Szabolcsi Őrszem, 1938 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1938-12-01 / 12. szám

é SEABOLC Sl ŐRSZEM 1938 december hé Szövet, kelengyeáru és szőnyeg a legolcsóbban Hartos Lajosnál VÍMh™,6 Nyíregyháza, Vay Adám-u. 2. sz. (Takarék Takarékosság! Szabott ár ! HÁZI ÁHÍTAT Uj karácsony t X. ' „Boldogok, akiknek szívok tiszta; mert ők az Istent meglátják.“ (Máté 5 : 8.) Gondolj most csendesen az elmúlt ka- rácsonyra. Emlékszel? Ugye de kedves és áldott volt! ... Igen, az volt. És?- Elmúlt El fov múlni a mostani is. Mert a kará­csonynak és a karácsony örömeinek legjel­lemzőbb tulajdonságai, hogy elmúlnak. Majdnem mindeniknek van valamilyen ka­rácsonya. Vannak velejáró apró örömök, — kedves ajándékozások —, de az a baj, hogy olyan rövid ideig tart. A játkok el­romlanák, a fenyőfa fényei kialusznak, a kedvességek feledésbe mennek és végered­ménye egy sóhajtás: ennek is vége már. Azután jön megint a megszokott élet, tűnik egyik nap a másik után, — óh, de szomorú, hogy a mi szép, az ilyen rövid .. .Gondolod, hogv igazi az, ami ilyen pár pillanat alatt el tud múlni? Nagyon kedves volt, igazán szép volt, — de valami hijja volt. Az első karácsonykor Isten meghozta az ál­dozatot, és kegyelmet hirdetve elébe jött az embernek. Az új karácsonyban viszont a tisztaszívű ember elfogadja az Istennek felé kínálkozó szerelmét. Az Isten igéje kétféle karácsonyról tud. Az egyikből csak egy van a világtörténelem­ben. A másikból annyi, ahány újjászületett lélek találkozik az élő Istennel. Mert a karácsony Isten találkozása az emberrel. Az első karácsony nem jön vissza töb­bet. Isten testben nem fog megjelenni kö­zöttünk és emberi szem nem láthatja az Ő arcát. Csak akkor lesz látható, amikor visz- szajön hatalommal és dicsőséggel s amikor minden szem meglátja Öt, még akik által- szegezték is. Van az Istennek egy ígérete, az, hogy akiknek szívok tiszta, azok meglátják az Istent. Ebben az igében van az ú karácsony­nak a titka elrejtve. Minden ember számára van egy lehetőség, hogy színről-színre lát­hassa Jézust, van lehetősége annak, hogy az ember most is találkozzék az Istennel. Ennek a találkozásnak a feltétele hát a tiszta szív. Az ember szíve természeténél fogva éppen nem mondható tisztának. Ezért aki az új karácsony örömeiben részesülni kíván, annak első feladata, hogy szívét tisz­títsa meg. Isten tudja, hogy milyen nehezen találsz a magad szívében kivetni valókat, azért ő maga vállalkozik arra, hogy Szent Lelke által megtisztítson minden bűntől. Ahhoz, hogy a mostani karácsonyod necsak olyan legyen, mint a legutóbbi, hanem az Istennel való találkozás lehessen, ahhoz semmi más nem kell, hanem csak, hoPv kí­vánd: „tiszta szívet teremts bennem óh Isten !“ Azért a szeretetnek az ünnepe a kará­csony, mert benne az Istennek irántad való kimondhatatlan szerelme és nagy vágyako­zása nyilvánul meg. Nemcsak találkozni kí­ván veled, nemcsak elébed jön, nemcsak hív, nemcsak zörget az ajtódnál, hanem — mivel így nagyon méltatlan vagy és így amint vagy, nem találkozhatnál vele, • magára vállalta a feladatot, hogy megtisztít­son téged. Az a kérdés csupán, lávánod-e te is a Vele való találkozást? Tulajdonképpen arról van szó, hogy milyen az igényed és mit vársz a mostani karácsonytól. Ha meg­elégszel apró örömökkel, elmúló és soha többet vissza nem térő kedvességekkel, ha nem vágyódol egyébre, mint hamarosan emlékekké, s nemsokára lomokká váló kis ajándékokra, akkor eljön és elmúlik feletted megint egy karácsony nyomtalanul. De ha mersz nagyobbat kívánni, ha van bátorsá­god, hogv elfogadd az Isten .feléd nyújtott szerelmét, akkor engedd, hogy az O Fiának vére által munkát kezdjen és végezzen ben­ned az Isten. Lesz-e új karácsonyod? Engeded-e, hogy eszedbe juttassa a Lélek a bűneidet? Végig hallhatod-e mon­dani valóját? Vádolását és felmentését meg­hallod-e? Halk szavát és csendes kopogtatá­sát észre veszed-e? Ne engedd, hogy megint elmúljék az ünnep hiába. Az Isten vár reád! Nyíregyháza. P. Tóth Lajos s.