Megyei Hiradó 1882. (1. évfolyam 1-47. szám)

1882-02-12 / 1. szám

■:-$ ■ > Jegyzék ar-1882. évi február hó 14—1G—18-ik napjain a Kaposvári kir. törvényszéknél megtartandó véglár- gyalásokról. F oh r uár hó 14-én. 5225. Orgazdasággal vádolt Dani János s társa b. 188L elleni bűnügyben, 5455. Lopással vádolt Tót András s társai elleni JTÍ88L bűnügyben. Február hó 10-án. 5151. Súlyos testi sérléssol vádolt Szarka József 1881. s társai elleni bűnügyben, 5427._ Sikkasztással vádolt Szabó Mihály ellőni 1881. bűnügyben, Gl. Lopás, csalás s vesztegetéssel vádolt Ivo­882. vács József és társai ollotii bűnügyben. Fo b ru ár b 6 18-án. 4879. Lopással vádolt Szél József és társai ollc- 881. ni bfmfigybon, 4074. Lopási kísérlettől vádolt Balázs György 881. ellőni bünügybon, 4077, Sikkasztással vádolt Gyömrő Ferencz olleni 881. bűnügyben, 4080. Lopással vádolt Maisztorics György ellőni 881. bünügybon, 1G2. Gyújtogatással vádolt Ifjú Varga János 882. ellem bünügybon. Kelt Kaposvárott 1882. február hó 11-én. A kir. törvényszék. KARDOS, jegyző. Adóügy. Soinogyiaegyo kir. adófelilgyelöjétöl. 1G27. 81. 882. Somogymogye összes községi elöljáróinak. Somogyraogyo törvényhatósága által kiadatni rendelt „Megyei Híradó“ cziraü hirdetési lapot, — az adó, b egyéb kincstári ügyekben felmerülő köröz- vónyoknek, minél gyorsabb s szélosebb körben leendő közzététele czéyából, — hivatalos orgánumul én is elfogadván, felhívom az összes községi elöljárókat, miszerint novezett lapban megjelenő körrendolotoim- hez ép oly pontosan alkalmazkodjanak, mintha azok az eddigi módon külön adatnának ki. Kaposvárott, 1882. február 9-én. MÁTHIS FERENCZ, kir. adófelligjelö. Nem hivatalos rósz. Másolat. ad lji közg. Somogy mogyo közönségének Kaposvárott, Bezorédi Pál a selyomtonyésztés omoléso czéljából kiküldött megbízottam joloutóséből értesültem arról, hogy a megyei utak mentén létező szedorfák leve­leinek a tonyésztők számára minden dij nélkül tör­tént átengedéso által, a megye kőzönségo nem cse­kély mérvben járult az idei solyom-gubó termelésnél ólért kedvező orodményhoz. Miért is a megye közön­ségének ezen iparág fejlődését előmozdító intézkedé­seiért teljes elismerésemet fejezőm ki. Budapest 1882. január 19-én B. Kemény s. k. Somogy vármegye törvényhatósági bizottsága ál­tal 1882. február G-án folytatva Kaposvárott tartott évnagyedes közgyűlés jegyzőkönyvének kivonata. 2G. szám. Az állandó választmány véleményes javallata kíséretében beterjeszti Roboz István Iapszerkesztö- uok az általa megindítani ezélba vett hivatalos lap­nak a törvényhatóság hivatalos közlönyéül leendő •elfogadása és támogatása iránti kérvényét. Ennek kapcsán Roboz István lapszerkesztő élő szóval, és egy évig kötelezőleg kijelenti, hogy mind­azon községeknek, melyek a lapot pénzért járatni nem hajlandók, azt ingyen megküldendő Roboz István törvényhatósági bizottsági tag és lapszerkesztő ezen kötelező nyilatkozata nyomán az állandó választmány javallata elfogadtatván, — egy­felől az állami és törvényhatósági közigazgatás hatá­lyosabbá tételére, másfelől pedig az önkormányzat iránti érdeklődésnek szélesebb körbeui