Megyei Hiradó 1882. (1. évfolyam 1-47. szám)

1882-08-27 / 29. szám

> 8317. Csordás József toponári lakos, a helybeli jegyzöség által f. óvbeD 963.- 964. jegyzői és 11067. 1168. f. számok alatt, két db. 11|2 éves, szőke szőrű, pörge szarvú tinó­ról kiállított marhaleveleit bizonytalan helyen és időben elvesztette. — Megsemmisítendők. 8519. Geszti községből f. évi augusztus lo-ra virradóra, Lukács Györgynek egy db. 9 éves, világospej, heréit és egy db. 12 éves, fekete heréit; továbbá Lukács Jánosnak egy db. 9 éves, 14 markos setélpej heréit, és egy db. 9 éves, piros, kanca lovaik ismeretlen tet­tesek által ellopattak. - Nyomozandók. 8522. Siklai Miklós bolhói lakósnak, a C’ikós elöl, egy db 1 3[2 éves, piros, csillagos mén csikója f. évi augusztus 13-án elszaladt. - Körözendő. .8524. Borbély József szomajoirii lakósnak f. é. augusztüs 17-én saját legelőjéről, egy db. } 2 éves, csillagos, pej, kanca és egy db. 3 éves szűrke kanca lovai ismeretlen tettesek által el­lopattak. — Nyomozandók. 8529. Fodor János nagyberényi lakós, a helybeli, jegyzőség által, Horváth József nevére 1881. évben, 222. és 223. jegyzői számok alatt egy db. 3 éves, combján P. I. bélyeggel ellátott, setétpej, kanca és egy db. 4 éves, 140 cm. magas, csillagos, deres kanca lovakról kiállított járlatait f. évi augusztus’15-án Som­ban tartott búcsú alkalmával 7 irtot tartalmazó piros bőrtárcájában elvesztette. — Megsem­misítendő. 8535. Szekeres József öreglaki lakósnak f. é. augusztus I7-re virradóra istálójából egy db. 9 éves, jeltelen kanca és egy db. 9 éves hátsó balcombjáü P bélyeggel ellátott, világos­pej, kanca 14 markos lovai ismeretlen tettesek által ellopattak. — Nyomozandók. 8594. Túr községből í. évi augusztus 2I-re virradóra, egy db. kiváltott, kicsiny ter­metű, piros kanca; egy db. barna szőrű, kanca egy db. 5 éves, első jobb lábára kese. 14 y markos, világospej és egy db. 5 éves, 152 cm magas, setétpej, kanca lovak ismeretlen tettesek által ellopattak. — Nyomozandók. CSÉPÁN ANTAL, alispán. Igazságszolgáltatás. Jegyzéke A kaposvári kir. törvényszéknél 1882 évi augusztus hó 29. 31. és szeptember 2-án megtartandó vég- tárgyalásoknak, augusztus 29-én. 2294. Lopással vádolt Latiu Ferenc és társa 1882. elleni bűnügyben. 1913. Lopással vádolt Fekete Teréz elleni 1882. bűnügyben. 1533. Lopással vádolt Kovács Ferencz elleni 1882. bűnügyben. 2945. Lopással vádolt Páhi Mihály elleni 1882. bűnügyben. augusztus 31-én. 1990. Hatóság elleni erőszakkal v. Hojer vagy 1881. Jäger Vencel és t. elleni bűnügyben. 3220. Lopás bűntettével vádolt Szigethi Anna 1882. Mari elleni bűnügyben. szeptem bér 2-án. 2548. Lopással vádolt Puskás József elleni 1882. bűnügyben. 2455. Rágalmazással vádolt Kovács Ferenc 1882. elleni bűnügyben. 2859. Lopással vádolt Kuti József elleni bün­1882. ügyben. 3061. Lopással vádolt Gorenc János elleni 18857 bűnügyben, 24 szám Fegyelmi vétséggel vádolt Kovács Jé- fegy. 8827 zsef elleni bűnügyben. Kaposvár 1882. augusztus 23-án. LÖFFLER, jegyző. Nyomozó levél. Valamennyi kir. járás­bíróságnak. 