Popély Árpád: Iratok a csehszlovákiai magyarság 1948-1956 közötti történetéhez. II. Válogatás a prágai magyar követség és a pozsonyi magyar főkonzulátus magyar kisebbséggel kapcsolatos jelentéseiből - Fontes Historiae Hungarorum 5. (Somorja, 2014)

Dokumentumok

intézkedések nagy részét az Elnökség elfogadta, s azok végrehajtására a reszortmegbí­­zottaknak utasítást adott.568 Lőrincz elvtárs bizalmas beszélgetés során elismerőleg nyilatkozott az értekezle­ten résztvevők túlnyomó többségének határozott, pozitív, marxista állásfoglalásáról, kie­melte különösen Bránik (Tervhivatal elnöke), Bašťovanský, Moško, Zupka és Holdoš elvtár­sakat; Dr. Husák tartózkodó, míg Pavlík megbízott demagóg, nem őszinte magatartást tanú­sított (Lőrincz megütközve jelentette ki, hogy bár több ízben - eredménytelenül - interve­niált Pavlíknál annak a körrendeletének visszavonása érdekében, amely eltiltja a reszlova­­kizáltak részvételét a Csemadok munkájában, Dr. Pavlík az értekezleten „nem tudott" ilyen rendeletről). Sőt Dr. Pavlík megbízott ismételten támadta a Magyar Bizottságot, többek között azzal, hogy a magyar iskolák megnyitása érdekében a szülök által küldött tömeges kérvények sugalmazói is ők voltak. Lőrincznek erre adott válaszát, ti. hogy nem azt kell elítélni, hogy az iskolák jogos kérése az elvtársaktól indult ki, hanem ellenkezőleg azt, hogy lehetővé tették a papoknak, reakciósoknak ezen jogos kérés kezdeményezését, és ezen keresztül az igazságos ügyek, védelmezőiként való szereplést - az értekezlet helyeslőén vette tudomásul, elfogadva azt a határozatot, hogy éppen az elvtársaknak kell kezdemé­nyezőknek lenniök ott, ahol magyar iskola felállítása indokolt. Dr. Okáli pedig demagóg módon - a magyar nemzetiségűek józan magatartásával (az állam és az egyház közötti viszály idején) érvelt annak bizonyítására, hogy a magyar vidéken rend van és nem szükségesek a javasolt intézkedések. Ennek alapján az értekez­let elvetette ama javaslatot, hogy szigorú retorziókat alkalmazzanak azokkal szemben, akik - nemzetiségi hovatartozandóságuk miatt - bárkivel szemben megkülönböztető magatar­tást tanúsítanak, helyette elfogadták azt, hogy ilyen visszaélések esetén - Lőrincz jelentése alapján - vizsgálatot fognak indítani. Az elaborátum javaslatot tartalmazott az iparilag elmaradt magyar vidék iparosítá­sával kapcsolatban is, és az értekezlet megbízást adott Bránik elvtársnak arra, hogy az öté­ves terv által meghatározott lehetőségeken belül konkrét javaslatot dolgozzon ki úgy, hogy a munkálatok megkezdését a májusra tervezett KSS IX. kongresszusán be lehessen már jelenteni. Lőrincz Gyula elvtárs kiértékelése szerint a hozott határozatok lényeges lépést jelentenek előre a magyar kérdés marx-lenini megoldása felé. Sem az elaborátumról, sem a hozott határozatokról további részleteket nem isme­rek, azok esetleges beszerzése után részletes jelentést teszek.569 Vándor József I. o. konzul MÓL, KÜM-TŰK, Csehszlovákia, 54. d., 0031/1950, gépelt, a szerző által aláírt tisztázat 568 A Lőrincz Gyula és Fábry István által előterjesztett elaborátumot, az ülésről készült jegyzőkönyvet, valamint az elfogadott határozatokat közzétette Popély Árpád (szerk.): i. m. 217-241. p. 569 Lásd a 72. és 77. sz. dokumentumot. 280

Next

/
Oldalképek
Tartalom