felköltésére, fejlesztésére és ébrentartására irányzott ezen korsze­rű vállalat felkarolandónak s pártolandónak találtat­ván, & megindítandó hivatalos lap a törvényhatóság hivatalos közlönyéül elfogadtatik s ebből folyólag kiraondatik, hogy a hatósági körözvényob, hirdetmé­nyek és egyéb a közigazgatás hátránya nélkül hír­lap utján kőzölbotŐ közérdekű hivatalos kiadmányok a kérdéses lap hivatalos részében a törvényhatósági és községi közegekre nézve kötelező erővel közzé­teendők. Egyszersmind & törvényhatósági szabályrende­leteknek törvény parancsolta kihirdetése körül ed- digelé olőfordult nehézségek elhárítása tekintetéből kimondatik az is, hogy a szabályrendeletek ezentúl szintén a nevezett lap e hivatalos részében közzéteen­dők, s ennélfogva azon 30 napi határidő, melyen belől az egyes szabályrendeletek elleni folyamodások az 1870. 42. tcz. 7. §-a értőimében benyújthatók, az illető szabályrendelet teljes szövegének ezen köz­lönyben történt megjelenése napjától számítandó. Mégis a töbször érintett közlönynek az alispáni és a nyolcz szolgabirói hivatal számára a házipénz­tár terhére történendő megrendelése elhatároztatván, a inogyoboli községek utasittatnak, hogy an­nak hivatalos részét hatósági kiadványnak tekintsék, és mint ilyent kozolvo, irattárukba megőrizzék. Végül ezen határozat a házi pénztár megtcr- heltetéso tekintetében leondő jóváhagyás végett ninltgú m. kir. belüg y minister úrhoz feltorjosztotni rondoltetvón, alispán úr az előfize­tési dijaknak a jóváhagyás beérkeztekor a házi pénz­tárból való kiutalváuyozására felhatalmaztatik, a jegyzŐ8ég pedig utasittatik, hogy a hivatalos közleményekre oly kiváló gondja legyen, mely a hi teles kiadmányokhoz megkivántatik. kmf. (Ezon határozat értelmében nyitandó hivata­los részbou a törvényhatósági közigazgatásra vonatkozó ügyek közlését azonnal megkezdjük, a mint a határozat a törvény értelmében jogerőre emelkedett, szork.) _____ Felvétotott nmgu. vallás és közoktatási m. kir. minister úrnak múlt évi deczember 10-én 35885. sz. a. kelt rondoloto, mely szerint a kaposvári gym- násiumnál üresedésben volt két tauszékro a m. é. uovemborhavi évnegyedes közgyűlésben 305. sz. a, keltki jelölési javallat alapján Beksits Ignácz és Bem- soy István 3 próba év fentartása mellett rendes tanárokká kinoveztottek. Ezen ministeri intézvény a gymnasiumi igazgató választmánynyal alispáni utón már közölve lévéu, tudomásul szolgál. Az állandó választmány véleményes jelontése mellett beterjeszti Pest-Pilis-Solt és Kiskun megye megkeresését a szt. István emlékére emelondő ércz- szobor alapjához való hozzájárulás tárgyában. Az állandó választmány javallata elfo­gadtatván, minthogy a szóban levő hazafias és kegyeletei ügy intézését köztudomásúlag a magyar tudományos akadémia vette közébe, az innen érkezendő tájékoztató értesítésig az átirat tudomásul szolgál. •,3 Az állandó választmány véleményes javallata mollettt bemutatja Zemplén vármegye átiratát az Amerikába való kivándorlás meggátlása tárgyában a képviselő házhoz intézett feliratának pártolása iránt. Az állondó választmány javallata elfogad­tatván, a mélyen tisztelt