Megyei Hiradó 1882. (1. évfolyam 1-47. szám)

1882-02-12 / 1. szám

m ■ 1 ■. • ■ . / £< ('? V " m- Mutatvány-szám. Kaposvár, Vasárnap, február 12, * P P 1. szám. 1-ső évfolyam. r> • 4 Előfizetési föltételek: Egy ávro . . • • ■ 4 frt. Fólovro ...................... 2 frt­N egyedévre . • -í. ■ 1 frt­I A lityi szellemi részét illető liizlemónyek, hirdetések a szer­bi ]t -ztŐBÓgW/. (sétatér-iitcza sa­í t A.„ héz.) ' ’ | Az előfizetési,hirdetési pén­tek fűutoza 9. sz. lnselt lmz, A kiadó-hivatalt illető rec- | lamácziók és egyéb lovolezések } ilégelraan Károly kőnyvkeres- idésébo küldendők. HÍRADÓ. Közigazgatási, törvénykezési és közgazdasági hetilap. Hivatalos hirdetések: Egész 100 szóig l-»zer 2 frt. 100 szóig 2-szer 2 frt 50. 100 szóig 3-szór 4 frt. 200 szóig 1- szer 3 frt. 200 szóig 2-szer 5 frt. 200 szóig 3-szor 7 frt. 300 szóig 1-szer 4 frt. 300 szóig 2- szer 7 frt. 300 szóig 3-szor 10 frt. 400 szóig 1-szor tí frt. 100 szóig 2-szer 8 frt. 400 szóig 3- szor 12 frt. Még 400 szón is felyül minden szó 1 kr. Magánhirdetések: alku szerint 1—1 hirdetés bélyegdija 30 kr. Nyilttér soronként 8 kr. A kaposvári kír. törvényszék, a megyei kir. járásbíróságok, a kir. adófeliigyelösóg, a kir. tanfeliigyelöség közlönye. Előfizetési felhívás „Megyei Híradó“ : ez hivatalos hetilapra lt, ftégi tervem volt már, hogy Somogy vár- egyo törvényhatósága, kir, törvónyszóke, a telekkönyvi hatósága, kir. járásbíróságai, adó­Í el ügyelő ós adóhivatalai, postahivatalok stb. zámára, egy hivatalos lapot szerkeszszok, mint fez már óvok óta meg van Veszprém, Tolna, s (több mogyójóben az országnak, hogy az összes 'hivataloknak részint megbízható forrásul szol­gáljon; részint végzett hivatalos intézkedéseiket, a körökbon fölmerült eseményeket híven vissza- adja, ismertesse. Bármelyik ridóki heti lapja az országnak, I— vidéki napi lapunk kevés lévén - a poli­tika, társadalom, mezőgazdaság, ipar és keres­kedelem stb. terén felmerült események gyors közlése mellett, lehetetlen, hogy a hivatalos ügyeket, tudnivalókat specziálisan felölelhesse; podig a czivilizátió gyors haladásival, midőn a hivatalnokok többé nem tiszteletből dolgoznak csak, hanem az állam és nép érdekeit szolgál­ják első sorban; nem tagadhatjuk, hogy az ál- italok tett szolgálatok, végzett ügyek legelső borban érdekelnek bennünket, sőt többet mon­9 dunk; létérdekeinket képviselik! Ettől többó el hem zárkózhatunk. Tudnunk kell mindont, ez az egyik kötelesség; a törvények vég­rehajtásában, az igazság kiszolgáltatásá­ban pedig egész erkölcsi erőnkkel támo­gatni őket. Ez a másik kötelesség. Alkotmányos államban a kötelességét tel­jesítő tisztikar olyan, mint a rendes vérkeringés az egészséges testben! e nélkül nincsen életi ^ennyire kell Őrködnünk, hogy e vérkeringés rendszeres, s életműködése nemcsak megfigyelés, de tanulmányunk tárgya legyen. Eddig a fővárosi hivatalos lap ha hozott is a megyét érdeklő esemény és körözvényeket, úgy bele voltak azok fojtva a petit betűk ten­derébe, hogy a községek lakói mit se tudtak róla, ott hevert az újság & községház mester- gerendáján; a kisbiró meghozta a postáról, s még a keresztszalagot sem vette le róla, hanem így lett á'adva a múlandóságnak. így történt aztán, hogy egyik községben win tudták, mi történik a másikban; hogy N. polgár 8zőilejót vagy telkét árverezték; 8 ■:-:m 1. mivel nem tudták, senki setn jelent meg; s mi­vel senki sem jelent meg, megvette az árverező potom áron! A kisebb birtokosok, a polgárságnak va­gyona ha árverés alá került, fizetett a hirdetér sért 17 irtot, sőt többet is abban a reményben, hogy az országos hivatalos lap majd boz sok vevőt? És a hivatalos lap nem hozta meg a vevőket, mert a múlt évi komáromi naptárt job­ban olvassák, mint azt. A nagy költség meg volt, ós semmi haszon, sőt tönkrejutás! A kis- birtoVosság, polgárság pusztult, mint az oldott kéve!! Fent is belátták ezt, hogy a magán