Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1908

» II. Tanterv s végzett tananyag. A) Rendes tantárgyak. I. osztály. Osztályfőnök: Dr. Kocsis Lénárd. Vallástan. Hetenkint 2 óra. A ker. kath. hit forrásai s szükségessége ; hitágazatok, parancsolatok, szentségek, ima. Kézikönyv : Római kath. kis katekizmus. — Tanár Czingraber Marcellin. Magyar nyelv. Hetenkint 5 óra. Értelmes kellően hangsúlyozott olvasás; az egyszerű mondat és részei; fő- és mellékmondat; mondattani alapon a teljes alaktan, tekintettel a hangtani módosításokra; szóképzés. Olvasmányul elbeszélő prózai s költői olvasmányok, különösen a nép­monda, magyar történeti monda, klasszikus hitregék s néprajz köréből ; az olvasmányok tartalmának szabadon való elbeszélése ; betanult versek szava­lása. Havonkint két iskolai Írásbeli dolgozat, főként a nyelvtan s a helyes­írás begyakorlására. Kk. Dr. Szabó Ignác: Iskolai magyar nyelvtan I. Olvasókönyv. I. — T. Dr. Kocsis Lénárd. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. Megfelelő s tárgyi tekintetben is érdekes olvasmányok alapján a név- és igeragozás fontosabb alakjainak begyakor­lása; szókincs elsajátítása szóbeli fordítási gyakorlatokkal. Havonkint két iskolai írásbeli dolgozat. Kk. Molnár Ervin: Latin\nyelvtan, Latin olvasó- s gyakoriókönyv. — T. Dr. Kocsis Lénárd. Földrajz. Hetenkint 3 óra. Tájékozódás a földgömbön s térképen. Földrajzi alapismeretek. A magyar birodalom földrajzi ismertetése. Alap­kísérletek a térképvázlatok készítésében. Kk. Lasz Samu : Földrajz I. köt. — T. Czingraber M. Természetrajz. Hetenkint 2 óra. A közönségesebb gyümölcsformák s fenyők ismertetése ; a tavasszal viritó növények bemutatása s a növények részeinek rövid tárgyalása. Házi állataink, az ember lakása közelében, a mezőn s az erdőn élő emlős állatok, végre házi szárnyasaink ismertetése. 5*

Next

/
Oldalképek
Tartalom