Szabolcsi Őrszem, 1938 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1938-02-01 / 2. szám

6 SZABOLCSI ŐRSZEM 1938. február hó. Micsoda az emberi él<efc? „Olyan, mint a mező­seik füve: ma van, holnap a kemencébe vettetik“ Mi az emberi élet? Ma vidám élet, holnap halál. Ma jókedv, bőség és gazdagság: holnap sír s hi­deg koporsó. Alig két éve annak, hogy Kassán «,' katonaságnál teljesítettem szolgálatot. Vidám volt az ifjú és csak az élet után futott. Egyik- délben a gyakorlatról hazamenet gyásalobcgót iát tűnik kitéve a kórház tetején. Az, aki tegnap még az ifjúság habzó poharát ürítette, — önjei­kével keveset törődve — rqpülősz'erencsétlenség- ből kifolyólag, szétnyílt koponyával, halottan fe­küdt. Váratlanul kellett megjelennie az örök Bíró előtt. Kedves Testvérem! Gondoltál-e arra, hogy ennyi a te életed is, hogy ennyi mindnyájunk élete? Hogy váratlanul jő el az Üt és kéri szá­mon tőled, kéri számon tőlünk a mi lelkünket, a *e lelkedet? S bizony mondom neked1, sokan lesz­nek ott, akik — mint az emberek, kikről a Biblia beszél — otthagyatnak és kevesen, akik felvétet­nek. Soha nem tudjuk, mikor jő el a mi Urunk. De jaj annak, akit készületlenül talál. Vájjon nem az lesz-e a sorsa miniden embernek, aki önmagát biztatja: „halogatja még az én Uram a hazajöve- éelt“, mint ama szolgának, akiről beszél a Biblia: örök halál és örök gyötrelem? És vájjon nem magasztaltatilk-e fel az, aki életének minden ide­jében készen van az ő Ura fogadására? Miért té- ko zol nád el te, miért tékozolnánk el mi e földiekért az ágit, miért választanánk azt az utat. melynek vége a halál, ahelyett az út helyett, amelynek vége az örök életi? Testvérem, nines idő a halogatásra. Ki tudja, holnap szól-e még veled az Ür, íhogy holnap nem faajilik-e reád már a szemfödél gyász leple? Élj úgy, hogy néked ne a félelem szava legyen az ige: Vigyázzatok, mert nem tudjátok, mely órá­ban jő el a ti Uratok, hanem a boldog megnyua- vás szava: Uram, készen vagyok a Te fogadá­sodra, mert ez az ige csak annak rettegés, aki önmagában bízik s nem Istenre épít; annak, aki éli az Isten parancsát, a boldog bizonyosság szava ez. Amen. Hadházy Lajos. Gazdasági tan ács adó Február hóban készítjük elő a vetőmagvakat, thz eredményes gazdálkodás egyik feltétele a jó vetőmag. Győződjünk meg a esirázóképességéről, végezzük el a próba esi ráztatást. Tisztítsuk meg a v értő magot, végezzük el a csávázást. A szerszá­mainkat szedjük rende, boronát, ekét, kisebb gazdasági szerszámainkat javítsuk ki, csak jó szer­számmal lehet jó munkát végezni. Ha a trágyát a tél folyamán hordtuk ki s ha uincs elteregetve, egyenletesen rázzuk széjjel, mii­nél hamarabb szántsuk alá. Az őszi mély szántást készítsük elő vetés alá, jó mélyen porfhanyítsuk meg, nehéz boronával vagy lókapával. Ne szánt­sunk tavasszal, nagy kért okozunk magunknak ezzel. — A réteket, legelőket, Lucerna-táblákat jól 'boronáljuk meg, a vakondtúrásokat egyengessük el. — Ha a lucernát megtrágyáztuk, a szalmaré- szbket takarítsuk le, mert nehezebb lesz kaszálni. Ha a földünkön víz futott össze, vezessük el a vetésekről, hogy kárt ne tegyen. Nézegessük meg az őszi vetéseket, nincs-e felfagyás, a sárguló, ■fonnyadó vetés mutatja a bajt. A felfagyott ve­tést idejében le kell hengerelni, mert elpusztul. Ha azt akarjiuik, hogy szép borjút, csikót, má­kot hozzanak világra vemhes állataink, igyekez­nünk a vemhesség