Megyei Hiradó 1882. (1. évfolyam 1-47. szám)

1882-08-27 / 29. szám

Ezen összegeu és hányadon felül a kereset egészen a bordélyban lakó héjhölgyet illeti. 22. §. A bordélytulajdonos köteles naponta a reggeli órákban az orvosi vizsgálatnapjait kivéve hölgyeit megvizsgálni, s ha betegséget gyanitna a hatósági illetőleg községi orvosnak azonnal jelentést tenni, a nőt pedig az orvosi vizsgálat megtörténtéig férfi érintésétől távol tartani. 23. §. Kötelessége a bordéiytulajdonosnak fel­tűnően részeg vagy köztudomásúlag és láthatólag undorító betegségben szenvedő férfiakat üzletéből kiutasítani, s hölgyeit az ily egyénekkel való kéjei­déitől visszatartani. 24. §. Az eddig fenálló bordélyüzletek ezen szabályrendelet életbe léptével uj elbírálás alá esnek s az eredményhez képest vagy újból eugedélyezen- dők vagy pedig bezárandók. (Folyt, köv.) Tekintetes törvényhatósági bisottság! Az 1870. évi XLII. törvénycikkből folyó kö­telezettségemnél fogva van szerencsém a vármegye állapotára vonatkozó évnegyedes jelentésemet a kő­vetkezőkben tisztelettel előterjeszteni: A mi ezen évnegyed illetőleg a május junius és julius hónapok ügyforgalmát illeti, a vármegyé­hez beérkezett és saját felelősségem alatt elintézen- dővé vált 3334 ügydarabból, valamint az előbbi év­negyedről elintézetlen maradt 29 összesen tehát 3363 darabból elintéztetett 3335 elintézetlen maradt 28 darab, ezekből főjegyző urnák előadás végett át­adatott 610, melyekből feldolgoztatott 587, feldolgo­zatlan maradt 23 darab; első aljegyzőnek előadás végett át adatott 822 darab, melyek mind elintéz- tettek; másod aljegyzőnek előadás végett átadatott 732, a melyek mind feldolgoztattak ; megyei főor­vosnak előadás végett átadatott 1199 darab, melyek bői feldolgoztatott 1196, feldolgozatlan maradt 3 darab. A megyei tiszti ügyészségnél elintézendővé vált 1393 ügydarabból elintéztetett 1348 elintézetlen maradt 45 darab Peres utón bejtatott az árvatár részére tőkében 7315 frt. 61 kr. kamatokban 4048 frt 65 kr. vagyis összesen 10364 frt 26 kr. A. megyei számvevőségnél a múlt évnegyedről községbirói számadás elintézetlen maradt 31 darab, újabban beérkezett 135 darab, felelettel bejött 42 darab, elintézendővé vált tehát 208 darab, ebből végleg elintéztetett 66, felelet végett kiadatott 117 hátralékban maradt 26 darab. Ezen kívül szegény­alap számadás elintézendővé vált 251 db. ebből el­intéztetett 213 elintézetlen maradt 38 db. községi költségelőirányzat beérkezett 17, db, melyekből elin­téztetett 17, elintézetlen maradt vagyis összesen elin­téztetett 413. hátralékban maradt 63 darab. Ugyancsak a kebelbeli számvevőség által ve­zetett nyilvántartás szerint a községi szegény alapok állása folyó évi julius hó 31-ig következő volt; Kaposvári járásban Szigetvári „ Nagyatádi „ Csurgói „ Marcali „ Lengyeltóti „ Tabi Igali „ Kaposvár városban 4282 frt 83 35|i00 kr. 10293 frt 37 kr. 9931 frt 57 l6jioo kr. 5611 frt 53 kr. 2529 frt 95 kr. 6043 frt 65 I6|i00 kr. 5135 frt 55 82jjoo kr. 2206 frt 86 66|i00 kr. 1006 frt 23 kr. az egész vármegyében összesen 47041 frt 56 15|ioo kr. A járási szolgabirák által beterjesztett tevé­kenységi kimutatás szerint: a.) A kaposvári járás szolgabirájánál elintézen­dővé vált 1294 darabból elintéztetett, 1251, elinté­zetlen maradt 43 darab. b.) A szigetvári járás szolgabirájánál eliuté- zendővé vált 2382 darabból elintéztetett 2285 eliu- tézetlen maradt 97 darab. c. ) A nagyatádi járás szolgabirájánál elintézen­dővé vált 1784 darabkól elintéztetett 1746 