-lelkész. Gazdasági tanácsadó Nagyon kevés azoknak a kisgazda em­bereknek a száma, akik az állatok takarmá­nyozásával nemiképpen is tisztában lennének Nem ismerik azokat a tápanyagokat, ame­lyek az állat szervezetének felépítéséhez fel­tétlenül szükségesek. Ennek az elméleti is­meretnek a hiányában sok hibát követnek el, aminek a következmépye, a drágább ter­melés és silányabb minőség. Kétségtelen, hogy az állatok legelőn való tartása a legolcsóbb .és az állat szerve­zetére a legelőnyösebb, azonban hazánk ég­hajlati viszonyai nem engedik meg, hogy az állatok egész éven legelőn tartassanak, ezenkívül a mi silány elegelőink nem adnak elegendő táplálékot ahhoz,, hogy állataink a mai gazdasági viszonyoknak megfelelően, ter­melni tudjanak. Ebből az következik, hogy ha jövedelmező állattenyésztést akarok foly tatni, úgy állatom megfelelő takarmányozá­sáról, részben termesztett, részben vásárolt takarmányanyagokkal kell gondoskodni. A takarmányok számtalan alkotórészből állanak, s itt röviden összefoglalom azokat az anyagokat, melyek az állati; test felépíté­sében és fenntartásában szerepelnek. A takarmányok alkotórészeit két nagy csoportba lehet osztani: víz és.száraz anyag. A. takarmányokban levő víz ugyanolyan szerepet tölt be, mint az ivóvíz. Ezt mázolja az a tény, hogy ha kevés vizet tartalmazó takarmányt f-M. szénát, szalmát, kukorica­szárat, ko pát, szcme.stakarmányt) etetünk, utána az állatok sok vizet isznak. Ha azon­ban a takarmány sok vizet tartalmaz, utána Karácsonyi ajándéknak zsoltárt, imakönyvet, meséskönyvet, játékot az Ujságbolt-ban vásároljon NYÍREGYHÁZA, Bethlen-utca 2. az állatok alig isznak. Ez azért van, mert ígv a vizet a takarmányban vették fel. Elő­nyös ez azért is, mert a takarmányban levő tápláló-anyagok nagy részét vízben már feloldva kapják, ezért könnyebb az emésztés és gyorsabb a felszívódás. A vizenyős takar­mányoknak különös jelentősége van a tejelő állatoknál, mert azok a tejképződése előse­gítik. ezért fontos a tejelő állatokkal nyáron zöldtakarmányt, télen takarmányrépát etetni. A víztartalom a takarmányok eltartha- | tóságára is igen nagy befolyással van. A sok | vizet tartalmazó takarmány hamar romlik, í bizonvos előkészítés nálkül (füllesztés, sava­nyítás, szárítás stb.) hosszabb ideig nem tart­ható el. A takarmányok köznséges hőmér­sékleten csak 10—15% víztartalom mellett tarthatók el. A takarmány száraz anyaga magában foglalja a vizen kívül levő öszes altkotó- részeket. A szárazanyag nem egyenlő a szá­rított takarmánnyal, hanem a szárított ♦ta­karmányból még elpárologtatjuk a fentebb említett 10-14 százalék vizet, s az lesz a száraz anyag, ami ezután visszamarad. Pld. 10 kg. szénát kenyérsütés után ke­mencébe teszünk és egy-két óra múlva ha kivesszük és lemérjük, kb. 1.3 kg.-mal ke­vesebb lesz, ami visszamaradt, ez a száraz­anyag. jelen esetben 100 kg.-hoz viszonyítva 87 százalék, illetve kilogramm. A szárazanyag-tartalom tájékoztatja a gazdát arról, hogy az állat mennyi takar­mányt tud felvenni, mert az állat takar­mányfelvevő képessége sohasem a takar­mány térfogatától vagy súlyától függ, ha­nem mindig a takarmány szárazanyag tar­talmától. Ezt igazolja az, hogy szénából na­ponta legfeljebb 14—15 kg. mennyiséget tu­dunk egy felnőtt állattal megetetni, míg csalamádéból 100—120 kg. A szárazanyag alkotó részeit aszerint, hogv milyen hasznára van a szervezetnek, két csoportba osztjuk és pedig emészthető és emészthetetlen anyagokra. Az emészthető angyagok 3 igen fontos tápanyagokat tartalmaznak, és pedig : 1. Fe­hérjéket. 2. Szénhidrátokat. 3. Ásványi anyagokat. — Ezekről az anyagokról a legközelebbi számban folytatásként beszélünk. Sebeők István. „Az emberek lekicsinylő Ítéletei inkább befolyásolnak bennünket, mint a Krisztus szeretete, ha többet gondolunk az emberek fiíymálására, mint a Krisztus szeretetére. (Kilburn.) Mielőtt nyomtat­vány rendelést esz­közölne okvetlen kérjen árajánlatot OROSZ KÁROLY KÖNYVNYOMDÁJÁTÓL Ny i regy háza, Bercsényi-u. 3. Telefon: 577. sz. Szerkesztésért és kiadásért felelős: NAGYVÁTHY JÓZSEF. Nyomatott Orosz Károly nyomdaüzemében, Nyíregyháza, Bercsényi-u. 3. Telefon : 577.

Next

/
Oldalképek
Tartalom