Szent Benedek-rendi Szent Asztrik katolikus gimnázium, Sopron, 1908

4 Kk. dr. Szterényi Hugó : Természetrajz a középiskolák alsó osztályai számára. — T. Török Veremund dr. Mathematika. Hetenkint 4 óra. A tizes számrendszer; a négy számolási müvelet egész számokkal tizedes törtekkel és közönséges törtekkel; oszthatóság; hazai pénzrendszer; méterrendszer; időszámítás. Hónaponkint isk. írásbeli dolgozat. Kk. Gidró Bonifác : Számtan. — T. Török V. dr. Rajzoló geometria. Hetenkint 3 óra. Planimetriai alaktan. A legegy­szerűbb síkidomok : a háromszög, négyszög, sokszög, kör, ellipszisz és tojás­idom bemutatása és elemzése (szög, egyenes, pont). Ezen idomok bemutatása testeken is. A négyzet, derékszögű négyszög, ferdeszögü parallelogramm és háromszög területe. A kör kerülete és területe. Az idomok összeillő­ségének, hasonlóságának és szimmetriájának bemutatása. A tárgyalt idomok és belőlük alakított egyszerű síkdíszítmények rajzolása körzővel és vonal­zóval. Kk. Lendvay : Rajzoló geometria. — T. S t a n i t s F. Szépírás. Hetenkint 1 óra. Magyar-írás. — T. Nelky J. Testgyakorlás. Hetenkint 2 óra. — T. Tormássy J. II. osztály. Osztályfőnök : Serédi Dénes. Vallástan. Hetenkint 2 óra. Az ó-szövetség története s a katekizmus I. része. Kk. Roder Alajos: Bibliai történetek, ó-szövetség és kis káté. — T. Czingraber Marcellin. Magyar nyelv. Hetenkint 5 óra. A szók változásai: szóragozás, szó­képzés, szóösszetétel. Az egyszerű és összetett mondatok tüzetes taglalása. Az írásjelek. Összefüggő olvasmányok ; rövid rajzok és elbeszélések ; tanító­mesék és mondák; a magyar föld rajza (a Balaton, a székelyek); a magyar nemzet törénetéből a tatárjárás, N. Lajos, a Hunyadiak kora és a mohácsi Vész. Költemények szavalása vagy tartalmi elmondása. Havonkint két iskolai írásbeli dolgozat. Kk. Szabó : Magyar nyelvtan II. és olvasókönyv II. — T. Serédi Dénes. Latin nyelv. Hetenkint 6 óra. A teljes conjungatio ; perfectum- és supinum-képzés ; hiányos, személytelen és rendhagyó igék ; kötőszók és szóképzés ; egyes mondattani szabályok (városnevek szerkezete, acc. c. inf. stb.) alkalmi ismertetése ; a szókincs bővítése az olvasmányok alapján. Havonkint két isk. írásbeli dolgozat. Kk. Molnár Ervin : Latin nyelvtan, Latin olvasó- és gyakorlókönyv. — T Serédi Dénes. Földrajz Hetenkint 3 óra. Európa országai és népei ; Ausztria rész­letesebben. Ázsia és Afrika általános ismertetése a nevezetesebb országok és európai gyarmgtok kiemelésével. Térképvázlatok készítése. Kk. Lasz Samu. Földrajz II. — T. C z i n g r a b e r M.

Next

/
Oldalképek
Tartalom