elinté­zetlen maradt 28 darab. d. ) A csurgói járás szolgabirájánál elintézen­dővé vált 1527 darabból elintéztetet 1475 elintézet­len maradt 52 darab. e. ) A marcali járás szolgabirájánál elintézen­dővé vált 1421 darabból elintéztetett 1341 elinté­zetlen maradt 80 darab. f. ) A lengyeltóti járás szolgabirájánál elinté­zendővé vált 1309 darabból elintéztetett 1250 elintézetlen maradt 59 darab. g. ) A tabi járás szolgabirájánál elintézendővé vált 1403 darabból elintéztetett 1352 elintézetlen maradt 51 darab. h. ) Az igali járás szolgabirájánál elintézendővé vált 1194 darabból elintéztetett 1154 elintézetlen I rnarádt 40 darab. i.) Kaposvár város polgármesteri hivatalánál elintézendővé vált 2027 darabból elintéztetett 2009 elintézetlen maradt 18 darab. Egyszersmind vau szerencsém az általam tett bevételi és kiadási utalványozásokról szóló jegyző­könyvet bemutatni : A személy és vagyon biztonság állapota a mennyiben nagyobb mérvű merényletek nem fordul­tak elő, kielégítőnek volna mondható, mégis nem hallgatható el, miszerint különösen a ló és sertvés lopások ezen évnegyedben is gyakoriak voltak; ugyanis bejelentetett 21 lólopási eset, ezen kívül jelentetett hogy a Kapos újlakhoz tartozó felső pusz­tán az erdőőr lakásánál junius 20-án éjjel élelem kérés ürügye alatt három egyén jelentkezett kik azonban az élelem szerek kiszolgáltatása előtt nyom­talanul eltűnvén a sötétségben felismerhetők nem voltak, julius 12-én pedig a bárdszerászlói határban egy kadarkuti pék inas kifosztatott, az illető tettes bizonyos Sarkantyos János József fegyveres csavargó volt, fegyenc, a kadarkuti őrjárat által üldözés köz­ben megsebesittetvén, elfogatott s az illetékes bí­rósághoz bekisértetett. Ezen esetek felmerülte folytán, de egyébként is mivel Kadarkút és Bárdszerászló vidékéről kuj- torgó gyanús egyének jeleztettek, megyei főcsend- biztos ama vidéknek összevont pandurőrével törté­nendő meghajtására utasittatott. A hajtás mégis történt de gyanús egyén nem találtatott. A közegészség állapota a lefolyt évnegyedben ha nem volt is oly kedvező mint a megelőzőben, mégis betudva a szeszélyes időjárást, s az ezzel párosult s minduntalan váltakozó hő mérsékletet, mely a hirtelen és gyakori meghűlések folytán való­di buja talaja a legkülönfélébb kórnemeknek — ál­talában véve eléggé kielégítőnek mondható. Mert ugyanis a téli hónapokban még számos községben tömegessebbeu részint uralgó, részint jelentkező kü- teges bántalmak — mint vörheny, kanyaró, hólyagos himlő stb. ezen évnegyedben vagy teljesen megszűn­tek, vagy a minimumra reducálodtak, de egyszers­mind szabad s tágas tért engedve a gyors hülések következtében a légző, főkép azonban az emésztő­szervi kórok, valamint a váltólázak, s maláriák leg- külőmbözőbb nemeinek. így a kisdedek, s gyermekek közt a hökhurut, mandula, s hörgelob, nagy ritkán a roncsoló toroklob ; mig a felnőtteknél az epe, váltó és poslárak sőt gyakraban a vérhas, és cholerin is észleltettek, csorváb, zsubák s neuralgiak szinte na­gyobb számban, s acut tünetekkel léptek föl. Mind­ezen betegségeknek lefolyása azonban főbb vonalaikon elannyira normális és szelíd vala, hogy a halálozási arány vajmi csekély százalékra rúgott. Víziszony, hydrophobia, nem fordult elő. Hasznosházi állataink egészségi állapota foly­vást igen kedvező, s csakis Szomajomban hullott el 2 tehén lépfenében; mig Kadarkút s Szentesen 4 lovon rüh constatáltatott, miért is szakszerű gyógy­kezelés alá vétettek. A védhimlőojtás az egész megyében befejezés­hez közéig. (Folyt, köv.) 26. sz. Rendőri körözvények. 