befejezése előtt az állatokat jól takairmányoznii. Az újszülött állatoktól ne saj­náljuk a tejet, különösen fontos az első, úgyne­vezett föccstej kiszoptatása. A föccsteij termé­szetes hashajtó hatású, ez tisztótja ki a bélszúr- kot az újszülött állat bélesatonnájából. — Az új­szülött állat naponta 4—5-szőr szopik, mert kicsi a gyomra, keveset tud egyszerre szopni, ezért ne sajnáljuk a fáradtságot. — Az újszülött állat fel­nevelésénél igen. fontos a tisztaság, a száraz alom, a nem légivonatos, de jólavegőjű istálló. Igásállatsainkat se hanyagoljuk el. Az elkövet­kezendő szorgos tavaszi munka idejében való el­végzéséhez egészséges, jóerőben levő igás állatra van szükségünk, tehát bővebben takarmányozzíuk, ad junk abrakot is nekik, hogy a munkát ellj esít- ményiik meglegyen. Nézzünk szét a gyümölcsösben, mielőtt a fák rügyfakadása megkezdődnék, végezzük él a féli permetezést, előzőleg takarítsuk meg a fák kér­gét, a száraz, és egymást keresztező ágakat vág­juk le, tegyük világossá, szellőssé a koronát, így a .gyümölcs szebben fejlődik és szebben érik. — A hemyóifészíket szedjük le, a gyümölcsmúmiákat távolítsuk el, a fák környékét trágyázzuk meg. — Egyes gyümölcsfa-magvakat most kell elvetni: dió, mandula. Ebben a hónapban végezhetünk oltást, dugványozást. Melegágy készítése, palánták nevelésének megkezdése szintén ebben a hónapban van. — Vethetjük a sárgarépát, zellert, korai spenótot, borsót, petrezselymet. A kerti földet jó porha­nyón készítsük el. Ha az idő enyhe volna, 'kezdetét veheti a szőlő nyitása és ha ősszel nem metszettünk, azt is meg lehet kezdeni. A trágyát el kell teregetni, hogy nyitás alkalmával betakarjuk. A méhesben is akad munka. Figyelemmel kí­sérjük a méhek viselkedését. Ha valami baj lenne, keressük az olkát, nem került-e ©gér a kaptárba. Igyekezzünk mindent figyelemmel kísérni, ne­hogy a mulasztásból kárunk származzon. Sebeők István. 62BlEJI||llJtfT ISTENTISZTELETEK sorrendje a nyíregyházi tanyákon 1938. március hóban: Március hó 6-án délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Sza r vasszig et en. „ „ 6-án délután 5 órakor : Istentisztelet Jak usibok óiban. „ 13-án: Vallásos ünnepély Felsősima­pusztán. „ 15Asn: Vallásos ünnepély Jakusbokor- ban. „ „ 15-én este 6 órakor: Vallásos ünne­pély Varjülapos-tanyán. „ „ 20-án délelőtt 10 órakor: Istentiszte­let Jalkushokaiiban. „ ,, 25-én délután 6 órakor: Vallásos est F elsősd/mapus ztán. „ „ 26-á délután 6 órakor: Vallásos est J akusbokorba n. Nyíregyháza, 1938. érvi fdbr. 5. Lukácskó András. * Nyíregyháza. A nyíregyházi retf. KIÉ fiúcsoporbja f. hó 13-án délután 5 órai kezdettel műsoros előadást tartott, melyen az orosi KIÉ — mintegy 30 taggal — megjelent, bizonyságául annak, hogy végre talán elérkezünk oda, amikor a környező gyülekezetek ifjúsága, a szervek helyett, tettekkel munkálja a baráti együttérzés és egymást segíteni akarás mindnyájunk által kívánt eszméjét. Műsorunkat kedves vendégeink két számmal bővítették. Előtte Ifjúsági ; Egyesületünk tagjai vendégeink­kel közös játékokban próbálták szorosabbra fűzni az egymást megismerés és szeretés kötelékeit. A fiatalságot igazán szeretők zsúfolásig töltötték meg az elemi iskola dísztermét. Megjelenésük — mint a szeretet bizonysága — új lelkesedést .váltott ki az ifjú szívekbe, és új munkára ösztö­nöz mindnyájunkat. Nyírpazony. Aranylakodalom. Kedves, megható ünnepély