Somogy vármegye Hivatalos Lapja 1920. (39. évfolyam 1-55. szám)

II. B Balog Antal karádi lakos járlatérvénytelenitése 32. Bankjegyekkel űzött visszaélések meggátlása 113. Bárdos József somogyudvarhelyi lakos járlatérvénytelenitése 133. Barna Kálmán böhönyei lakos munkakönyvérvériyteienitése 134. Bárány Gusztávné temetési költsége 158. Bala János körözése 170. Balatonnaenii fürdők lakási, élelmezési viszonyai s a fürdési dijak szabályozása 187. Barcsi főszolgabírói hivatalnak ideiglenesen Erdőcsokonyára áthelyezése 189. Balatonszentgyörgy község vadászati jogának bérbeadása 206. Balog Bernhard körözése 221. Bálványosi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 241. Batéi raagiánbirtokosság vadászati jogának bérbeadása 242 Bányafatermelés előmozdítása 253. Balatonszentgyörgyi körorvosi állásra pályázati hirdetmény 258. „Balatoni Szövetség' segélyezőié 264. Balatonendrédi vadászati jog bérbeadása 292. Balatonendrédi Állattenyésztők Szövetkezetének kö,gyűlése 293. Barcsi és szigetvári járás meg nem szállott községeinek telekkönyvi tekintetben a ka­posvári kir. járásbírósághoz beosztása 295. * Balatoni fürdőkben a tisztviselők kedvezményes ellátása 305. Batéi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 314. Balatonujlak község vadászati jogának bérbeadása 328. Balázs János járlatérvénytelenitése 330. Balatonfüred gyógyfürdőben a közalkalmazottak részére biztosított fürdőkedvezmények 373. Bálványosi egédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 377. Balása Miháiyné andocsi lakos járlatérvénytelenitése 384. Bank György toponári lakos munkakönyvérvénytelenitése 464. Berzencei segédjegyzői állásra pályázati hirdetmény 3, 109, 348, 362. Benkő Ignócné özv. osztopáni lakos hadisegélyfizeté i könyvépek érvénytelenítése 87. „Bécsi Magyar Újság“ cimü lap kitiltása 109. Békefeltételeknek a nép körében való ismertetése 235. Bélyegek (Move-féiék) ajánlása 244. Benke Géza körözése 262. Béreséplési jutalék megállapítása 273. Bencsik Antal körözése 298 BeaezenleitHer Mihály körözése 298. Bencze Ferenc kálrráncsai lakos járlatérvénytelenitése 334. Bernáth Ferenc gyékényesi lakos járlatérvénytelenitése 334. Berényi Ferenc nagyhajósai lakos munkakönyvérvényteienilése 342. Beszerzési csoport közleményei 349. Belegi szülésznői állásra pályázati hirdetmény 459. Bizottsági tagok (virilisek) névjegyzéke 6, 348, 383. Bitangságban talált tárgyak tulajdonosain tk nyomozása 15, 39, 76, 86, 97, 122, 141, 143, 170, 207, 214, 261, 298, 330, 342, 361, 3b0. Bikali József körözése 461. Biró Férése „Szív“ cimü fsíyóiratásak ajánlása 466. Bella Gyula sákáayi lakos nyomozása 21. Eonayai »lülésznői állásra pályázati hirdetmény 37. Borsa Mária körözése 146. Bogdán István körözése 149.

Next

/
Oldalképek
Tartalom