Szabolcsi Őrszem, 1937 (1. évfolyam, 1-12. szám)

1937-04-01 / 4. szám

2 SZABOLCSI ŐRSZEM 1937. április hó. megnőtt igényeivel. Fent és lent egyaránt szinte tobzódva halmozódtak az utóbbi évtizedekben az igények. Láttam falusi zsellérfiut pantallóban és kamásnis cipő­ben, divatos bőrkabátban es látjuk ezer­féle módon és alakban, a társadalom min­den rétegében annak az egészségtelen, a mindennapi békesség és a mindennapi kenyér szempontjából egyaránt veszedel­mes igényességnek a jelentkezését és ural­kodását, amely a falusi szegény napszámos- fiút kivetkőztette egyszerű, tisztes, ma­gyaros ruházatából. És fájdalom, alig látjuk viszont jelét annak, hogy hasonló vágya­kozással és igényekkel néznénk a ma- gasabbrendü élet, egy tisztultabb világ, egy lelkileg finomabb és gazdagabb jövő felé. Ilyen vonatkozásokban túlságosan is igény­telenek vagyunk. |f Hol vagyunk ma általában a puritán élettől? Hol vagyunk attól, hogy a puri­tánok, a lélekben és életükben tiszták ala­kítsák a ,,közvéleményt", a tömegek élet- felfogását? Nem ott van-e a hiba, nem azért van-e úgy, ahogy van, mert mi ma­gunk is, akik az Ige népének szeretjük magunkat nevezni, megsavanyodott ko­vásszá, megizetlenedett sóvá lettünk ?! Érdemes ezen elgondolkozni. És nem kell-e visszatérni — ha élni és boldogulni akarunk — atyáink egész­ségesebb, tisztább életfelfogásához, igény­telenebb életmódjához és viharállóbb jel­lemük titkához: az életformáló és élet­megszentelő Igéhez? És nem kell-e szívünkre vennünk és az életünkkel továbbadnunk halhatatlan Arany Jánosunk nagy tanítását: ,,Földi ember kevéssel beéri, Vágyait, ha kevesebbre méri"!? Ferenczy Károly. TÁRCA Megtagadtalak... Uram ! én Téged megtagadtalak! Együtt ültem békésen Veled, arcodra néztem, fogtam a kezed. Egyszeresük éreztem, hogy zuhanok sötét lesz — és forgószél támad s én ott vagyok a főpap udvarában s így felelek a cselédlánynak: „Nem ismerem, — én soh'se láttam őt! Uram! Te ott állsz Kajafás előtt. A terem mélyén sötéillk a bú A fájdalom és a — halál. Magad vagy ott Megváltó Jézusom, Szent tekinteted most engem talál, — Én Idekinn az örömtüzek mellet bizonyítom, hogy nem is ismertelek ! óh, vedd le rólam szent tekinteted! Eléd ontom bűnbánó könnyemet — Uram ! hidd el, mégis, mégis szerettelek ! Nyíregyháza. Vajas Klára. Isten hőse Japánban* Irta: Dr. Dómján János. A karácsonyi vándor. 1909 karácsonyán egy sápadt, vékony diáik lépett ki a köbéi theologia kapuján. Társai már napokkal ezélőtt szétszéledtek, hogy boldog csa­ládi körben örvendezzenek a Megváltó születé­séinek s ő most egyedül indult el, hogy .magá­nak otthont találjon. Nem tétovázott, mert tudta hová megy. Útját arrafelé választotta, ahol a tá­volban imár sötétlettek a siníkavai nyomortelep összezsúfolt házad s látni leihetet a o&enevész ut- cagy er ekeket és zajos korcsimálkait. Kevés ruháját, néhány könyvét kézikocsin maga tolta jövendő lakásáig, alhol derekas munka várt rá: a vérfoltos falakat újra kellett meszelni, hogy a bennük elkö­vetett utolsó gyilkosság szomorú emlékét eltün­tesse. Fülében még ott csengtek a theologia .igaz­gatójának kérlelő szavai, aki fényes jövőt jósolt neki s mindenáron szerette volna