képviselőházhoz hasonértelmü felirat intézlotni s erről Zemplén vármegye értesitetni rendeltetik. Felvétetett Körmendy Sándor és Soltra Jézsef törvényhatósági bizottsági tagok indítványa a megye­beli árvavagyonok tömeges tűzkár olleni biztosítása tekintetében a megbízható társulatoknak pályázatra felhívása, és a dijleeugedéseknek vagyontalan árvák segélyzésére, vagy árvaházi alap tétesitésóre fordí­tása tárggáhan. Ezen indítvány előkészítés és javallatté­tel végett az állandó választmánynak kidatik, egyszersmind a megyoi árvaszékkel közöltetik a végből, hogy úgy annak érdemére, valamint kivitelére nézve saját szempontjából véleménye- zőleg nyilatkozzék, s ezon véleményét folyó évi márczius hó végéig alispán úrhoz terjessze be. : << •jg. M Az állandó választmány véleményes javallata mellett beterjeszti a f. é. irodai szükségletek tár­gyában beérkezett két ajánlatot. Az állandó választmány javallata elfo­gadtatván, azon elvnél fogva, hogy a megye­beli vállalkozóknak, a mennyiben ez a házi pénztár hátránya nélkül tehető előny nyujtas- sék, kimondatik, miszerint a törvényhatóság folyó évi irodai szükségleteinek szállítása iránt Iiagolmaun Károly és Polák Jakab ajánlatié- vökkel a szerződés megkötendő azon esetben, ba magukat arra kötelezik, miszerint a szük­ségleteket a Dona Dömo és társa által ajánlott árban és minőségben szállítják, s hogy a szál­lítmányok kizárólag belföldi vagyis hazai gyártmányok legyenek. Miről megyei péuztárnok úr ahhoztartás, s a szükségleteknek ezen határozat értelmében haladéktalanul loendő beszerzése végett ér- tosittetik. •v .>;V Olvastatott nmgu. m. kir. belügyminister úr­nak m. é. doczembor 29-én 63949. sz. a. kelt rcn- deloto, moly szorint a m. é. novemberhavi évno- gyodos közgyűlésben 29G. sz. a. kelt határozat, mely szerint a Budapesten felállított állami közép ipartanodába belépő 'egy megyebeli tanuló segélyzé­sére a tulajdon pénztárból 1882. évre li>0 ftnyi ösztöndíj szavaztatott meg, elismerésének nyilvání­tása mollott jóváhagyatik. Ennok folytán alispán úr megbizatik, bogy a jóváhagyott határozat értelmóbán a pályázati hirdetményt kibocsátván, a beérke­zendő kérvényeket az állandó választmány utján terjessze a májushavi évnogyedes köz­gyűlés elé. Ezen alkalommal főispán úr Ő Mga. által Baán Lajos a kaposvári járás szolgahirája mellé tisztclotbeli szolgabiró segéddé kineveztetett. 191. sz. kőzbiz. . . ■■■: r. . Säöft&s, ' A közigazgatási bizottság félévi jelentése. Tekiutotos törvényhatósági bizottság! Az 187G. évi VI. t. ez. G4. §,,x illetőleg az 1879. évi 552. ministerelnöki szám alatt kelt körren­■ »r- ~ • delet értelmében van szerencsénk az 1881. év II. feléről szóló jelentésünket következőkben , elflter- • jeszteni: ‘ L . A belügyministerium ügykörét illetőleg. I. Kebelünkben ezen félév alatt egyéb változás nem fordult elő, minthogy az év végével kilépett öt i választott tag helyébo Csépán József, Somssich Au- dór, Svastits Gábor és Hochs! fidtler Ferenoz ismét, 1 Berky József pedig újból .mogválasztattak, Yéssey J Mihály pedig leköszönvén, helyébe az 1882. év vó- í . . ■ ■-■ -A

Next

/
Oldalképek
Tartalom