Megyei Hiradó 1882. (1. évfolyam 1-47. szám)

1882-02-12 / 1. szám

Ä.*r. >_V', «_:*• r *. ■Pi T&k r 2 i*%-W' v fifV:.; 1% ' m ‘ tébou mellékletekkel és csinos kiállítás és jé Detflkkel. / 5 darab aranyat, vagy a magyar iro­dalom termékeiből 30 kötet könyvet tű­zünk ki jutalmul annak, ki a »Megyei Híradódba egy óv lefolyása alatt Somogy- megye torQlötéről legtöbb hirdetést fog beküldeni. ' Hirdetések — a terjedelemhez képest -- a lehető logjutányosabban közöltéinek, a fővá­rosi hivatalos lap hirdetési árának 1|3 részénél is olcsóbban, lapunk homlokán olvasható árakért. A »Megyei Híradó* előfizetési ára: Egész évro .............................................4 frt. F élévre.............................................2 frt. Negyedévre.............................................1 frt. Kéziratok, hirdetésok, úgy a lap szellemi tartalmát illető minden közlemény a „Megyoi Híradó* szerkesztőségéhez (sétatór-utcza, saját ház 13. sz.) czimzeudők. vK Az olőflzotósi vagy hirdetési pénzek pedig( Főutcza 9. sz, a. (lnselt ház) bérmontes lev^ lekben. ; Kelt Kaposvárott, február hó 7-én. 1882j ROBOZ ISTVÁN, felelős szerkesztő éi l&ptulajdonoj Lapkiadók: ÍNSELT SAMU. Id. HÁGELMAN KÁROLY. ROBOZ ISTVÁN. Hivatalos rész. Igazságszolgáltatás. A kaposvári kir. törvényszék általános és ennek térülőién lévő kir. járásbíróságok ügyforgalmi kimutatása az 1881. évről.*) V é 1. Ügyforgalom. í 1 I 2 ! ; 3 í 4 . 5 • c m ■■ • 7 » 8 9 1 1m$- £ "i. ■ -_ •• ,*/ - / < : . ‘ Sorszám A z előadók nevei , • /■ ' •í 1 2 ; Összesen A polgári telekkönyvi, bün­tető és fegyelmi ügyek iktató-könyveibe vezetett be­adványok száma 'rí-a va> J* *•© a £ S u •g,s © f- ­u | 4 i Ö I % VJ G) t-J t/i »O-O VI» >> ^ a Polgári Úgy Mi vy rí ja a a o> t>3 <1> vp a rO >• vaj <2 rí a © © H M rí ja > yy «O -*J ir*® <2 ® ía ■2 g **■ S SU " ÍC*.e £ ^ »O C0 8 | 9 | 10 I 11 12 2211 93729 95910 93207 2733 8I3!41128 41941 41027 914 T c1o k k ö n yv i ügy MS “O' ja s 13 i li i = vu a ja >■ VD O “ <3J MS 14 © fi VJ i s ja •o 15 *o c2 © 1G 'rí _-0 -o 03 > .O V- vu 17 1090 24133'25223 23805 1358. II. Tevékenységi kimutatás. Kir. törvényszék Kaposvári kir. járásbíróság Szigetvári „ Nagy-Atádi Lengyel-Tóti Marczali Csurgói Tabi Igali n n D n n n n 1015 831 85 433 87 425 27 3047231487 20759, 8083, 81GG! 8089, 11013'11008 10731 717G! 7G09j 73G1 G277Í G3G4 G30G 56 12530 GG45 5124 1205512883 GG72, G505 51241 5124 0400 G465; 6359 1728 254 7472 7726 7216 510 77 46 5133 5179 5120 59 3G7 4647 4047 4647 • 248 34G 4445 4791 4632 159 58 G5 3954 4019 3961 58 '72 36 3616 3652 3642 10 77 27 3957 3984 3935 49 3547 3547 3547 • 10G 39 4357 4396 4327 69 Büntető ügy Fegyelmi ngy Elnök Mi XSJ ~rí u •«j *C5 mi • r-i > V»-tJ 'S a a folyó évben ér­kezett lett összesen a folyó évben elintéz- t etett a folyó évről hátra­l ékban maradt múlt évi hátralék a folyó évben ér­k ezett lett összesen a folyó évben elintéz-1 t etett a folyó évről hátra­lé kban maradt múlt évi hátralék 1 a folyó évben ér- 1 kőzett 1 8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1 29 302 28421 28723|282G2 461 6 47 53 53 14 1 5117 73 7023 7096. 6912 184 6 47 53 53 • 197of 37 2950 2987 2969 18 • 252j 48 4162 4210 4108 102 • 39a 87 2731 2818 2729 89 4 451 22 2323 2345 2345 • 1 392 18 2915 2933 2930 3 6 643 ■ 2688 2688 2660 28 1 433 * 1577 1577 1577 • 224 17, 2052 2069 2032 37 2 j 357 rí © 30 t4 *4) rí •Ml a> rí <D rŰ P­VD r-~ <D V- © 'S ^ c3 00 *© > a ■vp tí c3 ^ KQJ *o 31 I 32 682 15930,10012J15578 37 371 2204 2241 5999 G370 1976 G311 103 ö fi ■4 Megjegyzés. 33 5131 5120 1975! 252| 390| 455: 393 G49| 434' 224' 359 11 1975 252 300 455 393 G45 434 224 352 ‘ •• ..- v Kaposvár," 1882. évi január hó 27- én. *) Slegjcgyeztetik, hogy a lefolyt éven át a királyi táblához kisegítőnek herendclt Vági ^lór törvényszéki bíró helye 8 hónapon, — és á sümegi járásbírósághoz járásbiróvá kinevezett Somogyi Mihály törvényszéki biró helye 8 hónapon át betöltetlen lévén, — ezeknek tevékenysége azon időkön át a törvényszéktől el lett vonva, miután pedig, az ügyforgalmat a rendszeresített ft bitóra elosztva, egyre 34ft$ esik, — kitűnik, hogy: a mutatkozó hátralék felét sem teszi azon ügydarab mennyiségnek, mely a lefolyt cvben egy biróra esett volna, — ha a fentebbiek szerint két bírói tag tevékenysége 8—8 hónapon át nem szüuetel. Szcrk. "■' ^ • ’ NYULA8SI PÁL, igazgató. •. ,u •>­.i ■

Next

/
Oldalképek
Tartalom