visszatartani ettől a lépéstől. De hasztalan. A kérlölésre még erősebb lett elhatározása, hogy életét és munká­ját a nyomortanyák lakóinak szentelje. A gyermek. Hogyan jutott erre az elhatározásra? Amint erre a kérdésre választ akart adni, édes és szo­morú eirdékeklbem elvonult előtte egész eddigi élete. Látta magát mint kicsiny gyermeket, aki­hez otthon csak akkor voltak kedvesek a mosto­ha anyja és testvérei, ha vendég érkezett és mindig éreztették vele, hogy korán elhunyt atyja, mint idegent hozta he a családba. Keserű napjait nem Ha megáll a Makkai-féle történelmi igaz­ság s ha igaz, hogy a világháború végeztével meghalt a régi Magyarország, akkor ebből ter­mészetszerűleg az is következik, hogy halálra Ítéltettek és idővel ki is pusztultak azok az emberek, akik személyükben jelentették a békebeli hitvallókat, átformálásra kényszerűitek azok az intézmények, világfelfogások és keretek, amelyekben a háború előtti magyar ember boldog békeéveit töltötte. Csak egy nem változott meg: a krisztusi igazság, amely egy és ugyanaz a világháború előtt és a világháború után. Balgaság minden bajért a Mát felelőssé tenni. Csak a lelkileg is vénülő emberek fel­fogása kendőzi utolérhetetlen széppé a múltat, mert hiszen a múltban is voltak hibák és súlyos bajok. A ma már idős ember háború előtt fiatal ember volt. Az idős ember testi és lelki betegségeinek, nehézségeinek súlyát tükrözi vissza a Ma és sóvárogva gondol vissza a múltra, amikor a fiatalság gondtalansága, fele­lőtlensége, frissessége és üdesége aranyozta be a láthatárt, de amely időszak ugyanakkor az akkori öreg embereknek éppen olyan gond­terhes, nehéz és kilátástalan volt. Ha megáll a Makkai féle történelmi igaz­ság és igaz az, hogy ennek az országnak is magyarságra van szüksége, akkor a Farkas István püspök úr kérdésére azt kell válaszol­nunk, kogy a tiszai falvak régi reformátussága meghalt, mert új keresztyénségre volt szükség. A háború vérzivatara, a forradalmak szennyes porfelhője végig száguldott a szabolcsi falvakon is és bizony sok erkölcsi értéket röpített ma­gával. Az új lelkészgenerációnak nehéz akadá­lyok álltak útjába. Soha nem ismert, nagy­mértékű anyagi gondok között vad, neveletlen emberanyagból kellett fáradságos munkával hívő keresztyéneket nevelni. A falu jegyzőjé­nek, tanítójának, rombadöntött tekintélyét semmiből kellett újra felépíteni s a földesurak védett gazdákká váltak az elszegényedés kap­csán, — ezért is nagyban csökkent az ada­kozási készség. Hogyne rendült volna meg a szülőtisztelet a gyermekekben, amikor volt idő, mikor az Istent, nemzetet és családot is száműzték az ember életéből! édesítette meg az iskola sem, ahol mindig az első tanulók között volt. Szünetben elhúzódva, vala­melyik sarakból nézte vidám társai játékát és aggódva vigyázott arra, hogy senkit meg ne bántson. Amikor — teljesen alaptalanul — meg is vádolták, hogy egy kisleány az ő ütésétől lett súlyos beteg, három napig szakadatlanul sírt s minden apró holmiját pénzzlé téve ment el a szülőkhöz, hogy kárpótolja őket s bocsánatukat kérje. Ebbe a rossz emlékbe még hosszú évek múlva is belejajdult a lelke, valahányszor rágon­dolt. Egyetlen és zavartalan örömét a természet