága, Kiss József kir. tanfelügyelő ur ó nagysága, ki a tanító tegj tületnek méltó atyja, szives közvetítése ut­ján. 50 frt mint rendkívüli segélyt adomá- nyoztattni méltóztatott, miért is hálás kö­szönetemet nyilvánítom. A bel ügy min is tér ur ő nagyméltósága, Szabolcsmegye tekintetes alispáni hivatala utján, a tűzvész által károsult, Zalkodj “ ség lakosai részére küldött 150 írtból " frt 50 kr. mint rendkívüli segélyt, zeltem. . jjgy" 1 Nemkülönben főtisztei. Simon- * nyíregyházai plébánus és kerületi esperesük szerencsétlen családom enyhítésére, kövei kező összeget sietett gyűjteni: nagyságéS Kiss József tanfelügyelő ur 3 frt, főtisztei. Simon Endre ur 3 frt, tek. Bodnár István uv 3 frt, t. Korányi Imre ur 1 frt, özv.Polyákné asszonyság 60 kr, nagyt. Kállai Ákos nr 50 kr, nt. Dózsa József ur 50 kr. Összeg 11 frt 60 kr, mely meleg részvételeikért hálás kö­szönetemet nyilvánítom. Végre Görgey József sorsos társán* ivén gyűjtött összeget is kezemhez vettem, ai következő becses nevekkel: főtiszt. Simon Endre ur 2 írt, t. Takácsi Alajos 2 frt, András- csik József ur 2 frt, özv.DraskőszySáinuelnéi 2 frt, nt. Bertoti Benjámin 1 frt, nt. Atlasz József 1 frt, nt. Cserényi Mihály 1 frt, Ju­hász Pál kartársam 1 frt, Szabó Endre kar­társam 1 frt, Görgey József kartársam 1 frt, Angyal József kartársam 1 frt.Tamás György kartársam 1 frt, Fekete János kartársam í frt, Lengyel József kar társam 1 frt, Kelemen János kartársam 2 frt, és özv. Szegedi And-f rásné 1 frt. Összesen 20 frt. Miért is mindezen jóttevőknek szivem melyéből fakadt hálámat azon kívánattal nyilvánítom, mikép vegyék jutalmukat attól, kinél a jó tettek örök betűkkel vannak föl­jegyezve. Ható János, kántor-tanító. "' Kiadói sió, A „Szabolcsmegyei Közlöny“ juli-decem- berfél évre előfizettek : Pester Lloyd. Pesti naplő. Dr. Kéry Horvát L. Bésenyei László (1 frt). Iij. Mogyoróssy. Kovács Lajos. Far­kas Lajos, Kopocsi J. Igaz György. Jármy* Jordán. Porkoláb József. Ambrus Ferencz.. Eglis J. Csiszár S. Kocsár J. n.-kállói casina Tóth Miklós. Nádassy György. Gr. Degen- feld Gusztáv. Mire a jövő számot szétkül- denünk kell reméljük, hogy Szabolcsmegye közönségé, és illetőleg mindazok, kik jelen számunkat megkapták, az előfizetési dijat' ?e,gaS!l egy negyed évre) posta utalványon bekuldöttek.(Burger M. Adler Zs. 1 frt.) ; Tr -j '^Z0K * kik a. „Szabolcsmegyei és Hajdukeruleti Közlönyéért hátrányban van­nak (mely hátrány 3142 frtot tesz) egész tisztelettel és komolyan felkéretnek szíves­kedjenek kiki a maga tartozását beküldeni az a 3—4 frt senkinek sem fog anyagi hely­zetén csorbát ejteni, míg a minket terhelő tai tozasok, melyek a kint levő 4 frtos köve­teléseken alapszanak, igen nagy zavarba hozhatnak, sót igy is zaklatásoknak va{ gyünk kitéve már. Mi nem hisszük, ■ hogy % k

Next

/
Oldalképek
Tartalom