2184. A nyíregyházi kir. tszéknek 1248 [882. B. 883. sz. a. átirata folytán, lopás bűntetté­vel vádolt Il-od biróilag 9 hóra elitéit ismeretlen helyre távozott Banis Miklós, termete közép, illető­ségi helye H. Máriás, 38 éves, reform, nőtlen, kon­dás, öltözete parasztos, arca hosszas, haja szeme és bajusza fekete, orra szája rendes, ismertető jele nincs beszél magyarul. 2186. A Nagy-kanizsai kir. tszéknek 1644(882. B. 882. sz. a. átirata folytán, miután hamis bukással vádolt Reinger Imre, Henrich, idő közben tartózkodási helyét bejelentette, az ellenében 1165|882. sz. végzéssel elrendelt köröztetése visz- szavonatik. 2189. A kolozsvári kir. tszéknek 2782(882. B. 882. sz. a, átirata folytán lopás bűntettével vádolt ismeretlen helyre távozott Dezső Kemion, N. sebesi szül. 36,éves g. kel. nőtlen, főldmives. 2201. A Nagy-becskereki e. f. kir. tszéknek B. 882. 632j882. sz. a. átirata fotytán lopás­sal vádolt, ismeretlen helyre távozott Gószló csúf néven Türköj József, 55 éves, szül. helye m. szt. Mihály özvegy, napszámos, termete közép magasságú arca tojásdad, orra szája rendes, szemei szürkék, haja őszbevegyült, gesztenyeszinü, bajusza őzbeve- gyült, szakálla beretválva, ismertető jele kissé bim- lőhelyes s rövid látó. 2224. A dévai kir. tszéknek 2263|882. sz. a. B. 882. átirata folytán lopás büntette miatt vádalá helyezett, ismeretlen helyre távozott Kesza Salamon József, 39 éves, nagysága 180 cmt. test­alkata erős, arca nagy teli, arcszine halvány, haja fekete, homloka lapos magas, szemöldöke fekete, szeme barna (fájós) orra vastag, szája nagy, ismer­tető jele nagyon veres és fájós szemű, szülőhelye Felőr (Szolnok doboka megye; volt korcsmáros, iz­raelita, nős, két gyermek atyja, beszél magyarul románul, és németül, írni olvasni nem tud. 2286 A temesvári kir. tszék vizsg. birájának 882 1202|882 sz. a. átirata folytán, lopással vádolt ismeretlen helyre megszökött Nikola Margit (Mária) születés helye Perjános (Torontál megye) 22 éves, reath. férjes, szolgáló, nagysága testalkata közép, arca Kerekded, arcszine egézséges, haja barnai hom­loka rendes, szemei szürkék, szemöldöke barna, orra szája rendes fogai épek, ismertető jele nincs. 2292 A szabadkai kir. tszék. bftő osztályának 882 2359|882 sz. a, átirata folytán súlyos testi sértéssel vádolt, ismeretlen helyre távozott Ko­lompár József, született 1841 évben, reath. termete közép, arca kerek, szeme szemöldöke fekete, orra szá­ja rendes, haja szakálla fekete, fogai épek, ismerte­tő jele nincs. 2295 A pozsonyi kir. tszék. vizsg. birájának B, 882 2194(882 sz. a. átirata folytán orgaz­dasságal vádolt ismeretlen helyre távozott Bicsány Ferenc Pozsony megyei Hodix illetőségű 25 éves, cath. lovász legény. 2310 A sárvári kir. jbiróságnak 303(882 sz. 882 a, átirata folytán lopás vétségével vá­dolt ismeretlen helyre távozott Varga Károly 13 éves szolga legény termete közép, haja fekete, és szeme, fogai jók, arca hosszas, szája rendes, orra szabályos, ismertető jele nincs, beszél magyarul reath. 