adta. Szívesen járta be tekintélyes birtokuk me­zőit, ahol a béresek, miint legidősebb fiút, mégás tisztelettel fogadták s legnagyobb öröme volt, ha a virágbaborult cseresznyefák, csodálatos és is­meretlen mezei virágok közt kószálhatott, vagy a rizs aratásánál felügyelt. Teltek az évek s nagy, súlyos terheket hagytak hátra: atyja meghalt, a birtok megapadt, jórészt elveszett, de egyetlen megértőjének, a természetnek mind forróbb szí­vű szerelmese lett. Mindez egy szempillantás alatt átfutott emlékezetén s örült, hogy mögöttük vidámabb emlékek fénye is felragyogott lelkében. Krisztus keresztje alatt. Egyik ilyen kedves emléke az amerikai missziói iskola volt, ahová az angol nyelv kedvé­ért járt. Ekkor már gazdag nagybátyja nevelői gondoskodása alá került, aki szívesen törődött vele, de kit agad ássál fenyegette, ha keresztyénné lesz. A Lélek munkáját azonban emberi akarat­nak megakadályozná nem lehetett. A fenyegetés nem használt s amikor a kereszt történetét hal­lotta, zokogva tért meg és ajánlotta fel életét Krisztusnak. Szívéből eltűnt a múlt minden kese­rűsége, kiáradó öröm költözött helyéibe s csak­hamar megkereszitelkedett. Még most is tele lesz a szív© örömei, ha ráigondol. Tudta, hogy öröksé­gét, nemesi rangját ezzel elveszti, de koldussze­gényen is boldogan ment a theologiára. A hosz­Válasz az üzenetre Annak a történelem-filozófiai tárgyú re­mek előadásnak, amit a napokban Makkai Sándor tartott Nyíregyházán, volt egy mélysé­gesen bölcs és nagyjelentőségű megállapítása. Az 1918-as események keresztmetszetében megállapította Makkai Sándor, hogy Tisza Ist­ván tragédiája egyben a régi Magyarország ha­lálát is jelentette. E halál után nem lehet semmi olyan többé, mint amilyen az előtt volt s e halál után uj magyarságra van szükségünk. Ezek a megállapítások általános érvényűek, tehát vonatkoznak a magyar reformátusság hitéletére is. Külön érdekessége ennek a nyi­latkozatnak számunkra az, hogy mintegy felele­tet ad Farkas Istvá,n tiszáninneni püspökünk­nek a „Szabolcsi Őrszem“ első számában kö­zölt poétikusan szép üzenetére. Ebben az üzenetben hazasóvárgó nosztal­giával simogatja végig a szabolcsi származású püspök leíkiszeme a tiszai füzeseket, a nád- fedeles házakat és galambducos parókhiákat. Ugyan akkor nagyjelentőségű és súlyos kérdé­seket is felvet a Szabolcsban maradottakhoz. „Van-e még tisztessége az öreg szülőknek?“ „Van-e még szeretett lelkipásztora, taní­tója, jegyzője és földesura a tiszaparti falvak nak ?“ „Nem halkultak-e el a zsoltáraitok ?“ „Tudtok-e még imádkozni, igét hallgatni?" Mint a bizánci kapura dobbanó buzogány­csapások, úgy döngenek ezek a kérdések a szabolcsi reformátusság lelkiismeretén. Lehet-e és szabad-e őszintén feltárnunk a szabolcsi reformátusság mai helyzetét s szabad-e összehasonlítanunk a békeidők hitéletével? Ha megvizsgáljuk a szabolcsi falvak relor- mátusságának hitéletét, sajnos, arra a megálla­pításra kell jutnunk, hogy a békebeli viszo­nyokhoz képest ma kevesebb a születisztelő gyermek és kevesebb lelkes, buzgólködó lelki- pásztort, jegyzőt, tanítót és áldozatkész földes- urat találunk. De mások az emberek és mások az élet­viszonyok is.

Next

/
Oldalképek
Tartalom