keretében ülte meg gyermekei s nagyszámú uno­kái körében Jakab István, a nyírpazonyi reformá­tus egyház presbitere aranykkodalmát. Az ün­neplő otthonában tartott házi istentiszteleten megjelentek az egyház vezetői a község elöljárói és tisztességet tettek a becsületes, vallásos tisztes öreg házaspárnak. Az Isten különös kegyelme kísérte Jakab Istvánt jó és rossz napjaiban, hosszú életén ke­resztül! Mint szegény, árva gyermek került a községbe. Cselédkedétt, de mint hű szolga is el­nyerte jutalmát. Az egyháznál 21 évig volt min­denki által szeretett és becsült egyházfi. Majd máikor saját, szép otthonába költözött, presbiteri tisztségre választották a hívek, mely munkakör­ben — öreg. kora dacára — még mindig odaadó hűséggel szolgál. Anyagilag is előre ment! Mint szegény, árva gyermek nem mondhatott magáénak semmit a vi­lág javaiból, most pedig szép vagyonkájában nyu­godtan éldegél Isten és emberek előtt való ked­vességben. Mi is szeretettel üdvözöljük aranylakodalma alkáliméból reif, hittestvérünket, az öreg őrálló presbitert, s tiszta szívvel kívánjuk, hogy gyé- mámtlakodalmát is jó egészségben 'érje el hűséges élet ©párjával együtt. Búj. A Leánykor első bemutatkozásul január hó 23-án nagysikerű szeretetlvendógséget rendezett. A nagy siker nemcsak abban állott, hogy két te­remben kellett a nagyszámban megjelenteket el­helyezni, hanem főleg abban, hogy a fehér szín­ben, ízlésesen megterített teremben a műsor is minden számában evangéliumi és építő volt, mely a megjelentekre mély és maradandó hatást- gyakorolt. — A KIÉ. ifjúsága — a kezdeménye­zésen felbuzdulva — fahr. 20-án szintén tart sze­re tetv eredégséget, hasonlóan gondosan előkészí­tett és minden számában építő műsorral. — A Leánykor szeretetvendégségéhez 28 család járult hozzá természetbeni adománnyal, melyért itt e helyen mondunk köszönetét. — Február 6-án volt az egyház újonnan választott gondnokának és presbitereinek eskütétele a templomban, mely után az elnökség díszülés keretében nyújtotta át Zsoldos Ferenc kántortanítónaik a Püspök ür által küldött kinevezési okmányt, mellyel a< Püspök úr Zsoldos Ferencet — érdemeiért — igazgató^ tanítói címmel tüntette ki. Apagy. Az apagyi egyház életében az 1937-ik érvben az egyházi mozgalom az alábbi képet mutatja : Született fi: 20; nő: 23 = 43. Meghalt fi: 8; nő: 6 = 14. Szaporodás: 20. Házasságra lépett 7 pár: 2 tiszte pár és 5 vegyespár. Két re.ver.zális ja­vunkra, kettő pedig kárunkra köttetett. Úrvacso­rával élt 1248, — 115-tel több, mint az előbbi év­ben. Adományok összege: 175 P. Nagyobb épít­kezés összege: 700 P. Szabolcsi Őrszem 20 pél­dányban járt. Belmissziói munka, ifjúsági munka igen szióp eredménnyel folyik. Vasárnapi isten- tisztelet háromszor van. Délelőtt, délután gyer­mekistentisztelet és este vallásos est. Jövőévi tervr torcmyóraépítés, új iskola és tanítói Iáik építése. * Dögé. A dögéi református egyház az elmúlt 'évben. 4000 P államsegéllyel új, modern;, kettős tanítót lakást épített. Ezzel az egyháznak minden épülete megújult. Istené érte a dicsőség! UJSAGBOLT Nyíregyháza, Bethlen-u. 2. Könyv-, papír- és játékkereskedés Divatlapok Fotócikkek Hangszerek Ref. tankönyvek, zsoltárok, bibliák állandó nagy raktára Szerkesztésért és kiadásért felelős: Dr. Ferenczy Károly Nyomatott a i,Merkur“íinyomdaüzemben, Nyír» egyházén, BercsényUutca 3. Felelős: Orosz Károly,

Next

/
Oldalképek
Tartalom