va­gyon igy prédára megy, hogy az óvok szerze­ménye a dobszónál füstbe száll, azért a törvény­hozás teróu nagyobb Iáikon, szélesebb hatás­kört engedtek a megyei lapoknak hirdetések dolgában, melyek jó és rósz napokban egyfor­mán ott vannak a földbirtokosok, az iparosok ós kereskedők stb érdekei mellett. Mi ez alkalomból olyan hivatalos lapot akarunk adni Somogy vármegye közönségének, melyben — mint tükörben — híven láthassa az összes hivatalok intézkedéseit, A kaposvári kir. törvényszéknek, úgy is mint telekkönyvi hatóságnak engedélyét és beleegyezését meg­nyertem erre; úgy a megyei törvényhatóság és több hivatalét is. A lap élén a jövőre mindjárt közölvelesz a me­gyei törvényhatóság, a kir. törvényszék, kir. járásbíróságok, adóhivataloktól stb. érkezett hivatalos közlemények, intézke­dések, pályázati hirdetmények, körözvé- nyek, szemólyváltozások, gyűlési határo­zatok, az előadás alatt levő polgári ós bűnügyek sorozata. A minisztériumtól érkezett leiratok, a nyilvánosság elé tar­tozó rendeletek stb. Hivatalos kinevezések, áthelyezések, és pedig hogy minél nagyobb érdeket • keltse­nek, az egész dunántúli megyék területéről. Vásárok engedélyezése, beszüntetése, hiva­talos kiküldetések; emberi s állategészségügyi intézkedések; a bíróságok által végzett flgyda- rabokróli évi kimutatások; mennyi adó folyt be, mennyi a hátralék? stb. stb. A lapokhani rendes hirdetési helyen pedig árverezések ós egyéb bírósági végrehajtások­ról! hirdetósok, értesítések. A »félhivatalos* részben adva lesznek a hivatalokat érintő, közelebbről érdeklő apróbb események, bírok ós tudósítások. Mikor ós hol lesznek az országos vásárok! országos lóárverezések? A tenyószkanczák és csi­kók kormány általi jutalmazása! A fentmaradt tér pedig fel lesz használva a törvénykezési ügyek, a törvénykezés, bírósági intézkedések körébe vágó fontos kérdések közlé­sére. A megyei jegyzői kar szellemi és anyagi érde­keinek teljes felkarolására, melyek nagyobb gon­dozást érdemelnek. Minden erőnkkel azon le­»I szünk, hogy a jegyzők családjainak érdekei is , — az általok végzett nagy munkakörrel arány ban — lehetőleg előmozdításának. Szóval mindazon ügyek, kérdések szellőz- tetése, melyekkel más lapok specziálisan és tüzetesen nem foglalkozhatnak. Más lapok ke­nyerét eltenni nem akarjuk, de hiányt pótolni, elhanyagolt tért művelni a közönség érdekében. Apróbb rovatokban közölni fogjuk a kö­zönséget érdeklő jótékonjczélu sorshúzáso­kat; államsorsjátékok huzási eredményét. A budapesti, bécsi áru és értéktőzsdék árfolya­mát; az összes dunántúli kiválóbb piaczok ár­jegyzékét oly fejedelemben, a mint azt más vidéki lapok tórhiány miatt nem tehetik. Adunk a »törvényszéki csarnokiban- nevezetesebb bűnitéleteket, e szakba vágó köz­leményeket élénk, könnyű tollal írva. Szóval: ezéiunk olyan hivatalos, speoziális irányú lapot adni a t. közönségnek, melynek ; % eddig — habár nagy szüksége volt rá — hii nyában volt. Melyre szüksége van épen úgy a földbir­tokosnak, mint a kereskedő, iparos és földmives polgárnak, saját és ismerőseik érdeke forogván szóban a hivatalok eljárásánál. .Szüksége van különösen az összes hivata­lok, ügyvédi és jegyzői karnak: megtudni ezek­nek a hivatalos intézkedéseket feleik érdekében; megtudni azoknak: hogy az összes hivatalokban hogy állnak az Ügyek? a munkabeosztás? mi M az eredmény? Tiszteletteljesen felkérem tehát a megyei törvényhatóság, a kaposvári kir. törvényszék, kir. járásbíróságok összes t. bírói 8 a többi hivatalok t. tisztikarát, a t. ügyvédi és jegyzői kart, a nagy és kis birtokos osztály; a keres­kedelem és ipar embereit, a végrehajtókat stb. a »Megyei Híradó' pártfogására. A községek t. bírált, remélve, hogy a polgárságnak saját érdekében egy községháztól sem fog a lap hiányozni. A .Megyei ,Híradó* megjelenik minden héten egyszer vasárnap egy ivén, szükség ■_. ; ” , ‘> • -

Next

/
Oldalképek
Tartalom