2311 A szombathelyi kir. tszéknek 672j882 882 sz. a. átirata folytán lopás vétsége mi­att elitéit az Ítélet végrehajtása elöl megszökött Hor­váth Pál német osencsi születés, 23 éves, reath, csavargó cigány középmagas termetű, fekete hajú, és szemű hoszukás arcú, fekete szakállu, rendes or­rú, ismertető jele nincs, németül és cigányul beszél. 2320 A zombori kir. tszék- vizsg. birájának 882 2220(882 sz. a. átirata folytán tolvaj­lással gyanúsított ismeretlen helyre távozott Vopók József Makói születés, 27, éves reath. nőtlen, kerek arcú, gesztenyés hajzatu, sárgás szemű, vereses bajusz- szal, borotvált szakállal, alacsony termettel, orra vá­gás jellel, volt zombori pénzügyőrségi vigyázó. 2321 A nyíregyházi kir. tszéknek 1367|882 882 sz. a. átirata folytán lopással vádolt 3 havi fogságra elitéit, ismeretien helyre távozott Vie- ner Sámuel, szül. állítólag Nádudvar 36—38 éves, volt szabó Polgáron, termete alacsony haja fekete arca kerek, szemei sárgás barnák, szemöldöke barna orra szája rendes szakálla rövid nyírott fekete, Írni olvasni nem tud, nős családos. 2341 A miskolezi kir. tszéknek 2025(882 sz. 882 a. átirata folytán lopás büntetével vá­dolt Borsod megye Aranyos községből ismeretlen helyre távozott Pricskó János, 45 éves, reath. nőtlen csavargó, öltözete pórias, termete közép, arca hosz- szuas, szeme kékes, szemöldöke szőke, orra szája ren­des, haja szőke, fogai épek, ismertető jele nincs be­szél magyarul. 2242 A miskolci kir. tszéknek 2025(882 sz. 882 a. átirata folytán hatóság elleni erőszak, és közcsend elleni kihágás miatt vád alá heyezett Miskolcról ismeretlen helyre távozott Klein Antal 28 éves, szül. helye Miskolc, illetőségi helye Miskolc izraelita, nős, szoba festő, termete közép, arca hosz- szas, haja szőke, szeme kék, szája orra rendes, is­mertető jele nincs. 2343 A temesvári kir. tszéknek 4418(882 sz. 882 a. átirata folytán lopás miatt vádolt is­meretlen helyre távozott Fischer Erzsébeth, nagysága 162 cmt. arca hosszas, arcszine egészséges, haja gesz­tenyés, homloka rendes, szemöldöke gesztenyés, sze­me kék, orra szája rendes, fogai épek, álla rendes, ismertető jele bangyal, szülő helye Juagd Temes- megye utolsó lakhelye Temesvár. Fölkéretnek a kir. jbiróságok hogy nevezette­ket járásuk területén köröztetni, s feltalálás esetén a fent címzett kir. tszék. vagy jbirósághoz kisértetni szíveskedjenek. Végzés. Tudomásul vétetvén hivatalos másolatban a kir. jbiróságokkal és a fogház felügyelővel közöltetik Kaposvár 1882. május 6-án. A kir. tszék. bűnt. oszt. KARDOS, . jegyző. Lapkiadók: ROBOZ ISTVÁN, INSELT SAMU, felelős szerkesztő és laptulajdonos. Id. HAGELMAN KÁROLY, ROBOZ ISTVÁN. A MEGYEI HÍRADÓ HIVATALOS ÉRTESÍTŐJE. 1884 szám. tkvi 1882. Árverési hirdetmény. A lengyeltóti kir. járásbíróság mint telekkönyvi na- tóság részéről közhírré tétetik hogy a m. kir. állam kincstár végrehajtatónak Knipper János és neje Gróf Mária somogy­í

Next

/
Oldalképek
Tartalom