8291. Kazsoki János nágocsi lakós a ná- gocsi jegyzőség által 1881. évben 7. jegyzői sz. a. Balogh György naki lakóstól az ő nevére mint vevőjére átirt egy db. 19 éves, közép nagy­ságú, szürke, heréit lóról lólevelét bizonytalan helyen és időben elvesztette — Megsemmisítendő. 8294. Vencel Antal felső zsitfai illetőségű cipész legény gazdája Ungár Károly kötsei la­kóstól 4 ft. előleg felvétele után, igazolási je­gyének hátrahagyása mellett megszökött. Sze­mély leírása: 19 éves közép termetű, tojásdad arcú, gesztenyeszin hajú szürkés szemű, —; Nyomozandó. 8295. Tóth Zsófia köttsei illetőségű cse­léd gazdája Csima Jánosné köröshegyi lakóstól 30 ft. eltojvajlása és cselédköuyvének visszaha­gyása mellett elszökött, Személyleirása: 18 éves, rom. cath. vallásu kicsiny termetű, himlöhelyes arcú, gesztenyeszin hajú szűrke szemű; — Nyomozandó. 8297. Kántás Erzsébet őszödi lakósnak egy I 5 éves, vérpej, heréit,' homlokán 5 béyeggel el­látóit; továbbá egy db. 5 éves, világospej, kanca lovai folyó évi augusztus 9-re virradóra, isme­retlen tettesek által ellopattak. — Nyomozándók. 8309. Slaronsei Lubrdea Marké bastojai lakósnak két db. lova, melyek közül egyik 7 éves, közép nagyságú, fehér kanca, 3 hónapos csikóval, másik 3 éves, fekete kanca, szemei kissé hibásak s első lábai nyűgtől lel törettek. — Nyomozándók. 8313. Kadarkuton egy vastengelyes taliga gazdátlanul találtatván a bírónál bitangságba helyeztetett. — Körözendő. 8381. Nagydobsza községben, augusztus hó 6-án két db. ló, egyik 8 éves, szürke, he­réit másik 12 éves, szürke, vemhes kanca gazdát­lanul találtatván, a községi birógondozása alá bitangságba helyeztettek. — Körözendő. 8423 Schvarc Salamon homoki csapiáros hátulső szobájának ablakján, f. évi augusztus 9-éu, ismeretlen tettesek behatolván, onnét több darabból álló ágyneműt és A. S. K. R. S. B. és S. K. betűkkel jelelt többféle ágyi asztali és viselő fehérruhábat elloptak. — Nyomozándók. 8488. Sipos Cíónyi János porrogi lakás­nak f. hó 11 -én egy db. 1 éves, fekete szőrű, hókás üszője elveszett. — Körözendő. 8459. Kovács János szomajomi lakós, a helybeli jegyzőség által egy db, setétpej, 4 éves, balcombján H. K. jellel ellátott lóról 238. jegyzői és 5677 f. sz. továbbá egy db. •3 éves, balcombján T C jellel ellátott, pejszőrű, heréit lóról 239. jegyzői és 5668. f. sz. alatt kiállított lóleveleit bizonytalan jhelyen és időben elvesztette. — Megsemmisítendők. 8503. Dómján György drávatamási lakós­nak egy db. 10 *|2 éves. sárga és egy db. 8 éves, pejszőrű, kanca lovai f. évi augusztus 15-re virradóra ismeretlen tettesek által ello­pattak. — Nyomozándók. 8518. Vatulik Markó Tarany pusztai la­kós, a toponári jegyzőség által f. évben 504. jegyzői és 18319. f. sz. alatt egy db. 4 ^2 éves, vörös szőrű, fenálló szarva, kese orrú, hátsó jobb comb án B L bélyegü tehénről kiállított marhalevelét bizonytalan helyen és időben el­vesztette. — Megsemmisítendő. 8447, Mandl Adolf eszéki ruhatárából be­törés mellett 12 frt. váltópénz, egypár szere­csenfej arany függő, 1 db. kulcs függelékkel biró ezüst tallér, egypár paraszt csizma ás 3 kiló svájci sajt ismeretlen tettesek által ellopás tott. -- Nyomozándók. 8507. Klein Miksa tótszentgyörgyi lakós­nak, egy db. 1 ^4 éves, fakószőrü repített fűlű kicsiny, kanca csikója f. ó. augusztus 10-én a a helybeli közös legelőről ismeretlen tettesek által ellopatott. — Nyomozandó, ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom